Pád do tmy (Blu-ray Disc)

Descent / 1V posled­ních letech jsme měli možnost spatřit velké množství horo­rových filmů, tře­baže jsem skutečně agre­sivní horor nev­iděl celou věčnost. Pro­to byl pak pro mne Pád do tmy pří­jem­ným přek­vapením. Děsivé a šoku­jící scény s postava­mi, které si snad­no oblíbíme — návod k úspěchu vypadá tak jednoduše, že si nedokáži vysvětlit, co by se dalo na takových­to filmech plných hrůzy pokaz­it.

Obsazení je upřím­né, i když ne příliš orig­inál­ní. Sarah (Shau­na Mac­Don­ald) truch­lí po smr­ti svého manžela a dcery. Dříve aktivní a odvážná žena se rozhodne, že se dostane ze svých depresí a zláká skupinu pěti přítelkyň (včet­ně Natal­ie Men­dozy z Moulin Rouge a MyAn­ny Bur­ing z fil­mu Satan přichází) k výpravě do neprozk­oumané jeskyně. Netře­ba říkat, že se okol­nos­ti zač­nou vyví­jet jis­to­jistě hrozivě. Kvůli něko­li­ka chyb­ným krokům ženy uvíz­nou v jeskyni a nema­jí téměř žád­nou naději na záchranu. Jsou ztra­ce­ny a panikaří, přesto to nejhorší je stále ještě čeká, jak­mile zjistí, že něk­do (nebo něco) je dole s nimi — a má hlad.

Pád do tmy spo­ju­je tradiční horo­rový styl min­ulých let s mod­erní­mi napí­navý­mi tech­nika­mi, a samozře­jmě i s pro­li­tou krví. Film se osvědčil tam, kde ostat­ní sel­haly. Režisér Neil Mar­shall (s před­chozím, ne příliš známým, ale uzná­vaným nezávis­lým filmem Dog Sol­diers) totiž ví, kdy si dát načas. Pád do tmy není typ­ický nářez, jaký znáte z MTV. Zatím­co uplyne prvních 30 min­ut fil­mu, málo se v něm toho při­hodí. Kromě opod­stat­něně šoku­jícího (a vysoce rušivého) úvo­du by mohl být Pád do tmy snad­no jedinečným filmem týdne. I když jsou dokonce všech­ny před­stavitelky na pohled rozez­natel­né, Mar­shall (rovněž nap­sal i scénář) ste­jně kaž­dou živě popíše. Dozvíme se o nich spous­tu infor­ma­cí, přine­j­menším tolik, co horo­rový film dovolí, a přiros­tou nám k srd­ci.

Když při­j­dou na řadu hrů­zos­trašné scény, Pád do tmy je v tom­to ohle­du k divákům povzbu­di­vý. I když hlavní před­stavitelky uděla­jí chy­bu nebo dvě (a zrov­na se jim to musí stát), nez­na­mená to, že jsou ještě hloupé. Svá rozhod­nutí provádějí rozum­ně bez větších násled­ků. Jen řekněte sami, jak klid­ně a log­icky byste v takové situaci přemýšleli, kdy­byste byli vězněni v jeskyni a napadáni bůh ví čím, co má tla­mu plnou krve, co mys­líte? Přestože zde byla jed­na posta­va, kter­ou bych nejraději ve fil­mu nev­iděl, zbylé žen­ské postavy jsem měl rád. Byl jsem vždy na jejich straně. A to je ve filmech jako jsou tyto vážně neob­vyk­lé, pro­tože nakonec si ste­jně pře­jeme, aby každá posta­va zemřela nějakým strašlivým způ­sobem.

Závěr fil­mu Pád do tmy byl značně pozměněn. Film se mez­inárod­ně před­stavil s poněkud delším vyvr­c­holením — popírá všech­ny mravní a společen­ské hod­no­ty, ale v souladu s hlavní témat­ick­ou postavou Sarah. Od této dvo­js­myslnos­ti bylo upuštěno pro opti­mističtější, méně promyšlené řešení. Popravdě, žád­né z nich není obzvláště uspoko­ju­jící (na Blu-ray vydání najdete obě). Pád do tmy ale přesto získává malé množství ohlasů, pro­tože přivádí pojetí metafory zpět k mod­erním hororům. Název fil­mu není žád­nou náhodou — nepřed­stavu­je jen psy­chick­ou ces­tu do pekla a zpět, kter­ou musí postavy pod­ni­knout, ale také emo­cionál­ní propast, ze které se Sarah musí dostat, pokud chce přežít. Ne, Pád do tmy oprav­du nepřed­sti­hne klasiky jako jsou Vetřel­ci, Mlčení jehňátek nebo Osví­cení- ale přine­j­menším se o to pokusí.

Téměř kaž­dou sekun­du z celkových 99 min­ut fil­mu jsem byl fas­ci­nován, aniž by se Pád do tmy stal novou klasik­ou horo­rového žán­ru. Mar­shall nemilos­rd­ně zneužívá naše nejzásad­nější obavy — a to z klaus­tro­fo­bie, zdr­cu­jící tem­no­ty, vražed­ných nestvůr, které nechtějí nic jiného než nás roztrhat na kusy — a bez omlu­vy. Když už nic jiného, můžete se vsa­dit, že se již nikdy neod­vážím vstoupit do jakéko­liv jeskyně.

Video: Zvětšujeme obraz

Descent / 2Pád do tmy přichází na Blu-ray v 1080p/AVC MPEG‑4. Všim­nete si určitě pic­ture-in-pic­ture video komen­táře The Under­ground Expe­ri­ence, který tvoří zmenšený obraz v rohu obra­zovky, kódovaný v MPEG‑2.

Osob­ně jsem byl poněkud nedůvěřivý. Předtím než jsem se zahloubal do Blu-ray vydání, jsem si dal rych­le drink u stan­dard-def vydání. Přenos avšak vypadal všed­ně, neostře, a občas i poněkud zrnitě. Naštěstí je Blu-ray vydání pozoruhod­ným a dokonale­jším vylepšením, které bych hod­notil jako jed­no z nejlepších, jaké jsem kdy viděl.

Zdroj je bezchyb­ný. Tmavé černě pevné jako skála, ste­jně jako čistá stopa, jsou pro film nezbyt­né. Pro­to zde nemůžeme najít slepé barvy, skvrnky, nečis­to­tu, apod. Pád do tmy nikdy nek­lopýtne. Zapů­so­bi­lo na mne, jak obraz vypadá oprav­dově. Obec­ně nes­náším mod­erní horo­ry s nad­měrně zpra­co­v­aným vzh­le­dem, pro­tože nej­sou dost upřím­ně děsivé. Pád do tmy ale nepoužívá bláznivý kon­trast, směšné barvy a falešné zrno, aby vypadal více jako film. Namís­to toho reál­né pojetí dělá film tak napí­navý, že se budeme cítit, jako bychom příběh sami prožili — mezi námi a děním na obra­zovce nej­sou styl­i­sticky vytvoře­ny žád­né zábrany.

Další hlediska přeno­su jsou také fan­ta­stická. Barvy jsou bohaté a pod­da­jné, ale stále vyrov­nané a souměrné. Šum v sytosti barvy nepřed­stavu­je žád­ný prob­lém. Jed­iné mínus, které sto­jí za zmínku, je, že zatím­co jsou tělové barvy přes­né, venkovní scény se ponořu­jí do mod­rého odstínu, aby vytvoři­ly chlad­nější vzh­led obrazu. Ale hlu­bin­né barvy, kromě nočních scén z Jurského parku (které se navíc koupou v zelených odstínech), si zachová­va­jí vel­mi přirozený vzh­led. Stínové zobrazení je také úch­vat­né, a za daných pod­mínek sle­dování (při sle­dování fil­mu nepoužíve­jte jas­ná svět­la, pod­vod­ní­ci!) bych mohl rozez­nat skvělé detai­ly i v té nej­mat­nější scéně. Hloub­ka a detail jsou také jas­ně kval­it­nější než u stan­dard-def vydání, a kom­pres­ní arte­fak­ty ve fil­mu nena­jdeme. V krátkosti, je to oprav­du velkolepý přenos.

Audio: Hodnotíme zvuk

Zna­meni­tost najdeme také u sound­tracku. Lion­s­gate sem zahrnul nekom­p­ri­movaný PCM 6.1 sur­round mix, spolu s Dol­by Dig­i­tal Sur­round EX. Track 6.1 je oprav­dovou hvěz­dou této show – napros­to ji zbožňu­ji.

Sound­track fil­mu je ve svém žán­ru nejlepší. Fanouš­ci hororů dobře ví, že ticho je čas­to daleko děsivější než prvotříd­ní bom­ba­stické efek­ty, čehož Pád do tmy vskutku využívá. Větši­na fil­mu je vel­mi tichá — uslyšíme pouze tiché našlapování, zvuk krumpáče či pohyb svítil­nou.

Dynami­ka je vel­mi sil­ná, s přek­va­pu­jícím pocitem oprav­dovosti pro nízko­rozpoč­tovou pro­duk­ci. Dia­log je také per­fek­t­ně vyrov­naný, což jsem neočeká­val — žád­né přizpů­sobení hla­sitosti nás zde netrápí. Nízké basy dosahu­jí pěkných hloubek, až mi z toho tluče srd­ce.

Pád do tmy se nejvíce vyjímá v okol­ních zvucích. Když se nakonec objeví zad­ní efek­ty — obvyk­le s cílem pos­trašit — plní svou roli per­fek­t­ně. Detail­ní přes­nost usměrněných zvuků je exce­lent­ní. Zvuky pocháze­jící od nestvůr per­fek­t­ně zesilu­jí a skvěle odpoví­da­jí tomu, co se aktuál­ně děje na obra­zovce. Snímání je trans­par­ent­ní. Min­imál­ní hud­ba, která je převážně tvoře­na okol­ní­mi zvuky (s výjimk­ou klíčových emo­tivních momen­tů, které jsou zdůrazněny orchestrál­ním zesílením), je tlu­mená, přesto efek­tivní. Je to prostě sound­track, který přináší oprav­dový požitek.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Lion­s­gate pře­nesl všech­ny pří­davky ze stan­dard-def DVD vydání Pádu do tmy na Blu-ray. To samo by moh­lo být důvo­dem k oslavě, ale až poté, co pří­davky zahrnuli ještě dokonce lep­ší HD exclu­sive video komen­tář (můžete vidět níže). Je to jistě skvělá dáv­ka hrů­zos­trašných pochoutek — zda se tím vším budou chtít nez­dol­ní fanouš­ci prok­ousat, když mís­to toho mohou mít dokonce lep­ší, kom­pak­t­nější verzi v HD s větši­nou toho samého mater­iálu, to nadále zůstává otázk­ou.

Ve skutečnos­ti zde nemáme jeden, ale dva audio komen­táře. Režisér Neil Mar­shall, s pro­du­cen­tem Chris­tianem Col­sonem, vyda­vatelem Jonem Har­risem, asis­ten­tk­ou vyda­vatele Tinou Richard­son a pro­dukčním výt­varníkem Simonem Bowle­sem na tracku 1, a celé hlavní žen­ské obsazení, včet­ně Nory Jane Noone (Hol­ly), Sask­ie Mul­der (Rebec­ca), MyAn­ny Bur­ing (Sam), Shauny Mac­Don­ald (Sarah) a Alex Reid (Beth), se obje­vu­je na tracku 2. První, daleko více odbornější zvuková stopa je nepochyb­ně nejméně důležitá, pro­tože opět větši­na mater­iálu (scénář, omezený rozpočet, exter­iéry, atd.) je poja­ta v mno­hem zábavnějším sty­lu na jiných zahrnutých příspěvcích. Namís­to toho track s herečka­mi je oprav­du vynika­jící. Ačkoli jsem měl někdy potíže rozumět jejich sil­né­mu přízvuku, je jas­né, že navz­do­ry jejich strašlivé­mu osudu si natáčení fil­mu vel­mi uži­ly. Byly stále v jed­nom kole, ale přesto zaži­ly hod­ně legrace.

Dalším pří­davkem je Beneath The Descent. Ten­to 41-min­u­tový komen­tář snad­no nahrazu­je výše uve­dený odborný komen­tář. Je vynika­jící, obsahu­je všech­ny hlavní detai­ly – pojetí příběhu, zkoušení, omezení v rozpoč­tu, obsazení, pro­duk­ci a nestvůry. Ten­to komen­tář je také vylepšen skvělým zákulis­ním záz­namem a obvyk­lý­mi rozhovory s fil­movým obsazením a štábem. Vel­mi dokon­alé. Všim­něte si, že část toho­to mater­iálu je obsaže­na v HD exclu­sive video komen­táři The Under­ground Expe­ri­ence (viz. další odstavec).

Také je zde zahrnut 9‑minutový rozhovor s Mar­shallem, přezdí­vaný DescEND­ING. Fil­mové pozměněné vyvr­c­holení je jed­no ze zají­mavých. Mar­shall natočil daleko více depre­sivnější, méně nejas­né fil­mové zakončení, které vyzk­oušel jak v Británii (kde zůsta­lo nedotčené), tak v USA. Nicméně zkrá­cená a opti­mističtější verze fil­mu násled­ně lépe uspěla v USA, pro­to se Lion­s­gate dožadoval změny pro domácí vydání. Obě verze jsou zahrnu­ty na Blu-ray a Mar­shall nám díky této změně ale­spoň nepři­padá krutý, ale pouze věc­ný.

Descent / 3Zába­va pokraču­je 10-min­u­tový­mi Delet­ed and Extend­ed Scenes (vys­třižené a rozšířené scény). Obsažený mater­iál není oprav­du důležitý – již chápu, proč byl vys­třižen – nicméně sto­jí za to ho vidět. Také zde najdeme nepouži­tou část fil­mu, která trvá při­b­ližně 5 min­ut a je i celkem zábavná. Je to oprav­du pěkné vidět takovou lehkomyslnost, odehrá­va­jící se během natáčení fil­mu, a jeho sle­dování pak pro vás bude vel­mi pul­su­jícím zážitkem. Všim­něte si, že vešk­erý mater­iál je prezen­tován ve for­má­tu 16:9, kódovaný v 480p/AVC MPEG‑4.

Na závěr najdete vel­mi půso­bivou sbírku propa­gačních mater­iálů. Jsou zde Cast & Crew Biogra­phies (živ­o­topisy her­ců a celého štábu) a Still Gallery s počet­ný­mi fil­mový­mi fotografie­mi. Lion­s­gate uvádí na Blu-ray své první dvě vlny úvod­ních tit­ulů. Kupo­di­vu zde nej­sou zahrnu­ty žád­né filové upoutávky nebo jiné propa­gační šoty.

HD bonusy: Nějaké exkluzivní lahůdky?

Vložte disk do přehrá­vače a přiví­ta­jí vás tři možnos­ti přehrávání – můžete shléd­nout R‑rated, Unrat­ed verzi nebo The Under­ground Expe­ri­ence. Až dopo­sud bylo Lion­s­gate jed­iným studiem pod­poru­jící Blu-ray, které se pokusi­lo o HD DVD. Pád do tmy byl prvním tit­ulem v tom­to sty­lu. Dalším a jed­iným filmem, který tak­též obsahu­je ste­jné prvky, je Zas­tav a nepřeži­ješ. Nicméně na rozdíl od HDi prostředí HD DVD for­má­tu, které umožňu­je mixování dvou odd­ělených obrazů, Blu-ray BD-Java zatím nej­sou dos­tup­né. Pro­to se Lion­s­gate rozhodl pro daleko přímější ces­tu, která kódu­je plnou a odd­ěle­nou fil­movou verzi, spolu s pic­ture-in-pic­ture zmenšeným videem v rohu obra­zovky, aby napodobil zážitek s IME.

Kromě tech­nick­ého mater­iálu, je The Under­ground Expe­ri­ence sám o sobě exce­lent­ní. Režisér Neil Mar­shall je hlavním aktérem, ale téměř celé obsazení a štáb se během 98-min­u­tového run­timu v příspěvku objeví. Je zde spous­ta zákulis­ních scén a video záz­namů zahrnu­jící téměř vše – jádro myšlenky směřu­je v první řadě k pro­jek­tu, pak k fil­mových exter­iérům, efek­tům, nestvůrám a zakončení. Je to dostatečně obsáh­lé, pří­dav­ek zahrnu­je každičký detail, takže jsem po shléd­nutí neměl ani potře­bu podí­vat se na zbytek před­chozích hod­no­cených příspěvků. Neměl jsem se snad podí­vat na The Under­ground Expe­ri­ence jako posled­ní?

Pak tu máme ještě další dvě pří­davné exk­luziv­i­ty. První je 10-min­u­tový pří­dav­ek Sto­ry­board-to-Scene Com­par­isons, který zahrnu­je většinu výjimečných klíčových scén včet­ně výle­tu do jeskyně, útoků a vyvr­c­holení a přináší v pod­statě odhalení rozdílů mezi filmem a scénářem. Druhý je 9‑minutový krátký filmeček zvaný Caving: An HD Expe­ri­ence. Je to taková pěkná menší odboč­ka — děsivý ses­t­up do jeskyně během zkoušení. Nevy­rov­naná kvali­ta videa však nepřizpů­so­bi­la ten­to pří­dav­ek skvělé­mu velké­mu rozlišení. Dobře, ale ste­jně je to oprav­du hrů­zos­trašné.

Závěrečné zamyšlení

Pád do tmy je rar­i­tou dnešních hororů — vysky­tu­jí se zde inteligent­ní postavy, které nás zají­ma­jí a film přináší skutečně tuny oprav­dové hrůzy. Je skutečně jed­ním z nejlepším filmů plných stra­chu, jaký jsem v posled­ní době viděl. Blu-ray vydání je vynika­jící — nyní zře­jmě to nejlepší od Lion­s­gate. Přenos a sound­track jsou exce­lent­ní a fan­ta­stický HD-exclu­sive Under­ground Expe­ri­ence video komen­tář je třešničk­ou na dor­tu. Fanouš­ci hororu ten­to film prostě musí mít a ostat­ní se sil­nou pova­hou by si ho měli ale­spoň vypůjčit.

3 komentáře

  1. Portál Blu-ray.CZ » Zabij, nebo budeš zabit (Blu-ray Disc)09:45 15.10.2007:

    […] Bonusový balíček uza­vírá sbír­ka trail­erů (v 1080p) na snímek Zabij, nebo budeš zabit, a další Blu-ray tit­u­ly od Lion­s­gate, jako jsou Kat, Zas­tav a nepřeži­ješ a Pád do tmy. […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace00:08 16.11.2007:

    […] videa. Tuto vlast­nost je nyní možné bezprob­lé­mově využít při přehrávání tit­ulů jako Descent (Pád do tmy). Jeho Blu-ray edice obsahu­je dvě verze fil­mu uložené na 50 GB disku. Před­chozí […]

  3. Portál Blu-ray.CZ » Saw IV (Blu-ray Disc)00:09 14.2.2008:

    […] Na závěr disk nabízí upoutávky (HD) ke snímkům Zabij, nebo budeš zabit, War, Pád do tmy a filmy přicháze­jící na Blu-ray, a to Ram­bo a Oko. Dále tu máme trail­ery ke snímkům Saw III a Saw IV. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv