Strážce (Blu-ray Disc)

Sentinel / 1Když měl film Strážce pre­miéru, uvě­domili jsme si, že se v amer­ické tajné službě ještě nikdy neob­jevil zrád­ce — až dosud. Něk­do plánu­je vraž­du prezi­den­ta Bal­lenti­na (David Rasche) a všech­ny známky směřu­jí k Petu Gar­risonovi (Michael Dou­glas), jed­no­mu z nejdůvěry­hod­nějších agen­tů. Gar­risonovi navíc škodí skutečnost, že udržo­val taj­nou milost­nou aféru s první dámou Sarah Bal­len­tine (Kim Basinger). Díky tomu k němu vrch­ní vyšetřo­va­tel tajné služ­by David Breck­in­ridge (Kiefer Suther­land) chová nenávist. Aby mohl Gar­ri­son dokázat svou nev­inu, bude muset využít všech svých schop­nos­tí, které se naučil během dlou­ho­letého působení u tajné služ­by, aby před­sti­h­nul Breck­in­ridga, zabránil zveře­jnění podrob­nos­tí své milost­né aféry s první dámou a vypá­tral pravého vra­ha.

Neměl jsem prav­du, když jsem pok­lá­dal Strážce za film z roku 1986? Mohl být pro Dou­glase skvělým vrcholovým přínosem — jeho jméno zaručo­va­lo výdělek desítek mil­iónů dolarů. Sko­ro bez pomo­ci vytvořil domácký průmysl hi-tech thrillerů o pochyb­ných záporných hrdinech, kteří nachází sami sebe na nesprávné straně morál­ního svě­ta, a dokazu­jí svou nev­inu tím, že vypá­tra­jí toho pravého padoucha (Skandál­ní odhalení, The Star Cham­ber, Černý déšť, Osu­dová při­tažlivost, aj.). Ško­da že Strážce deb­u­to­val v roce 2006, při­b­ližně o 20 let později. Záplet­ka se zamotává, šoku­jící odhalení lze snad­no vypá­trat míle daleko, a Dou­glasovy úda­jně vzrušu­jící scény s Basinger jsou tak erotické, asi jako když si před­stavíte sex svých prar­o­dičů.

Strážce je jed­ním z těch filmů, které jsou sice účin­né, a přece nakonec nepotřeb­né. Nic ve zlém ohled­ně Dou­glase, ale pro­tr­pěl jsem si ostré deja vu při sle­dování fil­mu Zák­lad­ní instinkt, kde ztvárnil “strašného poldu v nes­názích”. Ano, jsem povrch­ní, když se zaměřu­ji na vzh­led, ale se svý­mi říd­ký­mi šedý­mi vlasy a nedávným faceliftingem vypadá poněkud zchá­trale. Kdy­by si tře­ba Dou­glas a Suther­land pro­hodili role, možná by film vypadal lépe. Jelikož se Suther­land každý týden objevo­val v ser­iálu 24 hodin, nikdo by lépe neztvárnil agen­ta na útěku. Mys­lím si, že kvůli jeho podrážděnos­ti, vroucí­mu hněvu a dout­na­jící hor­livosti, by se na Dou­glaso­vo roli daleko více hodil.

Prob­lém fil­mu Strážce je ten, že skutečný záporný hrdi­na je jas­ný jen v malém momen­tu, ve kterém se objeví na obra­zovce. Dom­nívám se, že to byl právě Roger Ebert, kdo poukázal na odlišná pravid­la thrillerů mající výz­nam, že posta­va, o které si mys­líme, že nemá co dočinění s hlavním dějem, je právě tím zabi­jákem, pro­tože jinak by neměl/a důvod se ve fil­mu obje­vit. To je právě pří­pad Strážce, a bylo to tak do nebe vola­jící, že jsem se nepřetržitě smál ještě asi 5 min­ut poté, co byl orga­nizá­tor vraždy (konečně) odhalen — oprav­du si fil­moví tvůr­ci mys­lí, že si dnešní obe­cen­st­vo není vědo­mo těch­to lev­ných scénári­stick­ých výmys­lů? Pokud se chys­táte natočit běžný thriller, to nej­menší co byste měli udělat, je před­stavit divákům skvělého záporného hrdinu.

Nepochyb­ně jsem ale byl Strážcem pobaven. Je jed­ním z těch provinile zábavných celoživ­ot­ních filmů — jen s obrá­ceným pohlavím a větší­mi hvěz­da­mi než je Mered­ith Bax­ter-Bir­ney a Michael Nouri. Najdeme zde také pár dobrých akčních scén, včet­ně pokusu Dou­glaso­va zaj­mutí v pře­plněném nákup­ním středisku, či napí­navou hru na kočku a na myš mezi Dou­glasem a Suther­lan­dem. Film vypadá uhlazeně, tem­po se pohy­bu­je rych­le vpřed a hud­ba Christo­phera Bec­ka zají­mavě sluču­je orchestr staré školy a mod­erní tech­no-lite. Dokonce se mi líbi­la Eva Lon­go­ria (známá ze ser­iálu Zoufalé manželky), zachyce­na v roli nové kol­eg­y­ně Suther­lan­da. Vyjímá se vedle něj ve fan­ta­stick­ých oblečcích od Prady, opaku­je co Suther­land řekne a celkově dodává příběhu jen min­i­mum, že jsem si i na chvíli pomyslel, že právě ona by mohla být tím záporným hrdi­nou. Ško­da, pro­tože to moh­lo zdale­ka být nejza­jí­mavějším přek­vapením v jinak uboze nepřek­va­pitel­ném thrilleru.

Video: Zvětšujeme obraz

Sentinel / 2Vyv­in­ul Blu-ray nový druh pohlavní nemo­ci? Mohli byste ji nazý­vat Tal­lade­ga-itis, na počest fil­mu Tal­lade­ga Nights, který získal můj hlas pro nejhorší přenos nové gen­er­ace za rok 2006. S tím nejpo­di­vnějším kon­trastem jaký jsem kdy viděl to vypadá, jako kdy­by účinku­jící tele­vizního vysílání řídili celý pro­jekt. Strážce není tak špat­ný, ale je poněkud skry­tý — nejsem si jist, co fil­moví tvůr­ci zamýšlí, když natáčí filmy jako je ten­to.

Poprvé tu máme dobré zprávy. Pro­tože je Strážce zbrusu novým vydáním, pra­men je také samozře­jmě původ­ní. Černě jsou zna­menité, nevysky­tu­je se zde žád­né zrno (pokud zde bylo, upad­lo díky CGI v zapom­nění), ani žád­né barevné nedokon­alosti, pro­tože vše bylo tak barevně načasováno, vyváženo a obo­ha­ceno, že obraz vypadá více než oprav­di­vě. Detail se vypíná, jak by také každý mohl od tak vysoce uhlazeného obrazu očeká­vat — během detail­ních záběrů bych mohl rozpoz­nat každičký pór na Dou­glasově tváři.

A nyní ke špat­ným zprávám. Kon­trast je napros­to zvlášt­ní — horní pás­mo je ztmaveno do takého rozsahu, že je sytost barvy znatel­ně vyrov­naná. Špičkové barvy vyhasí­na­jí, pro­to bílé barvy ještě více posilu­jí, což vytváří kaž­dou scénu poněkud zam­lže­nou, ale ne však vybled­lou. Také to nic nedělá s barevnou repro­dukcí, přestože vám budou živé odstíny při­pa­dat vyhasle, jako kdy­by byly zpra­cov­ávány častým používáným fotografick­ý­mi přís­to­ji. Ve skutečnos­ti Strážce vypadá více jako videohra než jako film. Jsem možná poněkud krutý, že jsem obraz neo­hod­notil tře­mi hvězdička­mi, ale po celou dobu sle­dování fil­mu jsem byl tak rozrušen vyčer­paným obrazem, že se mi film nemohl líbit. Jednoduše to není to, co se od skvělého high-def očeká­va­lo.

Audio: Hodnotíme zvuk

Strážce ale­spoň dobře zní. Fox nabízí další sur­round track DTS HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1, která není ani ohro­mu­jící, ani tak chlad­ná. A když dojde na akci, rozhod­ně plní svou úlo­hu. Poznám­ka: kvůli součas­ným omezením na hard­waru Blu-ray tato recen­ze náleží pouze jádru DTS tracku při datovém toku 1.5 mbps získaného z loss­less Mas­ter Audio kódování.

Hrubé tech­nické prove­dení je zna­menité, jaké byste očeká­vali na nedávný nák­lad­ný hol­ly­wood­ský thriller. Uvádí báječ­nou přes­nost na celém frekvenčním pás­mu, s krás­ný­mi a hluboký­mi basy a výrazným střed­ním pás­mem. Hud­ba Christo­phera Bec­ka naži­vo přichází v mixu, který se zesilu­je z před­ních repro­duk­torů, se směsí smyčců a kla­pavých elek­tron­ick­ých bicích. Dia­log je také před­ní a stře­dový, s pěkným vyvážením hla­sitosti srov­natel­ným se zbytkem sound­tracku.

Okolí je tvořeno vše­hochutí. Každý jed­nou na chvilinku pocítí smysl pro pěkné prostředí se zvlášním efek­tem vrha­jícím se do pozadí, ale celkově je zvuková oblast před­ně inten­zivní. Dosahu­je vysoké úrovně během fil­mových akčních pasáží. Ve fil­mu najdeme tři velké pronásle­du­jící scény a všech­ny dodá­va­jí slíbené se spous­tou přes­ných odd­ělených záběrů a vzdu­chotěs­ným snímáním mezi kaná­ly. Tyto scény byly tak dobré, že jsem toužil po ponoření se do zbytku fil­mu.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Strážce přichází na Blu-ray s vel­mi pod­stat­ný­mi pří­davky, balíčkem, který pro jed­nou odpovídá stan­dard-def DVD vydání. (Všechen video mater­iál je prezen­tován ve for­má­tu 1080p videa, což je velk­ou výhodou.) Pří­davky se z velké části zaměřu­jí na fil­mová téma­ta, ne na tvor­bu fil­mu jako takovém.

Sentinel / 3Začněme s balíčkem pří­davků. In the Pres­i­dents Shad­ow (8 min­ut) je typ­ick­ou nenu­ce­nou poc­tou tajné službě. Fil­mové obsazení a štáb, podíle­jící se na výrobě fil­mu (Michael Dou­glas, Eva Lon­go­ria, Kiefer Suther­land, atd.) nabízí pochval­né komen­táře o čin­nos­ti, a něko­lik málo lidí z pra­cov­ního týmu popisu­je něk­teré přís­nos­ti práce. The Secret Ser­vice: Build­ing on a Tra­di­tion of Excel­lence (13 min­ut) je po většinu to samé — rozhovory, fil­mové obsazení a štáb, agen­ti tajné služ­by. Proč nebyli spo­jeni do jed­no­ho hlavního bodu pro­gra­mu, to vážně nevím. Ten druhý pří­dav­ek je rozhod­ně kval­it­nější, s něk­terý­mi dobrý­mi pod­kla­dy vysoce uza­vřeného uspořádání a zají­mavý­mi archivní­mi tichý­mi a obra­zový­mi stopa­mi. Také jsem zjis­til něk­terá fascin­u­jící fak­ta, jako že tajná služ­ba již nechrání vdovu po zes­nulém prezi­den­tovi, jak­mile se znovu provdá. Zají­mavé — to jsem nevěděl.

Další­mi jsou 4 Delet­ed Scenes (scény, které neby­ly zařazeny do konečné podo­by fil­mu), všech­ny s doplňkovým komen­tářem scénáristy Geor­ga Nolfi­ho. Není zde nic, co by bylo vzrušující…jen tři scény s Gar­risonem a nabuzená kon­frontace s Breck­in­ridgem. Nachází se zde alter­na­tivní zakončení, ale s více pří­davky Michaela Dou­glase s Kim Basinger. Také charak­ter­izu­je jed­no z nejs­měšnějších pro­jek­tových zpra­cov­ání, co kdy bylo natočeno. Rozum­ně z toho udělali jen ses­třih.

Nejlepším pří­davkem na disku je zře­jmě obra­zovkově speci­fický zvukový komen­tář s režisérem Clarkem John­sonem a Nolfim. Je to nejskvěle­jší nahráv­ka, jak­ou jsem kdy slyšel, a před­stavu­je zároveň jed­iný pří­dav­ek, který nabízí infor­ma­ce o skutečném fil­mování. Přestože se tato dvo­jice rozčilu­je s jak­ou přes­nos­tí provedli skutečný zápis tajné služ­by (zajímá nás to?), nakonec se do fil­mu dostali, včet­ně prove­dení přehledů, jak byly velké připravo­vané scény fil­movány (včet­ně prud­ce ele­gant­ní pasáže pronásle­dování v nákup­ním středisku) a samozře­jmě jak skvělí byli právě her­ci. Dejte si však pozor na příznivce George Bushe — John­son vynaloží spous­tu času na jeho kri­tiku, Nolfi se zas opako­vaně shodu­je se změ­nou námě­tu.

Posled­ní je fil­mová teatrál­ní ukáz­ka. Přek­va­pivě zde není žád­ný houf propa­gačních klipů pro další Foxův Blu-ray disk.

HD Bonusy: Je tady něco exkluzivního?

Zatím­co Fox nyní naléhá na příspěvky (hlavně ty nedůležité mal­ičkosti) na svém Blu-ray vydání, Strážce získává vynika­jící pod­poru, kter­ou jsem zatím na takovém vydání nové gen­er­ace nev­iděl. Dva příspěvky Inter­ac­tive Mak­ing-Ofs jsou zahrnu­ty pro dvě největší připravo­vané scény, The Mall Scene a CB Sum­mit Toron­to. Kaž­dou scénu můžeme sle­dovat jako rozděle­nou obra­zovku, s dokončeným fil­movým záz­namem na levé straně, a záz­namem pro­dukce na straně pravé. Až dopo­sud jsme zatím toto na stovkách dalších stan­dard-def DVD nev­iděli. Nicméně Fox zužitko­val funkčnost Blu-ray BD-Java, aby při­dal něk­teré vizuál­ní scény. Uži­vatelé si mohou vybrat, zda si chtějí zvětšit okno pro­dukce v reál­ném čase, aby získali lep­ší podí­vanou na fil­mování scény, ste­jně jako si mohou vybrat ze tří zvukových alter­na­tiv: konečné audio, dia­log a zvuk odehrá­va­jící se během zkoušení hry. Všech­ny tyto možnos­ti mohou být zpřís­tup­něny okamžitě a efekt je bezešvý. Jsem si jist, že toto je špič­ka ledovce pokud jde o to, co nakonec Blu-ray bude schop­no udělat s takovým­to druhem mater­iálu, ale Strážce je skvělým startem. Upřím­ně doufám, že Fox a další stu­dia nové gen­er­ace budou pokračo­vat v tom­to druhu inter­ak­tiv­i­ty, pro­tože nabízí zážitek, který je daleko lep­ší než mohut­né rozhraní stan­dard-def DVD.

Dále je zde zahrnut podti­t­ul nedůležitého příspěvku, dabo­vaný Secret Ser­vice Intel Feed. Jako větši­na Fox­ových Blu-ray skutečných nahrávek, má ten­to příspěvek vel­mi málo co dočinění s filmem, obsahu­je vel­mi příleži­tost­né pro­dukční lahůd­ky, ale vůbec žád­né infor­ma­ce o hereck­ém obsazení. Mís­to toho se každých 30 sekund ve spod­ní části obra­zovky objeví infor­ma­ce o tajné službě, nabíze­jící kom­plet­ní přehled; od zvlášt­nos­tí detek­toru lží až po vyšetřo­vací tak­tiky CCI. Rych­le­jší tem­po a detail­nější infor­ma­ce by možná pomohly.

I když film obsahu­je dva HD příspěvky, proč byl právě ten­to ohod­no­cen 2 hvězdička­mi za High-def doplňky? Jak jsem se již zmínil, zatím­co dva příspěvky Inter­ac­tive Mak­ing-Ofs jsou rozhod­ně nadějné, stále nemám poc­it, že bychom již spatřili takový disk, který by nabízel úroveň doplňkových vlast­nos­tí, kterých jsou (nebo budou) oba high-def for­má­ty schop­né. Považte to — dokonce i více zmiňo­vané HD DVD vydání fil­mu Rych­le a zběsile: Tok­i­jská jíz­da (které zahrnu­je high-def dlouhome­trážní nahrávku doplňků) bylo ohod­no­ceno jen 3 hvězdička­mi. Jiný­mi slovy pevně věříme, že až při­jde na high-def doplňky, to nejlepší na nás stále ještě čeká.

Závěrečné zamyšlení

Strážce by mohl být pěkným běžným thrillerem pozd­ních 80. let, ale dnes se jeví více jako dobře udělaný, velko­rozpoč­tový film. Z toho­to důvo­du se ani nedi­vím, že film sel­hal v poč­tu pro­daných lístků, ačkoli jsem před­pok­lá­dal, že si najde větší počet diváků. Ško­da že Fox přináší Blu-ray vydání s přenosem, který se mi oprav­du nelíbí. Byl jsem rozrušen podi­vným zpra­cov­áním, a nemohl jsem se do něj dostat. Sound­track ovšem získává první cenu, přestože je zde celá řada pří­davků zahrnu­jící výhrad­ní inter­ak­tivní či nedůležité scény. Pokud vás film zajímá, vypůjčte si ho a prověřte si kval­i­tu obrazu — možná vás zau­jme více než mě.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2017 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv