II (Blu-ray Disc)">Saw II (Blu-ray Disc)

Saw II / 1Příběh Saw II začíná pár měsíců po událostech zachycených ve fil­mu Saw: Hra o přežití. Jig­saw (Tobin Bell) je opět připraven na řežbu. Seržan­t­ka Ker­ry (Dina Mey­er) se stane svěd­kem další hrozné vraždy a je samot­ným Jig­sawem vyzvá­na, aby do jeho spárů přivolala poldu Eri­ca Math­ewse (Don­nie Wahlberg). Vypadá to na oblíbe­nou krvavou sklá­danku nemoc­ného a vyšin­utého vra­ha. Syn poli­cisty Math­ewse je s další­mi lid­mi zamčen v domě, a aby zůstali naživu, musí zajat­ci vyřešit něko­lik hádanek a najít injekční stříkačku s látk­ou pro­ti nebezpečné­mu jedu. Navíc shodou okol­nos­tí najde Math­ews vra­ho­vo doupě a musí s ním hrát pře­dem připravenou hru na mučení.

Jako zary­tý fanoušek prvního dílu Saw: Hra o přežití musím říct, že Saw II není špat­né pokračování. Je tu mno­hem více zla, a nechut­né záběry jsou dohnány ještě do většího extré­mu. Nádech thrilleru, který z prvního dílu dělal i film pro dospělé pub­likum už zmizel, a naopak je tu zdůrazněn ele­ment krvavého hororu. Tvůr­ci si nejspíš uvě­domili, že ve fil­mu Saw: Hra o přežití neš­lo ani tak o detek­tivní zápletku, ale přede­vším o zají­mavé scény s krví a vraž­da­mi. Hvěz­dou pokračování je pro­to samot­ný Jig­saw a ne ti, kdo se jeho řádění snaží zas­tavit. A ačkoli vlast­ně nenosí žád­nou masku, stává se z něj horo­rová ikona po vzoru Fred­dy­ho, Jasona nebo Michaela Myerse. Tím, že Saw II jde až k samot­né pod­statě příběhu a divákům nabízí ještě nečekanější scény, je v jistém smys­lu ještě efek­t­nější než jeho před­chůd­ce. Jenže morál­ní prob­lemati­ka úkolů je ta tam a postavám se někdy prostě musíme smát. Z toho důvo­du dostává film nádech lac­iného sezón­ního zboží.

Takže co nám vlast­ně zůstává? Kul­turní arte­fakt, který je zají­mavější tím, co zas­tupu­je, než tím, jaký vlast­ně je. Moral­isté a soci­ol­o­gové stále hleda­jí důvody, proč jsou filmy typu Saw tak oblíbené. Pře­važu­jí dvě teorie. První je ta, že Godzil­la udělala pro japon­sk­ou kine­matografii po svržení ato­m­ových bomb totéž, co si nyní svět po 11. září suplu­je max­imál­ní zvrhlou fan­taz­ií. Musí se totiž vyrov­nat s horo­ry reál­ného svě­ta. Když v nočních zprávách vidíme lidi, jak skáčou z hořících budov, a nov­ináře, jak jsou zatýkáni nábožen­ský­mi fanatiky, u horo­rových jatek si s jis­to­tou můžeme říct, že je to pře­ci jen jako. Že je to jen fikce. A také je fakt, že každý z nás si uvnitř sebe nese urči­tou fasci­naci smrtí. Psy­chol­o­gové tomu říka­jí tzv. nácvik smr­ti. Takže tím, že si uvě­domíme svo­ji vlast­ní smrtel­nost se vlast­ně uklid­níme. A když se pak díváme na bezbran­né duše ve fil­mu Saw, jak zápasí se smrtí, možná nám náš vlast­ní osud při­padne o něco více ovlivnitelný.

Je možné, že to jsou jen hloupé teorie. Ale sto­jí za to si uvě­domit, že filmy jako Saw nej­sou strašidel­né v tom tradičním slo­va smys­lu. Je tady jenom malinko z napětí, které známe z děl Alfre­da Hitch­coc­ka, a také nám tu neběhá mráz po zádech jako ve strašidel­ném hradě. Naopak je tu na nás nachys­tá­na horská dráha fil­mu, která nikde neza­s­tavu­je a veze nás pří­mo do děsu a hrůzy. Vzpomínám si, jak jsem na tom­to fil­mu byl v kině. A byl jsem velice přek­vapen, kolik dospí­va­jících dětí (které se na něj očivid­ně dostaly na falešné občanky) si u fil­mu zakrý­va­lo oči a zároveň povzbu­zo­va­lo kamarády, aby se dívali. Tyto děti si neuží­valy běžné zábavy v biogra­fu, ale zaží­valy vzrušení určené dospělým. A film Saw II splnil ten­to účel na výbornou.

Video: Větší rozlišení obrazu

Saw II / 2Jak můžeme očeká­vat od toho­to tem­ného styl­i­zo­vaného hor­roru, barvy jsou vytažené do takových poloh, že už snad ani neod­poví­da­jí real­itě. Scény jsou čas­to vede­ny do kra­jních barevných tónů jako je sytě čer­vená nebo oslnivě zelená. Ale přesto všech­no zůstává obraz ostrý a čistý. I když je přede­vším v tmavých scénách náz­nak fil­mového zrna, je dodrže­na patřičná hloub­ka ostrosti.

Při rych­lém srovnání obyče­jného DVD a Blu-ray verze je jas­né, že tu je kladen mno­hem větší důraz na detail. Od zchá­tralých zdí, kde si můžeme všim­nout trhlin v omítce, k drob­nos­tem v ocelové pasti, které už se na stan­dard­ní verzi rozpí­je­jí. (Je to tak, my horo­roví nadšen­ci si libu­jeme i v takových­to mal­ičkostech.) Už od fil­mu Species jsem si nejed­nou všiml bílých skvrn na obrazu a ty mě vyruši­ly i ten­tokrát. Tato bílá místeč­ka sice na obra­zovce nej­sou dlouhou dobu, ale přesto si jich divák všimne. Jinak nesto­jí za zmínku žád­né další zádrhely.

Audio: Hodnocení zvuku

Ste­jně jako film Saw III má i Saw II zvuk ve for­má­tu DTS HD 6.1 a Dol­by Dig­i­tal Sur­round EX 5.1. A jako všech­ny kousky ze série Saw je zvuk bohatý a hut­ný, tedy kromě scén, kdy je něk­do mučen.

Ale pokud vlast­níte ucháze­jící audio sys­tém, můžou i scény bolesti a utr­pení znít docela dobře. Vel­mi jsem oce­nil, jak se tvůr­ci i přes nízký rozpočet vypořá­dali s fil­movým zvukem, a jak si bez použití nák­lad­né tech­niky vyhráli s dial­o­gy. Vše je velice dobře nahráno, s dobrým dynam­ick­ým rozsa­hem, od drsných hloubek až po čisté výšky. Zdá­lo se mi, že právě snímek Saw II je zvukově ze všech pokračování nejvy­chy­tanější, zře­jmě pro­to, že se téměř vše toči­lo na jed­né lokaci. Zvuk je jistě neje­fek­t­nější během nejvíce agre­sivních momen­tů. Ale vždy je pří­tomen nějaký zvuk mimo obraz, a efek­ty jsou krás­ně rozprostře­ny napříč celým zvukovým spek­trem. Zvuk je vel­mi konzis­tent­ní, dobře drží pohro­madě, a to i s nepa­trný­mi jem­ný­mi šumy jaký­mi jsou napřík­lad ozvěny, vzdálené padání kovových věcí a podob­ně. Bra­vo Jig­sawe, uhrál jsi to na vysoký počet bodů!

Bonusy: Trefa do černého

Před­cháze­jící DVD verze fil­mu Saw II byla poměrně zají­mavá. I když záměr stu­dia, že bude tit­ul obo­ha­co­v­at o nové příspěvky není ničím novým, druhá vydání (nebo také třetí, čtvrtá, …) větši­nou obsahu­jí přede­vším starší mater­iá­ly. Jenže DVD obsahu­jící dva disky se může navíc chlu­bit ještě krvavější verzí fil­mu. Ale také dvě­ma nový­mi komen­táři tvůr­ců, dlouhý­mi doku­men­ty a tak dál. Takže dvě vydání fil­mu byly oprav­du odlišné. Tato Blu-ray Disc verze bohužel nepřináší nic z prvního vydání a oprav­du málo z toho před­chozího. Pryč je orig­inál­ní audio komen­tář režiséra Dar­rena Lyn­na Bous­mana a něko­li­ka her­ců, neu­vidíme ani šest krátkých filmečků o vražed­ných scénách. Společnost Lion­s­gate by měla oprav­du dát fil­mu Saw II odpoví­da­jící péči, pro­tože tak­to to vypadá dosti zanedbaně.

Z dvo­jité DVD verze zůstaly dva audio komen­táře. První je spíše tech­nick­ého rázu a vys­tupu­je v něm Bous­man, pro­du­cent David Hackl a stři­hač Kevin Greutert. Druhý je naopak prostě sran­da s původ­ní­mi tvůr­ci Saw Jame­sem Wanem a Leighem Whan­nellem. První zmiňo­vaný bonus obsahu­je všech­ny tech­nické infor­ma­ce, které by vás mohly zají­mat. Kon­cepce celého fil­mu, pro­dukce (která zdůrazní, že pokračování fil­mu bylo naplánováno hned rok po vydání prvního úspěšného dílu), herecké obsazení všech obětí, teda par­don, postav, vytvoření charak­teru zabi­já­ka Jig­sawa. Je to vel­mi zábavné, i když trochu dlouhé. Bous­man také vysvětlu­je všech­ny změny, které divák může najít v nehod­no­cené verzi, která je vlast­ně režisérským ses­tři­hem a obsahu­je o hod­ně víc krve a hrůzných scén. Druhý komen­tář je prostě jen zábavné povídání dvou aus­tral­ských chláp­ků s vynika­jícím přízvukem o tom, jak se jejich malý nízko­rozpoč­tový horůrek stal před­mětem velkého fil­mového byzny­su. Nejvíc zábavné je sle­dovat, jak málo si tito tvůr­ci uvě­do­mu­jí právě ten před­mět velkého fil­mového byzny­su. Legrační je rovněž his­tor­ka o tom, jak lev­ně byla vyrobe­na lout­ka Bil­ly­ho — prostě hlí­na a dva ping­pon­gové míčky. Nebo jak vlast­ně nema­jí ponětí o tom, že vytvořili tak sil­ný vizuál­ní styl, na kterém byly postave­ny i další dvě pokračování. Takové­to upřím­né a bezel­st­né komen­táře jsou dost vzác­né, pro­to by je měl slyšet každý fanoušek toho­to fil­mu a taky všich­ni začí­na­jící filmaři.

Saw II / 3Ačkoli na DVD verzi fil­mu Saw II byly dva skvělé, téměř hodi­nové doku­men­ty, žád­ný z nich na Blu-ray verzi nezůstal. Všech­no, co dostaneme, jsou jen tři krátké filmy, z nichž dva z nich za moc nesto­jí. Příběh za příběhem trvá pouze něko­lik min­ut a tvůr­ci v něm odkrý­va­jí pravý původ masového vra­ha Jig­sawa. Je to bizarní vyprávění: příběh byl inspirován novi­novým článkem o muži, který byl zatčen za to, že se vloupal do dět­ského poko­je a lech­tal dětem nohy – no to je tedy skutečně strašidel­né… Druhý čtyřmin­u­tový doku­ment Doku­ment Scot­ta Tibb­se je ovšem ještě větší hloupost. Něco podob­ného jako bylo na DVD k fil­mu Kruh. Doku­ment spadá do natáčení prvního dílu. Většinu času divák sle­du­je pouze mlu­vící hlavy, které mu nic zají­mavého neře­knou. Na závěr je tu šesti min­u­tová děko­vač­ka a zdrav­ice pro pro­du­cen­ta Greg­ga Hoff­mana, který nešťast­ně zemřel ve věku 42 let, jen něko­lik dní před pre­miérou fil­mu Saw II. Zemřel zře­jmě napros­to nečekaně a podle toho tato závěrečná dedikace také vypadá.

Mimo­cho­dem, ačkoli tedy všech­ny bonusové mater­iá­ly nej­sou tak zají­mavé jako na tit­u­lu Saw III, ale ale­spoň jsou prezen­továny v plné kval­itě 1080p. Je to zvlášt­ní, že pokračování také není nabíd­nu­to v plné kvalitě.

HD bonus: Je tady nějaké libůstka?

Na rozdíl od fil­mu Saw III, kde je něko­lik exk­luzivních krátkých filmů, na tom­to tit­u­lu nena­jdeme žád­né speciál­ní bonusy.

Závěrečné shrnutí

Saw II je docela dobré pokračování – možná není tak orig­inál­ní jako původ­ní verze, ale určitě divákům přináší neočeká­vané zvraty a příběh, který jde až k pod­statě zák­lad­ní myšlenky. Ten­to Blu-ray přepis je prostě bez­va. Ač je stále mírně zrnitý, je o jed­nu příčku výš než před­cháze­jící DVD verze, a rovněž zvuk fil­mu je velice dobrý. Bohužel bonusové mater­iá­ly jsou vel­mi chabé a chy­bí jim větši­na z toho, co mohli divá­ci najít na před­cháze­jících DVD vydáních. Skalní fanouš­ci mohou být z toho­to tit­u­lu sice nadšeni, ale mně osob­ně při­padá, že společnost Lion­s­gate v brzké době vydá ještě jed­nu dosti obo­ha­ce­nou verzi.

Komentáře (2)

  1. Jaroslav Taragel15:34 7.8.2007:

    Tak saw je vel­mi dobry horor a hlavne saw3 je ty proste super a odporu­cam kazde­mu aby si ho pozre prem­na je to us kome­dia lebo som to vydel asi 50krat ale ked ho uvidite 1krat tak sa poserete sprepacenim …

  2. Portál Blu-ray.CZ » Saw IV (Blu-ray Disc)00:08 14.2.2008:

    Máte rádi Saw? V tom pří­padě si nenechte ujít Blu-ray recen­ze snímků Saw: Hra o přežití, Saw II a Saw III.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv