VAIO AR190G">První Blu-ray Disc notebook: Sony VAIO AR190G

  • 5.7.2006
  • Lenka Dohnalová
Sony VAIO ARSpolečnost Sony jako první před více než týd­nem uved­la na trh (proza­tím jen v USA a Kanadě) note­book s ves­tavě­nou mechanikou Blu-ray Disc a to zajisté ne náhodou právě ve chvíli, kdy jako jeden z hlavních fil­mových dis­trib­u­torů Sony Pic­tures odstar­to­vala pravidel­né vydávání úspěšných fil­mových tit­ulů na Blu-ray Disc (BD).

Note­book Sony VAIO® AR190G je brilant­ní směsicí vnější ele­gance a nadu­paného vnitřního vybavení. Na první pohled zau­jme slušivým černým prove­dením a skvěle tvarovaným pro­filem. Maji­tel toho­to stro­je získá sílu i vybavení stol­ního počí­tače, ovšem s výho­da­mi počí­tače přenos­ného. Podíve­jme se trochu podrob­něji, co vše se skrývá v prvním lap­topu doplněném o mechaniku Blu-ray Disc.

Note­book Sony VAIO AR190G zdobí 17″ širokoúh­lý LCD dis­plej WUXGA s rozlišením 1920x1200 s orig­inál­ní tech­nologií XBRITE™ Hi-Col­or firmy Sony, což přináší skvělý obraz s ostrostí v každém detailu a bar­va­mi přes­ně odpoví­da­jící­mi skutečnos­ti (HD v 1080p). Dis­plej s úhlopříčk­ou 17″ sice zna­mená kromě větších rozměrů i o něco vyšší hmot­nost, ale díky odle­hčené­mu hořčíkové­mu plášti celková váha i s bater­ií nepře­sahu­je šest kilo­gramů. A jsem si jistá, že tenhle drob­ný nedostatek je více než vyvážen skvělou podí­vanou, kter­ou VAIO AR190G díky své­mu dis­ple­ji přináší. Note­book je navíc stan­dard­ně vybaven ves­tavěným TV tunerem, antire­flexním povrchem dis­ple­je a speciál­ním fil­trem, který auto­mat­icky přizpů­sobu­je nas­tavení mon­i­toru aktuál­ním světel­ným podmínkám.

Sony VAIO AR (front view)Srd­cem note­booku je pro­ce­sor Intel® Core Duo™ se sběr­nicí 667 MHz. Dále je note­book vybaven vysoce výkon­nou grafick­ou kar­tou NVDIA® GeForce® Go 7600GT s pamětí 256 MB, čipovou sadou Intel® 945PM, pamětí DDR2 SDRAM o velikosti 2x512 MB. Lahůd­k­ou v note­boocích běžně neví­danou jsou dva disky Ser­i­al ATA v diskovém poli RAID 0, které s kapac­i­tou 200 GB posky­tu­jí nad­stan­dard­ní pros­tor pro ukládání dat při vynika­jící rychlosti čtení i zápisu.

Přes výst­up HDMI je snad­né připo­jit se k domácí­mu kinu a k HDTV (tele­vizi s vysokým rozlišením), tudíž si budete moci vychut­nat pro­gramy v kval­itě HD se vše­mi detai­ly, jak­mile budou k dis­pozi­ci. Sony dodává note­book VAIO AR190G s nain­stalo­vaným oper­ačním sys­témem Microsoft® Win­dows® XP Media Cen­ter Edi­tion 2005, který by měl právě prá­ci s domácím videem a HD tele­vizí usnad­nit. K pohodlí při ovládání přis­pívá i externí dálkové ovládání. Z uve­deného vybavení je zře­jmé, že se jed­ná o pro­dukt se sil­ným výkonem, který je skvělým prostřed­kem pro sle­dování filmů, tele­vize a videa, pro hraní her a prohlížení dig­itál­ních snímků.

A teď k tomu, v čem má Sony VAIO AR190G skutečný primát — je to první dos­tup­ný přenos­ný počí­tač s možnos­tí přehrá­vat, nahrá­vat i přepiso­vat média Blu-ray Disc, která přináše­jí pětkrát větší kapac­i­tu než stan­dard­ní DVD. Společnost Sony tak jako první přináší svým uži­vatelům možnost shléd­nout fil­mové tit­u­ly v pre­cizní kval­itě HD s rozlišením 1080 řád­ků i na přenos­ných počí­tačích. Navíc každý, kdo si hork­ou novinku Sony VAIO AR190G zak­oupí, si ten­to zážitek může ihned dopřát. Sony totiž k note­booku stan­dard­ně dodává i Blu-ray tit­ul House of Fly­ing Dag­gers (Klan léta­jících dýk).

Navíc použitá mechani­ka Blu-ray Disc od Sony je zpět­ně kom­pat­i­bil­ní i s předešlý­mi for­má­ty optick­ých disků CD a DVD. Pokud se tedy rozhod­nete svůj nynější note­book nahra­dit tím­to fešákem s mechanikou Blu-ray Disc, nemusíte se zaobírat otázk­ou, kde si přehrá­vat sbírku starších disků, kter­ou máte doma.

Sna­hou společnos­ti Sony jed­noz­načně bylo zakom­pono­vat do malého ale výkon­ného přenos­ného počí­tače vše, co vám umožní využí­vat nejnovější dig­itál­ní tech­nolo­gie i během vašich cest. Pro pohodl­nou a plno­hod­not­nou komu­nikaci s rodi­nou či přáteli je v note­booku inte­grován mikro­fon spolu s mal­ou kamer­ou ukry­tou u dis­ple­je. Dále je vybaven bez­drá­tovým připo­jením Intel® PRO/Wireless 3915ABG Net­work Con­nec­tion (802.11a/b/g) a tech­nologií Bluetooth.

Menším zklamáním bude pro mno­hé uži­vatele baterie. Note­book je totiž dodáván se stan­dard­ní bater­ií VGP-BPS2C, která vzh­le­dem k udá­vané­mu příkonu 150 W reál­ně poskytne zhru­ba 1,5 hodiny práce bez připo­jení k elek­trické síti. Nabízí se samozře­jmě obvyk­lé řešení v podobě pří­davné baterie, což ale nemusí každé­mu vyhovovat.

V široké paletě stan­dard­ně dodá­vaného vybavení nalezneme VGA i HDMI a S‑Video výs­tupy, inte­grovaný modem V.90 s rozhraním RJ-11, čtečku paměťových karet Mem­o­ry Stick® / Mem­o­ry Stick DUO™ a SD, 3 porty USB 2.0, 1 slot PCMCIA I/II, 1 slot Express Card /54, firewire konek­tor i.LINK® (IEEE 1394), port repli­ca­tor, konek­tor Fast Eth­er­net 10BASE‑T/100BASE-TX (RJ-45), konek­tor pro mikro­fon a sluchát­ka, tele­vizní tuner (v USA/Kanadě NTSC, pro Evropu pravděpodob­ně PAL) a zvukovou kar­tu stan­dar­du Sony® Sound Reality™.

Klan létajících dýkK note­booku je samozře­jmě možné vybrat si další vybavení jako napřík­lad brašnu na note­book, externí hard disk nebo pří­davnou mechaniku, bez­drá­tovou Blue­tooth myš či doko­vací stani­ci, přes kter­ou lze note­book jed­iným zasunutím propo­jí se vše­mi potřeb­ný­mi per­ifer­ní­mi zařízení­mi. Kromě vyj­men­o­vaných naleznete v nabíd­ce přís­lušen­ství Sony VAIO AR190G i další doplňky.

Také soft­warová výba­va note­booku VAIO AR190G jas­ně naz­naču­je, na kter­ou skupinu uži­vatelů se společnost Sony zaměři­la. Tato novin­ka má zau­j­mout zejmé­na ty, kdo mají nejvyšší nároky na využití nej­mod­ernějších tech­nologií z oblasti videa, fil­mu, tele­vize i počí­tačových her. Mezi nain­stalo­vaný­mi pro­gramy najdeme mno­hé, které jsou urče­ny právě pro prá­ci s těmi­to dig­itál­ní­mi technologiemi.

Otázk­ou zůstává, kolik uži­vatelů si ten­to hi-endový note­book zak­oupí. Dostáváme se totiž k nejpod­stat­nější­mu, a nut­no říci, že téměř k jed­iné­mu nedostatku toho­to pro­duk­tu a tím je jeho cena. Při ceně zák­lad­ního mod­elu se stan­dard­ní výbavou v pře­poč­tu téměř 90 tisíc korun si ho pořídí asi jen hrst­ka skutečných fil­mových labužníků.

Uve­dením Note­booku s Blu-ray Disc mechanikou ces­ta směrem k zavádění mod­ro­laserové tech­nolo­gie společnos­tí Sony nekončí. Stol­ní počí­tač s mechanikou Blu-ray Disc, který ponese označení Desk­top RC300 plánu­je společnost Sony na nejbližší týdny.

Dalším zařízením Blu-ray Disc je samostat­ný stol­ní přehrá­vač BDP-S1, který si lze již dnes u Sony pře­dob­jed­nat. Nicméně jeho skutečné dodání na amer­ický trh Sony ohlási­la až na 25. říjen letošního roku. I v tom­to pří­padě budete muset sáh­nou hlouběji do kap­sy, cena toho­to mod­elu je stanove­na v pře­poč­tu na zhru­ba 25 tisíc korun.

Komentáře (2)

  1. mario23:30 7.8.2007:

    Kolik sto­jí ten­to note­book? Díky.

  2. Jirka Pech23:42 7.8.2007:

    Momen­tál­ně se dá pořídit nejlevněji kolem 70 tisíc.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv