III (Blu-ray Disc)">Saw III (Blu-ray Disc)

Saw III / 4Když se znovu setkáváme se starým dobrým vra­hem Jig­sawem (Tobin Bell), situ­ace se jeví dost hrozně. Jeho tělo pro­le­zlé rakovi­nou se jen tak tak drží při živ­otě a pro­to posílá svou novou žačku Aman­du (Shawnee Smith), aby chyti­la dok­to­ra Lyn­na Den­lona. Jed­ině ten může Jig­sawa udržet při živ­otě pro posled­ní zdravot­ní testy. Samozře­jmě to ale s sebou při­nese i další krvavé hrátky. Posta­va jménem Jeff je zavře­na do mrazáku, takže dok­tor Lynn musí vra­ha držet naživu, aby měl Jeff vůbec šan­ci na přežití. Takže Lynn a Jeff se snaží při­jít na nějaké rozum­né řešení, ovšem netuší, že Jig­saw a Aman­da s nimi mají další plány.

V posled­ní době se horo­ry (např. Hos­tel, všech­na pokračování Saw a Hory mají oči) množí jak­ou hou­by po dešti. A i když bychom řek­li, že z té záplavy už muse­jí být divá­ci unavení, opak je prav­dou. A Saw je tak pro stu­dia i nadále slepicí, která snáší zlatá vejce. I když ve fil­mové branži podob­né filmy nema­jí velké uznání, svým tvůr­cům přináše­jí mil­iony dolarů. Chtěl bych se tajně dostat na setkání pro­du­cen­tů nějakého takového fil­mu. Jak to tam asi probíhá? Jak tvůr­ci vymýšlí další a další krvavé zápletky? Že by si snad pro inspiraci pouštěli nejrůznější béčkové horo­ry? Nebo se za nápady vypravu­jí rov­nou na jatka?

Popravdě řečeno ovšem film Saw III vlast­ně není tak špat­ný. Rozhod­ně bych tvůrce pochválil za snahu, s jak­ou se snaží vymýšlet ino­v­a­tivní způ­so­by sadick­ého mučení. Par­o­die jako byl film Scream už dávno vyš­ly z módy a dnešní pub­likum chce vidět vyšin­uté blázny a boje o přežití. A Jig­saw je vyšin­utý dost. Jeho plány jsou navíc docela duchap­lné, takže vlast­ně není úplně lehké se na film pře­s­tat dívat. K tomu vše­mu Saw III působí jako kom­bi­nace tele­vizní estrády Česko hledá Super­star a fil­mu Tex­as­ký masakr motorovou pilou. Každý má svého favorita, které­mu drží palce, aby ze hry vypadl co nejpozději. Kdo tedy zvítězí a kdo ode­jde s hlavou skloně­nou (nebo useknutou)? Ano, je to možná trochu zvrhlá zába­va, ale pořád je to jen zábava.

Saw III / 1A koneck­on­ců má série filmů Saw i své eko­nom­ické opod­stat­nění. Krit­i­ci totiž čas­to zapomí­na­jí na to, že navz­do­ry kasovním úspěchům mají tyto filmy stále dost omezené rozpoč­ty. Dlouhodobí pro­du­cen­ti James Wan a Leigh Whan­nel se spolu s režisérem Dar­ren­em Lyn­nem Bous­man­em snaží, aby každý vynaložený dolar byl na plát­ně vidět. I když je film tem­ný, tato tem­no­ta vypadá docela pěkně. A herecké výkony jsou také solid­ní, bez velkého přehrávání. Je rovněž chvá­ly­hod­né, že tvůr­ci berou ohled na sklaní fanoušky, a příběh pro­pra­cov­á­va­jí tak, aby v něm byly odkazy na min­ulé díly a postavy.

No, upřím­ně řečeno jsem ale z těch­to filmů už trochu unavený. Potře­bo­vali bychom spíše něco nového a orig­inál­ního, a ne jenom filmy, které už hraničí se sebe-par­o­dií. Ve skry­tu duše doufám, že v dalším díle už Jig­saw natáhne bačko­ry, série Saw skončí a konečně se začně točit něco nového. A do té doby tu bude strašit film Saw III, který vlast­ně zaslouží respekt, i když patří do té kat­e­gorie snímků, které si respekt neza­slouží vůbec.

Video: Větší rozlišení obrazu

Filmy Saw jsou větši­nou dost tmavé, zrnité a rozostřené, takže by se moh­lo zdát, že se Jig­saw a pěkné pok­oukání spolu moc nerý­mu­je. Naštěstí se společnost Lion­s­gate zas­naži­la a nabíd­la divákům kval­it­ní přepis ve for­má­tu 1080p/AVC MPEG‑4, který je prezen­tován na jed­novrstvém disku BD-25.

Film je tedy záměrně zrnitý, ale ve výsled­ku bychom na něm nenašli žád­né obra­zové chy­by. Odstíny černé jsou dostatečně syté, ačkoli na druhou stranu všech­ny ostat­ní barvy jsou značně nere­al­i­stické, takže můžeme zapome­nout na přirozené pleťové odstíny. Všech­ny obra­zové výstřelky jsou uměleck­ým záměrem a nikdy nez­abíha­jí do úplného extré­mu. Obraz tedy vypadá ostře a úměrně dané­mu tématu. Určitě neb­udete zkla­maní, zvláště pak, jste-li fanouškem filmů Saw. Na druhou stranu pokud hledáte nějaký reprezen­ta­tivní film pro vysoké rozlišení, Saw III asi neb­ude ta nejlepší volba.

Audio. Hodnocení zvuku

Společnost Lion­s­gate nám dává na výběr ze dvou zvukových for­mátů: Dol­by Dig­i­tal Sur­round EX 5.1. a DTS HD 6.1. Oba dva jsou vel­mi dobré, i když zvuk toho­to fil­mu není úplně stoprocentní.

Na to, že se filmy Saw vždy natáče­ly za rel­a­tivně málo peněz, byly zvukově poměrně kval­it­ní. Saw III není výjim­ka, takže si opět můžeme užít zvuky, které vydá­va­jí podi­vné věci a ječící oběti. Naše ouš­ka si dokonce můžou uží­vat zvukové detai­ly, pořád­né basy a čisté výšky, což je u hororu poměrně neob­vyk­lé. Také dial­o­gy jsou dobře srozu­mitel­né, takže shrnu­to a podtrženo, ten­to film má vel­mi dobrý zvuk.

Bonusy: Trefa do černého

Saw III / 2Společnost Lion­s­gate je pil­ná, a posled­ní dobou přidává na své Blu-ray tit­u­ly velk­ou spous­tu bonusových mater­iálů. Nejprve se tato sna­ha pro­jevila u fil­mových propadáků, ale s filmem Saw III, Pád do tmy a Zas­tav a nepřeži­ješ, nabrala druhý dech.

Aby byl film Saw III oprav­du stylový, čís­lo tři se obje­vu­je úplně všude. Tudíž tu máme i III bonusy. I když ten první je tak dobrý, že by klid­ně stačil. Režisér Bous­man a spolu tvůrce Leigh Whan­nell spolu s pro­du­cen­ty Peterem Block­em a Jasonem Con­stan­ti­nem řeknou o fil­mu vše, co fanoušky zajímá. Dopo­drob­na poví­da­jí o přípravách fil­mu, o psaní scénáře, o natáčení i o krvavých sekvencích. Zají­mavé je vyprávění o tom, jak museli tvůr­ci vys­tři­h­nout ty největší šílenos­ti. Odd­aní přízniv­ci si zase uži­jou podrob­ného srovnání kino verze s neses­tříhanou verzí, která je na disku také. Druhý a třetí bonus ovšem tak orig­inál­ní není, dost věcí se tam opaku­je. Stři­hač Kevin Greutert si povídá s fil­mařem Davi­dem A. Arm­strongem, ale rozhovor je veden v dost tech­nick­ém sty­lu. Takže se můžeme dozvědět, který trik je natočen, a který je dig­itál­ní. V třetím bonusu mlu­ví pro­du­cen­ti Oren Koules a Merk Burg, ale proč a o čem vlast­ně, to je mi záhadou. Řeší prob­lém plaká­tu a mar­ketingové kam­paně, kde se obje­vu­jí tři zuby, ač ve fil­mu o nich není ani zmín­ka. No, prostě nuda.

Aby­chom z toho vše­ho mlu­vení neusnuli, je tu pěkná řád­ka různých video mater­iálů, které jsem si, musím říct, velice uží­val. Je sran­dovní vidět mučení postav ve fil­mu a poté mučení her­ců při natáčení. Je tu také video deníček z natáčení, který je nafil­mován na mal­ou kamerku, a je tedy v dost špat­né kval­itě, a má navíc jen deset min­ut. Je zábavný, ale v mno­hém zaostává za podob­ným video deníkem z fil­mu Jeep­ers Creep­ers 2, což je v tom­to ohle­du nejlepší doku­men­tace z natáčení, kter­ou jsem u horo­rového fil­mu viděl.

Pro diváky jsou připravené taky dvě nepoužité scény. Řeknu vám, čekal jsem víc. V komen­tářích se o nich dost mlu­ví, ale není to nic extra. Ale­spoň jsou v dost dobré kval­itě a v širokoúh­lém for­má­tu 480p. Ten­to mater­iál navíc neprošel barevný­mi korekce­mi, takže se můžeme podí­vat, jak by vlast­ně film vypadal bez jeho barevné stylizace.

Jako třešnič­ka tu je fil­mový trail­er a upoutávky na další tit­u­ly společnos­ti Lionsgate.

HD bonus: Je tady nějaká libůstka?

Jelikož se Lion­s­gate oprav­du snaží, přidává nám další bonusy, které se na běžném DVD neob­jevily. Vždy­cky mě štve, že se na bonusových mater­iálech neob­jeví žád­ný pro­tag­o­nista, takže bonus s názvem Aman­da: Ces­ta vra­ha je dobrý portrét postavy i herečky. Mám herečku Shawnee Smith dost rád, jed­nou jsem se s ní dokonce setkal na tiskové kon­fer­en­ci a vypadala velice mile. Takže pokud jste také jejím fanouškem, ten­to bonus vás určitě potěší.

Saw III / 3Druhý krátký film se jmenu­je Scénář k fil­mu Saw III a trvá asi pět min­ut. Je to rozhovor se scenáris­tou Lei­hem Whan­nelem a také s původ­ním tvůrcem Jame­sem Wanem a režisérem Der­ren­em Lyn­nem Bous­man­em. Příběh původ­ních tvůr­ců je možná ještě zají­mavější než samot­né film. Tito pánové investo­vali své peníze do pra­cov­ní verze Saw, která se později uprav­i­la do konečné podo­by, jak­ou známe dnes. Bohužel se ten­to bonus zabývá i věc­mi, které jsme už slyšeli v před­cháze­jících komen­tářích. Ale ste­jně si Lion­s­gate zaslouží pochvalu. Ještě je potře­ba připome­nout, že oba bonusy jsou uve­de­ny pouze v kval­itě 480p, a to pro­to, že jsou převzaty ze speciál­ní edice DVD.

Závěrečné shrnutí

Saw III není tak úplně špat­né pokračování. I když stále tvrdím, že třetí díl už hraničí se sebe-par­o­dií, lhal bych, kdy­bych tvrdil, že jsem si film aspoň trochu neuží­val. Ten­to Blu-ray tit­ul potěší všech­ny fanoušky hezkým obrazem, dobrým zvukem a řadou bonusů. Takže se v obchodě ani v půjčovně nemusíte sty­dět. A ti, co tvrdí, že se díva­jí jen na Fellini­ho, si ten­to biják určitě tajně pouští po nocích.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv