Noc patří nám (Blu-ray Disc)

We Own The Night / 1Vždy­cky mě hrozně nad­chne, když vidím u jed­noho filmu sez­nam skvělých herců a na zák­ladě poten­ciálu obsazení vždy ochotně koupím vstu­penku. Tento zvyk však bohužel příliš často přináší zklamání. Výborní herci mohou dobrý film ještě vylepšit, se špat­ným scénářem ale nic nez­mo­hou. Vezměte napřík­lad Noc patří nám — fenomenální herci jako Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix a Robert Duvall nemohli přece všichni udělat ste­j­nou trag­ickou chybu. Nebo snad ano?

Pokračo­vat »

Vášeň a cit (Blu-ray Disc)

Becoming Jane / 1Kdyby Hol­ly­wood­ské biografické filmy byly jídlem, pak by Vášeň a cit byl zákuskem. Je to film, který si vybral vynika­jící spiso­vatelku, Jane Austen­ovou a zobrazuje její život jako další stan­dardní romantický film pro ženy. To ale nez­na­mená, že by nebyl zábavným či dokonce přík­lad­ným vzorem svého žánru. Během filmu jsem však stále měl ten nervózní pocit, že nejza­jí­mavější aspekty živ­ota Austen­ové zůstaly neprozk­oumány.

Pokračo­vat »

Invaze (Blu-ray Disc)

Invasion / 1Chudák Nicole Kid­man. Zdá se, že prvotřídní herečka, která získala i Oscara, nemůže poslední dobou popad­nout dech. Sez­nam jejích posled­ních snímků vypadá jako sez­nam fil­mových katas­trof: Step­ford­ské paničky, Moje krásná čar­o­dějka, Dogville, Zrození a Zlatý kom­pas — všechno bomby. A nyní můžeme při­dat ještě snímek Invaze. Jde o prob­lé­mový remake původ­ního filmu Invaze lupičů těl; stal se nejen neúspěchem léta 2007, ale jeho neúspěšnost dosáhla tak obrovských pro­porcí, že si nakonec odnesl titul největšího propadáku sezóny. Pokračo­vat »

Mé druhé já (Blu-ray Disc)

The Brave One / 1Soudě podle plakátu a trail­erů na Mé druhé já, mýlil jsem se, když jsem čekal pořádně pod­vratný film se strážcem, který všem nakope prdel? Reklamní spoty jej vydá­valy za žen­skou verzi Přání smrti a obrázky Jodie Fos­terové, jak se se zbraní v ruce pro­tahuje ulicemi a kosí zlo­duchy, mě nal­adily na film, kde by se mohlo na tomto dlouho zavrho­vaném žánru něco zají­mavého změnit. Škoda. Konečný pro­dukt je zmatený a morálně pochybný. Je to další odpadní céčkový film od áčkového stu­dia. Sice jej nac­pali velkými jmény a ele­gantní pro­dukcí, jenomže Mé druhé já je povrchní jako každý jiný film z Grind­house a navíc ani nemá dost odvahy si své pohnutky přiz­nat. Pokračo­vat »

Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / 1Mám sla­bost pro odvážné snímky, které se nebojí vzepřít očekáváním a přinášejí skutečně jedinečný zážitek. Jeden pohled na Oscarové nom­i­nace za nejlepší kameru naz­načuje, že Akademie konečně začíná mít ste­jný názor. Nechci tím znevážit ostatní nomi­no­vané filmy, ale obrovským zklamáním pro mě bylo, že se snímek Zabití Jesseho Jamese zbaběl­cem Robertem Fordem neza­řadil do letošních nom­i­nací v hlavních kat­e­goriích.

Pokračo­vat »

Bláznivej tábor (Blu-ray Disc)

Daddy Day Camp / 1Víte­jte v Bláznivém táboře, jinak řečeno při sle­dování nejh­lubšího dna hereck­ého umu kdysi oskarového herce jménem Cuba Good­ing Jr. Během deseti let Cuba prošel od zlatem ověšeného Jerry Maguirea po kasírování za Plnou parou vzad!, až po účast na tomto propast­ném pokračování už tak špat­ného filmu.

Bláznivej tábor je čistě tech­nicky pokračování Bláznivé školky z roku 2002, avšak jako hodně násled­ných filmů v poslední době spíše jenom recyk­luje ste­jný námět. Good­ing a Paul Rae hrají Char­lieho a Phila (v původ­ním snímku Eddie Mur­phy a Jeff Gar­lin), kteří v tomto snímku vyměnili školku za letní tábor. Ben, syn Char­lieho, se těší na časy plné zábavy a dovádění, jeho otec se však lesa spíš bojí. Char­lie musí překonat svůj strach a znovu se smířit se svým synem. Navíc musí spolu s Philem zvlád­nout pestrou směsici Ben­ových kamarádů. To celé samozře­jmě chystá pros­tor pro velký (a před­ví­datelný) závěr, ve kterém to naši kam­peři nan­dají osazen­stvu konkurenčního táb­ora a zahájí ztřeště­nou oslavu. Pokračo­vat »

Muž v ohni (Blu-ray Disc)

Man on Fire / 1Režisér Tony Scott (Krvavý příliv, Deja Vu) vyro­bil hodně hitů v kinet­ickém stylu, který si během své kar­iéry vytvořil. Na rozdíl od tech­niky svého bra­tra Rid­leyho, Tony diváky znepoko­juje roztře­se­nou kamerou, rych­lým edi­továním a drsným násilím. Ještě důležitější je jeho schop­nost kom­bi­no­vat hrubé emoce a svůj intiu­tivní styl a tím vytvářet něco zcela unikát­ního — diváci jsou zcela nevy­h­nutelně pře­ne­seni přímo do bouřlivého světa jeho filmu.

Pokračo­vat »

Resident Evil (Blu-ray Disc)

Resident Evil / 1Vzh­ledem k tomu, jak často pře­bírají počí­tačové hry nápady filmů, před­pok­ládám, že by nemělo být přek­vapením, že pokud fil­movému průmyslu dojde inspirace, oplatí poctu počí­tačovým hrám a převezme něk­teré jejich myšlenky. Jedná se zkrátka o nekonečný cyk­lus fil­mového kani­bal­ismu. His­to­rie snímků založených na počí­tačových hrách není nijak zvlášť ohraničena, přesto se většina těchto pří­padů týká režisérů, kteří dostali do rukou nek­val­itní scénář, nebo si musí vys­tačit s malými rozpočty (pro přík­lad se můžeme podí­vat na celé dílo Uwe Bolla). Výjimkou se zdá být Paul W. S. Ander­son, který stojí za nečekanými fil­movými trháky, jako jsou Mor­tal Kom­bat, Vetř­elec vs. Predá­tor a samozře­jmě Res­i­dent Evil. Žádný z nich není sám o sobě dobrým filmem (ve skutečnosti Vetř­elec vs. Predá­tor je úplně příšerný), ale jsou uhlazené a úspěšné, poměrně soudržné a nabízejí dost děsu a akčních nes­myslů, aby se ve výsledku mohly pochlu­bit slušnými zisky. Pokračo­vat »

Resident Evil: Zánik (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Extinction / 1Hod­no­cení jed­nou větou: Je lepší než druhý díl, ale ne tak dobrý jako první.

Res­i­dent Evil: Zánik se objevil něko­lik let po uve­dení posled­ního dílu série, filmu Res­i­dent Evil: Apoka­lypsa. Snímek začíná zvláštní reka­pit­u­lací prvního dílu, v jehož závěru nas­tane velmi chytrý zvrat. Brzy po tom se dozvíme, že se infekce T-viru v uplynulém čase rychle rozšířila po celém světě a v pod­statě smetla lid­stvo z povrchu zem­ského; z plan­ety zůstala neúrodná a pustá poušť ovlád­nutá zom­biemi. Ve stylu Šíleného Maxe se skupinka přeživších, mezi nimiž najdeme i navrá­tivšího se Car­lose Oliv­era (Oded Fehr) a L. J. (Mike Epps) křižuje sil­nicemi v kon­voji speciálně upravených obrněných vozidel. Naše slečna Alice (Milla Jovovich) tu samozře­jmě nesmí chy­bět; drží se větši­nou stra­nou a rozvíjí své mimořádné schop­nosti, které se u ní vyv­in­uly v důsledku genet­ick­ých pokusů, jež na ní prováděla společnost Umbrella. Samozře­jmě její kroky brzy zkříží cestu jejího starého přítele a oba tak musí čelit pozůs­tatkům Umbrelly, jež se skrý­vají v novém Hnízdě v nevad­ské poušti. Pokračo­vat »

HD DVD">Toshiba oficiálně ukončila HD DVD

Ano, dnes je ten den, kdy lidé jako já chodí s úsměvem od ucha k uchu a mohli by říct: Já vám to povi­dal! Pro­tože všichni, kterým bych to mohl říct, už to ale dobře vědí, přináším vám v plném znění tiskovou zprávu společnosti Toshiba. Pohodlně se posaďte a čtěte! Pokračo­vat »

Resident Evil: Apokalypsa (Blu-ray Disc)

Resident Evil: Apocalypse / NemesisŤuk, ťuk, ťuk… Mé prsty nervózně bub­nují na kláves­nici snad už deset minut, pro­tože, upřímně řečeno, nemůžu najít způ­sob, jak začít svou recenzi filmu Res­i­dent Evil: Apoka­lypsa. Jsem tak zaražený, že nenacházím slova, jež by pop­sala napros­tou hloupost tohoto okáza­lého kousku natočeného podle videohry, který jsem právě viděl a ve kterém hmota zvítězila nad myšlenkou. Režisér Alexan­der Witt, jenž se v tomto pro­jektu objevil poprvé, byl až moc hor­livý ve snaze vyvolat v žánru zom­bie filmů další nepod­statný rozruch, a tak nabízí film daleko méně zábavný, než byl první díl, a mno­hem více neskromný než příšerný House of the Dead. Pokračo­vat »

Wall Street (Blu-ray disc)

Wall Street / 1Korupce, cham­tivost, nad­bytek a mohutné účesy — to nemůže být nic jiného než 80. léta. A žádný film nezachy­cuje toto sebestředné období lépe než snímek Oliv­era Stona Wall Street. Z části příběh o morálce, z části staromódní thriller, s Michaelem Dou­glasem v roli kra­jního ničemy z 80. let — Wall Street je skoro dokon­alou ukázkou této doby, která kdy byla zfil­mována.

Po nedávném zisku Oscara za film Četa sahá režisér Stone po námětu z dra­mat­ick­ého prostředí Wall Street, a mění tak džungli ve Viet­namu za džungli velkoměsta New York. Bud Fox (Char­lie Sheen) je mladý ambi­ciózní zlodějíček, který se — ste­jně jako Sheen­ova postava v Četě — nachází ve složité pozici mezi dvěma muži ztělesňu­jícími jeho otce. Jeden je starý vážený tatínek (Mar­tin Sheen), věrný zaměst­nanec upada­jící letecké společnosti, který věří v nez­dol­nou morálku Staré Ameriky- tvrdě pracuje, mluví pravdu a pobírá tuč­nou penzi za čtyřicet let práce. Oproti jemu je zde Gor­don Gekko (Michael Dou­glas), ztělesněný pro­dukt Reaganovy ekonomiky, který neza­k­ládá společnosti, ale rád je potápí, aby ses­bíral zisky z nekalých dohod a pod­vod­ných obchodů. Gekko sice ve filmu pronáší onu slav­nou větu, že být cham­tivý je fajn, ale je Bud opravdu schopen pro­dat všechno, včetně svojí duše, aby podle Gekkovy filosofie uspěl? Pokračo­vat »

HD DVD je mrtvé">HD DVD je mrtvé

  • 16.2.2008
  • Jirka Pech

Frankův varovný ukazovákJak dnes infor­movaly snad všechny tiskové agen­tury, japon­ská společnost Toshiba plánuje — s okamži­tou ztrá­tou něko­lika stovek mil­ionů dolarů — ukončit vývoj i pod­poru for­mátu HD DVD a poslat ho tak za Beta­maxem a Mini­dis­cem, které musela kdysi odep­sat Sony — momen­tální vítěz války for­mátů vysokého rozlišení.

Podle před­běžných infor­mací stojí za rozhod­nutím Toshiby páteční ozná­mení největšího mal­oob­chod­ního řetězce v USA, společnosti Wal-Mart, která neb­ude dále nakupo­vat žádná zařízení ani nahrané nosiče HD DVD. Zatím je zpráva o konci HD DVD sice poněkud neo­fi­ciální (přestože nám o ní píše třeba Reuters a Yahoo News), ale ofi­ciál­ního vyjádření se prý dočkáme velmi brzy. Pokračo­vat »

The Company (Blu-ray Disc)

The Company / 1The Com­pany vychází z úspěšného románu Roberta Lit­tella, který podrobně popisuje vývoj CIA během stu­dené války. Kri­tiky uzná­vaná a čtenáři velebená kniha brzy upoutala pozornost lidí z TNT Net­work, kteří rychle koupili práva a začali se chys­tat na výrobu min­isérie. Výsled­kem je před­louhá, čtyři a půl hodi­nová epika, která zkoumá třicetile­tou hru zpravo­da­jských služeb na kočku a myš, což vlastně probíhalo od druhé svě­tové války až do konce stu­dené války.

Pokračo­vat »

IV (Blu-ray Disc)">Saw IV (Blu-ray Disc)

Saw IV / 1Máte rádi Saw? V tom pří­padě si nenechte ujít Blu-ray recenze snímků Saw: Hra o přežití, Saw II a Saw III.
Už od první scény Saw IV neztrácí čas a vychut­nává si krvavé scény, v nichž se staneme svědky pitvy — se skutečně krutými detaily — zabi­jáka jménem Jig­saw (Tobin Bell). Lebka je rozřezána, mozek vytažen a roz­man­itá šedá hmota se rozstřikuje po celé obra­zovce. Jde o efek­tivně vys­tavěný úsek (všechna krev je v této Blu-ray verzi zachována) bez zře­jmého vyprávěcího účelu — jinými slovy jde o zák­ladní prin­cipy Saw pod­niku. Pokud hledáte horor, který ve vás vyvolá napětí jen náz­naky nebo nechá něco na vaší před­sta­vivosti, pak tento to jistě není. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv