První evropský Sony přehrávač disků Blu-ray

Nový přehrá­vač přináší výkon for­má­tu Blu-ray Disc do stylového a sofistiko­vaného svě­ta domácích kin značky Sony a vytváří nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání ve vysokém rozlišení.

BDP-S1E

Společnost Sony ozna­mu­je uve­dení svého prvního evrop­ského přehrá­vače disků Blu-ray pro max­imál­ní zážitek z domácího kina. BDP-S1E před­stavu­je jeden z nejvýkon­nějších a nejin­teligent­nějších spotřebi­tel­ských pro­duk­tů, které Sony kdy vyv­in­u­la: přehrá­vač defin­u­je nový stan­dard audiovizuál­ního přehrávání filmů s vysokým rozlišením. Dokon­alý a stylový přístroj BDP-S1E se hlad­ce inte­gru­je s kon­cepcí domácího kina Sony BRAVIA The­atre a výsled­kem je jeden z nejskvěle­jších a nejzábavnějších sys­témů domácí zábavy.

Přehrá­vač BDP-S1E pod­poru­je plné rozlišení 1920 x 1080p (neproklá­dané) z disků Blu-ray. Nemusíte se loučit ani s půso­bivou sbírk­ou filmů, které už máte doma. Při přehrávání stá­va­jících disků DVD na přehrá­vači BDP-S1E díky převo­du rozlišení na 1080p získáte novou kval­i­tu překraču­jící hran­ice for­má­tu DVD s novým leskem a charak­terem, který se při­b­ližu­je for­má­tu HD.

Milovní­ci filmů budou nadšeni režimem 24p True Cin­e­ma. Pro­tože fil­mová kam­era zaz­na­menává 24 snímků za sekun­du, ale tele­vi­zo­ry pracu­jí s vyšší frekvencí, je nut­né provádět převod. Výsled­kem je pak odchyl­ka 4%, takže film je v tele­vizi přehráván o 4% rych­le­ji než orig­inál a zvuková stopa zní o 4% déle. Pokud však přehrá­vač BDP-S1E připo­jíte k tele­vi­zoru s pod­porou 24p, jako jsou napřík­lad tele­vi­zo­ry řady BRAVIA D3000, přehrává se skutečných 24 snímků za sekun­du, přes­ně jak je kam­era zaz­na­me­nala. Film vidíte a slyšíte přes­ně tak, jak zamýšlel režisér.

Společnost Sony přehrá­vač BDP-S1E uvádí jako nej­dokonale­jší for­mu zážitku z domácího kina. Díky tomu, že v Evropě již je ve for­má­tu Blu-ray k dis­pozi­ci více než 250 filmů, mohou si být zákazní­ci jisti, že si z nabíd­ky vybere každý. Akční James Bond v Casi­no Royale, zápletku Šifry mis­tra Leonar­da nebo roman­tiku fil­mu Hitch a v nejbližší době i další filmy z nabíd­ky sed­mi z hlavních osmi Hol­ly­wood­ských studií, která se rozhod­la pod­porovat ten­to formát.

Uvě­do­mu­jeme si výz­nam zvukového doprovo­du HD svě­ta a pro­to BDP-S1E pod­poru­je až 8 kanálů nekom­p­ri­movaného dig­itál­ního zvuku ve for­má­tu lin­ear PCM přes výst­up HDMI a také for­mát Dol­by Dig­i­tal Plus. O nejvyšší kval­i­tu audio signálu se stara­jí samostat­né audio obvody, osazené vysoce výkon­ný­mi součástka­mi, pevný rám mechaniky, držáků a mimo střed upevněných izolu­jících nožek.

Při­jetí normy x.v.Colour (imple­men­tace normy videosignálu xvY­CC společnos­tí Sony) je přík­la­dem toho, že chceme v evrop­ských sys­témech domácího kina HD držet laťku hod­ně vysoko. Spotřebitelé si nyní při přehrávání disků nahraných kam­era­mi AVC-HD mohou užít při­b­ližně dvo­jná­sob­ně rozsáh­lý barevný pros­tor ve srovnání s nor­mou sRGB.

Ste­jně jako disk Blu-ray přináší rev­olu­ci do domácí zábavy, ten­to nový přehrá­vač přináší na evrop­ský trh novou kval­i­tu, řekl Lukáš Paskovský ze společnos­ti Sony Czech. Mohu-li být expre­sivní, BDP-S1E bych přirov­nal výkonem k zápas­níkovi nejtěžší váhy a vzh­le­dem ke skvělé mod­elce. Každý uži­va­tel jej dokáže jednoduše a intu­itivně ovlá­dat. For­má­tu Blu-ray věříme nato­lik, že v nejbližších měsících plánu­jeme značné rozšíření rodiny pro­duk­tů Blu-ray.

Neuvěřitelný vzhled – intuitivní design

Štíh­lý hliníkový pan­el se skleněný­mi doplňky skrývá inteligent­ní ovládání na úrovni u spotřebi­tel­ských přístro­jů dříve neví­dané. Přístroj byl vyví­jen jako nedíl­ná součást kon­cep­tu Sony BRAVIA The­atre a syn­chro­nizace přehrá­vače BDP-S1E s tele­vi­zo­ry Sony BRAVIA, HiFi sys­témy a AV receivery je tak otázk­ou jed­no­ho stisku tlačít­ka s tím, že díky funkci BRAVIA The­atre Sync už nemusíte procházet složitá a zdlouhavá nas­tavení v menu. Za něko­lik min­ut od vybalení přehrá­vače již bude srd­cem HD sys­té­mu domácího kina a v inter­iéru vám neudělá ostudu. Velk­ou péči jsme věno­vali designu, což se odráží v orig­inál­ní vol­bě mater­iálů, speciál­ního skleněného před­ního pan­elu na hliníkovém těle. Skleněný před­ní pan­el vydává tem­ně mod­ré svět­lo, které je možné na ovlá­dacím pan­elu ztlu­mit tak, aby se obe­cen­st­vo moh­lo soustřed­it na obra­zový zážitek.

Blu-ray přehrá­vač Sony pod­poru­je řadu vysoce kval­it­ních video kodeků, včet­ně MPEG2, MPEG4-AVC a VC1. HDMI rozhraní nabízí nejširší slučitel­nost s další­mi zařízení­mi, přičemž vlast­ní­ci tele­vi­zorů bez HDMI konek­toru mohou využít stan­dard­ní anal­o­gový výst­up anal­o­gov­ého signálu 1080i. Přehrá­vač pod­poru­je for­má­ty BD-ROM, AVC-HD, CD a DVD přehrá­vané z disků DVD/DVD±R/±RW a také zvukové nahrávky MP3 a fotografie JPEG přehrá­vané z disků DVD±R/±RW.

Sony BDP-S1E / Bravia KDL-40X2000

Přehrá­vač BDP-S1E bude v České repub­lice dos­tup­ný od červ­na 2007.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Sony odhalila HD novinky na své trade show01:50 13.4.2007:

    […] Dnešní noci vyvr­cho­lilo před­stavení nových pro­duk­tů Sony. K vidění byly špičkové tele­vi­zo­ry, něko­lik exem­plářů Blu-ray přehrá­vače BPD-S1E, druhá gen­er­ace zají­mavě řešeného domácího kina do malého bytu, AVCHD kamery se záz­namem na pevný disk a v neposled­ní řadě prak­ticky nahé ženy s poma­lo­vaný­mi těly, které poslouži­ly jako deko­race pro hosty VIP par­ty ve známé stylové restau­raci Café Sahara. […]

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv