Piráti z Karibiku — Prokletí Černé perly (Blu-ray Disc)

Poznám­ka edi­to­ra: Pro ještě více high def­i­n­i­tion zábavy s Pirá­ty z Karibiku se podíve­jte na naši Blu-ray recen­zi snímku Piráti z Karibiku — Truh­la mrtvého muže.

Piráti z Karibiku - Prokleterné perly / 1Při pohle­du do min­u­losti může být až k nevíře, že nikdo nečekal, že by mohl film Piráti z Karibiku vzni­knout. Když se veře­jnost poprvé dozvěděla, že Dis­ney zpra­co­v­al jejich oblíbe­nou zábavní atrak­ci ve fil­mu, setkal se ten­to počin s obrovským skep­ti­cis­mem. Jak můžete z lac­iné plav­by ve sty­lu padesátých let vytvořit fil­mový trhák? A co víc, kromě John­ny­ho Dep­pa (který tenkrát ještě nebyl komerčním a na Oscara nomi­no­vaným lákadlem, jako je dnes) nebyli obsazeni žád­ní áčkoví her­ci, jen rel­a­tivně neznámí Britové s legrační­mi jmény jako Keira Knight­ley a Orlan­do Bloom. Vskutku, Piráti z Karibiku se zdáli být per­fek­t­ním receptem na katastrofu.

A teď jsme tady, pár dnů po pre­miéře třetího dílu Na kon­ci svě­ta a Piráti z Karibiku se stali jed­ním z největších fenoménů v mod­erní his­torii kine­matografie. Prokletí Černé per­ly nakonec ve světě vyděla­lo přes 500 mil­iónů dolarů a násle­du­jící Truh­la mrtvého muže ještě více a Bloom, Knight­ley a obzvláště Depp jsou dnes jmény známý­mi ve všech domác­nos­tech. Ještě zázračnější je, že Prokletí Černé per­ly je jed­ním z mála nedávných hol­ly­wood­ských trháků s vysoký­mi cíli, který si užil jak obdi­vu kri­tiků, tak komerční lásky ste­jným dílem — recen­ze byly sko­ro ste­jně dobré jako výdělky.

Po takovém úspěchu jsem sedal k Blu-ray vydání Prokletí Černé per­ly s velk­ou ner­voz­i­tou. Snad každý zná ten poc­it zklamání, když váš starý dobrý kousek při opako­vaném zhléd­nutí už nedrží tak dobře. Ale trva­lo jen pár min­ut, než se můj stra­ch vypařil. Prokletí Černé per­ly zůsta­lo skvělým rozohněným dobro­družstvím, ale — a to je ještě důležitější — je připomínk­ou toho, že hol­ly­wood­ské trháky une­sou i velké riziko. Při ohléd­nutí zpět se zdá, že všech­no odmítání před natáčením moh­lo být tím pravým pod­nětem, který nav­nadil fil­maře při zpra­cov­ávání toho hloupého nápadu (film jako jíz­da na atrak­ci!), a tak při­nes­li více, než se očeká­va­lo. Film je ukotven kousavým, neohroženým výkonem Dep­pa coby novodobé ikony kapitá­na Jac­ka Spar­rowa; Prokletí Černé per­ly statečně, přesto s humorem bere absurd­ní a nad­přirozenou pirát­sk­ou zápletku vážně a výsled­kem je sebe­jistá a poutavá podí­vaná. Ten­to druh starobylé, divácky atrak­tivní, potrhlé a snivé pop­cornové zábavy jsme nev­iděli od slavných dnů Spiel­ber­ga a Lucase.

Dnes už všich­ni zna­jí příběh Prokletí Černé per­ly, takže není potře­ba popiso­vat zápletku. Kromě toho čas­to spletité, nepochyb­ně dlouhé vyprávění je pouze kostrou, na kter­ou se navěšu­je stále napí­navější síť akčních vedle­jších zápletek. To, co je tak pozoruhod­né na prvním dílu Pirátů, je, že nikdy neobě­tu­je lid­skost hrdinů jejich velikášství. Depp se znovu ukazu­je být tou pověst­nou jiskrou fil­mu. Všude se mluvi­lo o tom, že jeho příst­up ke Spar­rowovi po uve­dení fil­mu — před­stavte si potrhlého Kei­tha Richardse v kom­bi­naci s Pepe Le Pew — zapříčinil velký rozruch u pohlavárů Dis­n­eye. Je to Dep­po­va ocho­ta fig­u­ra­tivně (i doslo­va) přecházet po prknech, které drží film v tem­pu. Bloom a Knight­ley, jako slib­ní milen­ci Will Turn­er a Eliz­a­beth Swann, se statečně snaží držet krok a jsou poháněni soutěživou energií, která vytváří hmatatel­nou a povzbuzu­jící chemii. Geof­frey Rush pro změnu před­stavu­je prokletého Bar­bossu, nem­rtvého pirá­ta a skvělého, scény žvýka­jícího záporá­ka, který jde krás­ně do noty s Dep­povým Sparrowem.

Prokletí Černé per­ly je také fan­ta­stick­ým vizuál­ním výkonem. Režisér Gore Verbin­s­ki (Kruh, Hon na myš) konečně našel snímek dost široký na to, aby zachytil všech­ny jeho styl­i­stické excesy. Design pro­dukce, kostýmy, kine­matografie i speciál­ní efek­ty jsou přehnané v tom dobrém slo­va smys­lu a jsou takř­ka bezchyb­né. Film převzal zásad­ní rysy zábavní atrakce a pěkně je rozšířil do širokoúh­lých pro­por­cí a vytvořil během natáčení zcela nový ves­mír. Vzh­led a tón fil­mu skutečně oživu­jí vzrušení naší dět­ské před­sta­vivosti ste­jně jako naše první jíz­da; navíc nachází dokon­alou rovnováhu mezi touto výstřed­ní a tem­nější, dospěle­jší vní­mavostí. Jde o vzác­ný přík­lad toho, že někdy je vysoký rozpočet nut­ný a vyplatí se — každý dolar je na obra­zovce vidět.

Jsou Piráti z Karibiku hlubokomyslným filmem? Určitě ne. Ale koho to zajímá, když je to taková legrace. Přesto bych si přál, aby snímek nebyl tak dlouhý a co se týče Dep­pa, pro mě v Truh­le mrtvého muže ztratil trochu svého pozlát­ka. Ale opě­tovné zhléd­nutí Prokletí Černé per­ly je připomínk­ou toho, jak skvěle může fun­go­vat šílený námět, pokud máte k dis­pozi­ci tým dost odvážný na to, aby nesl své hlavy na trh a prostě to riskl. Pokud se bojíte, že návrat do země pirátů může být zklamáním, není důvod — Prokletí Černé per­ly zůstává úžas­nou jízdou.

Video: Zvětšujeme obraz

Piráti z Karibiku — Prokletí Černé per­ly je jed­ním ze sez­na­mu nap­jatě očeká­vaných filmů na Blu-ray a kvali­ta obrazu je lehce srov­natel­ná s očeká­vaný­mi rivaly, jako je napřík­lad nová Ulti­mate Matrix Col­lec­tion (Posled­ní kolekce Matrixu) na HD DVD. Sázky vypoví­daly ve prospěch Dis­n­eye, který je nakonec úplně rozmet­al. Jde o skutečně ohro­mu­jící vizuál­ní prezentaci, takže pokud hledáte nějaký nový demo mater­iál, našli jste ho.

Piráti z Karibiku - Prokleterné perly / 2Kladů toho­to širokoúh­lého for­má­tu 2.40:1 a 1080p/AVC MPEG‑4 trans­feru je mno­ho. Dis­ney se samozře­jmě rozhodl pro dvou­vrstvý disk BD-50, takže se tu potu­lu­je spous­ta bitů. Výsled­kem je obraz nebý­valé hloubky a real­is­mu. Prokletí Černé per­ly je téměř vyrov­nané co do poč­tu jas­ných den­ních scén a záběrů hlubokých tmavých inter­iérů; byl jsem oprav­du ohromen, jak šikovně je obo­jí zpra­cov­áno. Pružný kon­trast a bohaté, ink­ous­tové černé umožňu­jí obrazu dokonale vyni­knout. Rozlišení stínů pře­sahu­je vešk­erá měřít­ka, která byla dosud stanove­na, a dokonce i ty nejt­mavější černé záběry odhalu­jí malé, jem­né detai­ly a skvělou texturu.

Také barvy jsou přík­lad­né. Prokletí Černé per­ly je čas­to zaplaveno nád­h­erný­mi oranžový­mi a neobyče­jný­mi půl­noční­mi mod­rý­mi odstíny; celá pale­ta barev je odvážná. Odstíny pleti působí přirozeně a přiměřeně, barvy jsou čisté a neob­sahu­jí žád­né šumy. Zdroj je také dokonale ostrý — byl jsem přek­vapen, když jsem zjis­til, že ten­to trans­fer nezrní, a to ani v nočních scénách. Také neb­udete mít starosti s kom­pri­mační­mi arte­fak­ty, dokonce ani na pevných a stat­ick­ých barevných plochách — film je vždy dokonale ukotvený. Jde prostě o pěti­hvězdičkový trans­fer, beze sporu.

Audio: Hodnotíme zvuk

Také audio balíček Prokletí Černé per­ly vás pří­mo omráčí. Dis­ney nabízí PCM 5.1 sur­round track (48 kHz / 24-bit / 6.9 Mbps) a jde o krás­ný přík­lad vzá­jem­né pod­pory nekom­p­ri­movaných for­mátů. Je to hla­sitá a rázná, ale abso­lut­ně zábavná jíz­da — Prokletí Černé per­ly dokonale obšťast­ni­lo mé domácí kino.

Ze vše­ho nejdříve si určitě všim­nete zvukového designu fil­mu, který je neu­věřitel­ně inten­zivní. Už od úvod­ní scény — flash­back na loď uprostřed bouře — jsou sur­roundy plně a důrazně zaměst­nány. Slyšel jsem už spous­tu skvělých sound­tracků se vše­mi druhy diskrét­ních efek­tů, ale sous­tavná zvuková kulisa Prokletí Černé per­ly je na abso­lut­ním vrcholu těch nejpoutavějších prezen­tací pro domácí kina, které jsem měl tu čest si užít. Pře­chody mezi kaná­ly, dojem hmatatel­né real­i­ty v dynam­ice a per­fek­t­ní vyvážení hud­by a efek­tů — film nabízí 360 stupňové zvukové pole, které je ste­jně blízko dokon­alosti jako pravděpodob­nost, že se dostanete ven i z toho nej­mod­ernějšího kina.

Prokletí Černé per­ly však není příběhem, který by vás usadil svý­mi velký­mi akční­mi scé­na­mi. Osob­ně kladu důraz na atmos­féru ste­jně jako na nabubřelost; něk­teré z mých nejoblíbenějších scén v Černé per­le jsou spíše ty tišší. Zamilo­val jsem si všech­ny ty pseudo­horo­rové momen­ty na Bar­bossově nad­pozem­ské lodi, od indi­viduál­ního přís­tupu různých nástro­jů v hud­bě (které vytváře­jí skvělé, tajem­né prostředí), až po pozornost věno­vanou jem­ným detailům, jako jsou skřípění a vrzání pod­lah, jež jsou směrovány do jed­notlivých zad­ních kanálů s dokon­alou přes­nos­tí. Skvělé.

Dynami­ka je podle před­pok­ladů vynika­jící. Nízké basy dosahu­jí takové hloubky, že vám stačí trochu lep­ší sub­woofer a pocítíte zásad­ní rozdíl. Dojem jas­nos­ti a real­i­ty je v horních polo­hách pří­mo hmatatel­ný. A dial­o­gy drží zkrát­ka fan­ta­sticky. Pamatu­ji si, že časté mum­lání John­ny­ho Dep­pa jako Jac­ka Spar­rowa se mi v kině zdá­lo nes­rozu­mitel­né, ale tady jsem takové prob­lémy neměl. A co víc, tiché dial­o­gy jsou srozu­mitel­né a vyvážení hla­sitosti není prob­lémem. V krátkosti, Prokletí Černé per­ly je mým nejoblíbenějším demo sound­track­em na Blu-ray disku.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Dis­ney vydal snímek Piráti z Karibiku — Prokletí Černé per­ly na stan­dard def­i­n­i­tion DVD dvakrát — prvně jako dvou diskovou sadu, která byla dost nac­paná, a poté v tří diskové verzi s balíkem nových bonusů, jež byly však převážně upoutávka­mi na násle­du­jící Truh­lu mrtvého muže. Naštěstí tato Blu-ray verze nijak nezk­la­mala. Dis­ney sadu neoškubal, ani se nes­nažil všech­no srov­nat na jeden disk — mís­to toho tu máme dva disky plné zábavy a bonusového mater­iálu, který sto­jí za prozkoumání.

Kromě exk­luzivních Blu-ray bonusů (podíve­jte se níže) obsahu­je první disk všech­ny tři audio komen­táře, které je možno nalézt také na před­chozích stan­dard def­i­n­i­tion vydáních. V prvním komen­táři se setkáme s režisérem Gorem Verbin­skim a hvěz­dou John­nym Deppem; v druhém s pro­du­cen­tem Jer­rym Bruck­heimerem a her­ci Keirou Knight­ley a Jack­em Dav­en­portem; a konečně ve třetím tracku potkáme scénáristy Teda Elliot­ta, Ter­ry­ho Rossio­ho, Stu­ar­ta Beat­tieho a Jay Wolper­ta. Většinu těch­to rozhovorů jsem si poslechl ještě na starých stan­dard def­i­n­i­tion DVD; prošel jsem si je teď znovu a výsledek byl ste­jný. Při­pada­lo mi, že track se scénáristy byl nejza­jí­mavější; za ním se pak umístil bonus s Bruck­heimerem a neu­věřitel­ně vtip­ným duem Dav­en­port — Knight­ley. Kupo­di­vu mě vůbec neza­u­jali Verbin­s­ki a Depp. Možná je to tím, že ten­to herec nomi­no­vaný na Oscara je tak suchý — zdál se být znuděný a bez záj­mu; přesto on a Verbin­s­ki nabíze­jí mno­ho his­torek z natáčení. Zato scénáristé (zejmé­na Elliott a Rossio) se věnu­jí spíše infor­ma­cím — od vše­možných vztahů mezi postava­mi (většinu z nich jsem při prvním zhléd­nutí fil­mu nepostřehl), až po kouzel­né scény, které si berou za před­lo­hu zábavní park a jsou roztrouše­ny v celém příběhu. Bruck­heimer také prozradil něk­teré věci týka­jící se pro­dukce, zejmé­na obrovské fyz­ické výzvy a stra­ch z Dep­po­va hraničního pojetí role. Nevím, jestli je abso­lut­ně nut­né poslech­nout si něk­terý z těch­to bonusů, ale doporučo­val bych podí­vat se nejdříve na rozhovor se scénáristy nebo s Bruck­heimerem. (Všim­něte si, že všich­ni účast­ní­ci jsou nahráváni ve sty­lu posled­ní módy komen­tářů, což zna­mená, že se při hov­oru díva­jí na film; tedy kromě Bruck­heimera, s nímž byl rozhovor natočen zvlášť a pak přidán k ostatním.)

Jed­iným dalším bonusem na prvním disku je sbír­ka trail­erů k dalším Blu-ray tit­ulům od Dis­n­eye. A jako speciál­ní bonus tu najdeme upoutávku na snímek Piráti z Karibiku — Na kon­ci svě­ta, uve­de­nou v plném 1080p videu.

Zbytek video mater­iálu je uve­den na druhém disku. První doku­ment je 38 min­u­tový An Epic at Sea: The Mak­ing of Pirates of the Caribbean (Výpra­va na moři: Tvor­ba Pirátů z Karibiku), který je rozdělen na dalších devět dílčích částí (k dis­pozi­ci je také funkce přehrávání všech částí najed­nou, tzv. Play All). Jde o docela typ­ický, avšak nad­průměrný doku­ment o fil­mu jako takovém. Všich­ni z důležitějších her­ců a členů štábu se účast­ní rozhovorů (např. Verbin­s­ki, Bruck­heimer, Depp, Knight­ley, atd.), ale co je při pohle­du zpět nejza­jí­mavější, je jejich nefalšo­vaný (až téměř děsivý) smysl pro riskování, jež se zdá pros­tupo­vat celým bonusem — vypadá to, že nikdo neměl ani ponětí, jestli ten­to šílený nápad fil­mu založeného na atrak­ci v zábavním parku bude fun­go­vat. A celé to tech­nické povídání je ještě více fascin­u­jící než u jiných filmů — zejmé­na část o pirát­ských lodích, ste­jně jako další, jež popisu­je počí­tačové efek­ty použité k tomu, aby se Geof­frey Rush a Bar­bosso­va pestrá posád­ka nem­rtvých proměni­la v real­i­sticky nad­přirozené postavy.

Dalším je Fly on the Set (Let ve fil­mu), sbír­ka pěti video mon­táží, které se do detailů věnu­jí speciál­ním záběrům ve fil­mu: The Town Attack (Útok na měs­to), Tor­tu­ga, The Black­smith Shop (Obchod U Kováře), The Cave (Jeskyně) a Jack­’s Hang­ing (Pověšení Jac­ka). Ses­třih trvá dohro­mady asi 20 min­ut a na rozdíl od doku­men­tu postrádá vyprávění. Ten­to mater­iál je pravá zába­va, ale po chvíli začíná půso­bit trochu zastarale.

Lep­ší jsou tři Video Diaries (Video deníky). Líbí se mi ten­to příst­up, pro­tože jím získáváme pohled her­ců a štábu v první osobě, a to bez pře­hánění, které bývá obyče­jně spo­jeno s podléza­vým EPK (jako jsou rozšířené reklamy). Jde o téměř 20 min­ut dalšího mater­iálu: Pho­to Diary (Foto­deník) pro­du­cen­ta Jer­ry­ho Bruck­heimera (4 min­u­ty), který je vel­mi tichý, dále Diary of a Pirate (Deník pirá­ta, 9 min­ut) s hercem Lee Aren­bergem, který ztvárnil Pin­tela a nakonec Diary of a Ship (Lod­ní deník, 8 min­ut) s posád­k­ou skutečné lodi Lady Wash­ing­ton, která byla ve fil­mu použi­ta jako loď Jejího Veličenstva.

Dále násle­du­je kolekce 19 vys­třižených scén. Všech­ny vypada­jí, že pouze rozšiřu­jí už exis­tu­jící záběry — jde o doplňkové dial­o­gy, nena­jdeme tu žád­né zásad­ní nové scény nebo efek­ty. Není tu skutečně nic, co by výrazně přis­pí­va­lo k pojetí postav nebo zápletce, takže bych řekl, že nejde o nijak památ­ný mater­iál. Navíc ten­to bonus trvá asi 19 min­ut, což zna­mená průměrně min­u­tu na scénu — to je hod­ně hubené.

Balíček se poma­lu uza­vírá něko­li­ka zají­mavý­mi mal­ičkost­mi. Moon­light Ser­e­nade Pro­gres­sion (Průběh noční serenády) je téměř sed­mi min­u­tový roz­bor momen­tu, kdy jsou prvně odhaleni duchové pirátů. Scé­na zobrazu­je vše od počí­tačových ukázek před natáčením, přes různé dig­itál­ní vrstvy, až po závěreč­nou scénu. Najdeme tu také tří min­u­tový Bloop­er Reel (Nav­i­ják omylů), který je pěkně zábavný a přináší mno­ho zpack­aných rep­lik a nepove­dených kousků kaskadérů. Dokonce i obvyk­le vážný Depp se tu zdá být rozverný. Také se mi líbil výběr záběrů ze starých TV show Walt Dis­ney’s Won­der­ful World of Col­or (datováno zpět do led­na 1968), jež nás vezme na 17 min­u­tovou prohlíd­ku původ­ní atrakce Piráti z Karibiku v Dis­ney­lan­du. Skutečně oceňu­ji ten­to druh his­torick­ého mater­iálu, pro­tože je uve­den s nos­tal­gií a dodává fil­mu skvělý kontext.

Piráti z Karibiku - Prokleterné perly / 3Nakonec tu máme Image Gallery se zhru­ba 200 obrazy. Povětši­nou jsou věnovány uměleck­é­mu pojetí fil­mu, jeho kulisám a kostýmům, ale obje­vu­jí se tu také obec­né záleži­tosti pro­dukce a reklam­ní záběry herců.

Celkově jde o vel­mi pěknou sbírku mater­iálu a fanouš­ci, kteří doufali ve vylepšení původ­ního stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání Prokletí Černé per­ly, neb­u­dou zklamáni. Ale znovu opaku­ji, že toto vydání je dalším přík­la­dem pře­tažení ste­jných bonusů, které byly na před­cháze­jícím vydání, bez toho, aby stu­dio při­da­lo nějaký bonus v high def­i­n­i­tion rozlišení. Všechen video mater­iál zmíněný výše — a to skutečně celý druhý bonusový disk — je uve­den pouze v 480i/MPEG‑2 videu. To je moje jed­iná připomín­ka k jinak fan­ta­stick­é­mu balíku přídavků.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Scoundrels at Sea (Lotři na moři) přináše­jí nový příst­up k jinak otevřené­mu, větvící­mu se bonusu, který dovolu­je uži­vatelům přizpů­so­bit si ukázky a stát se tak vlast­ním bonusovým pro­du­cen­tem. Aktivu­jte bonus a během fil­mu se bude objevo­vat sada nápověd (45 dohro­mady), jež vás upo­zorní, že si můžete spustit speciál­ní fak­ta o pirát­ských tradicích a leg­endách. Můžete se podí­vat na krátký klip (v průměru 2 — 3 min­u­tový) rov­nou, nebo kliknete na ikonu penízku pro pozdější příst­up. Jiný­mi slovy si během fil­mu můžete střá­dat víc a víc penízků do svého reg­istru a pak, na kon­ci fil­mu, vám disk přehra­je všech­ny pří­davky, které jste si vybrali.

Tato rubri­ka pracu­je vel­mi dobře, ale­spoň co se týká hlad­ké nav­i­gace a prove­dení. Samozře­jmě je otázk­ou, jestli se divákům bude chtít celý film sedět a sbírat penízky, aby si mohli prohléd­nout tu hod­inu bonusového mater­iálu (souhrn­ný čas všech klipů je asi 60 min­ut). Co se týče samot­ného ses­tři­hu, jde o směs fil­mových klipů, ani­mované grafiky a his­torick­ého vyprávění — něco ve sty­lu vysou­vacího triv­ia tracku, jen zpra­cov­áno jako video. Také sto­jí za povšim­nutí, že tu není žád­ný nový ses­třih ze zákulisí nebo rozhovory s her­ci, takže něk­teré diváky nemusí Scoundels at the Sea příliš zau­j­mout. Přesto se jed­ná o skvělý a unikát­ní bonus; vzdávám Dis­ney­mu hold za to, že postrku­je Blu-ray for­mát novým směrem.

Závěrečné zhodnocení

Piráti z Karibiku — Prokletí Černé per­ly se před­stavili jako úžas­ná zába­va (zejmé­na ve srovnání s nabubřelým pokračováním) a tato Blu-ray verze je prostě vynika­jící. Video i audio nabízí pěti­hvězdičkový snímek v dokon­alé kval­itě a bonusový mater­iál předčí vše, co bylo nabíd­nu­to na stan­dard def­i­n­i­tion verzích. Navíc tu máme ještě Blu-ray exk­luzivní triv­ia bonus. Dis­ney snímkem Prokletí Černé per­ly při­dal trochu zla­ta k Blu-ray pok­ladu, takže po tom­to disku můžete sáh­nout bez zaváhání.

Komentáře (3)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže (Blu-ray Disc)00:45 30.5.2007:

    […] Piráti z Karibiku — Truh­la mrtvého muže (Blu-ray Disc) Filmy 30.5.2007Kateřina Hurtíková(Zdroj Peter M. Bracke) Poznám­ka edi­to­ra: Pro ještě více high def­i­n­i­tion zábavy se podíve­jte na naši Blu-ray recen­zi fil­mu Piráti z Karibiku — Prokletí Černé perly. […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » The Lookout (Blu-ray Disc)00:14 4.9.2007:

    […] od Dis­n­eye se pro mě stá­va­jí den ode dne půso­bivější­mi. Od trháků, jako jsou Piráti z Karibiku, po nízko­rozpoč­tové osob­ní studie, jako je The Look­out, stu­dio stále více ohro­mu­je efektními […]

  3. Portál Blu-ray.CZ » Piráti z Karibiku: Na konci světa (Blu-ray Disc)00:52 17.12.2007:

    […] Disc) Filmy 17.12.2007Kateřina Hurtíková(Zdroj Peter M. Bracke) Po svěžesti a nad­sázce Prokletí Černé per­ly mohl být druhý díl jen horší — a přes­ně taková Truh­la mrtvého muže také byla. Hlučná a […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv