Hellboy (Blu-ray Disc)

Hellboy / 1Mar­vel Comics a DC Comics po desetiletí válči­ly o nad­vlá­du superhrdinů v komiksovém průmys­lu a zniči­ly všech­ny ostat­ní společnos­ti, které se objevily v jejich stínu. Všech­ny, až na jedi­nou – Dark Hors­es Comics. Vznikla ve světě možnos­tí nezávis­lé pub­likace v roce 1986 a zaměřu­je se výhrad­ně na fan­ta­sy a sci­ence-fic­tion; tím fanouškům nabízí při­tažlivou odnož žán­ru plného superhrdinů. Jejich úspěch byl umožněn rozpínáním ves­míru Hvězd­ných válek a vytvořením orig­inál­ních kousků jako Usa­gi Yojim­bo, The Goon nebo Sin City. Ale bylo to oprav­dové umění a love­craftovské osudy Hell­boye Mika Migno­la, které vyda­vatelům pomohly získat kri­t­ick­ou sílu a plat­nost ve světě komik­sů. Pokračo­vat »

Most do země Terabithia (Blu-ray Disc)

Bridge to Terabithia / 1Čas­to se stává, že nejlepší­mi fil­mový­mi zážitky jsou snímky, které byly uve­de­ny bez jakýchkoli před­pok­ladů nebo očekávání. Podob­ná byla také moje zkušenost s filmem Most do země Ter­abithia. Když jsem si přečetl pře­bal toho­to Blu-ray disc vydání, skutečně jsem se obá­val, že půjde o další Dis­ney­ho lacinou kopii fan­ta­sy trháků jako Nekonečný příběh nebo Tem­ný krys­tal; ale ve skutečnos­ti je Ter­abithia skvostem — pod­ceněným kouskem, který se mně osob­ně líbí víc než pop­ulárnější a uzná­vané filmy jako Letopisy Narnie a Řada nešťast­ných příhod.

Pokračo­vat »

Hudbu složil, slova napsal (Blu-ray Disc)

Music and Lyrics / 1V součas­ném ovz­duší pop-kul­tu­ry jsou jenom tři věci odol­né pro­ti vše­mu kromě ato­m­ového výbuchu: šumivý šarm Drew Bar­ry­morové, šumivý šarm Hugh Gran­ta a šumivý šarm nos­tal­gie po syn­tet­ick­ých pís­ních osmdesátých let. Tvůr­ci toho­to fil­mu si zjevně spočí­tali, že spo­jením těch­to tří veličin do jed­iného snímku se šumivý šar­mometr vyš­pl­há do závrat­ných výšin a účtenky v pok­lad­nách jej budou následovat.

Jejich vzorec, jak se ukáza­lo, byl správný jen napůl. Hud­bu složil, slo­va nap­sal je rozhod­ně pův­ab­ný a dost dobře jeden z těch lep­ších romantick­ých filmečků posled­ní doby. Přek­va­pivě však nezanechal příliš hlubok­ou stopu v kinech – jeho domácí trž­by byly (na stan­dard Bar­ry­morové a Gran­ta) hubených 40 mil­ionů dolarů. Když film po něko­li­ka měsících deb­u­to­val na videu, dokonce se zdá­lo, že se na něj mez­itím zapom­ně­lo. Pokračo­vat »

Krvavý diamant (Blu-ray Disc)

Krvavý dia­mant na Blu-ray je jakým­si exper­i­mentem z díl­ny Warn­er Home Enter­tain­ment. Posled­ní rok bylo toto stu­dio, které pod­poru­je oba for­má­ty, mezi svý­mi kol­e­gy neja­gre­sivnějším při vydávání HD DVD tit­ulů s inter­ak­tivní­mi bonusy, ale kvůli tomu, co pop­sali jako tech­nické rozdí­ly mezi obě­ma for­má­ty nové gen­er­ace, neby­lo schop­no uvést tyto bonusy také na Blu-ray disc vydáních. Výsled­kem je, že stu­dio nes­tranící žád­né­mu z for­mátů se rozhod­lo poz­držet vydávání tit­ulů na Blu-ray do doby, než bude schop­né nabíd­nout disky s podob­ný­mi bonusy.

Není potře­ba říkat, že strate­gie nechat ladem tit­u­ly jako Bat­man začíná nebo The Ulti­mate Matrix Col­lec­tion ved­la k nespoko­jenos­ti příznivců for­má­tu Blu-ray Disc. Ale u snímku Krvavý dia­mant se Warn­er rozhodl vyzk­oušet nový příst­up. Stu­dio ohlási­lo, že HD DVD verze snímku bude opět obsa­ho­vat jeden z inter­ak­tivních obraz v obraze příspěvků naz­vaných In Movie Expe­ri­ence; ale mís­to toho, aby Blu-ray vydání znovu odloži­lo, jako tomu bylo v min­u­losti, jej stu­dio vydává celý měsíc před HD DVD verzí a v podobě série lineárních kousků rozložených po celé obra­zovce na něm přináší ste­jný obsah, který se obje­vu­je v In Movie Expe­ri­ence.

Musím přiz­nat, načasování je na změnu strate­gie dost podi­vné vzh­le­dem k tomu, že se stu­dio zdá být připravené začít vydá­vat Blu-ray tit­u­ly s podob­ný­mi In Movie Expe­ri­ence funkce­mi už nad­cháze­jící měsíc (Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion směr­nice­mi uprav­i­la, že všech­ny nové Blu-ray přehrá­vače od 31. 8. 2007 musí obsa­ho­vat pod­poru umožňu­jící přehrávání podob­ných bonusů); přesto vol­ba poskyt­nout Blu-ray příznivcům jed­noměsíční náskok před jejich HD DVD pro­tějškem je skutečně jedinečným a mazaným low-tech řešením high-tech prob­lé­mu. Sto­jí tedy toto Blu-ray vydání Krvavého dia­man­tu samo o sobě za vaše high def­i­n­i­tion peníze? Pokračo­vat »

Základní instinkt (Blu-ray Disc)

Basic Instinct / 1Čas od času se objeví film, který nato­lik posune hran­ice toho, co je pov­oleno říct a ukázat na obra­zovce, že změní pravid­la vše­ho násle­du­jícího. Tyto fil­mové mezníky nepotře­bu­jí být nijak zvlášť kval­it­ní, ale musí zachytit ducha doby takovým způ­sobem, že naše vnímání daného snímku se stane neod­dělitel­ným od polemik, které jeho uve­dení prováze­ly. V této spo­ji­tosti člově­ka napada­jí filmy jako Loli­ta, Posled­ní tan­go v Paříži, Osu­dová při­tažlivost nebo klip Jus­ti­fy My Love od Madon­ny – všech­ny se dnes mohou zdát všed­ní a nevýrazné, ale to je jen důkazem jejich úspěchu při bourání stereo­typů a tabu, které jim předcházely.

K tomu­to sez­na­mu můžeme při­dat také snímek holand­ského fil­maře Paula Ver­ho­eve­na Zák­lad­ní instinkt. Záplet­ka je nejspíš známá i lidem, kteří samot­ný film nev­iděli. Sharon Stone ztvárni­la Cather­inu Tramell, slav­nou spiso­vatelku lac­iných detek­tivek, která má náhodou také psy­chotick­ou úchylku — a to zálibu v poutech a bičících. Po vraždě jejího posled­ního milence je vyšetřováním pří­padu pověřen vznětlivý detek­tiv Nick Cur­ran (Michael Dou­glas). V návaznos­ti na skvělou hitch­cock­ovsk­ou tradi­ci Tramell dokazu­je, že je nevyzpy­tatel­nou osu­dovou ženou, jež vma­nip­u­lu­je Cur­rana i jeho okolí do spletité hry vražd, drog a směšně přehnaného, akro­bat­ick­ého sexu. Pokračo­vat »

Dopisy z Iwo Jimy (Blu-ray Disc)

Letters From Ivo Jima / 1Všich­ni před­pok­lá­dali, že Dopisy z Iwo Jimy budou pouze doprovod­ným pro­jek­tem — jakým­si doplňkovým kouskem pod vedením Clin­ta East­woo­da, který měl dokreslo­vat pozadí snímku Vla­jky našich otců. Ale poté, co jej divá­ci prvně zhlédli, se film stal něčím větším; brzy získal lep­ší kri­t­ické ohlasy než Vla­jky a dokonce něko­lik nom­i­nací na Oscara za Nejlepší film a Nejlepší režii.

Příběh zachy­cu­je mal­ou skupinu japon­ských vojáků, kteří se zoufale snaží udržet ostrov Iwo Jima a zabránit invazi amer­ické armády. Gen­erál Tadamichi Kurib­ayashi (Ken Watan­abe) dostane příkazem nes­plnitel­ný úkol zas­tavit vojen­ské jed­notky nepřítele za pomo­ci pouhé hrstky mužů. Vojákem s nejnižší hod­nos­tí je mladý Sai­go (Kazu­nari Ninomiya), jenž sle­du­je vnitřní kon­flikt gen­erála a jeho důs­to­jníků při přípravě na bitvu.

Pokračo­vat »

Sedm let v Tibetu (Blu-ray Disc)

Seven Years In Tibet / 1Navz­do­ry své filosofické touze po míru a svo­bodě je Tibet od 13.století zapleten do závažného a stále se stupňu­jícího kon­flik­tu s Čínou. Ten­to spor je založen na různém pohle­du na his­torii obou národů, na jejich odlišných poža­davcích na Tibeťany jako národ a na zcela rozdíl­ném názoru na legit­im­nost osamostat­nění Tibetu. 14. dala­jlá­ma v roce 1959 uprchl z Tibetu a vytvořil v sev­erní Indii exilovou vlá­du, která do dnešního dne stále boju­je pro­ti čín­ským nárokům na jejich rod­nou zemi.

Pokračo­vat »

Vlajky našich otců (Blu-ray Disc)

Flags of our Fathers / 1Stačí pouhý jeden pohled na půso­bivý sez­nam různých nom­i­nací a ocenění Clin­ta East­woo­da, aby­chom pochopili, že úspěšně překon­al klišé svého akčního west­er­nového odkazu a stal se jed­ním z nejlepších režisérů této doby. Svý­mi posled­ní­mi filmy Vla­jky našich otců a Dopisy z Iwo Jimy se East­wood vydal ces­tou, kter­ou můžete v amer­ick­ých kinech vidět jen vel­mi zříd­ka – zachy­cu­je pohled obou stran v boji rovno­cen­ně. Zatím­co Dopisy z Iwo Jimy šikovně odhalu­jí japon­ský pohled na kon­flikt, Vla­jky našich otců přidá­va­jí zají­mavý prvek k žán­ru amer­ick­ých válečných filmů tím, že odhalu­jí lítost, smutek, sebere­flexi a tak­tiky pro­pa­gandy, které jsou charak­ter­i­stické pro domácí fron­tu. Pokračo­vat »

Fontána (Blu-ray Disc)

The Fountain / 1Příběh odehrá­va­jící se v zákulisí snímku Fontá­na je pravou hol­ly­wood­sk­ou leg­en­dou. Dar­ren Aronof­sky, (geniál­ní režisér fil­mu Pi, kde využil motivu pozměněného vnímání, a Rekviem za sen, jež vám nedá poko­je) začal pra­co­v­at na snímku Fontá­na v roce 1999. Po třech letech příprav konečně přivedl své vize do stá­dia, kdy bylo natáčení na spad­nutí a Brad Pitt s Cate Blanchett se měli ujmout hlavních rolí; natáčení však zkra­chova­lo kvůli tvůrčím neshodám Pit­ta a Aronof­sky­ho. Bez hlavní hvězdy stu­dio zkráti­lo rozpočet a odloži­lo celý pro­jekt — v tom­to okamžiku se zdá­lo, že se Aronof­sky­ho Fontá­na na obra­zovkách nikdy neob­jeví. Pokračo­vat »

Velmi nebezpečné známosti (Blu-ray Disc)

Cruel Intentions / 1Poprvé jsem snímek Vel­mi nebezpečné zná­mosti viděl jed­no­ho neděl­ního odpoledne v obchod­ním domě v mul­ti­plexu toho druhu, který je polo­prázd­ný a páchne týden starým pop­cornem. Koupil jsem si lístek a šel k uvaděči, mladíkovi ne starší­mu než 16 let; ten se na mě podí­val a řekl: Pane, staří lidé ten­to film prostě budou milo­vat.

Když jsem se podí­val na Vel­mi vážné zná­mosti téměř o deset let později, chápu, co tím myslel. Obsa­dit do rolí extrém­ně foto­genické, nezkušené mladé herce a poslat je do řady složitých, sex­em nabitých situ­ací — jde zkrát­ka o pot­měšilý voy­er­ský snímek jako ušitý na míru pedofilům.

Pokračo­vat »

III (Blu-ray Disc)">Mission: Impossible III (Blu-ray Disc)

Mission: Impossible III / 1Pokud věříte tisku, tak se jed­ná o posled­ní misi Toma Cruise – a měl by to uznat i sám — která se navíc snaží zachránit jeho jméno od pádu do propasti zapomění. Po všem tom podi­vném chování, sci­en­to­log­ické propa­gaci, narození jeho dcery Suri Cruise-Wag­n­er a jeho veře­jném vyha­zovu z jeho domovského stu­dia Para­moun­tu nám média přizná­va­jí, že divácká obli­ba Cruise klesá; je už zjevně příliš starý nebo nevhod­ný nebo zkrát­ka příliš šílený na to, aby pokračo­val ve svém kralování Hol­ly­woodu. Jeho příst­up je skutečně diskutabil­ní, ale ještě zby­la jed­na věc, která by jej mohla pozved­nout – návrat této megas­tar na výs­luní, provázený dost hubeným výdělkem z fil­mu – Mis­sion: Impos­si­ble III (dále jen M:I‑3). Ten­to rádo­by trhák vydělal v domácích pok­lad­nách za min­ulé léto pouhých 135 mil­iónů dolarů, což je slušná část­ka odpoví­da­jící většině odhadů, ale stále to není dost vysoká na tak výz­nam­ný pod­nik. Aby­chom se dostali do obrazu – v mul­ti­plex­ech byla M:I‑3 poraže­na snímkem Ďábel nosí Pradu; kdo by si jen pomyslel, že Meryl Streep a její snímek ve sty­lu Deníku princezny položí na lopatky Toma Cruise v roli tajného agen­ta? Pokračo­vat »

Apocalypto (Blu-ray Disc)

  • 1.6.2007
  • Kateřina Hurtíková

Apocalypto / 1To jednoduše nemůže být Mel Gib­son. Díky jeho nedávným prob­lémům s bul­várem je teď nemožné odd­ělit osob­ní živ­ot Mela Gib­sona od jeho slavného druhého já. Možná je to nefér, ale tak to chodí, když vaše výstřelky pod vlivem alko­holu vzbuzu­jí větší zájem než váš nejnovější film.

Ale ke cti Gib­sona, snímku Apoc­a­lyp­to se podaři­lo překonat odpor vůči jeho autorovi, režisérovi a pro­du­cen­tovi v jed­né osobě – i když jen tak­tak. Musím přiz­nat, že jsem si na ten­to film donesl své vlast­ní vybavení a odolá­val jsem mu do té doby, než jsem byl donu­cen se na něj podí­vat. Ale odhoďte pryč své názo­ry na Gib­sona jako takového — snímek, na kterém se podílel, má mno­ho co říci. Ano, je to povětši­nou násil­ný a čas­to zjednodušený film co do témat­ick­ých výstřelků, ale rovněž je napros­to poutavý. Vlast­ně, i navz­do­ry své­mu pos­to­ji, se mi nikdy nesta­lo, že by mě příběh, který Gib­son vypráví, neza­u­jal; a to dokonce i přesto, že jsem nepodlehl té morál­ní manip­u­laci his­toricky podezřelého mater­iálu. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv