Velmi nebezpečné známosti (Blu-ray Disc)

Cruel Intentions / 1Poprvé jsem snímek Vel­mi nebezpečné zná­mosti viděl jed­no­ho neděl­ního odpoledne v obchod­ním domě v mul­ti­plexu toho druhu, který je polo­prázd­ný a páchne týden starým pop­cornem. Koupil jsem si lístek a šel k uvaděči, mladíkovi ne starší­mu než 16 let; ten se na mě podí­val a řekl: Pane, staří lidé ten­to film prostě budou milo­vat.

Když jsem se podí­val na Vel­mi vážné zná­mosti téměř o deset let později, chápu, co tím myslel. Obsa­dit do rolí extrém­ně foto­genické, nezkušené mladé herce a poslat je do řady složitých, sex­em nabitých situ­ací — jde zkrát­ka o pot­měšilý voy­er­ský snímek jako ušitý na míru pedofilům.

Když se setkáváme s nevlast­ní­mi sourozen­ci Sebas­tianem Val­montem (Ryan Phillippe) a Kathryn Mer­teuil (Sarah Michelle Gel­lar), zjišťu­jeme, že jsou bohatí, znudění a zjevně bez jakýchkoli morál­ních zábran. Dovádějí jako zlo­biv­ci ze ser­iálu Lifestyles of the Rich and Famous a zdá se, že oba milu­jí nestyda­tou korup­ci a ničení spolužáků na své newyorské přípravné škole pro vyšší vrstvy. Ale jejich zabezpečené živ­o­ty se zač­nou poma­lu roz­plé­tat ve chvíli, kdy se tito dva mladí lidé zač­nou až pře­spříliš starat o věci dvou nových stu­den­tů — nezkušené a hloupé Cecile Cald­wellové (Sel­ma Blair), která tajně pokraču­je v zakázaném románku se svým afro-amer­ick­ým učitelem hous­lí (Sean Patrick Thomas), a per­fek­t­ního cíle Annette Har­grovové (Reese With­er­spoon), nevin­né dobrodinky, která žije chválou boha, své země a cud­nos­ti (ne nezbyt­ně v tom­to pořadí).

Jde o vel­mi vol­nou adaptaci známého románu Les Liaisons Dan­gereuses (Nebezpečné zná­mosti) od Choder­lose de Laclose; snímek Vel­mi nebezpečné zná­mosti inteligent­ně přepra­cov­ává kla­sický příběh a proniká do špinavé škol­ní hry. Zdá­lo se mi dost ošk­livé sle­dovat mladé, přesto vyzrálé herce, jak se snaží svý­mi ústy a těly uspoko­jit nároky vul­gárních dialogů a rádo­by erotick­ých situ­ací, které dostali za úkol sehrát. Co víc, ty ďábel­ské úmys­ly, které tak charak­ter­izu­jí naše postavy, hraničí s psy­chopat­ick­ým chováním – je zkrát­ka těžké před­stavit si, že by se tak­to chovali třicetiletí, natož pak ban­da dětí. Ale Vel­mi nebezpečné zná­mosti jsou i něčím jiným než jen opl­zlou odpoled­ní zábavou – vypadá to, jako by se snímek skutečně zbav­il odporného nadšení při pohle­du na děti zamasko­vané za sex­uál­ně neuko­jené a kok­sem nac­pané dospělé. Nechápe­jte mě špat­ně, celou svou duší mám rád brakové filmy, u kterých se člověk zas­mě­je, ale Vel­mi nebezpečné zná­mosti prostě vypada­jí nato­lik odporně, že se musíte vážně zamyslet nad záměry filmařů.

Je to ško­da, pro­tože pojetí nabízí také jiná řešení — taková, která vás donutí zamyslet se nad tématem, přesto jsou stále pikant­ní. Mno­hem zdařile­jší je snímek Nebezpečné zná­mosti z roku 1988, který také vychází z Laclosovy kni­hy; přináší jas­né a inteligent­ní výpově­di o repre­sivních hod­notách vik­torián­ské společnos­ti, které jsou para­lelou vzes­tupu a pádu hrdinů Val­monta a paní Mer­teuil. Vel­mi nebezpečné zná­mosti se o nic podob­ného nepok­ouše­jí. Mís­to toho nabíze­jí čistě obchod­ní kon­cept namíchaný přes­ně tak, aby přivá­bil fanoušky Warn­er Bros, přiměl je uspořit peníze a poté vklouz­nout do svě­ta toho­to zakázaného fil­mu. Nedozvíme se nic o hod­notách svě­ta vyšší třídy, kter­ou snímek zes­měšňu­je, ani o důvo­du, proč se tito malí sprat­ci s velký­mi plány změnili na taková mon­stra. Nedočkáme se odhalení žád­ného z tajem­ství příběhu, jen očeká­vaně šoku­jící závěr se snaží pod­chytit chabé morál­ní sou­vis­losti — to však jen vel­mi špat­ně navazu­je na před­cháze­jící hod­inu a půl děje.

Abych byl upřím­ný, nejsem si jistý, jestli Vel­mi nebezpečné zná­mosti měly vůbec kdy v úmys­lu nabíd­nout něco víc než jen zábavu – v tom pří­padě by šlo o úspěšný film. Určitě vypadá a zní skvěle, nabízí atrak­tivní design pro­dukce i dobrý sound­track. Her­ci před­vádějí své výkony s jis­to­tou a lehkostí, čímž dáva­jí tušit svůj další úspěch mezi dospělý­mi hereck­ý­mi hvěz­da­mi. V jejich očích můžete zahléd­nout oheň inteligence a ctižá­dosti, když se vží­va­jí do svých rolí, a to dokonce i když se jim zcela nepo­daří odstran­it směšný nádech své postavy. Je docela ško­da, že v depre­sivním světě Vel­mi nebezpečných zná­mostí tito mladí her­ci před­stavu­jí pouze konzum­ní sex­uál­ní objekty.

Video: Zvětšujeme obraz

Cruel Intentions / 2Sony Pic­tures Home Enter­tain­ment přináší Vel­mi nebezpečné zná­mosti na Blu-ray osm let po vydání prvního DVD a mám podezření, že před­lo­ha zůsta­la ste­jná. Ten­to 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer je docela dobrý, ale trpí trochu zas­taralým obrazem.

Zdro­jová stopa je celkově dobrá, přesto není dokon­alá; občas se tu obje­vu­jí nečis­to­ty a bílé skvrny. Zrnění je jen jem­né, takže si obraz udržu­je přirozený fil­mový vzh­led. Černé zůstá­va­jí pěkné a pevné v celém fil­mu a bohatý kon­trast obrazu mu dodává solid­ní hloubku. Detail je také kval­it­ní – při­blížení odhalu­jí pěkné tex­tu­ry a další drob­nos­ti, ačkoli dlouhotr­va­jící záběry jsou při srovnání trochu plošší. Barvy jsou však dost rozhárané. Něko­lik záběrů se před­stavu­je ve vel­mi sytých odstínech, ačkoli větši­na ostat­ních je přek­va­pivě mdlá a bez živ­ota. Odstíny pleti čas­to vypada­jí načer­ve­nale a celkově jsou nestálé. Obje­vu­je se tu také jem­né, přesto rozez­natel­né rozostření hran, což obrazu propůjču­je sice ostrý, ale umělý vzh­led. Celkově vypada­jí Vel­mi nebezpečné zná­mosti dobře, ale určitě nej­sou ukázk­ou demo disku.

Audio: Hodnotíme zvuk

Audio se pohy­bu­je na ste­jné úrovni jako video. Máme tu per­fek­t­ně zpra­co­v­aný, i když trochu zas­taralý sound­track, který nabízí nekom­p­ri­movaný PCM (48 kHz / 16-bit / 4.8 Mb/s) a Dol­by Dig­i­tal 5.1 sur­round (448 kb/s). Zvukový design snímku vás nevtáhne do děje a dynami­ka postrádá ten druh hyb­né síly, na niž jsem zvyk­lý u mod­erních high def­i­n­i­tion prezentací.

Využití sur­roundu je dost hubené. Čet­né pop-rock­ové pís­ně lehce pod­barvu­jí a objevíme tu asi jen půl tuc­tu nápad­nějších diskrét­ních efek­tů, ale to je všech­no. Výsled­kem je, že záběry na pozadí vypada­jí uměle a nepřes­ně umístěné, pro­tože nevytváře­jí žád­né sou­vis­lé okol­ní prostředí. Dynami­ka je také nedostaču­jící. Hluboké basy nikdy nej­sou dost rázné, dokonce ani v pís­ních. Vysoké polo­hy se zda­jí být omezenější než u jiných mod­erních sound­tracků, dial­o­gy jsou však nahrány bezchyb­ně. V krátkosti, Vel­mi nebezpečné zná­mosti jsou pěkné a pří­jem­né na poslech, ale podob­ně jako u videa, ani audio není v ref­er­enční kvalitě.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

S pod­porou pros­torného BD-50 dvou­vrstvého disku přináše­jí Vel­mi nebezpečné zná­mosti na Blu-ray všech­ny bonusy, které je možno nalézt i na stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání. Bohužel je větši­na z nich čistě reklam­ní záleži­tostí, nebo dost zas­taralá. Všim­něte si, že všech­ny bonusy na video zák­ladě jsou uve­de­ny pouze v 480i videu.

Bonusový balíček star­tu­je dvě­ma kousky. The Mak­ing of Cru­el Inten­tions (Tvor­ba Vel­mi nebezpečných zná­mostí, 8 min­ut) je další z rozšířených reklam, doplně­nou o rozhovory z natáčení a lac­iné vyprávění. Musím ocen­it Reese With­er­spoon za to, že si s váž­nou tváří trou­fla přirov­nat sebe a Ray­na Phillip­pa ke Katharine Hep­burn a Spencerovi Tracey­mu. Cre­ative Inten­tions: Find­ing a Visu­al Style (Tvořivé záměry: Hledání vizuál­ního sty­lu, 21 min­ut) je prak­tičtější a obsahu­je rozhovory se vše­mi klíčový­mi čle­ny štábu, kteří se podíleli na kreativním pojetí snímku.

Další pro­mo mater­iál přichází v podobě dvou hudeb­ních klipů, jed­no­ho pro Every Me Every You od skupiny Place­bo a druhý pro Com­ing Up from Behind od Mar­cy Play­ground. Oba jsou uve­de­ny pouze ve své tele­vizní podobě a obraz vypadá dost rozmazaně.

Cruel Intentions / 3Dále tu máme šest vys­třižených scén, jež dohro­mady trva­jí necelých 20 min­ut. Všech­ny tyto záběry jsou rozšířením Kathryn­iných nebo Sebas­tianových nečest­ných manip­u­lací. Jed­iný­mi kval­it­nější­mi kousky jsou scény s Blair a pěnový­mi vousy a svlékací scé­na, která byla zjevně až příliš žhavá na to, aby byla uve­de­na ve fil­mu. Kvali­ta těch­to bonusů je také ubo­há, i když dobrou zprávou je, že režisér Roger Kum­ble nam­luvil úvod ke každé ukázce, čímž jim dodává tolik potřeb­ný kontext.

Balík bonusů uza­vírá audio komen­tář s fil­maři snímku. Jde o pěkně přelid­ně­nou záleži­tost plnou smíchu, v níž se obje­vu­jí Kum­ble, kopro­du­cen­t­ka Heather Zee­gen, režisér fotografie Dale De Sande, kostymér­ka Denise Wingate, designér Gary Steele a autor hud­by Edward Shear­mur. Hned na začátku je slyšet vys­tře­lení zátky od šam­paňského a zdá se, že po něm násle­du­jí další. Ačkoli ten­to divoký večírek s možná příliš velkým počtem hostů začíná být ke kon­ci už trochu nud­ný, občas se v něm obje­vu­jí skutečné lahůd­ky. Kum­ble přiznává, že scénář fil­mu byl nap­sán za pouhých 12 dní (!) a že mno­ho her­ců se dost zdráha­lo ukázat se v tom­to snímku a museli k tomu být doslo­va dostrkáni. Diskuse v závěrečné části bonusu, týka­jící se omezení daných amer­ick­ou fil­movou aso­ci­ací (MPAA), je také fascin­u­jící – když na plát­ně šňu­pete kokain z kru­ci­fixu evi­dent­ně se dostanete do kat­e­gorie filmů do 17 let nepřís­tup­ných. Možná by čistší a méně rušný komen­tář byl lep­ším řešením, ale i tak zůstává ten­to bonus tím nejlepším.

Disk neob­sahu­je žád­né kino upoutávky.

Závěrečné zhodnocení

Vel­mi nebezpečné zná­mosti pře­braly námět slavného románu a přepra­co­v­aly jej do mod­erní podo­by, přičemž byl ten­to ryze dospělácký příběh pojat jako teenager­ský kousek o využívání druhých. Bohužel se výsledek zdá být spíše hrů­zos­trašný. Co se týče tech­nick­ých záleži­tostí, tak jsou Vel­mi nebezpečné zná­mosti na Blu-ray slušným, i když nijak výjimečným kat­a­l­o­gov­ým vydáním. Video, audio i bonusový mater­iál jsou dobré, ale vypada­jí trochu zas­tarale. Ten­to film si vypůjčte, pokud jste zvě­daví, ale dokonce i pro fanoušky bude těžké strávit Blu-ray vydání, které nen­abízí téměř žád­né vylepšení opro­ti stan­dard def­i­n­i­tion verzi.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv