Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 14.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Blu-ray na gauči, Blu-ray v parku – nový laptop od Sony s vámi půjde kamkoli

sony-vaio

Vypadá to, že společnost Sony je plná vykutálených man­ažerů a prozíravých inženýrů, kteří mají patent na dobré nápady. Zatím­co ostat­ní společnos­ti vymýšlí těžkopád­né kam­paně na HD rozlišení, Sony vždy zlehka, téměř tanečním krokem, před­staví vtip­nou novinku, která přek­vapí svou orig­inál­ní kon­cepcí.

Ne nadar­mo si Sony založi­la Muzeum malého rozlišení, kam s drzostí sobě vlast­ní posílá všech­na udělát­ka, která nej­dou s dobou. Nový lap­top Sony VAIO FZ se muze­jním exponátem rozhod­ně jen tak nes­tane. Prémiová verze VAIO FZ má totiž v sobě zařízení, jež přehrává for­mát Blu-ray v plné kval­itě 1080 HD. Data si můžete nejenom přehrá­vat, ale také nahrá­vat a uskladňo­vat. Prémiový mod­el VAIO VZ nabízí svým šťast­ným majitelům i HDMI konek­tor, který umožňu­je připo­jit note­book k HD tele­vizi a opá­jet se dokon­alým obrazem. Pokud si lap­top pořídíte, při prvním spuštění na vás (na 15,4 pal­cov­ém mon­i­toru) vyk­oukne před-instalo­vaný oper­ační sys­tém Win­dows Vista Home Pre­mi­um. A co o tom­to přenos­ném pomoc­níkovi řekl Mike Abary (senior vice prezi­dent pro mar­ket­ing pro­duk­tů VAIO Sony)?

Díky prémiovém mod­elu lap­topu Sony VAIO FZ si zákazní­ci mohou uží­vat for­má­tu Blu-ray za nes­lýchanou cenu dvou tisíc dolarů. A tím pádem si i vychut­ná­vat HD zábavu kdekoli a kdykoli.

Pioneer průkopníkem nízkých cen?

Sony nabíd­la přenos­ný Blu-ray v lákavém designu a za sluš­nou cenu, společnost Pio­neer by zase ráda obo­hati­la domácí PC uži­vatelů v USA svým zařízením BDC-2202, když udělala před necelým měsícem totéž v Číně se svou mechanikou BDC-S02. Star­tovní cena je opět 299 dolarů a BDC-2202 čte jed­novrstvé BD-ROM/BD-R/BD-RE rychlostí 5x, dvou­vrstvé disky rychlostí 2x a ani vaše stá­va­jící CD a DVD nepři­j­dou zkrát­ka. Toto zařízení je umí jak číst, tak na ně zapiso­vat.

Nut­no podot­knout, že pro přehrávání AACS kódovaných filmů budou uži­vatelé potře­bo­vat grafick­ou kar­tu a mon­i­tor s pod­porou HDCP.

Nehackujte HD filmy – nebo uvidíte!

Toto napomenutí nepatří našim čtenářům, nýbrž uži­vatelům infor­mačního serveru http://digg.com. Jeho pravidel­ní návštěvní­ci si totiž zvyk­li ke svým komen­tářům připo­jo­vat také šifrovací kódy, díky kterým lze hac­knout nejnovější snímky v rozlišení HD. Tyto kódy jsou jak jinak urče­ny k tomu, aby si lidé filmy kupo­vali a nekopírovali (když už jsme u toho, podíve­jte se do své sbírky filmů – kvůli koli­ka z nich máte špat­né svě­domí?). Není se tedy co div­it, že se takové přá­tel­ské rozesílání šifrovacích kódů příliš nelíbí ochráncům autorských práv. Jed­na z takových insti­tucí, AACS (zkrat­ka pro Advanced Access Con­tent Sys­tém), poslala nejenom serveru Digg, ale i Googlu a jiným serverům dopis, v němž požadu­je, aby všech­ny šifrovací kódy byly okamžitě staže­ny, jinak že si na pomoc vezme ty zákony, v nichž se hov­oří o autorských právech. Věrní uži­vatelé serveru Digg ovšem k prob­lé­mu přis­toupili se značně cyber-punkovou náladou, a oznámili AACS, že rozhod­ně nes­mažou žád­né příspěvky obsahu­jící šifrovací kódy, jakkoli by to mělo zna­me­nat další prob­lémy a ohrožení samot­né exis­tence serveru. Úsměvné je, že na protest pro­ti takové­mu­to ome­zování už vznikla pěkná řád­ka triček pří­mo s nápisy nelegál­ních kódů. A na jaké straně sto­jíte vy?

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv