Po krk v extázi (Blu-ray Disc)

Layer Cake / 1Pro­du­cent brit­ských krim­inál­ních filmů jako Sbal prachy a vypad­ni, Podfu©k nebo Mean Machine Matthew Vaughn se stal v USA proslulý tím, že utekl od fil­mu X‑Men 3 těs­ně před začátkem jeho natáčení. Přestože právě toto bylo chytrým tahem ve Vaugh­nově kar­iéře, lidé by si jej měli zapam­a­to­vat díky jeho fascin­u­jící­mu režisérské­mu debu­tu ve fimu Po krk v extázi. Ten­to film je na hony vzdálený hravé­mu tónu krim­i­filmů, na kterých se podílel jako pro­du­cent — Po krk v extázi je poutavou a promyšleně tmavou hrů­zou, jež více připomíná spíše Scors­eseovy Mafiány než Podfu©k Guye Ritchieho.

Daniel Craig (nedávno získal slávu díky Cas­inu Royale) hra­je beze­j­men­ného brit­ského dro­gov­ého deal­era, který chce skončit se svým nezákon­ným řemeslem. Samozře­jmě, nemůže ode­jít, aniž by nevzal posled­ní zakázku, která by mu zajis­ti­la dostatek peněz až do konce živ­ota. Ale to, co zní jako klišé použité v tisících jiných filmů, je v pod­statě kom­p­liko­vaným obrazem londýn­ského podsvětí — dare­bá­ci a gang­steři nej­sou pouhý­mi karikat­u­ra­mi, zamotaný děj je reál­ný a Craigův anti-hrdi­na je zran­itel­ný a má sklon k unáh­leným rozhodnutím.

Ačkoli je sám film zají­mavý a dobře zpra­co­v­aný, přesto jsou tím největším lákadlem herecké výkony — Po krk v extázi dokonale objasňu­je, proč byl Craig odměněn rolí Bon­da. Jeho dro­gový deal­er se napros­to ovládá, je vášnivě výbušný a záměrně klid­ný, když je pod tlakem. Je radostí se dívat, jak na obra­zovce všech­ny dalece překonává již pouhou svou pří­tom­nos­tí. To ale nijak neznevažu­je půso­bivé výkony dalších her­ců. Michael Gam­bon, Colm Meaney a George Har­ris dáva­jí svým vys­toupením váhu a ztvárňu­jí své postavy skvělým, zároveň však hrůzu nahánějícím způ­sobem. Her­ci jako Sien­na Miller a Jason Fle­myng vyvažu­jí film svou slad­kostí a mani­akál­ní bez­nadějí. Celkově je to ale Craigo­va show. Ať už je ponořen do akce, dra­matu nebo vtip­né snahy o přežití, vypadá to, jako by řídil film se ste­jným vlivem jako Vaughn.

Scénář je inteligent­ní a pro­pra­co­v­aný a přes svůj vážný tón v něm najdeme i něko­lik šti­plavých úsměvných pasáží. Tem­po fil­mu je poma­le­jší, než by mohli přízniv­ci Vaugh­na-pro­du­cen­ta čeká­vat, ale přesto se soustředěním a jas­ným úmyslem míří k dra­mat­ick­é­mu závěru. Nena­jdeme tu žád­né efek­t­ní kamerové triky nebo upravo­vané záběry — mís­to toho připepři­lo natáčení stac­ca­to dialogů, které vám nedo­volí vydech­nout. Film se také vyhýbá mno­hým klišé typ­ick­ým pro snímky z této kat­e­gorie. Konečně nej­sou šéfové vým­lu­vný­mi parní­mi loko­mo­ti­va­mi, Craig se vždy nevrací s plnou pará­dou a věci tak úplně nefun­gu­jí ve prospěch chytrých gang­sterů v míst­nos­ti. Bylo to osvěžu­jící a určitě to napo­moh­lo fil­mu Po krk v extázi zakotvit v real­itě, což jde ruku v ruce s odvážným tónem fil­mu. Nikdy jsem necítil, že bych byl o krok napřed před příběhem.

I přes to, co jsem teď všech­no řekl, jsem ve fil­mu našel pár nedostatků. Za prvé, je tam příliš mno­ho postav, takže jsem se občas ztrá­cel, když jsem si zkoušel vzpome­nout, kdo je kdo. Výsled­kem bylo, že jsem nerozpoz­nal něko­lik narážek hned napoprvé — opako­vané zhléd­nutí vám určitě pomůže získat lep­ší pově­domí o tom­to špinavém obchodování. Za druhé, úseky bez Daniela Craiga vyzní­valy dost prázd­ně a pak jsem jen netr­pělivě čekal na scénu, kdy se hlavní herec vrátí. A za třetí, ste­jně jako je tomu u dalších krim­inálek, něk­teré zvraty a odbočky jsou až moc kon­venční na to, aby vyzně­ly důvěry­hod­ně — tady to kvůli real­i­stick­é­mu pojetí Po krk v extázi ruší daleko více než v jiných filmech. Ve fil­mu Podfu©k bylo všech­no tak zvlášt­ní a přehnané, že jsem neměl prob­lémy odložit nedůvěru i v těch nejvíce absurd­ních situ­acích. U snímku Po krk v extázi bylo skutečně těžké vní­mat ho ste­jně, pro­tože film tvrdě pracu­je na tom, aby se podobal skutečnosti.

Nechme teď ale všech­ny drob­né nedostatky stra­nou — Po krk v extázi je vysoce půso­bivý počin, který věnu­je zvlášt­ní pozornost vývo­ji postav a dialogům. Ačkoli by pro Vaugh­na bylo jednoduché vrátit se k filmům ze svého pro­du­centského období, stal se ten­to snímek něčím daleko větším. Nehledě na váš názor na zdán­livě podob­né filmy (jako Podfu©k), skutečně byste měli Po krk v extázi dát šan­ci. Per­fek­t­ní herecké výkony, tmavá kine­matografie a inteligent­ní scénář udělaly z toho­to malého gang­ster­ského fil­mu skvělý začátek Vaugh­novy slib­né kar­iéry prvotříd­ního režiséra.

Video: Hodnocení obrazu

Layer Cake / 2I když byste to možná nečekali od obyče­jného vydání jako Po krk v extázi, ten­to 50GB dvou­vrstvý disk a 1080p MPEG‑2 trans­fer je téměř dokon­alý od začátku až do konce. Vybledlé tóny a pot­lačené zák­lad­ní barvy nikdy netlumí vibrace, pros­torovost ani čirou sílu obrazu. Přírod­ní odstíny pleti, detail­ní tex­tu­ra, černé odstíny, čis­to­ta stínů a pří­jem­ný detail jsou ideál­ně nabíd­nu­ty v každém okamžiku.

Tmavé barvy pří­mo vyskaku­jí z obra­zovky — mod­ré motelové dveře, čer­vené odstíny poko­je Gene, Craigovy ledové oči, uhlazená žluť Range Roveru a kar­mínový vzh­led krve jsou skutečně real­i­stické a neza­pomenutel­né. Když odhléd­neme od záměrně zrnícího čer­nobílého začátku fil­mu, ve zbytku fil­mu stálá úroveň jem­ného zrnění jen podtrhu­je kval­i­tu fil­mu a hloubku trans­feru. Ostré detai­ly, které se pohy­bu­jí od strniště k flekaté­mu kameni na schodišti v závěru, jsou jiskřivé a čisté. Nejpů­so­bivější je, že umazaný a pískový tón fil­mu nikdy netr­pí leskem trans­feru a ve výsled­ku dokonce působí ještě špinavěji. Bledé, hnědé flash­backy nikdy nes­nižu­jí kval­i­tu, dlouhé záběry měs­ta jsou pův­ab­né a noční scény jsou ponoře­ny do tmavé mod­ři, která nevykazu­je žád­né prob­lémy s černý­mi šumy nebo makrobloky.

Chcete být ohromeni? Podíve­jte se na obchod ve skladišti na kon­ci fil­mu, kde se Craig vypořádá s Michaelem Gam­bonem. Všim­něte si, že obraz je ponořen do ostré žluté barvy, auta odráže­jí úzké proužky svět­la a černé obleky pří­mo vyskaku­jí opro­ti světlým zdím. Nejsem si jistý, jestli na mě v takových­to záběrech zapů­so­bil více kon­trast nebo vibrace barev; navíc není nic těžkého najít scény obdob­né kval­i­ty každých pět min­ut. Ať už se podíváte na záběr schodiště na kon­ci fil­mu, jak­oukoli scénu v poko­ji kterékoli postavy nebo hlavní pod­vod poli­cistů, najdete množství fak­tů, které vám potvrdí kval­i­tu disku.

Zdro­jová stopa je původ­ní a měl jsem oprav­du prob­lémy odhalit nějak­ou chy­bu na tom­to trans­feru. Jen zříd­ka můžeme nalézt bílé flíčky, které se krátk­ou chvilku tře­pota­jí na obra­zovce, ale jinak tu nej­sou abso­lut­ně žád­né zdro­jové šumy, arte­fak­ty nebo pix­elizace. Dva záběry vypada­jí neúmyslně měkce (srovne­jte George Har­risa s Danielem Craigem u večeře v páté kapi­tole a podíve­jte se na Craiga, jak jde k východu z coun­try klubu na úplném kon­ci fil­mu), ale tyto záběry narušu­jí celkovou kval­i­tu obrazu jen vel­mi lehce.

Sečteno a podtrženo, jed­ná se o jeden z nejlepších fil­mových trans­ferů, které jsem kdy zažil — jednoduše jsem nemohl zkous­nout, jak dokonale vše vypadá. Po krk v extázi je beze sporu disk špičkové kval­i­ty, který by neměl chy­bět v žád­né dobré sbírce Blu-ray titulů.

Audio: Hodnocení zvuku

Kvali­ta zvuku, kter­ou najdeme u fil­mu Po krk v extázi, je ještě více ohro­mu­jící než obraz. Nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 track ste­jně jako Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix trochu nižší kval­i­ty nabíze­jí skvělý balík hud­by od začátku až do konce. Dial­o­gy jsou obsáh­lé a pod­pořené basy, efek­ty jsou přesvědčivě přirozené a dynam­ické a zvuková pale­ta využívá prostředí k pod­poře prvotříd­ního designu zvuku. Tvrdé výstře­ly znějí pro vaše uši jako šoky, teplé vyprávění láká diváky do svě­ta fil­mu a plné zvukové spek­trum udržu­je aut­en­tic­i­tu fil­mu. Nikde tu nena­jdete moment, kde by prud­ké zvuky zně­ly zkresleně nebo úderně. Vysoké hlasy nej­sou dom­i­nant­ní a všech­ny kaná­ly sur­roundu plně využí­va­jí svého poten­ciálu. Pohy­by a přes­nost jsou na svých místech a efek­ty se lehce šíří v celém zvukovém spek­tru s pří­mo děsivou reálností.

Nejlepším přík­la­dem věcí, jež jsem právě zmínil, je scé­na v mrazáku, kde Meaney ze zálo­hy napadne Craiga. Výstře­ly nikdy nekolidu­jí a nepřehlušu­jí šepot a mum­lání, údery znějí vlhce a ošk­livě a víko mrazáku se zabouchne s ostrým zaduněním. Také sto­jí za povšim­nutí způ­sob, jakým mix vytváří iluzi malé míst­nos­ti a dokonale odráží každý zvuk. Zaposlouchejte se do Craigo­va zadýchání, otírání jeho oblečení o tvr­dou pod­lahu a kroutícího se shonu Meaney­ho ruk­ou. Úroveň detailů v tom­to mixu je skutečně výjimečná — všech­no zní přes­ně jako ve skutečném životě.

Také hud­ba fil­mu Po krk v extázi fun­gu­je po tech­nické stránce bezchyb­ně. Par­ti­tu­ra i pís­ně jsou skvěle vyváže­ny vzh­le­dem k okol­ní­mu prostředí, nikdy nevyrušu­jí a vždy doplňu­jí zbytek zvukového pojetí. Ste­jné díly tech­no popu, instru­men­tál­ního exper­i­men­tování a kla­sick­ého rocku doprováze­jí celý sound­track a úspěšně se pro­plé­ta­jí, a to navz­do­ry své rozdíl­nos­ti. Fenomenál­ní Don’t Let Me Be Mis­un­der­stood od Joe Cock­era tvoří ste­jný tem­at­ický celek s Ruth­less Grav­i­ty od Craiga Arm­stron­ga, Mak­ing Plans For Nigel od XTC a Ordi­nary World od Duran Duran.

I přes risk aku­stick­ého opakování je zvuk na tom­to Blu-ray vydání fil­mu Po krk v extázi jed­ním z nejus­poko­jivějších tracků, které jsem kdy slyšel. Nemám jedi­nou tech­nick­ou připomínku. Zkrát­ka a dobře, toto je kval­it­ní disk, nad nímž budou sběratelé slin­tat a sto­pro­cent­ně si jej budou přehrá­vat znovu a znovu.

Bonusy: Co tu máme dobrého?

Layer Cake / 3Moje první zastáv­ka při prozk­oumávání bonusů, které Po krk v extázi nabízí, byla u 29 min­u­tového Screen­ing Q&A, v němž vys­tupu­jí Daniel Craig a Matthew Vaughn. Toto inter­view vzniklo v srp­nu 2004 ve spoluprá­ci s fil­movým edi­torem londýn­ského mag­a­zínu Time­Out a je nabito zají­mavý­mi otázka­mi a smyslu­plný­mi odpověď­mi. Vaughn a Craig jsou skrom­ní, upřím­ní a vým­lu­vní, když probíra­jí fil­mové postavy a vývoj příběhu. Jejich odpově­di nám při­b­ližu­jí opa­trné plánování a inspiraci z různých zdro­jů, včet­ně původ­ního románu. Naštěstí kam­era nesto­jí na jed­nom místě a jen se nedívá na tři muže, kteří si spolu poví­da­jí — mís­to toho nám kromě ses­tři­hu scén a klipů k fil­mu nabízí úryvky snímku, takže ten­to bonus divá­ka zau­jme i vizuál­ně. Ten­to filmeček určitě není plýtváním času a skutečně sto­jí za zhlédnutí.

Dalším na řadě je Mak­ing of Lay­er Cake - možná až příliš krátký bonus, který je více pro­mo záleži­tostí než nějakým hlubokým zkoumáním tvor­by fil­mu. V šesti min­utách nabízí zběžné doplnění s něko­li­ka málo zají­mavost­mi, jinak jen opaku­je fak­ta z ostat­ních bonusových mater­iálů. Také nízká kvali­ta obrazu i zvuku nijak nepomáhá udržet zájem diváků (je uve­den jako jednoduchý výst­up s kom­p­ri­movanou verzí na Stan­dard DVD). Zatím­co toto platí i pro bonus Q&A (byl zmíněný výše), ten­to rozhovor byl náhodou natočen v kině a jeho kvali­ta je celkem ucházející.

Při prohlížení Delet­ed Scenes mě přek­va­pi­la hlavně jejich široká nabíd­ka. Čtrnáct scén trvá zhru­ba dvacet min­ut a obsahu­je různé mater­iá­ly, od milých záběrů postav (Gene rybařící v přís­tavu) až k bezvýz­nam­ným dialogům, které by jen zpo­ma­lily tem­po fil­mu. Uslyšíte tu režiséra a další mini-komen­táře, ale jen zříd­ka vysvětlu­je, proč byly dané scény vys­třiže­ny. Občas zmíní tem­po fil­mu, ale jinak většinu bonusu mlčí. Dva alter­na­tivní závěry byly oprav­du strašné a zkazi­ly dojem součas­ného fil­mového konce. Vaughn zmiňu­je také, že stu­dio (Sony) ho přimě­lo natočit tyto závěry, aby uspoko­ji­lo diváky — další detai­ly už ale nenabízí.

Když jsem směřo­val zpět k fil­mu, objevil jsem sice suchý, ale infor­ma­ce­mi nabitý komen­tář Vaugh­na a auto­ra románu (a později i scénáře) J. J. Con­nol­ly­ho. Ačkoli je tam mno­ho momen­tů popisu­jících přípravy natáčení, oba muži se snaží držet se příběhu, postav, vyvážení, témat, a dalších záleži­tostí spo­jených s pojetím fil­mu. Pro fandy fil­mu bude ten­to bonus pří­jem­ně stráveným časem, ale obyče­jní divá­ci by jistě byli vel­mi rych­le unaveni komick­ý­mi hlasy Vaugh­na a Connollyho.

HD Bonusy: Nějaké exkluzivní lahůdky?

Layer Cake / 4Jed­iným HD bonusem na tom­to Blu-ray disku je archivní trail­er, který smíchal dohro­mady scény z před­chozích i pláno­vaných Blu-ray vydání. Nejlepší věcí, díky které určitě sto­jí za to se na ten­to bonus podí­vat, jsou záběry ze Spi­der­mana, Miz­erů, Des­per­a­da a dalších tit­ulů v 1080p videu. Byl jsem skutečně une­sen těmi­to rych­lý­mi pohledy na filmy, které se chys­ta­jí vyjít na High-Def disku.

Na závěr musím vyzved­nout skvěle navržená menu toho­to vydání, pro­tože jsem si je prohlížel a hrál si s nimi něko­lik min­ut. Není to o nic menší umění a jsou ste­jně funkční jako krás­ná na pohled. Nor­mál­ně bych o menu nep­sal dvakrát, ale tato byla prostě tak úžas­ná, že jsem to musel zmínit.

Slovo na závěr

Když jsem procházel toto Blu-ray vydání, byl jsem filmem Po krk v extázi fas­ci­no­vaný stále víc a víc. Nejen že jde o skvěle zpra­co­v­aný a zábavný film, ale nabízí také úžas­ný trans­fer a okáza­lý zvukový balíček. Solid­ní sada bonusů doplňu­je tuto edi­ci a dělá tak snímek Po krk v extázi na Blu-ray oprav­du všes­tran­ným a kval­it­ním počinem.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Odplata: Režisérský sestřih (Blu-ray Disc)10:08 13.4.2007:

    […] Byl jsem nadšeným příznivcem kinoverze Odplaty a na ten­to ses­třih jsem šel s úmyslem strhat jej, ale po jeho zhléd­nutí jsem dospěl k názoru, že brzy nas­tane mezi fanoušky obou verzí tvrdý spor o to, která podo­ba je lep­ší. Bude to amer­ická obdo­ba brit­ského sporu o to, jestli je lep­ší Podfu©k nebo film Po krk v extázi. Verze Odplaty, která se objevila v kinech, je vtip­ný a pos­měšný snímek, který se hlásí ke svým rodokapsovým kořenům se širokým úsměvem — z kteréhokoli pohle­du je to černá kome­die a nemá v úmys­lu zasáh­nout diváky jako nějaký skutečný příběh. Na druhou stranu, režisérský ses­třih Odplaty je suchý, masochi­stický a daleko hrubější. Podi­vné postavy zůstaly, ale film je zaměřen na prázd­nou fig­urku Portera a nechává diváky, aby se sami rozhodli, jestli jeho záměry ospravedlňu­jí jeho činy. Zatím­co kinoverze byla zábavným a krvavým dováděním v divokém podsvětí plném zločinců, Hel­ge­lando­va verze je tvrdým úderem do zpustlého břicha velkoměsta. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv