Novinky ze světa vysokého rozlišení

  • 21.5.2007
  • Karolína Zalabáková

Min­ulý týden byl nabitý novinka­mi. Vybrali jsme tři poz­i­tivní a jed­nu, která příliš nepotěší skalní zastánce kon­zolí Xbox 360. Nejvyšší čas přemýšlet o tom, jestli se to skalní fan­dovství vyplatí.

Ozvěny z blízké budoucnosti: Panasonic DM-BD10A

Společnost Pana­son­ic může být sama se sebou nad­míru spoko­jená. Je lídrem na trhu s plaz­mový­mi tele­vi­zo­ry a zároveň jed­nou z největších společnos­tí propagu­jící tech­nologii Blu-ray. Byl by v tom čert, aby v rukávu neschová­vala nějaké to eso druhé gen­er­ace …

Panasonic DMP-BD10A Blu-ray Disc přehrávačMá označení DMP-BD10A a podle Pana­son­icu byste s ním měli být jas­ný­mi vítězi v soupeření o nejlepší kval­i­tu domácího kina.

S třešničk­ou v podobě balíčeku hol­ly­wood­ských nejnovějších fil­mových trháků (zkuste si tip­nou aspoň tři – ano, jsou to Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, Piráti z Karibiku: Truh­la mrtvého muže, Trans­porter a Crash), které si s každým přehrá­vačem zákazní­ci odne­sou domů.

Přehrá­vač zaruču­je pohodl­né ovládání díky vlast­ní­mu Pana­son­ic sys­té­mu EZ Sync a přehrává zvuk 7.1 sur­round i Dol­by True HD. DMP-BD10A je ovšem shoví­vavý i vůči vašim oblíbeným kouskům na DVD či CD, které na něm bez prob­lé­mu pustíte. Jak vid­no, Pana­son­ic boju­je za vítězství for­má­tu Blu-ray v první linii a je zře­jmé, že jeho přesvědčení nikdo jen tak neoblomí.

Microsoft: Mohli jsme vám přinést lepší formát, ale my jsme řekli ne.

Něk­do boju­je, jiní zarputile bojko­tu­jí. Cosi se šuška­lo o tom, že by i Microsoft vyhověl poža­davkům zákazníků a začal přemýšlet o pod­poře Blu-ray for­má­tu. Tato šep­tan­da byla ovšem vyvrá­ce­na a po přís­libu krás­ných zítřků, kde všich­ni sle­dovali filmy jen v jed­nom (nejleším?) for­má­tu, zůsta­lo jen toto nekom­pro­mis­ní tvrzení:

Jsme plně přesvědčeni o for­má­tu HD-DVD a v žád­ném pří­padě neplánu­jeme pod­porovat jiné optické for­má­ty, uvedli mar­ketingoví zás­tup­ci Microsof­tu. Pevně sto­jíme za HD-DVD jako za tou nejlepší možnos­tí pro naše zákazníky. Jakékoli zprávy, že by Microsoft mohl pod­porovat Blu-ray jsou myl­né.

Zákazníkům tak nezbyde, než sle­dovat, která společnost se o ně lépe postará. A to umíme ocen­it nejlépe.

Další do série: Pioneer Elite Blu-ray

Při rozhodování, který HD přehrá­vač bude mít tu čest nastěho­vat se do našich obýváků, budete mít možná další možnost kon­cem roku: společnost Pio­neer na trh uved­la přístroj Elite BDP-94HD. Označení Elite u přehrá­vačů Pio­neer napovídá, že se chlubí tou nejlepší kval­i­tou obrazu i zvuku. V balení se budou ukrý­vat i dva snímky, díky nimž si snahu vývo­jářů ze společnos­ti Pio­neer budou zákazní­ci moct ihned otesto­vat. Zákazní­ci v Japon­sku a USA se tak mohou těšit na snad­né ovládání, rychlou nav­i­gaci, téměr okamžitý pře­sun dat z počí­tače do přehrá­vače, prezen­tace obrázků JPEG, a zcela jistě na mno­ho dalšího. Bohužel je novin­ka vybave­na pouze dva roky starou verzí dig­itál­ního rozhran­ní HDMI 1.2, což je u nového přístro­je poněkud přek­va­pivé.

Pioneer Elite BDP-94HD

Nahá těla a slast nyní i na Blu-ray!

LFP Video Group dobře ví, na co se dospělí lidé díva­jí po nocích. Pro­to pro ně připrav­i­la první film pro dospělé — ovšem ve vysokém rozlišení. Divá­ci si tak budou moci uží­vat křivek pop­ulární porno hvězdy Jen­ny Haze a při tom děko­vat vývo­jářům za mod­erní HD for­má­ty. Nebo možná neb­u­dou mít čas děko­vat …

Kaž­dopád­ně bude snímek dis­tribuován také ve for­má­tu HD DVD i poměrně pro­gre­sivním DVD-WMV. Že by se film hřál na pul­tech příliš dlouhou dobu nikdo neočekává — naopak je jas­né, za co jsou divá­ci ochot­ni utratit své peníze. Pokud se tím­to tématem hodláte zabý­vat i dál, odkazu­jeme na hustlerworld.com. Další překáž­ka v ces­tě za vítězství for­má­tu Blu-ray Disc tedy defin­i­tivně padá.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv