Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 7.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Wal-Mart diplomatem

Min­ulý týden jsme vás infor­movali o eskapádách thai­wan­ského výrobce Fuh Yuan a amer­ické sítě obchodů Wal-Mart. Ačkoli byla zprá­va o dvou mil­ionech super lev­ných HD přehrá­vačů demen­tová­na, obchod­ní řetězec před podob­ný­mi nabíd­ka­mi rozhod­ně dveře neza­vírá. V ofi­ciál­ním stanovisku společnos­ti sto­jí toto: V našich obchodech (cca 750 obchodů) prodáváme jak Blu-ray, tak i HD DVD. Naší povin­nos­tí je zákazníkům nabíd­nout co nejvýhod­nější nákup toho druhu zboží, které budou sami prefer­ovat. V rám­ci nových tech­nologií se naše společnost bude cho­vat zcela v souladu s přáním našich zákazníků. Očekáváme, že jak ceny HD zařízení budou kle­sat a kvali­ta bude naopak stoupat, zákazní­ci sami budou schop­ni určit, který for­mát nakonec zvítězí. Je možné, že se to rozhodne ještě do konce toho­to roku.

Jestli se slo­va zás­tupců Wal-Mar­tu potvrdí, to uvidíme, jisté však je, že něk­teří výrob­ci už ceny začí­na­jí tlačit dolů. A není to jen společnost Pio­neer se zařízením BDC-S02, o kterém jsme tu psali min­ule. Toshi­ba nabíd­la svůj HD DVD přehrá­vač za pouhých 399 dolarů a společnost Sony ohlási­la, že letos v létě zlevní její Blu-ray přehrá­vač na 600 dolarů. Ještě mno­hem lev­nější HD DVD přístro­je jsou očekávány od čín­ských výrobců. Na to se těší zejmé­na zastán­ci HD DVD táb­o­ra, kteří věří, že díky nižším cenám snad přemůžou svého tech­nicky vyspěle­jšío­ho Blu-ray rivala.

Aktuální stav zápasu: 2:1 vede Blu-ray Disc!

The Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion (BDA) oznámi­la opti­mi­stická čís­la. Blu-ray Disc je první HD for­mát, který pro­dal více než mil­ion nosičů. A co víc, během první čtvrtiny toho­to roku bylo ze všech pro­daných HD tit­ulů 70% ve for­má­tu Blu-ray Disc. Opti­mis­mus ros­te i se zprávou, že ten­to trend bude pokračo­vat a že sedm z osmi hlavních fil­mových studií zvyšu­je počet nejžá­danějších filmů ve prospěch for­má­tu Blu-ray Disc.

Andy Par­sons, jeden z vysoce postavených mediál­ních před­stavitelů BDA, svou poz­i­tivní zprávu doplnil o fakt, že od začátku roku se Blu-ray Disc opro­ti HD DVD prodává více než 2:1 a propast mezi obě­ma for­má­ty se bude i nadále prohlubo­vat. Můžeme mu věřit, můžeme toto tvrzení brát jako smělý mar­ketingový tah, ale jas­né, že jak­mile se na Blu-ray Disc for­má­tu objeví takové tit­u­ly jako Piráti z Karibiku: Prokletí černé per­ly, Piráti z Karibiku: Truh­la mrtvého muže, Noc v muzeu, Auta nebo Dream­girls, divá­ci to patřičně oceňu­jí. Není to jen kdy­by, zmíněné snímky na Blu-ray dis­cích již vycházejí.

Pro ty, kdo stále trochu v těch všech nových tech­nologiích tápou, připomeňme, že Blu-ray Disc je for­mátem nové gen­er­ace, díky němuž bude obraz i zvuk našich oblíbených filmů ještě mno­hem lep­ší. Jed­novrstvý Blu-ray Disc pojme až 25 GB dat a dvo­jvrstvý ještě jed­nou tolik (50 GB).

Na co přišli inženýři ze Sony tentokrát?

Společnost Sony ohlási­la další novinku. Do konce toho­to roku by se měl obje­vit nový disk na ukládání dat, který bude rovněž založen na mod­rém paprsku. Sys­tém, který na své jméno teprve čeká, bude příbuzný for­má­tu Blu-ray Disc, ale Sony hned na úvod upo­zorni­la, že obě tech­nolo­gie budou navzá­jem nekom­pat­i­bil­ní. Aki Shi­mazu, mlu­včí společnos­ti Sony, to na kon­fer­en­ci v New Yorku řekla jas­ně: Je to pro pro­fe­sionál­ní použití a Blu-ray Disc je pro domácí použití, takže to není kompatibilní.

První verze toho­to disku bude jed­novrstvý nosič, který pojme 23,3 GB dat. K mání budou disky zapiso­vatel­né i přepiso­vatel­né, přičemž jejich 12 cen­timetro­vá velikost se neb­ude nijak lišit od dnešních cédéček a dévédéček.

Že je tato tech­nolo­gie urče­na pro pro­fe­sionál­ní trh, naz­naču­je také jejich cena: Mechani­ka bude stát asi 3 tisíce dolarů a jeden disk při­jde na 45 dolarů. Zda se to profíkům bude zam­lou­vat, to se určitě v brzké době dozvíme.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv