Invincible / Nepřemožitelný (Blu-ray Disc)

Jde o prav­di­vý příběh: roku 1976 neúspěšný uči­tel Vince Papale navštíví otevřený nábor do týmu Philadel­phia Eagles a přes všech­ny neúspěchy ten­to naprostý nováček pomůže týmu vypra­co­v­at se, stane se nejs­tarším bažan­tem v his­torii NFL (Národ­ní Fot­balové Ligy) a miláčkem celého náro­da. Je to však víc než jen příběh o odpadlíkovi, který se nevz­dal a nakonec uspěl. Papale inspiroval své rod­né měs­to, aby znovu rozd­mýcha­lo svého ducha vítězství.

Dis­ney si rych­le vytvořil mal­ou domácí továr­nu na podob­né sportovní filmy. Invin­ci­ble je posled­ním z řady pohodových “sporťáck­ých” komedií; za ostat­ní jmenu­jme např. Vzpomín­ka na Titány nebo starší trháky jako Hráč, Hoke­jový zázrak a Glo­ry Road. Díky úspěchům těch­to filmů nemůžu vyčí­tat studiu, že se vrací stále ke ste­jné­mu námě­tu, přestože vzorec návratu k před­chozí­mu a klišé strhu­jícího závěru utkání se už trochu omrzelo.

Invincible / 1Přiznějme si, že už víme, jak film skončí. Vlast­ně není důležité, jestli Papale (Mark Wahlberg s příšernou paruk­ou) vyhra­je nebo prohra­je. Také není pod­stat­né, co se stane během prvních zhru­ba 30 min­ut fil­mu. A také víme, že právě díky Papalovi se tým odlepí ode dna, takže film postrádá jakékoli napětí. To ale vůbec nevadí, pro­tože to, co dělá film jako Invin­ci­ble při­tažlivým, jsou detai­ly. Toužíme po všech těch roz­tomilých a nad­ne­sených scénách, které najdeme v upoutávkách: Papale dozví­da­jící se o svém úspěchu až doma z tele­vize; hrůzný moment, když poprvé vejde na Stadión Vet­eránů a najde na své skříňce špat­ně nap­sané své jméno; a nakonec scé­na, která vám vžene slzy do očí — jeho první setkání s Janet Cantrell (Eliz­a­beth Banks), po němž jste si jisti, že si ti dva nakonec pad­nou do náruče. Ano, to všech­no je vyumělko­vané, nad­ne­sené a groteskně nereál­né. Ale takový je Dis­ney, takové jsou úspěšné sportovní kome­die a takový je celý Hollywood.

Pro­tože zvyky Nepo­razitel­ného působí skutečně, film jako takový není nepřesvědčivý. Byl jsem přek­vapen, jak nedo­ceněný zůstal Greg Kin­n­ear ve své roli obleženého trenéra Eagels Dic­ka Ver­meila. Ten­to chlápek dostává rány ze všech stran, pro­tože se jeho tým krčí na dně tab­ulky NFL — vozí se po něm vedení klubu, míst­ní gaučoví (nebo spíše hospodští) krit­i­ci jej chtějí vyhodit, a dokonce i birazní skupin­ka hráčů, říka­jící si mužst­vo, zpochy­bňu­je jeho vedení. Vlast­ně si mys­lím, že je ten­to příběh daleko přesvědčivější než Papale, jenž je ve fil­mu prezen­tován jako milý odpadlík, který překoná všech­ny nás­trahy se sva­tozáří na hlavě. A byl to skutečně Papale, kdo nakonec dovedl své družst­vo k úspěchu, nebo Ver­meil? Kin­n­ear také podal uce­lený výkon plný nej­menších niancí, který považu­ji za mno­hem lep­ší než Wahlbergův. Je ško­da, že film nen­abízí ale­spoň propo­jení jejich postav a mís­to toho je před­stavu­je jako dva odd­ělené, nerovno­cen­né příběhy.

Samozře­jmě je to způ­sobeno i tím, že závěr fil­mu uběhne neskutečně rych­le. Invin­ci­ble postrádá pravou dra­mat­ick­ou ser­ióznost, pro­tože překážky, které Papale překonává, vypada­jí spíše jako souhra šťast­ných náhod. Ano, je to neu­věřitený příběh. Ale film se v pod­statě neza­jímá o úspěch, kterého Papale dosáhl, jako spíš o to, že vůbec hrál fot­bal. Byl jsem nadšený a chtěl oslav­it toho chláp­ka na kon­ci; ne pro­tože dokázal nemožné, ale pro­tože to byl skutečný syn šťěstěny.

Video: Hodnocení obrazu

Invincible / 2Dis­ney přináší film Invin­ci­ble v širokoúh­lém for­má­tu 2.35:1 a 1080p/MPEG‑2 videu a výsledek je úžas­ný. Doslo­va. Nikdy jsem nev­iděl trans­fer s tak sépi­ově tóno­vaný­mi zlatý­mi odstíny — a nikdy nevy­drže­ly celých 104 min­ut fil­mu. Kon­trast je také výrazně zvětšený, což jen těžko dodá fil­mu na aut­en­tic­itě a ve výsled­ku přináší tem­nější dojem. Ale barvy a styl stra­nou, tech­nicky je film brilantní.

Dokon­alý zdroj nezo­brazu­je ani smítko “špíny”, jen občas můžeme na pozadí nalézt nějaké šumy. Kupo­di­vu, z nějakých důvodů zelená bar­va trpí nejvíce — podíve­jte se na obraz, kdy Greg Kin­n­ear sto­jí před oprav­du škare­dou zele­nou betonovou zdí — zdá se, jako by obživla. Jinak barvy jsou nenasycené a vyžlout­lé, na druhou stranu ale pevné a celistvé. Detai­ly krás­ně drží, se skvělou hloubkou obrazu vytváří obraz ostrý jako žilet­ka. Černé barvy jsou trochu pot­lače­ny, což snižu­je možnost rozlišení stínů na vel­mi mal­ou úroveň.

Za povšim­nutí sto­jí herní disk pro možnos­ti stažení 3:2 vaše­ho Blu-ray playeru nebo HDTV mon­i­toru. Je plný rych­le se pohy­bu­jících scén hráčů, kteří pobíha­jí před zkřížený­mi plo­ty a mno­ha stře­la­mi od šat­en. Naštěstí můj PlaySta­tion 3/Sony XBR2 com­bo si s tím poradil mis­tro­vsky bez jakýchkoli přerušo­vaných nebo roz­mazaných záběrů pohybů.

Audio: Hodnocení zvuku

Dis­ney také nabízí nekom­p­ri­movanou zvukovou stopu PCM 5.1 sur­round (48kHz/16-bit), která je perfektní.

Mix není nijak agre­sivní (i ve fot­balových scénách), zároveň je však dost živý na to, aby zůstal pří­jem­ně pod­manivý během celého filmu.

Sur­round přináší něk­teré dobře umístěné efek­ty, větši­na herních scén je doprovázena sil­ný­mi tupý­mi zvuky v pozadí. Sound­track je prošpiko­vaný nos­tal­gick­ý­mi rock­ový­mi melodie­mi ze sed­mdesátých let a těží z tvrdých basů a kval­it­ní stereo sep­a­race, což udržu­je tem­po i ve scénách, kde se nic nedě­je. Repro­dukce dialogů je v nejlepší kval­itě během celého fil­mu a per­fek­t­ně vyvážená v mixu. Akusti­ka je také slad­ce kval­it­ní, s hře­jivý­mi a čistý­mi pasáže­mi v celém frekvenčním spektru.

Bonusy: Co tu máme dobrého?

Invincible / 3K tomu­to nejnovější­mu BD-50 Blu-ray vydání stu­dio přibalilo ste­jný počet bonusů jako ke Stan­dard-Def verzi. Není to kdoví jaká hro­ma­da bonusů, ale hlavná atrakcí je 26minutový doku­ment Jak se stát Nepo­razitel­ným: Příběh Vince Papale­ho (Becom­ing Invin­ci­ble: The Sto­ry of Vince Papale). Obsahu­je rozhovory se skutečným, stále usmě­vavým Papalem a osob­nos­t­mi NFL a vsu­vky od Mar­ka Wahlber­ga a dalších členů z řad her­ců i pro­dukčního týmu — to vše vytváří nepochyb­ně pěkný příběh. Navíc, Papaleův výkon na hřišti není tak pozoruhod­ný jako fakt, že se vůbec dostal na hřiště, takže doku­ment někdy zveliču­je Papale­ho slávu. Ale všech­na čest, pro­tože se stal oblíbe­nou míst­ní postavičk­ou Philadel­phie, něco jako velikonoční zajíček fot­balových fanoušků.

Pokud se zajímáte o natáčení fil­mu, najdete na tom­to vydání dva komen­táře. Bohužel, první track s Papalem, pro­du­cen­tem Markem Cia­rdim a scénáris­tou Bra­dem Gan­nem opaku­je něk­teré infor­ma­ce z doku­men­tu. Přesto je ale ten­to track lep­ší vol­bou, pro­tože nám před­stavu­je Papale­ho více otevřeného a vzdáleného tomu sva­touškovi z doku­men­tu — prostě jen udělal to, co by udělal každý druhý v jeho situaci, tzn. chodil na večírky ste­jně usilovně, jako hrál fot­bal. Dále tu mlu­ví o tom, jak jeho kar­iéra skonči­la kvůli zranění — takže ne tak úplně Nepo­razitel­ný, co? Druhý track s režisérem Eric­sonem Corem a edi­torem Jer­rym Green­bergem obsahu­je všech­ny zák­lad­ní infor­ma­ce o natáčení, od práce s her­ci přes zachycení všech detailů sed­mdesátých let po přek­va­pivé množství ani­mačních prací. Je to typ­ický režisérský track a musím přiz­nat, že jsem si ke kon­ci trochu zdřímnul.

Žád­né další trail­ery ani pro­mo mater­iá­ly nej­sou obsaženy.

HD Bonusy: Nějaké exkluzivní lahůdky?

Pěkným malým přek­vapením, které Dis­ney při­dal k tomu­to Blu-ray vydání, se stal 8minutový filmeček Recre­at­ing the Vet. Impozant­ní philadelph­ský Stadión Vet­eránů, který byl postaven roku 1970 a později zbourán, musel být pro film vytvořen kom­bi­nací exis­tu­jícího pozemku a reli­stick­ých ani­mací. Inter­view s lid­mi, kteří se podíleli na tvor­bě fil­mu a přípravě speciál­ních efek­tů, a spousty srovnání před a po vedou k ohro­mu­jícím výsled­kům. Poz­i­tivem je také to, že ten­to filmeček je uve­den v plném 1080p videu a nabízí ostrý obraz.

Dále tu najdeme ještě Dis­ney­ovu stan­dard­ní Vit­rínu fil­mu (Movie Show­case), jež nabízí příst­up ke kapi­tolám fil­mu a vyzd­vi­hu­je tři ukázky jako nejlepší HD-ready momen­ty filmu.

Slo­vo na závěr

Invin­ci­ble je dalším z řady Dis­ney­ových pohodových sportovních filmů. Není nejlepším, ale ani nejhorším, je to prostě nadšená kome­die pro celou rod­inu, která vždy pobaví. Toto Blu-ray vydání je ste­jně tak pří­jem­né — trans­fer s množstvím zlatých odstínů, ale přesto detail­ní, a bouřlivý sound­track jsou doplněny solid­ní ses­tavou bonusů. Určitě udělá radost jak sportovním nadšencům, tak i fandům filmu.

Komentáře (3)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Góóól! Velký sportovní sen02:28 26.2.2007:

    […] Góóól! vyšel na Blu-ray v 1080p/AVC MPEG‑4, což je víceméně na úrovni ostat­ních sportovních trháků jako Nepo­razitel­ný nebo Glo­ry Road. Zdroj byl vysoce zpra­co­v­aný, s příliš umělým dig­itál­ním leskem a nereál­ný­mi bar­va­mi. Tak mi promiňte, když tu nesto­jím a neradu­ji se jako šílenec. […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Deja Vu (Blu-ray Disc)00:12 1.5.2007:

    […] uza­víra­jí upoutávky na vycháze­jící Blu-ray tit­u­ly od Dis­n­eye: Dokon­alý trik, The Guardian a Invin­ci­ble. Nena­jdeme tu však trail­er fil­mu Deja Vu […]

  3. Portál Blu-ray.CZ » Divočáci (Blu-ray Disc)00:10 5.9.2007:

    […] bonusů uza­vírá trio upoutávek na Blu-ray tit­u­ly od Dis­n­eye, jako jsou The Invis­i­ble, Nepře­možitel­ný a Rata­touille. Trail­er k Divočákům tu bohužel […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv