Dokonalý trik (Blu-ray Disc)

Prestige / 1Podle fil­mu Christo­phera Nolana Dokon­alý trik, má každé mag­ické kou­z­lo tři dějství. První je Závazek — tedy slib něčím ohromit. Druhý je Zvrat — šoku­jící iluze, která promění obyče­jné v neobyče­jné. A třetí je Prestiž — šoku­jící vyvr­c­holení, které zavrhne vše, co předtím vyš­lo na povrch.

Co přede­vším fascin­u­je pub­likum je to, jak alchymisté vytváří takové­to kouzel­né triky. Ale v Dokon­além triku je to právě povolání magie samo o sobě, které zau­jímá střed­ní fázi — tak skry­té intriky pod­porované inten­zivním soupeřením rivalů, že míra, do jaké jsou oba kouzel­ní­ci schop­ni zajít, aby uloupili druhé­mu tajem­ství, může mít za následek neočeká­vané a šoku­jící vyvrcholení.

V 19. sto­letí žijí v Londýně Robert Ang­i­er (Hugh Jack­man) a Alfred Bor­den (Chris­t­ian Bale), dva mladí kouzel­ní­ci na výs­luní. Jsou živ­ot­ní­mi přáteli až do té doby, než tragédie vrazí klín mezi jejich přá­tel­ství a vys­tupňu­je živ­ot­ní boj o nad­vlá­du. Pos­ed­lost se přemění na žár­livost, posléze na zákeřnost s evi­dent­ně nebezpečný­mi a hrozivý­mi násled­ky. Vchází mezi ně rád­ce Cut­ter (Michael Caine) a trpělivá kouzel­níko­va asis­ten­t­ka Olivia Wen­scombe (Scar­lett Johans­son), která by mohla být před­mětem záj­mu obou iluzion­istů, nebo také jen šachovou fig­urk­ou. Rivali­ta se přiostřu­je, když Alfred objeví jeden z nejlepších triků The Trans­port­ed Man. Prvek sci­ence-fic­tion, pok­lona úžas­né­mu vynálezu proslulého Niko­la Tes­ly (David Bowie), nás přivede k vel­mi přek­va­pivé­mu a objevné­mu třetí­mu dějství. V Dokon­além triku oprav­du nic není tak, jak se zdá.

Dokon­alý trik fun­gu­je na úrovni čisté zábavy — čas­to úch­vat­ně. Po úspěchu trháku Bat­man začíná se Nolan uchy­lu­je zpět k důvěrnější oblasti Memen­ta a Insom­nie. Ten­to svět magie a špat­ných omylů per­fek­t­ně sedí jeho schop­nos­tem. Nolan stále ukazu­je skvělou pozornost věno­vanou postavám, tem­pu i atmos­féře, takže Dokon­alý trik jen ztěží udělá krok vedle. Nikdy nejsme příliš daleko před ani vzdáleni linii příběhu, a i když se neb­udeme schop­ni vcítit buď do Ang­iera nebo do Bor­de­na, jejich radost (a konečná pos­ed­lost) před­sti­h­nout toho druhého nikdy neb­ude méně než přesvědčivá.

Jack­manovi a Balovi role per­fek­t­ně sedí a oba v nich jas­ně září. Jack­man má okáza­le­jší roli a pravděpodob­ně to není sho­da okol­nos­tí, že si vybral Dokon­alý trik po své bravurní jízdě na Brod­way ve fil­mu The Boy from Oz — jis­to­jistě ví, jak oslnit pub­likum skvělým charis­ma. Bale má zase tajem­nější a více intro­spek­tivní roli. Ale jak doved­ně prokázal ve fil­mu Bat­man začíná, žád­né­mu jiné­mu tradiční­mu hol­ly­wood­ské­mu her­ci tak nes­luší oblečení černé barvy. Caine v roli Cut­tera tak­též podává před­ví­datel­ně okou­zlu­jící, rošťácké před­stavení. A Johans­son je, i když s tro­chou epick­ého přikrášlení, sexy, bezbran­ná a více než schop­ná uspět v obo­jet­ných aspek­tech své postavy.

Dokon­alý trik stří­davě žije a umírá díky své­mu neod­byt­né­mu spletité­mu zakončení. Vzpomínám si, jak jsem kino opouštěl zavča­su a při­b­ližně polov­ina obe­cen­st­va se vyží­vala v odhalení, zatím­co druhá polov­ina si s tím lámala hlavu. Líbi­la se mi Nolano­va manip­u­lace s lid­mi, nicméně jsem se nikdy necítil využí­vaný. Stále jsem se snažil vracet zpět, pátrat po záchyt­ných bodech, kterých jsem mohl přehléd­nout. Ste­jně jako u Nolano­va před­chozího fil­mu Memen­to, jsem film musel vidět napo­druhé a to byl již oprav­dový požitek, pro­tože jsem mohl již více ocen­it režisérovu doved­nost. Ste­jně jako u Šestého smys­lu, vyvr­c­holení v Dokon­além triku není švin­dlo­vaným či obyče­jným trikem. Nolan nikdy nepod­vádí, je schopen nás jen čistě zmást a přek­va­pit kine­matografick­ým kou­zlem. Vskutku fil­mařská magie.

Video: Zvětšujeme obraz

Prestige / 2Dokon­alý trik zasáhl Blu-ray ve for­má­tu 1080p/AVC MPEG‑4 — a vypadá fan­ta­sticky. Nedávné Blu-ray vydání Bue­na Visty na mne vel­mi zapů­so­bi­lo, a vypadá to, že se neustále zlepšu­je a zlepšu­je. Nejen že vydání získa­lo 5 hvězdiček, ale podle mého názoru je to nejlépe vypada­jící Blu-ray disk, jaký byl kdy vydán.

Zdroj je před­ví­datel­ně původ­ní, jaký byste očeká­vali od nového vydání. Ačko­liv se očis­til a přešel do dodatečného reži­jního zpra­cov­ání, stále si udržu­je bohatý pozvol­ný vzh­led, který avšak není příliš dig­itál­ní nebo umělý. Barevná čis­to­ta je prvotříd­ní. Větši­na exter­iérů má záměrně ne příliš sytý vzh­led s křečovitý­mi zák­lad­ní­mi bar­va­mi a mod­ře­mi pot­lačený­mi do ocelové šedě. Ale jak­mile naskočí tem­pera­ment­nější scény, barevné odstíny oži­jí. Barvy jsou nád­h­erně robust­ní a abso­lut­ně čisté. Neza­z­na­me­nal jsem žád­ný šum v sytosti barvy či roz­mazání barvy. Kom­p­ri­mované arte­fak­ty ani rozostření hran nepřed­stavu­jí problém.

Černě a kon­trast jsou fan­ta­stické — obraz je napros­to hlad­ký a shod­ný po celé stup­ni­ci šedi. A přestože se fil­mový vizuál­ní styl přik­lání k tmavší­mu estetičnu Tima Bur­tona, stínové zobrazení je exe­lent­ní. Pěkné detai­ly se ve tmě nikdy nez­tratí, dáva­jí přeno­su báječný smysl pro hloubku a pravou tro­jrozměrnost. Máme tady napřík­lad úch­vat­ný pří­davný záběr vlaku pro­jíždějící kra­ji­nou, kde mne napros­to ohromil stu­peň detailu.

To je právě to, o čem všem je high-def. Dokon­alý trik je Dis­ney­ho abso­lut­ní domácí jíz­dou a, ano, ohod­notil bych ho jako nejlepší přenos, jaký jsem zatím na high-def viděl. Patří do té samé kat­e­gorie jako Bat­man začíná — mohl by být tal­is­man­em pro high-def právě Chris­t­ian Bale?

Audio: Hodnotíme zvuk

Dis­ney stále přináší ohrom­ný nekom­p­ri­movaný zvuk PCM 5.1, kódovaný v 48 kHz/24-bit. Tato nahráv­ka vás rozhod­ně okamžitě neuspí — fil­mový zvuk není tak špičkový, spíše poněkud umírněný. Ale má pronikavost, která znatel­ně sílí, zatím­co se film vyvíjí, s pěknou pozornos­tí na detail, který skutečně přináší ovoce.

Okol­ní zvuky jsou vel­mi pečlivě uprave­ny. Vzác­ně zde najdeme nená­pad­né efek­ty, které zdola­jí zbytek mixu. Pokud se jed­ná o dokres­lu­jící efek­ty (venkovní zvuky, aplaudu­jící davy, atd.) nebo akčnější momen­ty, všech pět kanálů tvoří dohro­mady celek bez jakéhokoli úseku zvláště nápad­ného zvukového pole. Takže zatím­co vás Dokon­alý trik moc nenad­chne, disponu­je skvělou, poma­lu budovanou kval­i­tou podá­va­jící zna­meni­tou atmos­féru. Přede­vším hud­ba je vel­mi dobrým způ­sobem, jak vytvořit pěkný cit pro zahloubání se. Tech­nicky je track prvotříd­ní. Dia­log vždy zůstává plně srozu­mitel­ným, a dynami­ka je vynika­jící, od rozpálených a vysoko­rozpě­tových k hlubokým a nízkým basům.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Prestige / 3Při pre­miéře stan­dard-def DVD vydání, se Dokon­alý trik může na Blu-ray těšit samot­né­mu balíčku pří­davků. Bohužel je poněkud útlý, jen s náz­naky většího, daleko více robust­nějšího a zvlášt­ního vydání. Mohli bychom ho naz­vat dvo­jitým propa­dem?

Hlavní atrakcí je The Director‘s Note­book: The Cin­e­mat­ic Sleight of Hand of Direc­tor Christo­pher Nolan. Ten­to mno­hasložkový krátký film trvá kolem 20 min­ut a je rozdělen do 6 úseků: The Director‘s Note­book (4 min­u­ty), Con­jur­ing the Past (5 min­ut), The Visu­al Maze (4 min­u­ty), Metaphors of Decep­tion (3 min­u­ty), Tes­la: The Man Who Invent­ed the Twen­ti­eth Cen­tu­ry (3 min­u­ty) a Res­o­nance (1 min­u­ta). Co je bezprostřed­ně očivid­né je to, jak je pro­gram dobře natočen. Inter­view, odehrá­va­jící se během zkoušení hry, s téměř každým hlavním účast­níkem — Nolanem, pro­du­cen­tem a scénáris­tou, a celým hlavním obsazením včet­ně Chris­tiana Bale­ho, Hugha Jack­mana, Scar­lett Johans­son a Michaela Caina — a rozsáh­lý zákulis­ní záz­nam jsou prvotříd­ní. Ale stručnost toho­to krátkého fil­mu trochu způ­sobu­je zklamání. Nolan je inten­zivně bystrý, a náh­led do všech fází pro­dukce — příběh, terén, výpra­va, postavy — je skutečně fascin­u­jící. Navíc je celý mater­iál prezen­tován v plném for­má­tu 1080p. Takže jaký další skvělý komen­tář příště při­nese Disney?

Posled­ním pří­davkem je The Art of The Pres­tige , čtyřdíl­ná galerie ses­tři­hů. Každá část je autom­a­ti­zo­vaná s řadou fil­mových fotografií zobrazených uvnitř vybraného okna (mimo­cho­dem pěkná grafi­ka). Bohužel je to trochu složité uvést obrazy do chodu, pro­tože nemůžete použít na dálkovém ovládání tlačítko fast-for­ward nebo úplně přeskočit kapi­toly. Jednoduše musíte počkat na kaž­dou fotografii až doběhne do své 10-sekun­dové živ­ot­nos­ti, a pak stisknete tlačítko Play, abyste pos­toupili k další. Nedává to oprav­du žád­ný smysl a nenachází se zde žád­né promít­nuté vysvětlu­jící instrukce. Musel jsem si s dálkovým ovládáním pohrát, abych na to sám přišel. Bez­tak čtyři sub-galerie zahrnu­jí: Film (4:20, 42 fotografií), Behind the Scenes (4:30, 43 fotografií), Cos­tumes and Set (1:40, 14 fotografií) a Poster Art (3:30, 33 fotografií).

Naneštěstí zde není zahrnu­ta žád­ná upoutáv­ka na Dokon­alý trik, jen spo­ty pro dvě Dis­ney­ho jiné nedávné Blu-ray vydání, Záchranáři a Nepře­možitel­ný.

HD Bonusy: Nějaké exkluzivní lahůdky?

Nena­jdeme zde žád­né výhrad­ní high-def pří­davky. Nicméně tu máme Dis­ney­ho obvyk­lou ukázku toho nejlepšího z fil­mu (Movie Show­case), jež nabízí příst­up ke třem nejlepším HD-ready scénám.

Závěrečné zamyšlení

Dokon­alý trik je skvělý film se spletitým zakončením, které vás přin­utí se na film podí­vat ještě jed­nou. Kromě toho je Blu-ray vydání fan­ta­stické. Obraz je mimořád­ný a podle mého názoru ten nejlepší, jaký kdy Dis­ney vytvořil. Sound­track je tak­též skvělý a jen lep­ší balíček pří­davků by vytvořil per­fek­t­ní vydání. Ale to nevadí — Dokon­alý trik k nám přichází jako značně doporučo­vaný film.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Deja Vu (Blu-ray Disc)00:48 30.4.2007:

    […] bonusů uza­víra­jí upoutávky na vycháze­jící Blu-ray tit­u­ly od Dis­n­eye: Dokon­alý trik, The Guardian a Invin­ci­ble. Nena­jdeme tu však trail­er fil­mu Deja Vu […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv