Deja Vu (Blu-ray Disc)

Deja Vu / 1Propo­jení tech­nolo­gie s mod­erním thrillerem je čas­to ože­havým prob­lémem. Pokud nevyuži­jete nej­mod­ernější nástro­je a mech­a­nis­my, abyste popohnali váš příběh, risku­jete, že film bude vypa­dat zas­tarale ještě před tím, než při­jde do kin. Pokud to však přeženete na druhou stranu, risku­jete, že ztratíte důvěry­hod­nost a zabřed­nete do bah­na sci­ence fic­tion. Bohužel film Deja Vu spadl do druhé ze jmen­o­vaných pastí; příběh je založen na vel­mi tajných obran­ných tech­nologiích nato­lik absurd­ních, že to velkým dílem snižu­je kval­i­tu toho­to jinak obyče­jného thrilleru. 

Den­zel Wash­ing­ton hra­je Douga Car­li­na, vlád­ního agen­ta ATF, který je pověřen vyšetřováním teror­i­stick­ého útoku na newor­lean­ský tra­jekt, při němž zemře­lo na 500 lidí. Během svého vyšetřování Car­lin najde tělo Claire Kucheverové (Paula Pat­ton), dom­nělé oběti výbuchu. Když však dospě­je k závěru, že Claire byla mrtvá už před výbuchem a že to může být vodítko k vyřešení mno­hem rozsáh­le­jšího zločinu, obrátí se na agen­ta FBI Andrewa Pryzwar­ra (Val Kilmer) a jeho špičkový tým expertů s poža­davkem, aby zrekon­struo­vali posled­ní dny živ­ota Claire pomocí nové formy pozorovací tech­nolo­gie naz­vané Sněhur­ka. Nech­ci vám zkaz­it žád­né z přek­vapení, která vás ve fil­mu čeka­jí, ale toto je mís­to, kde se příběh stočí do té neví­tané oblasti sci­ence fic­tion — bude stačit říct, že před tím, než je všech­no vyřčeno a dokonáno, Car­lin se setká tváří v tvář s pomateným géniem (Jim Caviezel) sto­jícím za obě­ma činy.

Podle toho, co už bylo řečeno, vypadá Deja Vu jako typ­ický thriller Michaela Crich­tona. Ale Crich­tonův komerční úspěch byl vždy založen na jeho schop­nos­ti dát i daleko více za vlasy při­taženým myšlenkám (jako napřík­lad klonování dinosaurů) důvěry­hod­nost a pod­pořit své výmys­ly ale­spoň polopři­jatel­nou pseudově­dou. Na druhé straně Deja Vu je tak absurd­ní a spletitý příběh, že jsem to osob­ně oprav­du nemohl přek­ous­nout. Vážně — je možné uvěřit, že Pryzwar­rův lab­o­ra­torní tým pracu­jící se Sněhurk­ou je schop­ný vytvořit plně třídi­men­zionál­ní real­i­stické video kohokoli, kdekoli na světě a z jakéhokoli úhlu a přehrát ho zpět v reál­ném čase? Tak vidíte.

Samozře­jmě tu najdeme všech­ny druhy příhod­ných sku­linek v tech­nologii, které vytváře­jí lac­iné napětí — už to nedává žád­ný smysl. Co je ještě horší, režisér Tony Scott a scénáristé Bill Mar­sil­li a Ter­ry Rossio zamasku­jí tuto zák­lad­ní chy­bu ve vyprávění tím, že nakonec při­hodí ještě ces­tování v čase. V tom­to okamžiku se už tak tenké zák­la­dy fil­mu sesy­pou jako domeček z karet.

Deja Vu / 2Je to skutečně ško­da, pro­tože jsem před­pok­lá­dal, že pravým důvo­dem, proč se Wash­ing­ton a Scott upsali fil­mu Deja Vu, bylo prozk­oumání napí­navých témat fil­mu, a ne jeho tech­nolo­gie. Wash­ing­tonův Car­lin se brzy zblázní do Claire i přesto, že ji zná jen z její zrekon­struo­vané podo­by. Zák­lad­ní otázk­ou fil­mu se tedy zdá být tato — je možné, aby vznikly skutečné city k druhé­mu člověku jen na zák­ladě jeho obrazu? A pokud byste měli šan­ci vrátit se v čase a změnit události, abyste zachránili osobu, kter­ou milu­jete, měli byste? Toto jsou poten­ciál­ní fascin­u­jící sou­vis­losti snímku, ale bohužel se ztrati­ly v ned­balém a rozbředlém vyprávění fil­mu Deja Vu.

Dokonce i když Deja Vu zhod­notíme z pohle­du thrilleru, postrádá hyb­nou sílu. Větši­na fil­mu si udržu­je poma­lé tem­po, téměř celá první polov­ina je věnová­na tomu, aby divá­ci pochopili fun­gování Sněhurky. Exis­tu­je snad něco nud­nějšího než dívat se na lidi, kteří sedí v míst­nos­ti obklopeni mon­i­to­ry a disku­tu­jí o seskupování dat a manip­u­laci obrazu? I když se pak dostane ke slovu akce, nes­tačí ani na to, aby se sta­la rovným sokem průměrného dílu Krim­inálky. Možná kdy­by byl závěr citově uspoko­jivější, tak by se dalo fil­mu odpustit jeho hlemýždí tem­po. Ale Deja Vu je nakonec sklá­dačk­ou, která celkově nikam nevede. Ani Wash­ingtono­vo charis­ma, ani Scot­to­va typ­ická fre­net­ická režie, ani téma­ta vyzý­va­jící k zamyšlení neuchráni­ly ten­to thriller od ztroskotání.

Video: Zvětšujeme obraz

Ten­to 1080p/VC‑1 trans­fer fil­mu Deja Vu je rozhod­ně lep­ší, než se před­pok­lá­da­lo (což je u Bue­na Visty rar­i­tou). Nezávisle na kodeku stu­dio znovu vytvoři­lo vel­mi dobrý film se superhlad­kým a skvěle vypada­jícím obrazem, který je na vrchol­né úrovni, jíž dosahu­jí posled­ní Blu-ray vydání.

Osob­ně jsem nikdy nebyl velkým fanouškem typ­ick­ého vizuál­ního sty­lu Tony­ho Scot­ta, který předvedl už v osmdesátých letech u fil­mu Top Gun a pokračo­val pak nedávný­mi thrillery jako Spy Game nebo Nepří­tel stá­tu — všech­no to vypadá jako hudeb­ní klipy na MTV a kam­era se pohupu­je a víří bez zře­jmého důvo­du (takže zbývá sna­ha vytvořit napětí, před­pok­ládám). Ale výsledek je přesto vždy luxu­s­ní. Deja Vu je beze skvrn, zdroj fil­mu byl vyčištěn od jakýchkoli smítek, které vyvstaly při natáčení fil­mu. Obraz je čistý a pro­pra­co­v­aný, pouze něk­teré z tmavších scén s přehnaným kon­trastem se hon­osí záměrně styl­i­zo­vaným falešným zrněním. Barvy kolísají na hrani­ci přesycení, ale zůstá­va­jí pevné a jiskřivé. Kon­trast je lehce pře­tažený, detai­ly však drží a větši­na záběrů vykazu­je pozoruhod­nou hloubku a ostrost, jež jsou určitě nadřazené vše­mu, co byste mohli vidět na stan­dard definition.

Jed­iným prob­lémem je jem­ná ztrá­ta detailu ve stínech, a to kvůli roz­drcení černých barev, a lehká nestálost — něko­lik záběrů z válečné míst­nos­ti výzkum­ného týmu vypadá trochu vymytě, černá je zploštělá a obraz není výrazný. Ale tyto prob­lémy se vysky­tu­jí jen spo­radicky a nepravidel­ně. V krátkosti, co se týče high def­i­n­i­tion kval­i­ty, Deja Vu exceluje.

Audio: Hodnotíme zvuk

Rovněž audio fil­mu Deja Vu je skutečným trhákem. Jed­ná se o další výstřed­nost z pro­dukce Jer­ry­ho Bruck­heimera, takže jak se dalo očeká­vat, i nej­menší zvukové efek­ty jsou zesíle­ny, aby zdůrazni­ly akci. Bue­na Vista nabízí další vel­mi pěkný 48 kHz/16-bit/4.6 Mb/s nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 sur­round track, který je v každém okamžiku potěšením pro vaše uši.

Deja Vu / 3Deja Vu je co se týče zvuku jakým­si filmem o dvou aktech. Kromě (doslo­va) výbušného úvo­du fil­mu na tra­jek­tu je první polov­ina snímku spíše nehyb­ná, přesto však stále aku­sticky zají­mavá. Je tu efek­tivně využit sur­round, který dokres­lu­je jem­né prostředí, když Car­lin shro­mažďu­je důkazy a když je nám poprvé před­stave­na pozorovací lab­o­ra­toř FBI Sněhur­ka. Bylo zábavné, jak přes­ný je zvuk rekon­struo­vaných satelit­ních nahrávek — dokonce i hov­ory z tele­fon­ních budek a další klíčové efek­ty jsou přes­ně umístěny a čas­to směřu­jí na pozadí. Mys­líte, že FBI má také chláp­ka, který se ve vedle­jší míst­nos­ti stará o sur­round a všech­no mix­u­je v Dol­by Dig­i­tal? To je samozře­jmě nes­mysl, ale řekněte, co víc můžeme chtít od Bruck­heimerových filmů — ty určitě nešetří na skvělém zvuku.

Druhá polov­ina fil­mu je více akční — a to je to mís­to, kde sound­track skutečně přidá na otáčkách. Pře­chody na pozadí jsou hlad­ké a zvukové pole se čas­to chlubí ponořením do plných 360 stupňů. Dynami­ka je exce­lent­ní, s hluboký­mi nízký­mi basy a pros­torným horním okra­jem. Poc­it reál­nos­ti zvuku je křišťálově jas­ný a všech­no uměle vytvořené mačkání knoflíků v lab­o­ra­toři zní napros­to důvěry­hod­ně a aut­enticky. Poma­le­jší první polov­ina fil­mu může pro něk­teré diváky postrá­dat napětí, ale Deja Vu je vel­mi pěkným přík­la­dem špičkového Blu-ray audia.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Zají­mavým přís­tu­pem u stan­dard def­i­n­i­tion vydání bylo připravení bonusů v high def­i­n­i­tion podobě, čímž Bue­na Vista vytvoři­la filmeček In-Movie Expe­ri­ence (Zážitky z fil­mu) pro DVD vydání Deja Vu. Pře­j­men­o­vaný jako Sur­veil­lance Win­dow (Okno do lab­o­ra­toře), alias Go back in time and expe­ri­ence behind-the-scenes moments with the film­mak­ers! (Vraťme se zpět v čase a zaži­jme momen­ty ze zákulisí s fil­mový­mi tvůr­ci!) je celý ten­to bonus pře­ne­sen na Blu-ray v napros­to ste­jné podobě. Skládá se z devíti příspěvků, které prováze­jí celý film, přičemž každá část se auto­mat­icky aktivu­je podle pře­dem nas­tavených položek. Mater­iál spo­ju­je IME kom­po­nen­ty jako možnos­ti obrazu v obraze, který se pos­tup­ně větví, se ses­tři­hem ze zákulisí, alter­na­tivní­mi úhly pohle­du kamery a rozhovory se štábem a her­ci. Je to dobře pro­pra­cov­áno, přičemž hlavní pozornost je věnová­na fil­mové tech­nologii a pak zvláště kaskadérům (posled­ní dva úseky Com­pound a Fer­ry jsou celé věnovány jen akci). Můžete zaz­na­me­nat mrtvá mís­ta mezi jed­notlivý­mi část­mi, které jsou vyplněny komen­táři od Scot­ta, Bruck­heimera a scénáristy Bil­la Mar­sil­li­ho (každý z nich je nahrán samostat­ně). Celkový čas bonusu Sur­veil­lance Win­dow se rovná 126 min­utám fil­mu a celý mater­iál je uve­den v plném 1080p videu.

Deja Vu / 4Dále tu máme sbírku pěti vys­třižených scén (Church Choir — Kostel­ní sbor, Tur­tle Sto­ry — Želví příběh, Car­lin Stud­ies Claire — Car­lin studu­je Claire, Beth and Abbey See Claire — Beth a Abbey zahléd­nou Claire, Beth and Abbey Live — Beth a Abbey žijí) a tři rozšířené scény (Extend­ed Fer­ry After­math — Další násled­ky po výbuchu tra­jek­tu, Claire Held Cap­tive — Claire drže­na v zajetí, Car­lin Shares with Claire — Car­lin cítí s Claire). Názvy jed­notlivých scén napoví­da­jí hod­ně o jejich obsahu, ale jen Tur­tle Sto­ry a Car­lin Stud­ies Claire nabíze­jí bližší vhled a emo­cionál­ní hloubku, která není viditel­ná ve fil­mu. Rozšířené scény jsou také typ­ick­ým při­daným mater­iálem — z fil­mu byly vys­třiže­ny přede­vším kvůli své­mu tempu.

Přehlíd­ku bonusů uza­víra­jí upoutávky na vycháze­jící Blu-ray tit­u­ly od Dis­n­eye: Dokon­alý trik, The Guardian a Invin­ci­ble. Nena­jdeme tu však trail­er fil­mu Deja Vu.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Nej­sou tu žád­né Blu-ray bonusy, pouze pro Bue­na Vis­tu typ­ická Movie Show­case (Vit­rí­na fil­mu), která nabízí přímý příst­up ke třem nejlepším high def­i­n­i­tion scénám.

Závěrečné zhodnocení

Deja Vu je uhlazený, skvěle vypada­jící thriller, ale jeho zák­lad­ní kon­cept je nato­lik zvlášt­ní, že bych si ho prostě nek­oupil. Pokud se vám však líbí police­jní vyšetřování kom­bi­no­vané s domýšlivostí plnou přek­vapení ve sty­lu sci­ence fic­tion, pak si ten­to film určitě vypůjčte. Blu-ray verze je skutečně vynika­jící, obsahu­je skvělé video i audio a zají­mavý falešný bonus In-Movie Expe­ri­ence.

Komentáře (2)

  1. Portál Blu-ray.CZ » The Invisible (Blu-ray Disc)21:18 7.11.2007:

    […] Na závěr tu máme dva trail­ery na Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta a Deja Vu. Bohužel zde není trail­er na samot­ný The Invisible. […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Muž v ohni (Blu-ray Disc)00:47 22.2.2008:

    […] Režisér Tony Scott (Krvavý příliv, Deja Vu) vyro­bil hod­ně hitů v kinet­ick­ém sty­lu, který si během své kar­iéry vytvořil. Na rozdíl od tech­niky svého bra­tra Rid­ley­ho, Tony diváky znepoko­ju­je roztře­se­nou kamer­ou, rych­lým edi­továním a drsným násilím. Ještě důležitější je jeho schop­nost kom­bi­no­vat hrubé emoce a svůj intiu­tivní styl a tím vytvářet něco zcela unikát­ního — divá­ci jsou zcela nevy­h­nutel­ně pře­ne­seni pří­mo do bouřlivého svě­ta jeho filmu […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv