Terminátor 2: Den zúčtování (Blu-ray Disc)

Lion­s­gate Home Enter­tain­ment (1991), 137 min­ut, BD-25 Sin­gle-Lay­er Disc, 1080p (2.35:1)

Náš jediný osud je ten, který si sami přichystáme

Terminator 2: Judgment Day / 1Větši­nou je dáno, že dvo­jky jsou horší než jejich před­chůd­ci, a je vždy pří­jem­ným přek­vapením, když je násle­dovník ste­jně dobrý (nebo dokonce lep­ší) než film, ze kterého vzešel. Možná teď čekáte, jak řeknu, že sen­zace roku 1991, Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování, je jed­nou z výjimek. No, na to se nechys­tám, ale vím, že T2 má mno­ho skalních fandů, kteří si ho cení více než prvního dílu z roku 1984, a přesvědčo­vat je neb­udu. Hlavně pro­to, že první dva filmy z ter­miná­toří trilo­gie se od sebe dost liší. Podob­ně jako to, co dokázal James Cameron s Vetřel­ci z roku 1986 — vzít tem­ný spíše horo­rový než sci-fi snímek a převést ho non-stop akční film — T2 se nes­naží množit napí­navé béčkové kousky prvního Ter­miná­to­ra, ale spíš mění jeho pouťová kou­zla v bom­ba­stick­ou speciál­ní­mi efek­ty prod­ch­nutou hru morálky. Ter­miná­tor 2 není remake nebo předěláv­ka, ale bere si to nejlepší z Ter­miná­to­ra, roubu­je to do rodin­ného dra­matu a přidává pohád­kové kvality. 

Teď by se sluše­lo reka­pit­ulo­vat děj pro ty tři lidi, kteří film ještě nev­iděli, ale pravděpodob­ně příběh také zna­jí. Řekněme, že Cameron se moudře nes­naží vrátit postavy Sarah Con­norovou (Lin­da Hamil­ton) a Ter­miná­to­ra (Arnold Schwarzeneg­ger) do chvíle, ve které jsme je opustili v prvním dílu, jak to můžeme vidět ve většině jiných dvo­jek. Raději udělá ze Sáry bláz­na, který zapom­něl na svého syna a dělá ze sebe mučed­ní­ka, který ukončí všech­na trápení, což dovolu­je příběhu roz­jet se do úplně nového směru. Navíc, Cameron převrací samot­ného Ter­miná­to­ra — není žád­ným tajem­stvím, že Arnoldův zlý Ter­miná­tor je v T2 plyšově měk­oučký ochránce mladého Johna Con­no­ra (Edward Fur­long). Nejenže se tím dostává T2 dalšího rozměru opro­ti jed­ničce, ale umožňu­je to nást­up zcela nového zlosy­na, měňavkového T‑1000 (Robert Patrick, dosud nejlepší android, kterého jste kdy mohli vidět na svých obra­zovkách). Můžeme se vsa­dit, že kdy­by Cameron pouze předělal bitky mezi Sárou a Ter­miná­torem z prvního dílu s více penězi, dodnes bychom o T2 nem­luvili jako o legendě.

Naneštěstí mě právě tohle přivádí k mému největší­mu brblání ohled­ně T2. Abych řekl prav­du, jed­nou špičkové fil­mové CGI efek­ty se rych­le okoukaly. Upřím­ně, dokonce v roce 1992 jsem si myslel, že převrat­ný tekutý kov T‑1000 vypadal amatérsky. Ano, vím, vypusti­lo to mon­stróznos­ti, které se mění ve svět, ale dokonce i podle pravidel a struk­tu­ry fan­ta­stick­ého svě­ta, který Cameron stvořil, vypadaly tyto efek­ty jako pod­vod. Pokud bych mohl v kon­struk­ci fil­mu uvěřit, že tekutý pan Roboto může bal­a­mu­tit všech­ny oko­lo a zabí­jet lidi, pořád jsem zkla­maný z toho, jak se jeho oblečení a kůže zázračně ve chvilce objeví. Jsou také z tekutého kovu? A kde je jeho řídící jed­not­ka? Jak jsou všech­ny ty moleku­ly pospo­jovány dohro­mady? A i když se T‑1000 rozstříkne všude oko­lo, jak můžou všech­ny ty kousíčky stále fun­go­vat? A přede­vším, pokud už je stroj z tekutého kovu podle pozem­ských fyzikál­ních zákonů (plat­ných i ve fik­tivním světě, který pok­ládáme za real­i­stick­ou budouc­nost), jak se může tak rych­le ohřát nebo ochladit?

Samozře­jmě, možná mám příliš mno­ho otázek. Když si odmys­líme všech­ny ty post-apoka­lyptické rozhovory, všech­na rodin­ná melo­dra­ma­ta mezi Sárou a Johnem, čet­né díry v zápletce při ces­tování časem (férově, ces­tování čase je samo o sobě jed­na velká díra v zápletce), T2 stále fun­gu­je bez­vad­ně. Je to velká akční podí­vaná plná výbuchů, auto­mo­bilových honiček, množství soubo­jů mezi kybor­gy a “Potvrzu­ji” mini-Keanu Reevesovským bary­tonem Edwar­da Fur­lon­ga. Tedy, co bychom neměli milo­vat, pokud pominu něk­teré z nízko­rozpoč­tových ozdůbek a vynálezů jed­ničky? Oprav­du může být něk­terý film s Ter­miná­torem pta­jícím se “Proč pláčeš?” špat­ný?

Video: Zvětšujeme obraz

Terminator 2: Judgment Day / 2S Ter­miná­torem 2, vydaným na VHS, na laserdisc a DVD snad, no, snad mil­ionkrát, je oprav­du těžké posu­zo­vat tuto první Blu-ray Disc verzi. Upřím­ně, ten film jsem viděl už tolikrát, že mě a toli­ka vari­antách, že je těžké nebýt cyn­ický. Po toli­ka verzích, uspoko­jí mě něco jiného než dokon­alost? Dobrá, pokud by to nedokázal Blu-ray, vždy­cky můžu počkat na super plati­nové ultimát­ní holo­grafické vydání. A k tomu, posled­ní vydání T2 vždy­cky trpěla něko­li­ka zmetky, jmen­ovitě díky tomu, že James Cameron natočil film v kon­tro­verzním for­má­tu Super 35, který umožňu­je větší pružnost při skládání obrazu v pře­chodu na video výmě­nou za menší rozlišení znatel­nější zrni­tost. V T2 byla vždy zrni­tost patrná více než v průměrném akční fil­mu svého typu, což je usvědču­jící důkaz půvo­du. Takže počí­tačem řízené odstranění zrni­tosti a ostat­ních anomálií z obrazu je způ­sob jakým se film vždy snažil půso­bit a jak by vždy měl vypadat.

Po tom, co jsem řekl, musím přiz­nat, že na mě velice zapů­so­bi­lo toto Blu-ray vydání od Lion­s­gate — je to určitě nejlepší z prvních Blu-ray tit­ulů od všech fil­mových studií, které jsem zatím viděl. Ve 137 min­u­tové the­atri­cal cut verzi (zatím bez rozšíření a alter­na­tivních kon­ců dos­tup­ných na DVD), ve for­má­tu 1080p (2.35:1) je ten­to přenos na Blu-ray krok správným směrem.

Větši­na stránek toho­to vydání je ste­jně dobrá jako předtím — vynika­jící černá, čistý a konzis­tent­ní kon­trast (mimo Sářiných post-apoka­lyptick­ých vizí, které vypada­jí záměrně přepálené, což jim dodává mlhavý výraz) a téměř původ­ní repro­dukce. Ano, stále je viditel­ná zrni­tost, což někdy může být dokonce rušivější než na DVD, pro­tože vysoké rozlišení (HD) ji zviditelňu­je. Zaz­na­me­nal jsem i říd­ké kazy (něco jako skvrny špíny tuh­le a támh­le), ale to už je oprav­du hnidopištví. Nicméně, Blu-ray film dodává oprav­du vyšší zářivost, úroveň detailů a barev. Je to jednoduše tro­jrozměrnější obraz s lep­ší­mi detai­ly viditel­ný­mi na první pohled, od rozez­natel­nější tex­tur a mater­iálů až po intrikán­ství robot­ích a ani­má­torských kreací Stana Win­stona. Možná zaz­na­menáte, že Edward Fur­long vyrostl během natáčení o deset cen­timetrů, takže byl na začátku natáčení o něco menší než jeho dvo­jník a na kon­ci naopak o něco vyšší. I přes velký rozdíl v kval­itě, si ale asi nevšim­nete, že Lin­du Hamil­ton zas­tupo­vala v něk­terých scénách její ses­tra Leslie Hamil­ton Gear­ren.

Rozdíl v obrazu se potvrdil, když jsem mno­hokrát našel nové věci, přestože jsem film viděl už tolikrát předtím. Asi nemusím ani dodá­vat, že (jako obvyk­le v HD) jsou barvy bohatší a čistší. Pronikavá modř, blízce spjatá s Cameronovým vizuál­ním pro­jevem, tady vypadá mno­hem lépe než kdy předtím a dokonce tělové barvy byly lehce vylepše­ny; dosud vždy u filmů pře­ne­sených na Blu-ray jsem měl poc­it, že byly příliš na čer­veném kon­ci spek­tra, ale tady jsou barvy kůže víceméně přes­ně masově oranžové (fleshy orange).

Sto­jí za povšim­nutí, že ten­to přepis na Blu-ray vypadá jako by pocházel ze ste­jného HD mas­teru, který byl použit pro DVD Extreme Edi­tion z roku 2003 nikoli pro Ulti­mate Edi­tion z roku 1999. Verze z roku 1999 doplati­la na něk­teré znatel­né zvětšení okra­jů (edge enhance­ment) a vypadal poněkud uměle­ji, ale ten­to přenos je jem­ný, neu­trál­ní a vir­tuál­ně odstraňu­je jakékoli znatel­né aury a ostat­ní neg­a­ti­va. Ulti­mate Edi­tion se objevila také více zašu­mená v bodech a něk­teré starší recen­ze si stěžo­valy na menší makroblokování ve scénách s rych­lý­mi akce­mi. Naštěstí, tady jsem žád­né nenašel. T2 přináší druh sta­bil­ního obrazu, který skutečně před­stavu­je další gen­eraci optick­ých disků v lep­ší kval­itě, než můžete vidět u dig­itál­ního vysílání šířeného vzduchem, které obvyk­le nezvládne rych­lé akce a trpí přehnanou pixelizací.

Audio: Hodnotíme zvuk

T2 se vždy hon­osil úžas­ným sound­track­em ve všech vydáních a toto nové vydání na Blu-ray disku nen­abízí žád­nou větší změnu k lep­ší­mu, ale přepisu­je stopy Dol­by Dig­i­tal 5.1 Sur­round EX a DTS-ES Matrixed 5.1 sur­round z DVD Ulti­mate Edi­tion. To není nic hrozného, přestože bych si rád zamilo­val nové nekom­p­ri­mované PCM nebo Dol­by True­HD, T2 zní stále vel­mi dobře na pat­náct let starý film.

Terminator 2: Judgment Day / 3Nemusíme zře­jmě říkat, že T2 oprav­du zvedl laťku přidáním sur­round sound, když byl poprvé vydán v roce 1992. Nepři­nesl nový for­mát, jako to udělal tře­ba Jurský Park když před­stavil svě­tu DTS v roce 1993, ale stále si pamatu­ji jak jsem viděl T2 v kině a byl jsem ohromen zvukem, který vycházel z repro­duk­torů všude kolem mě. Nemůžu si pomoct, ale T2 zní závrat­ně i když ho pro tu nos­tal­gii odpálím na svém domácím kině. Takže jsem možná před­po­jatý, ale oprav­du jsem si uží­val slyšet T2 znovu na Blu-ray. Zvuk stále zní kap­ku agre­sivně; vel­mi aktivně používá zad­ních kanálů jak pro hla­sité akce tak pro menší detai­ly dokres­lu­jící atmos­féru. A jak EX tak ES stopy těží z extra sur­round střed­ního kanálu; dejte tomu, rozk­la­dy přes zad­ní zvukové pole nej­sou tak bezešvé nebo vydat­né jako tře­ba ve šle­hách Hvězd­ných Válek, ale na remix staršího fil­mu jsou vel­mi půso­bivé. Dynam­ický rozsah je také docela obsáh­lý s pouze občas­ným trikovým efek­tem nebo útržkem ADR dia­logu, který dok­ládá, že tohle oprav­du není film čer­stvě vydaný min­ulý měsíc. Nicméně, cítil jsem, že úžas­ný hudeb­ní doprovod Bra­da Fiedela zní stále dobře v poněkud drsném mixu (mno­ho perkusí spolu s kovový­mi zvuky), který zní chvilka­mi trochu ploše a chlad­ně. Ale to je bezpřed­mět­né — rád jsem si znovu poslechl T2 na Blu-ray, přestože nepřináší nic nového pro­ti dřívějším vydáním na DVD.

Přídavky: Hlouběji k tomu opravdu dobrému

Terminator 2: Judgment Day / 4Ne, na Blu-ray vydání T2 není mno­ho nových pří­davků (extras), ale znovu připomínám, že už bylo tolik verzí pro domácí kina, že si lze jen oprav­du těžko před­stavit, že by je byť i nový for­mát jako je tře­ba Blu-ray pojal všech­ny. Osob­ně si mys­lím, že pří­davků na před­chozích vydáních byla už taková neskutečná síla, ale vím vy tvr­došíjní kom­pletisti, pořád je chcete všech­ny. Inu, tady je nedostanete, Lion­s­gate dodali pouze dva audio komen­táře a žád­nou další visuál­ní nadílku. Ovšem obě archivní stopy jsou vel­mi dobré. Režisér James Cameron nahrál první z nich pro T2 Extreme Edi­tion se spo­lutvůrcem Williamem Wysh­erem a je to skutečně vel­mi sil­ný výkon. Říke­jte si co chcete o králi svě­ta, ale on je oprav­du vel­mi inteligent­ní, zřetel­ný, vášnivý chlap a dohro­mady s Wysh­erem dává odhalit velk­ou část pod­stat­ných detailů vývo­je fil­mu, pro­dukce a vydání — to prostě musíte slyšet! Druhá stopa je ste­jně dobrá, přestože je souhrnem výběru rozhovorů s účast­níky, kteří se pří­mo neob­jevili na obra­zovce. S 26 čle­ny týmu T2 na palubě a vše­mi hlavní­mi her­ci — Arnol­dem Schwarzeneg­gerem, Lin­dou Hamil­ton, Edwar­dem Fur­longem a větši­nou tech­nick­ého týmu — jak by mohl nebýt úspěšní? Mám oprav­du rád tyto složené stopy všech­no-kromě-kuchyňské-výlevky (every­thing-but-the-kitchen-sink), pro­tože jsou vel­mi infor­ma­tivní a žád­ný před­stavi­tel jim nedomin­u­je. Navíc tato je vel­mi dobře ses­tříhaná dlou­ho­letým Cameronovým DVD pro­du­cen­tem Van Lingem. Takže se obávám, že mezi touto a první zvukovou stopou si budete muset T2 pustit ještě ale­spoň dvakrát.

HD Bonusy: Je tady něco exkluzivního?

Bohužel, na tom­to vydání není exk­luzivní obsah, ale jsem si jist, že Lion­s­gate si ho škudlí na další Blu-ray vydání. A netvrďte mi, že nepřijde!

Závěrečné zamyšlení

Ter­miná­tor 2 byl vydán už tolikrát, že už to vypadá jako žert, dokonce i pro největší fil­mové fanoušky, kteří vidí v Blu-ray vydání pochyb­nou nabíd­ku. Ano, obraz je oprav­du vel­mi dobrý a je to oprav­dové zlepšení opro­ti před­chozím DVD vydáním, ale sound­track není ničím nový a pří­davky jsou min­imál­ní. Je oprav­du těžké před­stavit si, že Lion­s­gate nevy­dá ten­to kousek ještě jed­nou (a znovu a zase) s další­mi pří­davky. Takže, sto­jí T2 ve vysokém rozlišení, bez pří­davků (sans extras) za cca sedm stovek? Ten­tokrát musím nechat vol­bu na vás.

Komentáře (2)

  1. Blu-ray.CZ » Filmové tituly na Blu-ray Disc07:39 2.7.2006:

    […] Nad­louho nezůsta­lo pouze u těch­to sed­mi lahůdek, již 27. červ­na násle­dovaly tit­u­ly Nová rasa (Ultra­vi­o­let), Hra o přežití (Saw), Kat (The Pun­ish­er), Obchod­ník se smrtí (Lord of War) s charis­mat­ick­ým Nico­lasem Cagem, neodolatel­ná San­dra Bul­lock ve snímku Crash a pokračování Ter­miná­tor 2: Den zúč­tování (Ter­mi­na­tor 2: Judg­ment Day). […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Terminátor 3: Vzpoura strojů (Blu-ray Disc)00:07 6.2.2008:

    […] možnos­t­mi. Fakt, že Cameron dokázal v roce 1991 vytvořit vel­mi úspěšný film Ter­miná­tor 2 je spíše rar­i­tou co se týče fil­mových pokračování, pro­tože zdařile navázal na první […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv