Hellboy (Blu-ray Disc)

Hellboy / 1Mar­vel Comics a DC Comics po desetiletí válči­ly o nad­vlá­du superhrdinů v komiksovém průmys­lu a zniči­ly všech­ny ostat­ní společnos­ti, které se objevily v jejich stínu. Všech­ny, až na jedi­nou – Dark Hors­es Comics. Vznikla ve světě možnos­tí nezávis­lé pub­likace v roce 1986 a zaměřu­je se výhrad­ně na fan­ta­sy a sci­ence-fic­tion; tím fanouškům nabízí při­tažlivou odnož žán­ru plného superhrdinů. Jejich úspěch byl umožněn rozpínáním ves­míru Hvězd­ných válek a vytvořením orig­inál­ních kousků jako Usa­gi Yojim­bo, The Goon nebo Sin City. Ale bylo to oprav­dové umění a love­craftovské osudy Hell­boye Mika Migno­la, které vyda­vatelům pomohly získat kri­t­ick­ou sílu a plat­nost ve světě komiksů. 

V roce 2004 drži­tel Oscara, mex­i­cký režisér Guiller­mo del Toro (Blade II, Faunův labyrint) uvedl do kin na celém světě svou zfil­movanou adaptaci Hell­boye. Skvělé načasování a režiséro­va široce propago­v­aná lás­ka k Mignolovu dílu uděla­lo z fil­mu schop­ný kousek – před nedávný­mi úspěchy počí­tačově upravených postav bylo považováno za nemožné převést Hell­boye na plát­no. Ale díky neu­věřitel­ně real­i­stick­é­mu make-upu, který naplá­cali na oba hlavní hrdiny, film ohromil svým vizuál­ním účinkem a přek­va­pivě získal pod­poru kri­tiků hlavního fil­mového proudu.

Záplet­ka snímku zní kom­p­liko­vaněji, než jaká nakonec je. Mladý démon je náhod­ně přivolán na Zem během podi­vných naci­stick­ých rit­uálů v době, kdy je druhá svě­tová vál­ka na svém vrcholu. Když spo­jen­ci zasáh­nou a zas­taví snahu nacistů o zničení svě­ta, je tato bytost adop­tová­na pro­fe­sorem Trevorem Brut­ten­holmem (John Hurt) a vychovává­na ve Spo­jených státech. O něko­lik let později démon s čer­ve­nou pokožk­ou plně dospě­je a slyší na jméno Hell­boy (Ron Perl­man). Společně s pro­fe­sorem jsou agen­ty orga­ni­zace BPRD (tajná vlád­ní orga­ni­zace, která boju­je s tem­ný­mi sil­a­mi po celém světě); jejich kol­e­gy jsou obo­jživel­ný génius Abe Sapi­en (Doug Jones) a osamo­cená žhář­ka Liz Sher­man (Sel­ma Blair).

Ten­to nad­přirozený akční tým je povolán do boje s nedávno vzkříšeným Raspu­tinem (Karel Roden) – zlým kouzel­níkem, který byl zabit při rit­uálu, při němž byl Hell­boy přivolán na Zemi. Ďábel­ský šílenec je rozhod­nut dokončit obřad, který začali nacisté, a tím probu­dit starověká a nebezpečná stvoření z hlubokého spánku. Za pomo­ci své obrovské kamen­né pěsti, jež byla vymod­e­lová­na záhad­ný­mi runa­mi, musí Hell­boy bojo­vat s úklad­ným vra­hem Kro­nem, zas­tavit armá­du hrů­zos­trašných příšer a překaz­it Rasputi­novu touhu po ovlád­nutí světa.

Jistě, že ten­to příběh zní jako od táboráku, když jej sepíšete na papír — ale krása Del Toro­va Hell­boye je v tom, že snímek vypadá jako zakotvený v reál­ném světě. Hell­boy je nepřís­tup­ným člen­em pracu­jící třídy, pyšným na svůj mod­rý límeček — pro­to jako hrdi­na vypadá svěže a odlišně. Jeho žer­tování a nespoko­jenost se živ­otem je roz­tomilá a při­b­ližu­je jej k divákovi, takže nemáme prob­lém sym­pa­ti­zo­vat a povzbu­zo­vat toho obrovského rudého chláp­ka s ocasem. Fanouš­ci snímku ocení vtip­né dial­o­gy, vzrušu­jící akční soubo­je a černý humor rozprášený po celém fil­mu. Přízniv­ci komik­sů na druhou stranu ocení věrné ztvárnění Migno­li­ho postavy, tem­né pojetí a folk­lór, který se pro­plétá filmem.

Najdeme tu pár prob­lémů, ale větši­na z nich je jen otázk­ou vkusu. Komiksoví fan­dové budou mít určitě lehčí prá­ci s pro­plutím podi­vným světem snímku Hell­boy – má svá vlast­ní pravid­la a sys­tém real­i­ty, který může nováčkům v tom­to žán­ru při­pa­dat lehce skliču­jící. Příběh je doplněný o vedle­jší zápletky, vedle­jší postavy a jem­né detai­ly, které budou něk­teří milo­vat, jiným budou při­pa­dat únavné a příliš zamotané. Naštěstí Del Toro uchopil poten­ciál­ně směšný snímek s takovým real­is­mem a váhou, že udržu­je neúmyslné chi­chotání na min­imu. Výkony her­ců (zejmé­na Perl­mano­vo žer­tovné pojetí) jsou hvězd­né a každý se naplno věnu­je své postavě. Jed­iným slabším místem je Sel­ma Blair, která se zdá být neschop­ná přesvědčivě pro­jevo­vat emoce, ale aspoň se to shodu­je se samotářsk­ou pova­hou její postavy.

Hellboy / 2Toto Blu-ray vydání přináší nedo­ceněný režisérský ses­třih fil­mu (prvně byl uve­den na stan­dard def­i­n­i­tion DVD v roce 2004), který obsahu­je více než deset min­ut záběrů, jež byly odstraněny z PG-13 kino verze. Tyto doplňu­jící scény dáva­jí Hell­boy­ovi více pros­toru vol­ně dýchat, ale nepřináše­jí nic zásad­ního, pouze zábavné kousky postav.

Sečteno a podtrženo, Hell­boy není nejlepší komiksovou adap­tací ze všech, ale může se stát tou neju­nikát­nější. Díky zábavné­mu sko­tačení v pochmurném podsvětí tem­ných sil si větši­na diváků ten­to snímek nejspíš pěkně užije.

Video: Zvětšujeme obraz

Hell­boy je uve­den v 1080p videu, s použitím AVC MPEG‑4 kodeku a toto Blu-ray vydání vypadá abso­lut­ně skvěle. Barvy jsou ve fil­mu výjimečně syté a trans­fer podává čer­vené i mod­ré s vysokým sebevě­domím. Ale co je důležitější, barevná pale­ta nevy­padá uměle – tex­tu­ry jsou sta­bil­ní a jem­né detai­ly jsou ve špičkové kval­itě. Černé barvy jsou v celém snímku hluboké, kon­trast per­fek­t­ní a obraz vyskaku­je z obra­zovky s přesvědčivým tří-dimen­zionál­ním vzh­le­dem. Kine­matografie je v tmavých záběrech lehce rozpitá, což by podle mého mohl být prob­lém, ale rozlišení ve stínech je dokon­alé a viditel­nost přes­ně taková, jaká by měla být.

Také jsem se obá­val toho, že viditel­né posílení čis­to­ty obrazu odhalí všechen make-up, za který snímek dostal ocenění, ale byl jsem pří­jem­ně přek­vapen, když jsem zjis­til, že obraz vypadá bezchyb­ně. Rohy Hell­boye jsou plné prasklinek a vroubků, které dokazu­jí dokon­alé umění, jež se uplat­ni­lo na každém kousku designu postavy. Když byla poprvé uve­de­na kino verze na stan­dard DVD v roce 2004, vypadala dobře, ale měla prob­lémy s vlnitým kon­trastem, zdro­jový­mi šumy a slabou kval­i­tou černých barev. Vydání režisérského ses­tři­hu na DVD vypad­lo lépe, ale přesto stále trpě­lo občas­ným měkkým detailem. Naštěstí je toto Blu-ray vydání vizuál­ním objevem – fanouš­ci budou nadšení, až uvidí, že Hell­boy získává od stu­dia v otázce kval­i­ty stále více pozornosti.

Všech­ny moje stížnos­ti jsou jen drob­nos­t­mi. Všiml jsem si nepove­deného odstupňování barev v něko­li­ka záběrech, pár přík­ladů arte­fak­tů během krátkých pře­chodů a dvou záběrů ze stoky, které vypada­jí trochu měkce ve srovnání se zbytkem fil­mu. Navíc uve­dení v high def­i­n­i­tion zvýši­lo viditel­nost něko­li­ka hrbo­latých skvrn ve speciál­ních efek­tech snímku. Příšery občas vypada­jí jako­by odd­ěleně od skutečných prvků na pozadí, ani­mací upravený ocas Hell­boye v něk­terých scénách postrádá tex­tu­ru a Hell­boy-miminko vypadá ploše opro­ti zbytku scény, v níž přichází na Zem. Naštěstí žád­ný z těch­to prob­lémů se ve fil­mu nevysky­tu­je příliš čas­to a jen málokdy odvádějí pozornost od celkově hvězd­né kval­i­ty této vizuál­ní prezen­tace. Klobouk dolů před Sony.

Audio: Hodnotíme zvuk

Také audio prezen­tace pokraču­je v tren­du dobrých zpráv. Blu-ray disc vydání Hell­boye, které přináší nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 mix (16-bit / 48 kHz / 4.6 Mb/s) se pyšní sur­round efek­ty, které otře­sou vaším domem, výbušným hukotem basů a křišťálově čistý­mi horní­mi polo­ha­mi. Dial­o­gy vypada­jí neskutečně jiskřivě a Perl­manův chraplavý výkon je na zvukové paletě vždy pěkně upřed­nos­t­něn. Půso­bivá je také reali­ta snímku pod­pořená výstře­ly tříštící­mi se ve zvukovém poli a kap­ka­mi deště, které dotváře­jí okol­ní atmos­féru. Akus­tice míst­nos­tí a ozvěnám ve venkovních scénách bylo věnováno mno­ho pozornos­ti při designu a každý zvuk přirozeně přeskaku­je na vhod­ný repro­duk­tor. Pře­chod mezi kaná­ly je rych­lý a přes­ný, směrování je skvělé a zvukové pole přesvědčivé, i navz­do­ry fan­taz­i­jním prvkům snímku. Neměl jsem prob­lémy ponořit se do fil­mu a občas jsem se přis­tihl, že se mi zdá, jako by zvuky přicháze­ly z jiných míst­nos­tí mého domu.

Hud­ba fil­mu je výrazným prvkem zvukového balíku – použití nástro­jů je vyvážené, tóny trubky sta­bil­ní a hravé pís­ně jsou plné poz­i­tiv poskaku­jících ve zvukovém poli. Mou jedi­nou připomínk­ou k fil­mové hud­bě je, že ve vztahu ke zbytku zvukového designu dostal před­nost – občas ve scénách domin­u­je víc než jak tomu bylo, pokud si dobře vzpomínám, v kině nebo na DVD. I kdy­by byl ten­to efekt záměrný, neospravedlňu­je to fakt, že tišší zvuky jsou během chaotick­ých scén ztra­ce­ny ve šramo­tu pod rozohně­nou hudbou.

Toto Blu-ray vydání obsahu­je také stan­dard Dol­by Dig­i­tal 5.1 track v rychlosti 448 kb/s a nekom­p­ri­movaný PCM track (16-bit / 48 kHz / 4.6 Mb/s) — dohro­mady ve třech jazy­cích. Jed­iným důvo­dem, proč zmiňu­ji počet jazyků, je ten, že na Blu-ray disku chy­bí něko­lik speciál­ních pří­davků, které byly uve­de­ny na tří diskovém DVD vydání toho­to režisérského ses­tři­hu, a nemůžu si pomoct než se div­it, zda tyto tracky neukrad­ly něko­lik dra­ho­cen­ných bitů bonusové­mu balíku.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Hell­boy byl dvakrát vydán na stan­dard def­i­n­i­tion DVD — jako kino ses­třih, který při­nesl stan­dard­ní bonusový mater­iál, a jako tří diskový režisérský ses­třih nac­paný mno­ha hod­i­na­mi bonusů. Fanouš­ci budou zklamáni, až se dozví, že Blu-ray disc verze přináší pouze část těch­to stan­dard def­i­n­i­tion bonusů. Pryč je video komen­tář z režisérské DVD verze s Ronem Perl­manem, Sel­mou Blair, Rupertem Evansem a Jef­frey Tam­borem v hlavních rolích. Dále chy­bí audio komen­tář s hudeb­ním skla­datelem Mar­co Bel­tramim, Branch­ing DVD Comics (Větvící se DVD komiks), unikát­ní Sto­ry­board Track (Track z natáčení) a Kronen’s Lair (Kro­no­vo doupě) — skvělý bonus o tvor­bě fil­mu s Del Torem.

Hellboy / 3Dobrou zprávou je, že exce­lent­ní doku­ment Hell­boy: The Seeds of Cre­ation (Hell­boy: Semín­ka tvor­by, 144 min­ut) je na Blu-ray uve­den. Ten­to šestidíl­ný snímek se věnu­je každé­mu aspek­tu Hell­boye, který si jen umíte před­stavit – od raných schůzek Del Tora a Migno­la, kde si ujasňo­vali pojetí fil­mu, přes prá­ci na kostýmech a líčení, až po upřím­ný ses­třih ze zákulisí natáčení. Je to určitě jeden z nejkom­plet­nějších a nejvýraznějších doku­men­tů komiksových filmů. Mezi nejza­jí­mavější okamžiky patří hojné rozhovory s Del Torem, pohledy na tvor­bu real­i­stick­ých efek­tů a herecký vývoj postav. Osob­ně moje nejoblíbenější kousky jsou ty, které zkouma­jí adaptaci komik­su a jeho postavy — Migno­la dal Del Torovi prak­ticky vol­nou ruku při tvor­bě tajem­ného ves­míru a režisér vytvořil věrné zobrazení, které nad­ch­lo i samot­ného autora.

Dalším výz­nam­ným bonusem na tom­to vydání je Director’s Com­mern­tary (Režisérův komen­tář) s Guiller­mem del Torem. Ačkoli je na poslech dost zají­mavý, já osob­ně jsem měl občas prob­lémy porozumět mu kvůli jeho přízvuku. Mys­lím, že kdy­bych ho mohl vidět při mlu­vení (ve sty­lu bonusu obraz v obraze), bylo by to lep­ší – ale občas jsem se musel skutečně namáhat, abych porozuměl jeho komen­tářům. Má ten­den­ci opako­vat mno­ho infor­ma­cí, které se dají nalézt v doku­men­tu, ale zdá se, že si je těch­to okamžiků vědom a snaží se je doplnit podrob­nější­mi infor­ma­ce­mi nebo vtipy. Také se věnu­je scénám, které byly do toho­to režisérského ses­tři­hu přidány a mlu­ví vel­mi pěkně o všech, kteří se na snímku podíleli; nezní to však nijak pom­pézně ani egoisticky.

Scott McCloud’s Guide to Under­stand­ing Comics (McCloudův průvod­ce po tajem­stvích komik­su, 12 min­ut) je krátkým bonusem, který je trochu suchý dokonce i pro skalní fanoušky komik­sů, jakým jsem i já. Je to možná příliš učené a neza­měřu­je se na Hell­boye nebo jeho přis­pění fil­mové­mu průmys­lu. Mís­to toho McCloud roze­bírá his­torii komiksových pub­likací a to, proč se staly tak populárními.

Hellboy / 4Nakonec tu máme sérii vys­třižených scén, zběžný výběr Visu­al Effects How-To’s (Vizuál­ní efek­ty: Jak na to), jež popisu­jí tři počí­tačově upravené záběry ve fil­mu, a bonus naz­vaný Make-up and Light­ing Tests (Zkoušky make-upu a osvětlení), který servíru­je další nek­lid­ný komen­tář Del Tora.

Za zmínku sto­jí, že všech­ny video bonusy na tom­to vydání jsou uve­de­ny v 480i/p a vypada­jí, jak se dalo očeká­vat, méně půso­bivě než film sám o sobě.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Jed­iný extra bonusem na tom­to vydání, který není převza­tý z před­chozích DVD vydání Hell­boye, nemá nic společného s filmem samot­ným — jde o high def­i­n­i­tion upoutávku na přicháze­jící vydání snímku Ghost Rid­er na Blu-ray.

Závěrečné zhodnocení

Hell­boy možná není nejlepším komiksovým snímkem všech dob, ale komiksoví fanouš­ci, fan­tazy fanati­ci a na příšerách závis­lí divá­ci si ten­to film uži­jí. Blu-ray vydání přináší prvotříd­ní trans­fer, skvělý audio balík a sluš­nou (i když nekom­plet­ní) sadu bonusů. Toto vydání určitě ohromí vaše přátele a nabídne vám spous­tu zábavy na dlouhý víkend.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Faunův labyrint00:24 1.2.2008:

    Spiso­va­tel a režisér Guiller­mo del Toro rád zkoumá tem­no­tu. Je to mis­tro­vský vypravěč, ať pok­ouší zlo a jeho pod­statu v pop­ko­rnovém bijáku jako Hell­boy, nebo prohledává stin­né stránky reál­ného svě­ta v duchařském příběhu jako Princ bez království. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv