Hudbu složil, slova napsal (Blu-ray Disc)

Music and Lyrics / 1V součas­ném ovz­duší pop-kul­tu­ry jsou jenom tři věci odol­né pro­ti vše­mu kromě ato­m­ového výbuchu: šumivý šarm Drew Bar­ry­morové, šumivý šarm Hugh Gran­ta a šumivý šarm nos­tal­gie po syn­tet­ick­ých pís­ních osmdesátých let. Tvůr­ci toho­to fil­mu si zjevně spočí­tali, že spo­jením těch­to tří veličin do jed­iného snímku se šumivý šar­mometr vyš­pl­há do závrat­ných výšin a účtenky v pok­lad­nách jej budou násle­dovat.

Jejich vzorec, jak se ukáza­lo, byl správný jen napůl. Hud­bu složil, slo­va nap­sal je rozhod­ně pův­ab­ný a dost dobře jeden z těch lep­ších romantick­ých filmečků posled­ní doby. Přek­va­pivě však nezanechal příliš hlubok­ou stopu v kinech – jeho domácí trž­by byly (na stan­dard Bar­ry­morové a Gran­ta) hubených 40 mil­ionů dolarů. Když film po něko­li­ka měsících deb­u­to­val na videu, dokonce se zdá­lo, že se na něj mez­itím zapom­ně­lo.

Příběh je vlast­ně per­fek­t­ně pojatá kon­verza­ční romantická kome­die. Prosím sez­namte se: Alex Fletch­er (Grant), bývalý vedoucí zpěvák někde­jší sen­zace osmdesátých let, kape­ly POP!, nyní se nemůže vyhra­bat z vys­toupení pro maminky střed­ního věku na let­ních odpoled­ních slavnos­tech. Když jej však jed­na ze součas­ných nejžhavějších teenager­ských hvězd Cora Cor­man (Haley Ben­net­tová) požádá o nap­sání pís­ně, doufá ve svou šan­ci dostat se tím znovu mezi hvězdy popu. Potíž je v tom, že Alex má sice ve skládání pís­ní cvik, teď je ale úplně v kon­cích a slo­va ho nena­pada­jí.

Tu vstoupí Sophie (Bar­ry­morová), jeho podi­vná paní na zalévání kytek, která se zdá mít ste­jně špat­ný hudeb­ní sluch jako Brit­ney Spears. Avšak jak Alex zjistí (v kla­sick­ém momen­tu AHA! romantick­ých filmů), Sophie má zázračný tal­ent na pěs­tování tex­tů pís­ní. Společně se ten­to pár vydá na stezku ke skla­da­tel­ské­mu úspěchu – a nemusíme ani říkat, že se ces­tou do sebe zamilu­jí.

Marc Lawrence (Two weeks noticeLás­ka s výs­tra­hou, tele­vizní ser­iál Sweet Val­ley High — v Česku zatím nevysílán, pozn.překl.) režíru­je film svý­mi neurčitý­mi schop­nos­t­mi, Hud­bu složil, slo­va nap­sal plachtí téměř výhrad­ně na výkonu svých dvou hlavních hvězd. Jed­ině nespoutaná Bar­ry­morová nás dokáže přesvědčit, že skutečně exis­tu­je něco jako paní na zalévání kytek, a že je kromě toho ještě mimořád­ně nadaná na skládání pís­ní. A Grant je téměř ušlechtilý, když ukazu­je Fletcherovu citel­nou hořkost a odhalu­je ponížení, jaké cítí větši­na vybledlých hvězd z osmdesátých let, které zam­r­z­ly u před­vádění starých hitů na revivlových turné. Tato šti­plavá trp­kost dává fil­mu pravý šmrnc — ale­spoň dost na to, aby­chom si přestali vší­mat absurd­ního dvacetiletého věkového rozdílu mezi Bar­ry­morovou a Grantem.

Hud­bu složil, slo­va nap­sal také s jízlivou pre­ciznos­tí par­o­du­je dnešní kul­tu­ru pop-music pos­ed­lou hon­bou za hity. Ben­net­tův výst­up ve sty­lu všimni si mně, když Cora dokonale zobrazu­je popovou slávu teenagerových hvězd až to působí směšně — její absurd­ní songy Enter­ing Booty­town a Buddha´s Delight jsou fan­ta­stické — zatím­co falešný video mater­iál kabely POP! z osmdesátých let (včet­ně Gran­ta s rozcuchaný­mi vlasy) skvěle připomíná slav­nou dobu na počátcích MTV. Dokonce hlavní song fil­mu — fin­go­vaný hit PoP! Goes My Heart (PoP! Mé srd­ce puká) — je dost uvěřitel­ný a chyt­lavý na to, aby mohl kdysi v osmdesátých letech být skutečným top ten hitem.

Na kon­ci má film asi tolik půso­bivosti a výdrže jako podřad­ná bal­a­da z 80.let. Někdy ale prostě chceme na hod­inu a půl opustit svo­je prob­lémy a věřit v ide­al­i­zo­vaný svět fil­mu, který nás ujistí, že lásku lze zre­duko­vat do jednodu­chosti nejs­ladšího písňového tex­tu. Hud­bu složil, slo­va nap­sal je téměř dokon­alý fil­mový zákusek díky hvězd­né síle Bar­ry­morové a Gran­ta a jejich vyostřené par­o­dii popové kul­tu­ry.

Video: Zvětšujeme obraz

Pro­tože jsem v úvo­du použil slo­va šumivý a pův­ab­ný, uchýlím se při popisování toho­to trans­feru ke slovům jas­ný a veselý. Tato širokoúh­lá verze 1:85:1, 1080p/VC‑1 (verze na Blu-ray a HD DVD jsou identické) své zboží dobře prodává, má při­tažlivý a detail­ní vzh­led, což je pro romantick­ou komedii výborné.

Barvy jsou na fil­mu nej­markant­nější. Obraz Hud­bu složil, slo­va nap­sal je možná až příliš sat­ur­ovaný, ale barvy zůstá­va­jí ještě tak tak na správné straně stup­nice. Kon­trast je také značně ostrý, rozp­týlí vás pouze slabý pel. Detai­ly jsou půso­bivé, obraz se větši­nou hon­osí velk­ou hloubkou a jem­ným vykreslením stínů. Zdroj je v bez­vad­né for­mě, jak se od něj ostat­ně očekává — nena­jdete žád­né roztékání, nejed­not­né zrno ani pozůs­tatky po kom­pre­si.

Audio: Hodnotíme zvuk

Audio stopa k Hud­bu složil, slo­va nap­sal, je narozdíl od videa pouze průměrná. Warn­er nabízí ste­jné pros­torové mixy 640kbps Dol­by Dig­i­tal 5.1 na Blu-ray a na HD DVD (HD DVD jednoduše dosta­lo značku Plus), ale film trpí typ­ick­ou romantick­ou komedi­ti­dou, což zna­mená, že je tu v pros­toru trochu šumění zároveň s tak­ty popové hud­by.

Music and Lyrics / 2Mix je směřován příliš dopře­du, i na film pro­tkaný takovým množstvím hud­by. Rád bych slyšel lep­ší směrování tónů i dozadu, ale mís­to toho dostaneme trochu stereo rozdělení a spous­tu dialogů na cen­trál­ním kanálu. Pod čarou však musím říct, že tech­nická speci­fikace je rozhod­ně dobrá. Basy jsou úderné a pevné, zatím­co máme hezký dojem z pře­chodů do vyšších rozsahů. Úrovně hla­sitosti jsou také dobře zvlád­nuté, není potřeb­ná žád­ná kom­pen­zace na posílení dialogů. Přesto, jako u většiny romantick­ých komedií, Hud­bu složil, slo­va nap­sal je sot­va památ­ný soundrack.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Při srovnání pří­davků se verze na Blu-ray a na HD DVD chlubí přes­ně ste­j­nou kolekcí bonusů. Je to ale bohužel uzounký balíček a vypadá spích­nutý narych­lo.

Není zde žád­ný komen­tář, takže jej musí nahra­dit 13 min­u­tový snímek Note for Note: The Mak­ing of Music and Lyrics (Poznám­ka za poznámk­ou: natáčení Hud­bu složil, slo­va nap­sal). Je to ale pouze další rozšířená upoutáv­ka na film, her­ci a štáb zde prostě omíla­jí děj mezi vys­třižený­mi úseky z fil­mu.

Nezachrání to ani sedm Vys­třižených scén. Celkem v 11 min­utách vidíme prosté rozšíření scén nebo vtipů, které jsou však trošinku ploché. Pouze větší role pro dveřní­ka Alexe Fletchera (hezky jej hra­je Daniel Stew­art Sher­man) nabízí doplnění, které není ve fil­mu.

Nakonec zde máme čtyřmin­u­tový Gag Reel (Ses­třih gagů), který je přece jenom zábavný (Bar­ry­morová se zjevně kření na coko­liv kdo řekne), plus je zde celý fin­go­vaný klip k pís­ni Pop! Goes My Heart.

Bohužel zde není žád­ný trail­er. A žád­ný z výše zmíněných snímků není prezen­tován v high def­i­n­i­tion — pouze v 480p/i/MPEG‑2.

Závěrečné hodnocení

Music and Lyrics / 3Hud­bu složil, slo­va nap­sal je takový malý fajnový romantický filmeček, ale nic víc. Drew Bar­ry­morová a Hugh Grant jeho dost překom­bi­no­vané pojetí pozvedá­va­jí a jejich par­o­dování popové hud­by je docela zábavné. Společnost Warn­er vydala asi ten nejlepší Blu-ray disk, jaký bylo možno z tak­to bezvýz­nam­ného fil­mu vytěžit. Trans­fer je vel­mi líbivý a zvuková stopa je v pořád­ku. Mně osob­ně by se líbi­lo více bonusů, ale nenechejte se tím odra­dit min­imál­ně od podívání. Hud­bu složil, slo­va nap­sal možná není umělecký film, je to ale dokon­alý film pro součas­nou dobu, pos­ed­lou nos­tal­gií a poblázně­nou ze Super Star.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2020 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv