Filmové tituly na Blu-ray Disc

  • 30.6.2006
  • Lenka Dohnalová

Warner Bros Sony Pictures Lionsgate Films Walt Disney Pictures Paramount Pictures Metro Goldwyn Mayer 20th Century Fox

Větši­na tit­ulů fil­mových společnos­tí sice stále ještě vychází na DVD, nicméně sedm z osmi hlavních fil­mových studií přis­lí­bi­lo vydávání svých tit­ulů na Blu-ray Disc, pokud už tak dnes nečiní, jako napřík­lad společnost Sony Pic­tures. Fil­moví fan­dové si tak mohou už dnes vychut­nat doma Hol­ly­wood­ské trháky v kval­itě vysokého rozlišení, kter­ou jim dosud použí­vaná tech­nolo­gie neu­možni­la. Teprve s pří­cho­dem tech­nolo­gie využí­va­jící mod­rý laser se do našich domovů dostá­va­jí filmy v dosud nepoz­nané kval­itě, které asi odolá jen málok­terý fil­mový fajnšmekr.

Podíve­jme se, které z fil­mových lahůdek si lze již dnes dopřát v neu­věřitel­né kval­itě vysokého rozlišení (HD) a které z dalších se již brzy také zařadí do sez­na­mu filmů vydaných na Blu-ray Disc.

v květ­nu potěši­la ale­spoň částečně společnost Sony Pic­tures netr­pělivé fanoušky tech­nolo­gie Blu-ray doku­men­tárním snímkem Chronos. Původ­ně ovšem bylo plánováno vydání téměř desítky tit­ulů, násle­dovala však delší odm­l­ka, dle slov pres­i­den­ta Sony Pic­tures Home Enter­tain­ment z důvo­du čekání na dobu, kdy budou na trhu dos­tup­né první komerční hard­warová zařízení Blu-ray tech­nolo­gie. Původ­ní ter­mín byl přizpů­soben společnos­ti Sam­sung, která oznámi­la, že jejich první Blu-ray přehrá­vač se nedostane na pul­ty obchodů dříve než 25. červ­na.

20. červ­na, tedy zhru­ba s měsíčním odstu­pem od prvního BD tit­u­lu, doš­lo na dalších sedm komerčně vel­mi úspěšných snímků: 50x a stále poprvé (50 First Dates), Lék pro mod­erního muže (Hitch) se skvělým Will Smithem, pro pamět­níky pak Arnold Schwarze­neger ve snímku z roku 1984 Ter­miná­tor (The Ter­mi­na­tor), dále Pátý ele­ment (The Fifth Ele­ment), Under­world: Evo­lu­tion, XXX a konečně Klan léta­jících dýk (House of Fly­ing Dag­gers), který je mimo­cho­dem společnos­tí Sony dodáván ke každé­mu note­booku Sony Vaio AR s Blu-ray mechanikou, min­ulý týden uve­dené­mu na amer­ický trh.

Nad­louho nezůsta­lo pouze u těch­to sed­mi lahůdek, již 27. červ­na násle­dovaly tit­u­ly Nová rasa (Ultra­vi­o­let), Hra o přežití (Saw), Kat (The Pun­ish­er), Obchod­ník se smrtí (Lord of War) s charis­mat­ick­ým Nico­lasem Cagem, neodolatel­ná San­dra Bul­lock ve snímku Crash a pokračování Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování (Ter­mi­na­tor 2: Judg­ment Day).

Na 11. čer­venec je už od Sony Pic­tures ohlášen veleúspěšný snímek Zák­lad­ní instinkt 2 (Basic Instinct 2) se Sharon Stone a dále dvě hudeb­ní věcičky, které tak trochu vyboču­jí z řady ostat­ních Blu-ray tit­ulů. První z nich je instru­men­tál­ní album Muriel Ander­son: A Gui­tarscape Plan­et, které uvádí více než tucet věh­las­ných kytarových skladeb doprovázených záběry z přírody, což společně zajišťu­je vyrov­naný hudeb­ní i obra­zový zážitek. Druhou z hudeb­ních novinek je album relax­ační hud­by nesoucí název View from Spaces with Heav­en­ly Music, kde jsou tóny dokonale sladěny se záběry z galax­ie.

Dalším z dosud pevně stanovených ter­mínů je 25. čer­venec, kdy mají na trh při­jít BD s filmy jako Mutant (Species), ve kterém zazářil Ben Kings­ley, dále The Bench­warm­ers, Přís­ně tajná mise (Stealth) a Posled­ní valčík (The Last Waltz).

15. srp­na, v proza­tím posled­ní konkrét­ně napláno­vané vlně, se můžeme těšit na již leg­endární snímek Robo­cop, který zajisté najde své mís­to ve sbírce Blu-ray disků snad každého fil­mového labužní­ka. Spolu s ním se objeví i další tři BD tit­u­ly Memen­to, Into the Blue a Robin Williams ve snímku RV.

Ceny výše zmiňo­vaných Blu-ray Disc se nyní ve Spo­jených státech pohy­bu­jí oko­lo 20 — 30 dolarů, což, zejmé­na pohle­dem amer­ick­ého zákazní­ka, není nijak nedos­tup­ná cena a je jisté, že mno­ho z fil­mových fanoušků neb­ude lito­vat vynaložené částky. Odmě­nou jim totiž bude fil­mový zážitek v kval­itě, o které se jim ještě před nedávnem jen sni­lo.

Mno­ho dalších tit­ulů se obje­vu­je v plánech jed­notlivých dis­trib­u­torů pro vydání na Blu-ray dis­cích, nicméně nelze se sto­pro­cent­ně spolehnout, že se tak u každého z nich v dohled­né době skutečně stane a že tyto plány nedo­j­dou určitých změn. Uvádíme je už jen prostým výčtem orig­inál­ních názvů:

A Knight’s Tale, AEon Flux, Ami­tyville Hor­ror, Angel Seek­ers, Armaged­don, Basic Instinct, Bat­man Begins, Behind Ene­my Lines, Big Hit, Black Hawk Down, Blaz­ing Sad­dles, Bram Stok­er’s Drac­u­la, Bridge on the Riv­er Kwai, Broth­ers Grimm, Con­stan­tine, Crim­son Tide, Dark Water, Des­per­a­do, Dev­il’s Rejects, Dinosaur, Dukes of Haz­zard, Dune, Ever­est, Fan­tas­tic Four, Flight­plan, For a Few Dol­lars More, Four Broth­ers, Full Met­al Jack­et, Good­fel­las, Great Raid, Green Mile, Guns of Navarone, Har­ry Pot­ter and the Gob­let of Fire, Hero, Char­lie and the Choco­late Fac­to­ry, Chick­en Lit­tle, Ice Age, Incred­i­bles, Ital­ian Job, Jay and Silent Bob Strike Back, Kill Bill Vol. 1, King Arthur, Kiss Kiss Bang Bang, Kiss of the Drag­on, Kung Fu Hus­tle, Lad­der 49, Last Samu­rai, League of Extra­or­di­nary Gen­tle­men, Leg­ends of the Fall, Lethal Weapon, Manchuri­an Can­di­date, Matrix, Matrix Reloaded, Mil­lion Dol­lar Baby, Mis­sion Impos­si­ble, Mis­sion Impos­si­ble II, Mis­sion Impos­si­ble III, New Cin­e­ma Par­adise, Ocean’s Twelve, Phan­tom of the Opera, Pirates of the Caribbean, Ram­bo: First Blood, Reser­voir Dogs, Res­i­dent Evil, Res­i­dent Evil: Apoc­a­lypse, Rumor Has It, S.W.A.T., Sahara, See No Evil, Sense and Sen­si­bil­i­ty, Silent Hill, Sky Cap­tain and the World of Tomor­row, Sleepy Hol­low, Spi­der-Man, Star­gate Atlantis, Steam­boy, Step Into Liq­uid, Sword­fish, Syr­i­ana, Ter­mi­na­tor 3: Rise of the Machines, Tomb Raider, Total Recall, Train­ing Day, Troy, Twister, U2: Rat­tle and Hum, Unfor­giv­en, We Were Sol­diers, xXx: State of the Union.

První komentář

  1. Blu-ray.CZ » Sony VAIO AR190G - první notebook s mechanikou Blu-ray Disc17:22 5.7.2006:

    […] Společnost Sony jako první před více než týd­nem uved­la na trh (proza­tím jen v USA a Kanadě) note­book s ves­tavě­nou mechanikou Blu-ray Disc a to zajisté ne náhodou právě ve chvíli, kdy jako jeden z hlavních fil­mových dis­trib­u­torů Sony Pic­tures odstar­to­vala pravidel­né vydávání úspěšných fil­mových tit­ulů na Blu-ray Disc (BD). […]

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv