Casino Royale (Blu-ray Disc)

Casino Royale / 1Něko­lik posled­ních let — nebo spíše desetiletí — byly zkoušk­ou i pro ty nejod­danější příznivce Jamese Bon­da. Od doby špičkového Seana Con­nery­ho byly stížnos­ti pořád ty samé: proč nikdo nevy­robí skvělou bon­dovku ve sty­lu, na který byli zvyk­lí? Proč se ve filmech obje­vu­jí nijací a zapomenutel­ní her­ci v roli 007? Co se sta­lo s nebezpečím, vzrušením a ser­ióznos­tí před­chozích let? A proč ale­spoň nena­j­mou něko­ho, kdo by složil pořád­nou bon­dovsk­ou píseň?

Casi­no Royale je prvním upřím­ným pokusem ve prospěch řady fil­mařů poprat se s těmi­to nedostatky. Je to jako by si po desetiletích utlačování fanoušků, po špat­ných hod­no­ceních a pop-kul­turním nadávání pro­du­cen­ti Bon­da konečně uvě­domili, že navz­do­ry pokraču­jící hru­bosti fil­mových trháků se jejich milo­vaná výsa­da pro natáčení Bon­da dávno sta­la fack­o­vacím panákem. Přestože jsem si skutečně uží­val různé herce po Con­nerym, od doby hloupého, i když tem­pera­ment­ního Rogera Moo­ra k éře příliš exotick­ého Pierce Bros­nana, musíme se tomu postavit čelem — kdy se sta­lo naposled, že se 007 zdál být čímkoli jiným jen ne zas­taralým přežitkem?

Když se vrátíme na začátek, pro­du­cen­ti Bon­da jej konečně restar­to­vali, což je přes­ně to, co tak zoufale potře­bo­val. Oprášené Casi­no Royale, první bon­dovský román Iana Fleminga, se sta­lo počátečním rokem pro agen­ta 007. Je hubený, sprostý, hladový, čer­stvě s pov­olením zabí­jet a občas dokonce i nemo­torný. Je zkrát­ka takovým, jak jej pop­sala M (Judi Dench), tupým nástro­jem. To je však to nejlepší, co se mu moh­lo stát od doby, kdy se otočil na kameru a vyslovil ta nesm­rtel­ná slo­va: Bond … James Bond. Konečně se tato posta­va sta­la znovu důleži­tou a stává se součástí příběhu, který ji zavede do skutečného nebezpečí, uhodí na struny emocí a nasadí laťku pro novou éru této výsady.

Příběh je složitá, ale špičková bon­dov­ka. James nově získává sta­tus 007 a jeho první úkolem je odhalit teror­is­tu a výrobce bomb Mol­la­ka (Sebastien Fou­can). Pro­tože mise nejde podle plánu, je Bond dove­den k Le Chiffre­mu (Mads Mikkelsen), bankéři nejvyšší svě­tové teror­i­stické orga­ni­zace. Tajná brit­ská služ­ba odhalí, že Le Chiffre plánu­je získat peníze při vysokých sázkách v pokeru v Le Cas­inu Royale. Bond musí pra­co­v­at v uta­jení a saboto­vat sázky — při tom ví, že pokud Le Chiffre prohra­je, zničí tím celou svou orga­ni­zaci. Bond se ale zamotá do své vlast­ní hry, když potká svůd­nou Ves­per Lynd (Eva Green). Ukradne mu jeho mazanost i srd­ce a tak se stává jedi­nou ženou, jež ho přimě­je pochy­bo­vat o spo­jenectví s jeho vlá­dou a prací. Hra se brzy vymkne kon­t­role a Bond se učí, že ve špi­onáži — ste­jně jako v pokeru — nikdy člověk neví, komu může věřit.

Důvo­dem, proč Casi­no Royale fun­gu­je tam, kde už mno­ho před­chozích bon­dovek sel­ha­lo, je, že konečně navrací fil­mu jeho smysl naléhavosti a násled­ků. Narozdíl od chlad­ného, fleg­mat­ick­ého komi­ka Mooro­va typu nebo výrazně sebe­jistého, okou­zlu­jícího požitkáře v Con­nery­ho pojetí náš Bond je chy­bu­jící, neohra­baný a chvíle­mi dokonce natvrdlý. Nemá žád­né šikovné tech­nické věcičky, na které by se mohl spoléhat, žád­né pro­tivníky, jimž by překazil zničení svě­ta, a dokonce našel dívku, kter­ou milu­je nato­lik, že kvůli ní dá v sázku i svůj živ­ot. Bond nebyl tak zran­itel­ný od doby posled­ního skvělého fil­mu této kon­cese — roku 1969 vyšel sil­ně pod­ceňo­vaný snímek V tajné službě jejího veličen­st­va. Přestože z kostry fil­mu víme, že Bond a Ves­per nikdy nemo­hou být spolu, dostane se nám objas­nění záhady, jak může být takový uličník přive­de­na až před oltář — i když s trag­ick­ý­mi násled­ky, jako tomu bylo v Tajné službě. Vytvoření takového typu postavy je jed­ním ze odvážných a bravurních počinů v Casi­no Royale - polidštění a kom­p­liko­vanost nového snímku je vítanou změnou.

Casi­no Royale samozře­jmě nešetří na akčních scénách. Film se zbav­il groteskních a extrav­a­gant­ních výkonů Bros­nana (dosáh­ly svého vrcholu, když Bond skočil s paragli­dem z dig­itál­ně vytvořeného úte­su ve fil­mu Dnes neumírej) — Casi­no Royale je spíše drsné a hrbo­laté. Akční scény jsou jednoduše neu­věřitel­né. Film otvírá honič­ka na Mada­gaskaru, která je dokon­alou souhrou chore­ografie, pohy­bu, umístění kamer a chůze — je to zkrát­ka fan­ta­stické. Úsek, v němž se Bond pok­ouší saboto­vat bom­bového útoční­ka na letišti, je také výjimečný. Dokonce i záběry z kasi­na jsou podi­vně vzrušu­jící, pro­tože známe sázky, a ty jsou oprav­du vysoké — nikdy bych si nemyslel, že podí­vaná na dva lidi hra­jící pok­er může být tak strhující.

Možná jste si všim­li, že jsem se dostal až na konec recen­ze, aniž bych vyslovil jed­no jméno: Daniel Craig. Pro Casi­no Royale je to důkaz, že by se pravděpodob­ně stal nejlepší bon­dovk­ou, která byla kdy natoče­na, a to ve všech oblastech — scénář, režie, akce, eroti­ka — zcela bez ohle­du to, kdo by hrál Bon­da. Ale Craig se vzepřel všem skep­tikům a dokázal přek­va­pivě hlučné skupině on-lineových kri­tiků, že se zmýlili. Podle mého názoru je jed­iným hercem po Con­nerym, který se napros­to sžil s rolí. Zkom­bi­no­val erotičnost, chvástání, ironii a dokonce trošku hrubé vul­gar­i­ty takovým způ­sobem, že vytvořil pojetí, které se zcela oprošťu­je od všech klišé. Přestože je Green jako Bon­do­va dív­ka pro Craiga možná příliš mladá, ani jed­nou neza­poc­hy­bu­jeme, že se do ní Bond zamilo­val. To se sta­lo srd­cem příběhu a Craig nám dovo­lil nahléd­nout pod Bon­dovu tvr­dou skořáp­ku. Díky tal­en­tu a odd­anos­ti, jež byly vlože­ny do Casi­na Royale, se konečně obnovil zašlý lesk a slá­va toho­to vše­moc­ného a velkolepého pod­niku. Na kon­ci každé bon­dovky zaznívá věta, že se James Bond vrátí. V Cas­inu Royale se to konečně sta­lo pravdou.

Video: Hodnocení obrazu

Casi­no Royale přiš­lo na Blu-ray v klíčové době pro ten­to for­mát. Nedávno porazil HD DVD co se týče poč­tu pro­daných disků (poprvé od uve­dení Blu-ray for­má­tu) a teď si libu­je nad jejich množstvím. Trhák jako Casi­no Royale může jen upevnit jeho vedoucí pozi­ci. Pokud by Sony ten­to film neposkytl, tak by to pro Blu-ray určitě nez­na­me­na­lo konec, ale nepochyb­ně by to bylo velkým zklamáním.

Abych byl upřím­ný, tak se mi trans­fer sice líbí, ale že bych ho milo­val, to se říct nedá. Casi­no Royale je mys­lím prvním filmem od doby Jurského parku v roce 1993, který jsem v kině viděl více než jed­nou, a toto vydání v 1080p/AVC MPEG‑4 videu se hod­ně při­blíži­lo zážitkům z kinosálu. Na druhou stranu vypadá trochu moc dig­itál­ně a uměle. Napros­to pod­poru­ji záměry fil­mařů, ale ačkoli to byl zře­jmě jejich úmysl, nemůžu popřít, že úroveň detailu jen stěží dosahu­je kval­i­ty nejlepších Blu-ray tit­ulů, které jsem měl možnost zhléd­nout, a přestože je obraz výrazný, nijak zvlášť mě neuchvátil.

Casino Royale / 2Po šibal­ském začátku, jenž je čer­nobílý a účel­ně zrnitý, se trans­fer dokonale rozvine. Vše končí při typ­ick­ém nabubřelém úvod­ním songu a dál film vypadá per­fek­t­ně. Barvy jsou syté, zářivé a stálé. Detail je skvělý. A poc­it hloubky i tro­jrozměrnos­ti — přesto, že mlu­víme o ani­maci — je prostě úžas­ný. Po tom­to jsem si ale nemohl pomoct, abych se necítil jak­si pokořený. Casi­no Royale je nové vydání, a pro­to i zdroj je dokonale čistý. Film svítí jako nová mince a oprav­du jiskří. Černá je per­fek­t­ní a barvy jsou zářivé. Kon­trast se však rovnoměrně zahřívá, takže obraz stále vypadá nafouk­le a nerealisticky.

Barvy se čas­to zda­jí přesycené. Odstíny pleti nevy­pada­jí přirozeně a kromě záběrů s extrém­ním při­blížením jsem větši­nou nev­iděl skuteč­nou tex­tu­ru pleti — každý vypadal jako namalo­vaný na oranžo­vo. Tmavé scény jsou vlast­ně lep­ší — kon­trast není tak rušivý a vyplati­lo se použití chlad­nější mod­ré, která má fil­movější a pří­jem­nější vzh­led. Sama karet­ní hra uprostřed fil­mu je také celkem pěkná a navíc je to pří­jem­né odle­hčení po před­chozích vyprahlých exter­iérech, jako byla tře­ba honič­ka na Mada­gaskaru, která vypadala příliš žhavě. Detail je docela sil­ný, ale znovu opaku­ji, že narudlé odstíny a jas­né bílé narov­na­jí obraz, který tím zcela ztratí svo­ji prvotříd­ní hloubku.

Sice s pochyb­nos­t­mi, přesto je možné se na Casi­no Royale podí­vat — nabízí momen­ty skutečné velikosti. Přináší však pěti hvězdičkový trans­fer, v který jsme všich­ni doufali? Co se týče mě, tak rozhod­ně ne.

Audio: Hodnocení zvuku

Zatím­co jsem mohl pochy­bo­vat o video trans­feru, na audiu je daleko těžší odhalit nějak­ou chy­bu. Sony nabíd­la další nekom­p­ri­movaný sur­round track, který je skutečným vítězem.

Jde tu o bon­dovku, takže neočekáváme nic míň než halas­ný desing zvuku — a buďte si jisti, že přes­ně ten dostanete. Fil­mový tým dobře ví, že jejich den­ním chlebem je ten druh akce, který je požadován nový­mi trendy — pro­to tu nalezneme něko­lik původ­ních sekvencí, jež vskutku berou dech. Nejlepší hud­bou v Cas­inu Royale je počáteční mada­gaskarská honič­ka, souboj na letišti a vrchol­né zhroucení budovy v Benátkách. Každá z těch­to scén nabízí prvotříd­ní demo mater­iá­ly. Rozsah dynamiky je široký a oprav­du mohut­ný. Hluboké basy rachotí (jen si poslech­něte, jak vzlétá to letad­lo — pří­mo vás to omráčí). A pozornost věno­vaná diskrét­ním efek­tům je bezchyb­ná. Přenos mězi záběry excelu­je a je téměř nezachytitel­ný, s vel­mi efek­tivní zvukovou hrad­bou vytvoře­nou během nejakčnějších momen­tů. Když léta­jí kulky, tak Casi­no Royale prostě nezk­lame.

Méně hlučné momen­ty fil­mu také drží pěkně. Casi­no Royale je dlouhý film a je v něm mno­ho dialogů. Líbi­lo se mi občas­né použití klid­nějšího prostředí — poslech­něte si napřík­lad zklid­nění krike­tu na pozadí, když Bond na začátku fil­mu svádí Solange — a když je potře­ba, znovu se objeví typ­ická živá melodie. Dial­o­gy jsou slušně vyvážené, jen při mum­lání Daniela Craiga je potře­ba sáh­nout po ovladači. Moje jed­iná výt­ka se týká mého přání na trochu kreativnější zvukový design (doufal jsem v něco lep­šího při úvod­ním známém výstřelu), ale vzh­le­dem k tomu, co jsem řekl dříve, si nedokážu před­stavit, že by něk­do mohl být tím­to sound­track­em zklamán.

Bonusy: Co tu máme dobrého?

Bon­dovky byly na videu už tolikrát znovu vydány nebo doplněny různý­mi doplňky, balíčky, atd., takže dnes čelíme výzvě podob­né typ­ick­é­mu Bon­dovu poža­davku: Pro­třepat, nemíchat. Pro Blu-ray vydání Casi­na Royale Sony nedal stop­ku všem bonusům. Přizne­jme si, že všich­ni víme, že toto je první verze, po které při­jde ještě mno­ho dalších, pro­tože Bond je pravým zlatem pro fil­mová studia.

Co máme v nabíd­ce, je sbír­ka bonusů, jež v zásadě slouží jako přivítání do Bon­do­va svě­ta a budou pravděpodob­ně tím nejlepším pro řadové fanoušky. Daniel Craig je alfou a omegou těch­to filmečků a všech­ny tyto bonusy zeširo­ka probíra­jí jeho debut v této roli. Ještě bych chtěl dodat, že všech­ny tyto bonusy vytvořené na video zák­ladě jsou uve­de­ny v plném 1080p/MPEG‑2, s výjimk­ou Bond Girls For­ev­er které jsou speciál­ně uprave­ny pro tele­vizní poměr stran 4:3. Kvali­ta HD mater­iálu je skvělá, s výjimk­ou něk­terých tvrdých pře­chodů mezi stři­hy, což však vypadá jako 480i nekon­ver­to­vaný for­mát. Ale všech­na čest Sony za to, že pro Blu-ray vydává v HD kval­itě i bonusy.

 • Becom­ing Bond nabízí 27 min­ut nad­průměrných mater­iálů z natáčení. Přestože tón vyprávění je lac­iný a mrtvý, deníkový ses­třih a inter­view s vel­mi zaned­baným Craigem povyšu­jí bonus pří­mo nad­pozem­sky. Také bych vyzvedl přek­va­pivě upřím­né rozhovory s pro­du­cen­ty Bar­barou Broc­coli a Michaelem G. Wilsonem, režisérem Mar­tinem Camp­bellem, scénáristy Paulem Hag­gisem, Nealem Purvisem a Robertem Wadem a herečk­ou Evou Green (ta dokonale ruši­la svým nad­mutým výstři­hem). Nikdo z nich nepopřel, že obsazení Craiga do role Bon­da byl krok do tmy, pro­tože se vra­cel k původ­ní­mu pojetí a zna­me­nal konec pro sice kri­ti­zo­vanou, ale prof­i­tu­jící éru Pierce Bros­nana. Také se mi líbil ses­třih Craigo­va prvního a nervózního natáčecího dne a hro­ma­da fotografií starého Iana Fleminga, které jsem ještě nikdy nev­iděl. Ne, není to rozsáh­lý doku­ment, ale je to pořád lep­ší, než se dalo čekat.Casino Royale / 3
 • Dalším je James Bond: For Real. Ten­to 24 min­u­tový výstřed­ní snímek je ódou na kaskadéry fil­mu. Obje­vu­jí se tu ty samé osob­nos­ti jako v před­chozím bonusu a mater­iál je vybrán ze ste­jného ses­tři­hu jako pro Becom­ing Bond. Ten­to druh bonusů mě fascin­u­je a nudí zároveň. Kaskadéři v Cas­inu Royale jsou fan­tastičtí — jsou to napros­to reál­né bláznivé kousky z natáčení, které mě zvedaly ze sedad­la — přesto však je ten­to filmeček na můj vkus moc tech­nický. Nicméně milovní­ci akčních scén jej budou milovat.
 • Posled­ním bonusem je vlast­ně tele­vizní speciál. Bond Girls Are For­ev­er běží 49 min­ut a je rozdělen na tři části: A New Kind of Woman, Chil­dren of Our Gen­er­a­tions a Bond Meets His Match. Je to vel­mi solid­ní záleži­tost, nabíze­jící rozhovory s mno­ha z mých oblíbených Bong girls — od špičkové osu­dové Ursu­ly Andress (jako Hon­ey Rid­erová ve snímku Dr. No) a prvotříd­ní Hon­o­ry Black­man, která hys­t­er­icky vzpomíná na svou les­bick­ou Pussy Galore v Goldfin­gerovi, až po okra­su Rogera Moo­ra Jane Sey­mour (Soli­taire v Žít a nechat zemřít ), Lois Chiles (Hol­ly Good­head v Moon­rakerovi) a držitelku Oscara Halle Berry (Jinx v Dnes neumírej), Maryam D’Abo ze snímku Dech živ­ota byla dalším hostem. A přestože jde pouhý TV speciál, dobře jsem se u něj pobavil.
 • Posled­ním z bonusů je hudeb­ní video Chrise Cor­nel­la You Know My Name. Líbi­la se mi melodie a celý klip je zábavný. Je to bon­dovská klasi­ka? Možná ne, ale je to rozhod­ně lep­ší než hud­ba k The Liv­ing Day­lights od A‑ha. Bohužel je klip uve­den jen ve win­dow­boxu ve 480i for­má­tu, což s poměrem zmenšení 2.35:1 dělá klip dost malým, dokonce i na mé 70″ Sony obrazovce.
 • K mému zklamání tu nena­jdeme trail­er ani jinou upoutávku na Casi­no Royale, pouze trail­ery na další Blu-ray filmy, jako Štěstí na dosah, Rocky Bal­boa nebo Horší už to neb­ude.

Slovo na závěr

James Bond se vrátil. Daniel Craig se postavil sázkařům a vylou­pl se jako — ano, chvil­ka napětí — nejlepší Bond od doby Seana Con­nery­ho. Casi­no Royale je skvělý návrat k úcty­hod­né licen­ci na bon­dovky. Už se oprav­du těším na další snímky s Craigem.

Toto Blu-ray vydání je lehce prob­lem­at­ické. Líbil se mi solid­ně udělaný tran­fer, ale neza­milo­val jsem si ho. Také jsem si užil bonusy, přesto je dost jas­né, že je Sony ještě min­imál­ně zdvo­jná­sobí. Disk zní fan­ta­sticky a celkově je to vel­mi dobrý počin. Bude to stačit pro fandy nabité očekáváním? Možná. Ale pokud jste stoupencec Bon­da se vším všudy, nebo vás dokonce odradi­ly posled­ní, vel­mi groteskní příběhy, tak se prostě musíte na Casi­no Royale podí­vat — zvláště na jeho High Def­i­n­i­tion verzi.

Komentáře (7)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Po krk v extázi (Blu-ray Disc)09:28 27.3.2007:

  […] Daniel Craig (nedávno získal slávu díky Cas­inu Royale) hra­je beze­j­men­ného brit­ského dro­gov­ého deal­era, který chce skončit se svým nezákon­ným řemeslem. Samozře­jmě, nemůže ode­jít, aniž by nevzal posled­ní zakázku, která by mu zajis­ti­la dostatek peněz až do konce živ­ota. Ale to, co zní jako klišé použité v tísících jiných filmů, je v pod­statě kom­p­liko­vaným obrazem londýn­ského podsvětí — dare­bá­ci a gang­steři nej­sou pouhý­mi karikat­u­ra­mi, zamotaný děj je reál­ný a Craigův anti-hrdi­na je zran­itel­ný a má sklon k unáh­leným rozhodnutím. […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray vytváří nový standard audiovizuálního přehrávání ve vysokém rozlišení12:33 31.3.2007:

  […] Společnost Sony přehrá­vač BDP-S1E uvádí jako nej­dokonale­jší for­mu zážitku z domácího kina. Díky tomu, že v Evropě již je ve for­má­tu Blu-ray k dis­pozi­ci více než 250 filmů, mohou si být zákazní­ci jisti, že si z nabíd­ky vybere každý. Akční James Bond v Casi­no Royale, zápletku Šifry mis­tra Leonar­da nebo roman­tiku fil­mu Hitch a v nejbližší době i další filmy z nabíd­ky sed­mi z hlavních osmi Hol­ly­wood­ských studií, která se rozhod­la pod­porovat ten­to formát. […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Sony Czech00:17 17.5.2007:

  […] v květ­nu. Mezi nimi jsou skutečné fil­mové hity, za všech­ny jmenu­jme posled­ní bon­dovku Casi­no Royale nebo film Gejša. Pod­po­ra for­má­tu Blu-ray ze strany většiny velkých hol­ly­wood­ských studií pak […]

 4. Portál Blu-ray.CZ » Happy Feet (Blu-ray Disc)00:33 9.7.2007:

  […] Byl rok 2006 rokem tučňáků? Všech­no zača­lo pro naše malé ark­tické přátele vel­mi dobře už trhákem Putování tučňáků, který jim při­nesl Oscara za Nejlepší doku­ment. Násle­dovala vlna dět­ských hraček a dalšího zboží s motivem tučňáků; je to prode­jní fenomén, který jsme zažili naposled během dinosauřího šílen­ství na začátku devadesátých let po uve­dení Jurského parku. A potom, na kon­ci listopadu, přišel Hap­py Feet — snímek, který v měsí­ci uve­dení na fil­mová plát­na naplnil všech­ny pok­lad­ny a odsunul stra­nou dokonce i impozant­ní výzvu v podobě Jamese Bon­da v Cas­inu Royale. […]

 5. Portál Blu-ray.CZ » Spider-Man 3 (Blu-ray Disc)09:04 30.10.2007:

  […] disk uza­vírá klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray disku ještě […]

 6. Portál Blu-ray.CZ » Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)13:44 22.11.2007:

  […] disk uza­vírá klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray disku ještě […]

 7. Portál Blu-ray.CZ » Blu-ray Disc v Evropě překonal hranici milionu prodaných nosičů21:53 28.11.2007:

  […] Nejprodá­vanější­mi tit­u­ly na dis­cích Blu-ray jsou letos zatím filmy 300: Bit­va u Ther­mopyl, který vede ve Francii, Německu, Itálii, Španěl­sku, zemích Beneluxu a ve Švéd­sku. Diváky ve Velké Británii a v Irsku si samozře­jmě získa­lo další pokračování leg­endární série o nepo­razitel­ném špiónovi Casi­no Royale. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv