Fuh Yuan se omlouvá za poplašné zprávy

Fuh Yuan / HD DVD Player with 5.1 audioTai­wan­ský výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky Fuh Yuan, který měl kon­cem min­ulého týdne dostat zakázku na výrobu dvou mil­ionů lac­iných HD DVD přehrá­vačů pro obří amer­ický řetězec Wal-Mart, se na svém webu omluvi­la za šíření poplašné zprávy, která upouta­la pozornost mno­ha (nejen) tech­no­log­ick­ých serverů, které se pře­ly o výz­nam čín­ského překladu.

Fuh Yuan se omlou­vá pro­to, že zatím nemá podep­sanou smlou­vu a tedy nemá zdale­ka nic v kapse. Zatím dostal pouze pop­távku na množství větší než dva mil­iony kusů, ale zře­jmě neb­ude mít dostatečné výrob­ní kapac­i­ty na její pokry­tí. Aby toho neby­lo málo, DVD přehrá­vače Fuh Yuan kom­bi­no­vané tře­ba s budíkem a FM rádiem se celkem běžně označu­jí jako HD DVD, takže čert ví, co to vlast­ně řetězec Wal-Mart pop­tá­val (pokud vůbec něco).

Největší svě­tový retail­er Wal-Mart totiž také řekl ústy svého tiskového mlu­včího, že celá zprá­va, která se objevila zhru­ba před týd­nem na webu Fuh Yuan byla plná nepřes­nos­tí a Wal-Mart na ní nemá žád­ný podíl. Také řekl, že Wal-Mart se zatím nepřik­lání k žád­né­mu z obou for­mátů a snaží se jako obvyk­le nabíd­nout nejlepší cenu těch zařízení, která zákazní­ci chtějí. Aktuál­ně jsou ve zhru­ba 750 obchodech Wal-Mart k dis­pozi­ci jak přehrá­vače Blu-ray Disc, tak i HD DVD a Wal-Mart očekává, že zákazní­ci se masově přik­loní k jed­no­mu z for­mátů kon­cem toho­to roku.

Komentáře (2)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Novinky ze světa vysokého rozlišení02:21 30.4.2007:

    […] zprávy, jež vybudi­la mno­ho tech­no­log­ick­ých serverů a blogů k čilé diskusi, omluvil (více zde). Takže kdo ví, jak to je, a jak se bude tato záležitost […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Novinky ze světa vysokého rozlišení00:50 7.5.2007:

    […] týden jsme vás infor­movali o eskapádách thai­wan­ského výrobce Fuh Yuan a amer­ické sítě obchodů Wal-Mart. Ačkoli byla zprá­va o dvou […]

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv