Most do země Terabithia (Blu-ray Disc)

Bridge to Terabithia / 1Čas­to se stává, že nejlepší­mi fil­mový­mi zážitky jsou snímky, které byly uve­de­ny bez jakýchkoli před­pok­ladů nebo očekávání. Podob­ná byla také moje zkušenost s filmem Most do země Ter­abithia. Když jsem si přečetl pře­bal toho­to Blu-ray disc vydání, skutečně jsem se obá­val, že půjde o další Dis­ney­ho lacinou kopii fan­ta­sy trháků jako Nekonečný příběh nebo Tem­ný krys­tal; ale ve skutečnos­ti je Ter­abithia skvostem — pod­ceněným kouskem, který se mně osob­ně líbí víc než pop­ulárnější a uzná­vané filmy jako Letopisy Narnie a Řada nešťast­ných příhod.

Most do země Ter­abithia je natočen podle ste­jno­j­men­ného oceněného románu pro mládež od Kather­ine Pater­son a vypráví příběh nero­zlučných přá­tel Jesse Aaronse (Josh Hutch­er­son) a Leslie Burke (Anna­Sophia Robb). Jess chodí za školu a doma mu nikdo nerozumí; dív­ka Leslie, která se nedávno přistěho­vala do měs­ta, jej vezme do lesů, kde otevře svou mysl úžas­né­mu fik­tivní­mu království Ter­abithie — tajné zemi, v níž dva teenageři svr­chovaně vlád­nou mon­strům, obrům a dalším nad­přirozeným stvořením, které si sami vymysleli. Ter­abithia jim však dá něko­lik lekcí ze skutečného živ­ota, a to včet­ně těch neočeká­vaně bolest­ných, které si Jess v sobě ponese po zbytek života.

Jed­nou z mno­ha věcí, které mi na Mostu do země Ter­abithia při­padaly tak osvěžu­jící a pří­jem­né, je, že pro jed­nou je vymyšlený svět pouze v mys­lích mladých pro­tag­o­nistů. Ten­to snímek nevypráví další příběh o dětech, které uví­z­ly ve skliču­jícím prostředí, pro­tože objevily dveře do svě­ta fan­tazie; mís­to toho tu máme obyče­jné, všed­ní děti, které se vlast­ní­mi sil­a­mi pok­ouše­jí z pozem­ského vytvořit mag­ické. Není to dobro­družství o nevyv­in­uté dospělosti, ale o při­jetí odpověd­nos­ti – mís­to pouhého ustupování dět­ské hlouposti se tito dva mladí lidé vrhnou na daleko těžší úkol, a to vytvořit ze svého svě­ta lep­ší mís­to pro živ­ot. To je to, co dělá z Ter­abithie tišší snímek (i když ne v otázce fil­mových efek­tů) než jsou rozsáh­lé eposy jako Nar­nia nebo Eragon; navíc jde beze sporu o výpravnější a inspi­ra­tivnější kousek.

Film naštěstí nehýří mno­hý­mi klišé, která obvyk­le straší v podob­ných typech snímků. Dospělí nej­sou vždy úplně hloupí nebo zlí, a dokonce učitelé (obvyk­le vyobra­zo­vaní jako šaš­ci nebo sprostí tyrani) jsou klad­ný­mi postava­mi, které našim hrdinům dodá­va­jí odvahu. Dětem to může při­pa­dat sen­ti­men­tál­ní, přináší však sym­pat­ický obraz svě­ta, kde i učení je zábavou.

Ještě více šoku­jící je (zvláště vzh­le­dem ke konz­er­v­a­tivním a správňáck­ým hrdinům Dis­ney­ho nedávného fil­mu Letopisy Narnie), že Ter­abithia učini­la odvážný krok v tom, že necha­la Leslie pochy­bo­vat nejen o autoritách, ale také o nábožen­ství. Podává to vel­mi otevřeným způ­sobem, což je sot­va ohledu­plné, přesto však naštěstí neznevažu­je žád­nou urči­tou víru. Konečně se tvůr­ci fan­ta­sy odpoutali od fil­mových dog­mat a doktrín!

Poli­tiku stra­nou, film Most do země Ter­abithia by nebyl úspěšný, pokud by jeho dva maldí hrdi­nové nebyli dobře herecky obsazeni; a Hutch­er­son a Robb jsou vskutku skvělý­mi objevy. Jsou hezcí, aniž by vypadali předčas­ně vyspěle, chytří, aniž by byli aro­gant­ní – oba dodali svým postavám hloubku, což pood­krývá jejich tal­ent. Zejmé­na Robb je pří­mo nabitá a vyza­řu­je jak­ousi sílu a charis­ma podob­né mladé Winoně Ryder, Jen­ně Mal­one nebo Lind­say Lohan (před léčením). Určitě sto­jí za to se na ni podívat.

Nakonec asi není žád­né tajem­ství v tom, proč snímek Most do země Ter­abithia fun­gu­je tak dobře. Jednoduše připomíná, jaké to je být dítětem — když byl svět stále ještě obrovský a plný slibů – ale dělá to bez povýšenos­ti nebo vul­gar­i­ty. K tomu vše­mu přide­jte příběh hlubší, než byste čekali, postavy, na které jen tak neza­pomenete, a zábavné speciál­ní efek­ty a máme tu vítěze v kat­e­gorii rodin­ných filmů, který si skutečně zaslouží zapamatovat.

Video: Zvětšujeme obraz

Bridge to Terabithia / 2Most do země Ter­abithia vyšel na Blu-ray ve ste­jný den jako stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání a obě verze využi­ly ste­jného high def­i­n­i­tion vzoru. Přestože ten­to 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer vypadá dobře, mys­lím si, že mohl být daleko efek­t­nější, kdy­by nebyl tak přehnaně tech­nicky zpracovaný.

Jak už je zvykem mno­ha nových vydání, je mus­tr nato­lik dodatečně upravený, že čas­to vypadá až uměle. Zdroj je samozře­jmě bezchyb­ný, bez jed­iného kazu; kon­trast je však trochu přehnaný, což zesilu­je hloubku obrazu na úkor real­i­stick­ého vzezření. Barvy jsou pěkně živé, ale něk­teré odstíny (zejmé­na oranžové a zelené) působí přesyceně a dodá­va­jí odstínům pleti voskový vzh­led, který při detail­ních záběrech jen září.

Ke kladům patří, že detail je poměrně sil­ný, černé jsou pěkné a pevné a nena­jdeme tu prob­lémy s arte­fak­ty. Neuděle­jte chy­bu – celkově vypadá Most do země Ter­abithia vel­mi dobře; s něko­li­ka málo vylepšení­mi by se ten­to snímek zařadil do A+ kategorie.

Audio: Hodnotíme zvuk

Ke zvuku nemám žád­né větší připomínky. Ten­to nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 sur­round track (kódovaný v 48 kHz / 24-bit / 6.9 Mb/s) je vel­mi půso­bivý, se živým pojetím, které skutečně vyzd­vi­hu­je fan­taz­i­jní úseky filmu.

Most do země Ter­abithia kolísá mezi real­i­tou a před­sta­vivostí, a tomu, jak se dalo čekat, odpovídá i sound­track. Scény nabité fan­taz­i­jní­mi před­stava­mi jsou agre­sivní a pohltí vás – sur­roundy jsou aktivní při jakýchkoli diskrét­ních efek­tech a pře­chody jsou pěkné a plynulé. Naopak dial­o­gové scény jsou přetížené, přesto však pěkně nahrané. Dial­o­gy drží během celého fil­mu, což je trochu neob­vyk­lé u snímku s dět­ský­mi her­ci, kterým může být občas těžko rozumět. Slad­ká (i když trochu tuc­tová) hud­ba Aarona Zig­mana se nád­h­erně šíří po kanálech a dokres­lu­je pří­jem­ný, nabubřelý dojem na pozadí. Dynami­ka je také skvělá, s hluboký­mi basy a čistý­mi výškami.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Pro­tože Blu-ray vydání vyš­lo v týž den jako stan­dard def­i­n­i­tion verze, obsahu­jí obě edice ste­jné bonusy; přesto je však zvlášt­ní, že obal Blu-ray disku zmiňu­je jako pří­davky pouze něko­lik bonusů a hudeb­ní videok­lip, ale ani jeden ze dvou audio komentářů.

První na řadě jsou dva filmečky. Ani jeden z nich nijak výrazně nepozvedá for­mu, ale celkový obsah a kvali­ta je nad úrovní typ­ick­ých propa­gačních kousků. Behind the Book: The Themes of Bridge to Ter­abithia (Na pozadí kni­hy: Téma­ta Mostu do země Ter­abithia) běží téměř 15 min­ut a je oslavou autorky Kather­ine Pater­son. Spous­ta kni­hovníků a dalších výchovných pra­cov­níků hod­notí téma­ta kni­hy, zatím­co něko­lik her­ců (včet­ně Joshe Hutch­er­sona, Anna­So­phie Robb, a Zooey Deschanel) vzpomí­na­jí na vlast­ní pod­nět­né zážitky s kni­hou. Sama Pater­son­ová přináší to nejlepší, pro­tože vzpomíná na prav­di­vý příběh plný emocí, kterým se inspirovala v závěru knihy.

Dig­i­tal Imag­i­na­tion: Bring­ing Bridge To Ter­abithia to Live (Dig­itál­ní před­sta­vivost: Přive­dení Mostu do země Ter­abithia k živ­o­tu) se dotýká speciál­ních efek­tů ve fil­mu. V pouhých 6 min­utách nemůže být ten­to kousek příliš úspěšný, ačkoli jak Pater­son­ová sama podotk­la, klíčovým pro pojetí příběhu je, že fan­tazie je v mys­lích pro­tag­o­nistů — tedy pro jed­nou opět méně zna­mená více.

Bridge to Terabithia / 3Dále tu máme dva tajné audio komen­táře. V prvním se nám před­staví režisér Gabor Csup­so, scénárista Jeff Stock­well a pro­du­cent Hal Lieber­man; ve druhém vys­tupu­jí pro­du­cent Lau­ren Levine společně s mladý­mi her­ci Joshem Hutch­er­son­em a Anna­Sophií Robb. Oba komen­táře patří mezi nad­průměrné tracky, jsou napě­chovány infor­ma­ce­mi a účast­ní­ci působí, jako by tu skutečně chtěli být. Obzvlášť bonus s her­ci je oprav­dovým požitkem, pro­tože je vzác­né najít tak mladé herce, kteří by se objevili v komen­táři, i když jejich připomínky jsou spíše bezs­tarost­né než tech­nické. Řekl bych, že pouze skalní fan­dové si poslech­nou ale­spoň jeden z komen­tářů, ale vzh­le­dem ke kval­itě těch­to příspěvků je skutečně přek­va­pivé, že Dis­ney neudělal pro jejich propa­gaci víc.

Balík bonusů uza­vírá hudeb­ní videok­lip pro Keep Your Mind Wide Open od hvězdičky Anna­So­hie Robb. Je roz­tomilý, přesto kvůli množství vokál­ních úprav bych nebyl přek­vapen, kdy­by Robb vlast­ně nenazpí­vala ani kousek této pís­ně. V každém pří­padě, videok­lip je jed­iným bonusem uve­deným v 480i/MPEG‑2 videu – ostat­ní jsou v plném 1080p /VC‑1 kódování.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Nena­jdeme tu žád­né Blu-ray kousky. Dis­ney však zahrnul svou stan­dard­ní Movie Show­case (Vit­rí­na fil­mu), která nabízí přímý příst­up k nejlepším HD scénám filmu.

Závěrečné zhodnocení

Most do země Ter­abithia mě skutečně přek­va­pil. Vůbec jsem nez­nal kni­hu, ale podle mého názoru jde o kouzel­ný, dojí­mavý a mag­ický snímek. Toto Blu-ray vydání je také celkem pěkné, se solid­ním trans­fer­em, skvělým sound­track­em a hezk­ou hro­madou bonusů – není nic jednoduššího než takový snímek doporučit.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Bláznivej tábor (Blu-ray Disc)00:50 26.2.2008:

    […] Ve srovnání s jiný­mi součas­ný­mi filmy s mladý­mi odhod­laný­mi pro­tag­o­nisty (jako Most do země Ter­abithia a samozře­jmě filmy o Har­ry Pot­terovi) Bláznivej tábor skutečně pokulhává […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv