LG Electronics">Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / LG Electronics

  • 11.5.2007
  • Jirka Pech

Jako další zás­tupce výrobců, odpoví­dal na naše otázky pan Roman Klačko, pro­dukt man­ažer pro černou tech­niku společnos­ti LG Elec­tron­ics CZ, zatím jed­iného výrobce, který se rozhodl i na českém trhu pro pod­poru obou for­mátů. Jak konkrét­ní byl ve svých odpovědích můžete posou­dit sami. 

Blu-ray.cz: Dobrý den, na úvod si dovolím všeteč­nou otázk­ou. Jak si sto­jíte v USA, v Japon­sku a v Evropě co se týče prode­jů Blu-ray přehrá­vačů v porovnání s konkurencí?

Roman Klačko: Toto neumíme posou­dit. Náš první Blu-ray přehrá­vač BH100, který umožňu­je přehrávání for­má­tu Blu-ray i HD DVD je ofi­ciál­ně v prode­ji od 3. úno­ra toho­to roku. V ten­to den se začal prodá­vat v Americe. V Evropě pak kon­cem prvního čtvrtletí a v České repub­lice se začne prodá­vat až kon­cem květ­na. Vzh­le­dem k tomu, že nikdo jiný zatím na trh duál­ní přehrá­vač neuvedl, můžeme říct, že v porovnání s konkurencí jsme na tom skvěle.

Blu-ray.cz: Jaké novinky při­ne­sete na prázd­ni­nový trh v ČR?

Roman Klačko: V období prázd­nin při­j­dou na trh MP3 přehrá­vače. Novin­ka je zají­mavá jak po tech­nické, tak i desig­nové stránce. Jde v tren­du většiny našich pro­duk­tů a pro­to nemá tlačít­ka, ale dotykový dis­plej.

Blu-ray.cz: Jaká by měla být cena vaše­ho nejlevnějšího Blu-ray přehrá­vače na kon­ci červ­na a jaká na kon­ci listopadu letošního roku?

Roman Klačko: Jak jsem již uvedl. Zatím budeme mít na trhu pouze jeden mod­el. Vývoj ceny bude samozře­jmě záležet na pop­távce.

Blu-ray.cz: Který for­mát v ČR podle vás vyhra­je v soubo­ji Blu-ray Disc vs. HD DVD vs. HD VMD a proč?

Roman Klačko: My jsme se rozhodli jít zla­tou střed­ní ces­tou a pod­poru­jeme oba for­má­ty. Jaký vyhra­je je zatím ve hvězdách.

Blu-ray.cz: Jak dlouho očekáváte, že ještě budete vyrábět Stan­dard Definifi­tion DVD zařízení a proč?

Roman Klačko: Min­imál­ně ještě něko­lik let. Doba, kdy bude nabíd­ka filmů na jiných než běžných DVD nosičích skutečně široká je ještě daleko. Filmy, které se v Česku prodá­va­jí na jiných než DVD dis­cích se dají spočí­tat na prstech. Pro­to neočekáváme rych­lý nárůst prode­jů Blu-ray přehrá­vačů.

Blu-ray.cz: Chys­táte v brzké době nějaké zají­mavé akce na pod­poru vaše­ho oblíbeného for­má­tu?

Roman Klačko: V úvo­du půjdeme pouze infor­ma­tivní ces­tou. Nejdříve musíme uži­vatelům vysvětlit co jim nákup takového zařízení při­nese a teprve potom můžeme začít s pod­porou prode­je.

Blu-ray.cz: Děku­ji za rozhovor.

2 komentáře

  1. Tomáš09:49 11.5.2007:

    Pan Klačko by mohl bejt z fleku poli­tik, rozhovor napros­to o ničem, plno keců a člověk se nic nedozví. Novinky — MP3 přehrá­vač, oprav­du zají­mavá infor­ma­ce pro serv­er o Blue-Ray a HD DVD. Takže kdo chtěl vědět, kdy a za kolik se bude prodá­vat přehrá­vač “pod obo­jí” , má smůlu.
    Za takový rozhovor bych nepoděko­val, není totiž za co.

  2. Tomáš11:59 4.6.2007:

    Neuběhl ani měsíc a info o ceně duál­ního přehrá­vače ( pozor není to reko­rdér ) je zde. u LG se buď sjeli trávou, nebo se ožrali pod obraz boží, pro­tože za to chtějí, a asi to mys­lí vážně, nějakých 40.000,- Kč. Zav­ole­jte dr.Chocholouška. Můj vzkaz vedení LG, kde vymýšlí tyh­le šílené ceny je: Zby­dou Vám jen oči pro pláč.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv