HD novinky na své trade show">Sony odhalila HD novinky na své trade show

  • 13.4.2007
  • Jirka Pech

Sony BDP-S1EDnešní noci vyvr­cho­lilo před­stavení nových pro­duk­tů Sony. K vidění byly špičkové tele­vi­zo­ry, něko­lik exem­plářů Blu-ray přehrá­vače BPD-S1E, druhá gen­er­ace zají­mavě řešeného domácího kina do malého bytu, AVCHD kamery se záz­namem na pevný disk a v neposled­ní řadě prak­ticky nahé ženy s poma­lo­vaný­mi těly, které poslouži­ly jako deko­race pro hosty VIP par­ty ve známé stylové restau­raci Café Sahara. 

LCD televizory BRAVIA řady D300

Fanoušky high def­i­n­i­tion, kteří právě vybíra­jí zobra­zo­vač pro své domácí kino, již určitě zau­jaly LCD tele­vi­zo­ry Sony BRAVIA řady D3000, které kom­bin­u­jí novou úroveň jednodu­chosti použití s pokročilý­mi zobra­zo­vací­mi tech­nolo­gie­mi. Díky těm­to novinkám je domácí kino tak snad­no ovla­datel­né, jako nikdy dříve, a vylepšeno je i přehrávání všech pro­gramů, od filmů z Blu-ray disků až po tele­vizní pro­gramy ve vysokém rozlišení.

Snad každý, kdo chce instalo­vat domácí kino, ocení funkci BRAVIA The­atre Sync, kter­ou vám tele­vi­zo­ry řady D3000 dokáží zjednodušit živ­ot. Připo­jením kom­pat­i­bil­ních zařízení k HDMI vstupům a pov­olením funkce BRAVIA The­atre Sync získáváte kon­trolu nad celým sys­témem stiskem jed­iného tlačít­ka, a při usazení do křes­la už nemusíte volit dlouhé série funkcí něko­li­ka dálkový­mi ovladači.

Nemusíte už zapí­nat DVD nebo Blu-Ray přehrá­vač, audio zesilo­vač a tele­vi­zor, volit správné video a audio vstupy a tlu­mit zvuk repro­duk­torů tele­vi­zoru; stačí stisknout tlačítko Play na dálkovém ovladači BD/DVD přehrá­vače pod­poru­jícího funkci BRAVIA The­atre Sync. Vše ostat­ní proběhne auto­mat­icky, vy se můžete pohodl­ně usa­dit a užít si show. Po skončení přehrávání celý pro­ces proběhne pozpátku – vyp­nete tele­vi­zor a auto­mat­icky se vyp­ne i přehrá­vač a zesilovač.

Milovní­ci filmů budou nadšeni funkcí 24p True Cin­e­ma, ves­tavě­nou do tele­vi­zorů BRAVIA řady D3000. Fil­mové kamery zaz­na­mená­va­jí obraz na film rychlostí 24 snímků za vteřinu. Tele­vi­zo­ry ale pracu­jí s více snímky za vteřinu, pro­to je nut­ná kon­verze. Tou vzniká rozdíl rychlosti přehrávání opro­ti orig­inálu – film se v tele­vizi ve skutečnos­ti přehrává o 4% rych­le­ji než v kině a také zvuk je posunut výše. Pokud tele­vi­zor řady D3000 připo­jíte ke zdro­ji signálu, jako je napřík­lad Sony přehrá­vač Blu-ray disků, přehrává se film původ­ní rychlostí 24 snímků za sekun­du, přes­ně tak jak byl natočen fil­movou kamer­ou. Tak vidíte – a slyšíte – přes­ně to, co máte.

Dalším krokem k viditel­ně dokon­alé­mu obrazu je zvýšení stan­dard­ního snímkového kmi­toč­tu 50 Hz na 100 Hz tech­nologií Motion­flow +100Hz. Ten­to algo­rit­mus vyv­in­utý společnos­tí Sony vytváří z původ­ních snímků další snímky a oku se tak pohyb v záběru zdá mno­hem plynule­jší a real­is­tičtější než při zobrazení neupraveného signálu. Motion­flow +100Hz fun­gu­je jak při přehrávání pořadů převe­dených z fil­mu, tak i stan­dard­ních pořadů z TV vysílání a DVD, a vyh­lazu­je pohyb ve všech typech scén.

Řada D3000 také nabízí značně rozšířené spek­trum repro­duko­vaných barev. Stan­dard­ní 8bitové pan­e­ly použí­vané v běžných LCD tele­vi­zorech dokáží rozlišit 256 odstínů každé ze tří zák­lad­ních barev, zatím­co 10bitový pan­el tele­vi­zoru řady D3000 jich rozliší 1024. To oživí vše, co na obra­zovce vidíte, od jem­ných tónů pleti po barevné západy slunce, a pod­poru­je max­imál­ní věrnost zobrazení odpoví­da­jící originálu.

Řada D3000 využívá také tech­nologii S‑Force Front Sur­round, která posky­tu­je zvuk odpoví­da­jící kval­itě obrazu jako v kině, a vytváří všeobklop­u­jící zvukové pole pomocí dvou reprosous­tav tele­vi­zoru; při­padá vám, že zvuk přichází ze všech stran. Tech­nolo­gie S‑Force Front Sur­round byla vyv­in­u­ta společnos­tí Sony.

Můžeme jed­ině souh­l­a­sit se slovy Ivana Tra­chty, CAV mar­ket­ing man­agera Sony Czech, který řekl:

Ivan Trachta, CAV marketing manager Sony CzechViditel­né je u tele­vi­zorů BRAVIA řady D3000 dosažení malých, ale o to zásad­nějších zlepšení pomocí výkon­ných tech­nologií. To je klíčem k jejich síle. Každý z nás vídá v obchodech něko­lik tele­vi­zorů vedle sebe a větši­nou netrvá dlouho vybrat z nich ten nejlepší; ne že by ostat­ní byly špat­né, ale všim­nete si drob­ných rozdílů a instink­tivně zvolíte přístroj, jehož repro­dukce je nejre­al­is­tičtější, nejpřesvědčivější. Vel­mi pravděpodob­ně to bude tele­vi­zor BRAVIA řady D3000.

Sony se rozhodlo skoncovat s nevzhlednými kabely u domácího kina

Dosažení skutečně real­i­stick­ého kinozážitku ale není jen o tom mít skvělý tele­vi­zor. Obraz je jen první polov­ina celku. K dokon­alé­mu prožití akčních filmů, sportovních přenosů i tele­vizních pořadů potře­bu­jete kval­it­ní sys­tém pros­torového zvuku.

Větši­na lidí, kteří si koupí mod­erní tele­vi­zor s plo­chou obra­zovk­ou, nevyuži­je všech­ny jeho možnos­ti na max­i­mum, pro­tože se jim insta­lace a používání celého sys­té­mu pros­torového zvuku zdá příliš kom­p­liko­vané, anebo z toho důvo­du, že nechtějí mít v míst­nos­ti plno elek­tron­iky, reprosous­tav a kabelů.

Sony BRAVIA Theatre RHT-G800Sony přichází s řešením ve for­mě domácího kina BRAVIA The­atre RHT-G800 — kom­plet­ního sys­té­mu domácího kina ukry­tého v TV stolku. Čisté, stylové lin­ie a efek­t­ní skleněný krycí pan­el s podsví­ceným dis­ple­jem ukrývá kom­plet­ní zvukový sys­tém se vše­mi reprosous­tava­mi, které potře­bu­jete k vytvoření dokon­alé atmos­féry doprováze­jící sle­dovaný pro­gram. Vše je již nain­stalováno a propo­jeno, nemusíte se tak vůbec starat o insta­laci reprosous­tav a zapo­jování kabelů.

Stačí postavit tele­vi­zor na stolek, na poličku postavit DVD nebo Blu-ray přehrá­vač či jiné zařízení, napřík­lad při­jí­mač satelitní/kabelové tele­vize, a připo­jit tyto zdro­je signálu pomocí kabelů, které jsou vede­ny uvnitř stolku G800. Zap­něte a okamžitě můžete začít využí­vat domácí kino s neu­věřitel­ným pros­torovým zvukem vytvářeným novou tech­nologií Sony.

Ve srovnání s ostat­ní­mi sys­témy pros­torového zvuku přehrá­vaného pomocí vpře­du umístěných reprosous­tav posky­tu­je sys­tém S‑Force PRO Front Sur­round společnos­ti Sony přesvědčivější vjem vzdálenos­ti a pros­toru. Výsled­kem je pak skutečný zážitek bez nut­nos­ti instalo­vat zad­ní reprosous­tavy. Ohro­mu­jící zvukový efekt přichází ze všech stran a přit­om míst­nost nekřižu­jí kabely. Sys­tém funguje
v každé míst­nos­ti o libo­vol­né velikosti nebo tvaru.

Větši­na z nás má citlivé sousedy, takže dva výkon­né sub­woofery sys­té­mu RHT-G800 by mohly způ­so­bit prob­lémy. Tech­ni­ci společnos­ti Sony pro­to vyv­in­uli speciál­ní tech­nologii pro pot­lačení vibrací, takže vy si užíváte mohut­né basy, které se ale nešíří do pod­ložky, na které sto­jí, a nepřenáší se do pod­lahy a stěn. Tak můžete sys­tém nechat hrát naplno a nerozházet si to s lid­mi v okolí.

Hlavní­mi prvky sys­té­mu jsou ovšem styl a jednodu­chost používání. BRAVIA The­atre Sync fun­gu­je se vše­mi slučitel­ný­mi pro­duk­ty Sony a pod­poru­je společné ovládání jed­ním dálkovým ovladačem. Jed­ním stiskem tlačít­ka můžete napřík­lad zap­nout celý sys­tém (TV, přehrá­vač DVD a G800) a spustit přehrávání fil­mu z DVD. Dalším stiskem jed­no­ho tlačít­ka se celý sys­tém přep­ne zpět do režimu standby.

Toto není domácí kino v kra­bi­ci – je to domácí kino bez kra­bic, které posky­tu­je skutečný pros­torový zvuk a přit­om je nev­iditel­né. Dokon­alý part­ner pro tele­vi­zor BRAVIA. Kromě již zmíněných před­nos­tí je nový mod­el menší a lev­nější než původ­ní RHT-G1000. Kon­cová cena by se měla pohy­bo­vat oko­lo 30 tisíc korun.

Obrázky a domácí video v high definition: Nové fotoaparáty a kamery

V celé řadě pořízení a zpra­cov­ání videa nes­mě­ly chy­bět nové kamery. Novink­ou roku 2007 je řada mod­elů Handy­cam s vysokým rozlišením doplňu­jící součas­ný AVCHD HDD mod­el HDR-SR1, které všech­ny disponu­jí min­imál­ní výdrží 5 hodin na stan­dard­ně dodá­vanou baterii. Jako již po něko­lik před­chozích let, opět můžeme v kamerách nalézt objek­tivy Carl Zeiss, nechy­bí optický sta­bi­lizá­tor obrazu a nově záz­nam pomocí tech­nolo­gie x.v.Colour.

Ani nové dig­itál­ní fotoa­pará­ty za kam­era­mi neza­ostá­va­jí. Byly rozšíře­ny o funkce usnadňu­jící rych­lé fotografování (sta­bi­lizace obrazu, detekce obliče­jů, odstranění roz­mazání), nabíze­jí skvělé možnos­ti zpra­cov­ání fotografií pří­mo ve fotoa­pará­tu (odstranění čer­vených očí, zaostření / rozostření části fotografie) a umožňu­jí připo­jení k tele­vi­zorům a mon­i­torům ve Full HD kval­itě. Pro­fe­sionálové sice určitě zůs­tanou u svých Nikonů a Canonů, ale pro drtivou většinu amatérů i pokročile­jších fotografů, jsou nové fotoapáraty Cyber-Shot skvělou volbou.

Notebook s dvanácti vrstvami klavírního laku a Blu-ray Disc mechanikou?

Mým favoritem na celé trade show ale zůstává high-tech stylový note­book Sony VAIO VGN-AR31S. Za cca 90 tisíc korun dostane od Sony cca čtyřk­ilo­vou hračku s Win­dows Vista Home Pre­mi­um, 17 pal­cov­ým X‑black LCD dis­playem, NVIDIA GeForce 7600 GT grafick­ou kar­tou, pro­ce­sorem Intel Core 2 Duo na dvou giga­hertzech, dva giga­ba­j­ty RAM a 240 giga­ba­jtů pevného disku, Blu-ray Disc mechanikou a dálkovým ovladačem. Také Blue­tooth, WLAN, HDMI konek­tor — no, prostě prak­ticky coko­liv si vzpomenete, to vše najdete pod dvanác­ti vrst­va­mi klavírního laku v tom­to note­booku, o kterém se asi bude ještě hod­ně dlouho mluvit.

Sony VAIO VGN-AR31S

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv