Vetřelec vs. Predátor (Blu-ray Disc)

Alien Vs. Predator / 1Vypadá to, jako by kon­cept vs. filmů byl jen fil­movým pro­tějškem řady hraček od Mat­tela. Moti­vací je pocho­pitel­ně zaručený zisk – ale umění vyprávění potřeb­né ke spo­jení dvou nes­lučitel­ných nápadů do jed­no­ho log­ick­ého fil­mu je na pokra­ji absur­di­ty. Řekl bych, že tím můžeme vinit jen hloupost úspěšného fil­mu Fred­dy vs. Jason. Poté, co stu­dio New Line vytvoři­lo atrak­tivní horo­rové vzo­ry pro podob­né podřad­né filmy, na jejichž záplavách krve vyděla­lo přes 85 mil­iónů dolarů, ostat­ní fil­mová stu­dia začala ve svých archivech hle­dat jakékoli, byť jen z poloviny tak pop­ulární nápady, ze kterých by mohli vyždí­mat pár dolarů. Ačkoli se očeká­vaný pří­val vs. filmů neuskutečnil, stu­dio Fox vstoupi­lo do boje se svým filmem Vetř­elec vs. Predá­tor, opro­ti které­mu vypadá Fred­dy vs. Jason spíše jako Lawrence z Ará­bie.

Záplet­ka fil­mu Vetř­elec vs. Predá­tor je nato­lik groteskní, že je těžké o něm psát s váž­nou tváří. Zdá se, že ti hnus­ní Predá­toři nej­sou na Zemi žád­ný­mi přistěho­val­ci – od počátku časů posílali na naši plan­e­tu své mladé lovce, aby tu prošli rit­uálem dospívání. Nicméně během jed­né ze star­o­dávných bitev se Vetřel­ci začali bránit a od té doby tyto dvě rasy žízní po odvetě. Pře­suňme se do 21. sto­letí, kdy mil­ionář Charles Wey­land (Lance Hen­rik­sen) odkry­je staroby­lou pyra­midu pohřbe­nou pod povrchem Antark­tidy. Lex Woodsová (Sanaa Lath­am) vede tým arche­ologů spe­cial­i­zo­vaný na vrtání v ledu. Brzy ale tito dran­cu­jící výzkum­ní­ci odkryjí víc, než byl dohod­nu­to — probudí Predá­to­ry a Vetřelce k živ­o­tu. Kdo přeži­je – a co z nich zbude?

Nut­no dodat, že děj fil­mu je napros­to absurd­ní. Spo­jení těch­to dvou pro­jek­tů zdale­ka není plynulé a ste­jně tak dělá jen vel­mi málo pro oživení mytolo­gie kteréhokoli příběhu. Je to při­tažlivý snímek navržený přes­ně tak, aby naplnil fan­tazie typu: Neby­lo by skvělé vidět Predá­to­ra, jak nakope Vetřel­ci zadek? Upřím­ně řečeno, na této úrovni film uspěl docela dobře. Šel jsem na ten­to film s tak malým očekáváním, že bylo téměř nemožné vrátit se zkla­maný. Uspořádání fil­mu je úplný nes­mysl – zajímá nás vůbec tře­ba jen jeden z arche­ologů? – ale asi v polov­ině fil­mu se Vetřel­ci vylíh­nou, Predá­toři prohrá­va­jí a posled­ních 45 min­ut fil­mu se tak změní v dlouhou a vzrušu­jící show mutan­tů plnou lid­ských obětí.

Film Vetř­elec vs. Predá­tor režíroval Paul W. S. Ander­son, který dobyl pobod­nou sci-fi a horo­rovou oblast trháky jako Hor­i­zont událostí nebo Res­i­dent Evil. Podaři­lo se mu dát akčním scénám pro­fe­sionál­ní vzh­led, navrhnout design pyra­midy, jenž vypadá skvěle, a vytvořit prvotříd­ní efek­ty Vetřelce a Predá­to­ra, které možná předčí všech­no, co jsme mohli vidět v původ­ních filmech těch­to sérií. Bohužel to vypadá, že by měl ještě dořešit pojetí a postavy fil­mu. Pro­tože v celém fil­mu nej­sou žád­ní oprav­doví lidé, pouze oběti, chy­bí tam jakási emoční rezo­nance, která zdo­bi­la původ­ní díly, zvláště rané snímky Vetřelce. Přestože je Lath­am v roli Lex sym­pat­ická a odvážná, přece jen to není Rip­ley­ová. Záplet­ka, kdy expe­dice prohledává děsivé, tem­né mís­to, je tak únavná, že nezbývá než se pohodl­ně usa­dit a čekat, než se nějaký beze­j­mený herec dočká svého krutého trestu. Ale­spoň ve fil­mu Fred­dy vs. Jason špat­ně pla­cení her­ci per­fek­t­ně udržu­jí etos toho­to řeznick­ého žán­ru a divá­ci, kterým je film určen, nemo­hou očeká­vat víc. Ale obě řady Vetřelce i Predá­to­ra jsou z lep­šího těs­ta a skutečně si zaslouží víc, než toto jed­nos­tran­né, napros­to tuc­tové zpra­cov­ání. Abych to shrnul, film Vetř­elec vs. Predá­tor nemá srd­ce, jen vnitřnosti.

Video: Hodnocení obrazu

Vetř­elec vs. Predá­tor vyšel na Blu-ray ve for­má­tu BD-50 a společnost Fox Home Enter­tain­ment nabízí dostatek pros­toru jak prvotříd­ní­mu obrazu a zvuku, tak i množství bonusů. Ten­to 1080p/MPEG‑2 tran­fér je docela dobrý, stále však poněkud zaostává za kval­i­tou předlohy.

Alien Vs. Predator / 2Pamatu­ji si, když jsem na film Vetř­elec vs. Predá­tor byl v kině (ano, oprav­du jsem zaplatil ty nehorázné peníze za lístek), že je to spíše tem­ný a chlad­ný film. Nabízený trans­fér to přes­ně odráží pomocí lehce nenasycených barev a použití ocelově mod­rého fil­tru, který dodává stu­dený, ark­tický poc­it. Pouze čer­vená bar­va je plná energie, zejmé­na ve scénách zevnitř doupěte Predá­torů a samozře­jmě také v záběrech se spous­tou krve. Mezi kla­dy fil­mu patří, že barevné odstíny jsou pěkné a pevné, neroztéka­jí se a neob­sahu­jí příliš šumu. Zaz­na­me­nal jsem čas­to scény, které postrá­daly důraz při vysokém rozlišení a potýkaly se s nestálostí zdro­jového mater­iálu. Pro přík­lad uvádím záběr ze začátku fil­mu, kdy Sanaa Lath­am sto­jí se svým týmem na palubě lodi — obraz se tu znatel­ně vlní. Celý film provází mírné zrnění, což je v pořád­ku; přesto někdy může být hus­tší a půso­bit rušivě. Šumy občas vys­trčí růžky, jako napřík­lad v záběru na radio-teleskopy na začátku fil­mu, kdy obraz pří­mo ožívá kvůli různým skvrnkám. Výraz fil­mu je občas jem­ný, a to zejmé­na v jed­notvárných ark­tick­ých exter­iérech. Nicméně pro většinu fil­mu platí, že tmavé inter­iéry (jež tvoří většinu druhé poloviny snímku) a také něk­teré světlé scény ze začátku fil­mu působí větši­nou detail­ně a pros­torově. Dohro­mady vypadá Vetř­elec vs. Predá­tor i přes drob­né nedostatky vel­mi dobře a zaslouží si čtyřhvězdičkové ohodnocení.

Audio: Hodnocení zvuku

Všechen ten zvuk a zuřivost nez­na­me­na­jí nic? Při sle­dování fil­mu mě napad­lo staré úsloví — Vetř­elec vs. Predá­tor má skutečně podi­vné pojetí. Neu­věřitel­ně hla­sité a prud­ké zvuky se stří­da­jí s dlouhý­mi pasáže­mi podezřelého ticha. Takový nesoulad je zají­mavou výzvou, s níž si DTS-HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1 sur­round track poradil povětši­nou bez problémů.

Pro­tože všich­ni čekáme na hard­ware, který bude schop­ný plně dekó­dovat DTS-HD, musel jsem si i já pro tuto recen­zi poslech­nout DTS track (1.5 mb/s) — i přesto však zněl vel­mi dobře. Se vší upřím­nos­tí, první část fil­mu mi při­padala aku­sticky poněkud nud­ná. Hud­ba se pěkně rozvíjí a dial­o­gy jsou pevné a sta­bil­ní, ale objevilo se tam jen málo akce. Dokonce i podružné prostředí bylo dost mdlé a neu­drže­lo atmos­féru. Avšak v momen­tu, kdy se na scéně obje­vu­jí Vetřel­ci a Predá­toři, se věci dají do pohy­bu. Celá druhá polov­ina fil­mu, která se odehrává uvnitř pyra­midy, je dokon­alým požitkem. Odd­ělené zvuky jsou do fil­mu zasazeny s dokon­alou přes­nos­tí. Samostat­né efek­ty, jako rozsvěcu­jící se světlice nebo vrčení Vetřelce, znějí napros­to věro­hod­ně. Hluboké basy jsou také pří­jem­ným potěšením a spolu s něk­terý­mi bručivý­mi nízký­mi tóny přináše­jí hrůzu nahánějící poc­it, jako když se k vám něk­do plíži zezadu. Zatím­co hud­ba je rozp­týlená, vrchol­né závěrečné scény dokonale naplní celých 360 stupňů zvukového spek­tra. Bez ohle­du na nevýraz­nou první polov­inu fil­mu vás Vetř­elec vs. Predá­tor pěkně nakop­ne.

Bonusy: Co tu máme dobrého?

Bohužel, i přes využití BD-50, Vetř­elec vs. Predá­tor není zrov­na pře­plněný bonusy. Abych byl přes­ný, na zad­ní straně obalu je dost tipů, ale po bližším prozk­oumání zjistíte, že vešk­erý mater­iál jsou pouze audio bonusy. Pryč je doba video bonusů na dvoud­iskovém Stan­dard-Def DVD vydání fil­mu, jenž obsa­ho­val jak různorodé filmečky, tak i vys­třžené scény a trvalé galerie.

Kaž­dopád­ně je tře­ba poz­na­me­nat, že stu­dio Fox nabízí film Vetř­elec vs. Predá­torve dvou verzích: Unrat­ed nebo PG-13 kino verzi. Věřil bych té první, a to jak pro vydání na Blu-ray, tak na HD DVD — stři­hy jsou před­stave­ny v bezešvém rozvětvení, takže je možné si vybrat verzi v hlavním menu a uží­vat si nepřerušo­vané sle­dování. Fox dokonce zařadil i Unrat­ed ses­třih fil­mu (vše­ho všudy 2 min­u­ty) jako samostat­ný bonusový mater­iál přís­tup­ný z hlavního menu kino verze, takže si můžete prohléd­nout dalších 6 scén. Co se týče kval­i­ty, je výborná – začleněný ses­třih se dokonale překrývá s kino verzí a během větvení mater­iálů při sle­dování Unrat­ed stři­hu nena­jdeme žád­né zádrhele nebo přerušení.

Alien Vs. Predator / 3Ovládání stra­nou — jed­iné dva obsažené bonusy, které se zachovaly z před­chozích vydání, jsou audio komen­táře. V prvním bonusu vys­tupu­je režisér Paul W. S. Ander­son a her­ci Lance Hen­rik­sen a Sanaa Lath­am. Ander­son je přek­va­pivě skrom­ný, dokonce sebekr­i­t­ický. Není to žád­ný ego­ista, poukazu­je na okamžiky, které považu­je za chyb­né, a dělí se o zábavné his­torky o tom, co bylo vytvořeno pomocí ani­mace a co je skutečné, kde jsou v konkrét­ních scénách využi­ti kaskadéři, apod. Hen­rik­sen se připo­ju­je jen příleži­tost­ně, přičemž jeho nejza­jí­mavější­mi komen­táři jsou jeho vzpomínky na původ­ní filmy Vetřelce. Lath­am je kom­plet­ním zklamáním, občas pro­hodí nějak­ou poznámku, ale jinak se po zbytek bonusu očivid­ně nudí.

Druhý bonus je věnován vedoucí­mu speciál­ních efek­tů Johnu Brunovi a návrhářům efek­tů příšer Ale­cu Gilliso­vi a Tomu Woodruf­fovi Jr. Tito držitelé Oscarů jsou povětši­nou zají­maví, i když dost tech­nicky založení. Jejich práce na fil­mu Vetř­elec vs. Predá­tor je vynika­jící, a pokud nic víc, tak se vyrov­nali královně Vetřel­ců od Stana Win­stona — jde o fascin­u­jící záleži­tosti, které si zaslouží náležitě roze­brat. Jistě, i ten­to rozhovor se po chvíli stává poněkud suchopárným, ale stále je to dobrý poslech nejen pro fanoušky. Naše trio stráví většinu času diskuzí nad tím, co bylo ve skutečné velikosti, co počí­tačově upravené a co byly miniatu­ry a jaké pokroky a vylepšení byly prove­de­ny na vzh­le­du mon­ster opro­ti jejich původ­ní­mu pojetí.

Posled­ní, ale zdale­ka ne neza­jí­mavý, je trail­er na film Vetř­elec vs. Predá­tor. Dále tu nalezneme upoutávky na tři tit­u­ly, jež Fox právě vydává na Blu-ray, napřík­lad Plan­e­ta opic nebo Tele­foní bud­ka. Všech­no je prezen­továno v plném 1080p videu a Dol­by Dig­i­tal 5.1 sur­round audiu.

HD Bonusy: Nějaké exkluzivní lahůdky?

Fox pokraču­je v dodávání mater­iálů vhod­ných pro svá Blu-ray vydání, přesto je Vetř­elec vs. Predá­tor dopo­sud jed­ním z nejméně obvyk­lých pod­niků. Ste­jně jako posled­ní tit­u­ly Ďábel nosí Pradu a Satan přichází, Vetř­elec vs. Predá­tor auto­mat­icky obsahu­je zák­lad­ní track. Nicméně tady nena­jdeme žád­ná fak­ta o natáčení, her­cích nebo fil­movém štábu. Mís­to toho se s vešk­erý­mi infor­ma­ce­mi zachází, jako by šlo o tajné vysílání. Násle­du­je spous­ta povídání o rasách Vetřelce a Predá­to­ra, o jejich his­torii a mytologii, jak je ukázáno ve fil­mu. Malé ikony na obra­zovce jsou roz­tomilé a text se pohy­bu­je celkem rych­lým tem­pem. Musím ovšem přiz­nat, že po chvíli to začne být trochu jed­notvárné, a pouze zary­tí fanouš­ci oprav­du ocení tyto mal­ičkosti. Je to ste­jné, jako by se příznivec Star Treku díval na komen­tář o Klin­gonu — prostě jen pro oprav­dové nezmary.

Dále sto­jí za povšim­nutí, že Vetř­elec vs. Predá­tor dostal vylepšení D‑Box Enhanced, což zna­mená, že disk obsahu­je infor­ma­ce, pomocí kterých může pro­gram syn­chro­ni­zo­vat luxu­s­ní křes­la od firmy D‑Box tak, že budou kopírovat pohyb ve fil­mu. Samozře­jmě musíte investo­vat znač­nou sumu peněz, abyste se mohli chlu­bit tím­to D‑Box křeslem; kaž­dopád­ně je to skvělý nápad. Bohužel, D‑Box nám stále ještě neposlal své křes­lo — stále trpělivě čekáme …

Slovo na závěr

Vetř­elec vs. Predá­tor je přes­ně to, co název napovídá – pod­průměrný, krvavý­mi efek­ty nabitý film o mon­strech, ne lidech. Jakkoli nan­i­co­v­atý film to může být, přesto je to legrace — už pro to, jaký je. Toto Blu-ray vydání je solid­ní – líbil se mi trans­fer i sound­track, přestože je vydání chudé na bonusy, vezmeme-li v potaz, že se jed­ná o dvou­vrstvý BD-50 disk. Stále se však nabízí pohodovou podí­vanou a fanouškům se jistě vyplatí si jej ale­spoň vypůjčit.

Komentáře (4)

 1. Portál Blu-ray.CZ » 28 dní poté (Blu-ray Disc)01:35 20.11.2007:

  […] je tu obsaženo něko­lik upoutávek na další Blu-ray tit­u­ly, jako 28 týd­nů poté, Z pekla, Vetř­elec vs. Predá­tor a film Dan­ny­ho Boy­la Sun­shine, který se v době psaní této recen­ze teprve chys­tá na […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Kolekce: Smrtonosná past (Blu-ray Disc)16:09 11.12.2007:

  […] (v HD, 1080p videu) na Smrtonos­nou past 2, Smrtonos­nou past 3, Smrtonos­nou past 4.0 a snímek Vetř­elec vs. Predá­tor. Také tu nalezneme další tři upoutávky na původ­ní snímek Smrtonosná […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Resident Evil (Blu-ray Disc)22:30 3.2.2008:

  […] Paul W. S. Ander­son, který sto­jí za nečekaný­mi fil­mový­mi trháky, jako jsou Mor­tal Kom­bat, Vetř­elec vs. Predá­tor a samozře­jmě Res­i­dent Evil. Žád­ný z nich není sám o sobě dobrým filmem (ve […]

 4. Adam15:56 7.10.2008:

  zdrav­im chcel by som vedi­et ci Blu-ray vidanie tohot fil­mu obsahu­je v ponuke aj unrat­ed verz­iu.. Na Amazon.co.uk kde su blu-ray pre Europu je uve­de­na min­u­taz iba 97min.. domam mam unrat­ed dvd verz­iu fil­mu a ta ma 104min. rad by som si tuto unrat­ed vychut­nal aj na blu-ray bez toho aby som si ju dal dovi­est z USA no a kvoli inej norme NTCS by mi ani nes­la spustit.. prosim odpiste mi na mail ak mate doma a viete aka verzia to je. dakujem

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv