Rozhovory s výrobci Blu-ray zařízení / Sony Czech

  • 17.5.2007
  • Jirka Pech

Posled­ní výrobcem, který se s námi odvážně pustil do rozhovoru, byla společnost Sony Czech. Na otázky odpoví­dal Trade Mar­ket­ing Man­ag­er DVD & Hifi, pan Lukáš Paskovský. 

Blu-ray.cz: Dobrý den, na úvod si dovolím obvyk­lou všeteč­nou otázk­ou. Jak si sto­jíte v USA, v Japon­sku a v Evropě co se týče prode­jů Blu-ray přehrá­vačů v porovnání s konkurencí?

Lukáš Paskovský: Nejpokročile­jším trhem z pohle­du Sony je zcela jistě domácí Japon­sko, kde for­mát Blu-ray drží téměř 95% podíl na trhu. Násle­du­je trh amer­ický, kde je nást­up toho­to for­má­tu také vel­mi sil­ný. Na kon­ci roku 2006 byl poměr instalo­vaného Blu-ray hard­waru vůči HD DVD více než 2:1, a pokud bychom započí­tali i herní kon­zoli posled­ní gen­er­ace Playsta­tion 3, tak by se toto čís­lo ještě zvýši­lo. V Evropě je prodej Blu-ray přehrá­vačů na počátku, ale i tak je již počet instalo­vaných Blu-ray přehrá­vačů slušný. Vždyť jen zmíněné kon­zole Playsta­tion 3 se za první dva dny prode­je v Evropě pro­da­lo neu­věřitel­ných 600.000 kusů.

Blu-ray.cz: Jaké novinky při­ne­sete na prázd­ni­nový trh v ČR?

Lukáš Paskovský: V červnu uvedeme na český trh první stol­ní Sony Blu-ray přehrá­vač. Přístroj s označením BDP-S1E je určen zejmé­na nadšencům domácího kina. Vysoká kvali­ta obrazu i zvuku je zaruče­na mno­ha sofistiko­vaný­mi řešení­mi uvnitř přístro­je. Jde napřík­lad o robust­ní kovovou kon­struk­ci, odi­zolo­vanou od vibrací z okol­ního pros­toru, odd­ělené audio a video obvody a další tech­nické lahůd­ky.

Blu-ray.cz: Jaká by měla být cena vaše­ho nejlevnějšího Blu-ray přehrá­vače na kon­ci červ­na a jaká na kon­ci listopadu letošního roku?

Lukáš Paskovský: Cena zmíněného mod­elu BDP-S1E se bude v červnu pohy­bo­vat oko­lo 35.000 Kč. Před­vánoční ceny nemůžeme komen­to­vat, vše bude záviset čistě na vývo­ji trhu a záj­mu zákazníků o nový for­mát.

Blu-ray.cz: Je podle vás pod­po­ra lokál­ních vyda­vatelů obsahu dostatečná?

Lukáš Paskovský: Hned na začátek odpově­di na tuto otázku je potře­ba jas­ně říci, že jsme na skutečném začátku éry Blu-ray for­má­tu v rám­ci českého trhu. Z toho­to pohle­du je pod­po­ra vyda­vatelů slušná, jen v dub­nu vyš­lo u Bon­tonu 9 tit­ulů a dalších 12 bude násle­dovat v květ­nu. Mezi nimi jsou skutečné fil­mové hity, za všech­ny jmenu­jme posled­ní bon­dovku Casi­no Royale nebo film Gejša. Pod­po­ra for­má­tu Blu-ray ze strany většiny velkých hol­ly­wood­ských studií pak dává záruku, že se počet dos­tup­ných tit­ulů bude neustále zvyšo­vat, jen v Evropě by mělo být kon­cem roku 2007 dos­tup­ných 250 tit­ulů.

Blu-ray.cz: Který for­mát v ČR podle vás vyhra­je v soubo­ji Blu-ray Disc vs. HD DVD vs. HD VMD a proč?

Lukáš Paskovský: For­mát Blu-ray má pro divá­ka nes­porně velk­ou řadu výhod. Ať už jde o vysok­ou kapac­i­tu, umožňu­jící dosáh­nout max­imál­ní kval­i­ty obrazu a zvuku, nebo inter­ak­tivní funkce, které mohou zpří­jem­nit sle­dování fil­mu a přinést také zají­mavé bonusové mater­iá­ly. Vel­mi pod­stat­ná je také masivní pod­po­ra jak ze strany většiny velkých výrobců spotřeb­ní elek­tron­iky, výrobců IT a herního průmys­lu. V neposled­ní řadě i pod­po­ra Blu-ray for­má­tu ze strany většiny velkých hol­ly­wood­ských studií dává téměř jis­to­tu, že ten­to for­mát se nakonec stane vítězem.

Blu-ray.cz: Jak dlouho očekáváte, že ještě budete vyrábět Stan­dard Definifi­tion DVD zařízení a proč?

Lukáš Paskovský: DVD zařízení tady budou tak dlouho, jak dlouho budou spotřebitelé ochot­ni za ně utrácet peníze. Pro výrobce spotřeb­ní elek­tron­iky je velk­ou výzvou přesvědčit zákazníky o kval­itě a výhodách nové gen­er­ace disků s obrazem a zvukem ve vysokém rozlišení. Než se ten­to cíl podaří naplnit, zcela jistě budou obě tech­nolo­gie žít po jis­tou dobu vedle sebe. Dél­ka této doby bude nejspíš v jed­notkách let.

Blu-ray.cz: Chys­táte v brzké době nějaké zají­mavé akce na pod­poru vaše­ho oblíbeného for­má­tu?

Lukáš Paskovský: Kromě sil­né prezen­tace for­má­tu Blu-ray na mal­oob­chod­ních prode­jnách chys­táme i další pod­půrné aktiv­i­ty. Vašim čtenářům doporuču­jeme sle­dovat weby www.sony.cz a www.sonycentrum.cz, kde se o aktiv­itách Sony na poli HD dozví více.

Blu-ray.cz: Děku­ji za rozhovor.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv