Fontána (Blu-ray Disc)

The Fountain / 1Příběh odehrá­va­jící se v zákulisí snímku Fontá­na je pravou hol­ly­wood­sk­ou leg­en­dou. Dar­ren Aronof­sky, (geniál­ní režisér fil­mu Pi, kde využil motivu pozměněného vnímání, a Rekviem za sen, jež vám nedá poko­je) začal pra­co­v­at na snímku Fontá­na v roce 1999. Po třech letech příprav konečně přivedl své vize do stá­dia, kdy bylo natáčení na spad­nutí a Brad Pitt s Cate Blanchett se měli ujmout hlavních rolí; natáčení však zkra­chova­lo kvůli tvůrčím neshodám Pit­ta a Aronof­sky­ho. Bez hlavní hvězdy stu­dio zkráti­lo rozpočet a odloži­lo celý pro­jekt — v tom­to okamžiku se zdá­lo, že se Aronof­sky­ho Fontá­na na obra­zovkách nikdy neobjeví. 

Ale v roce 2005 se Aronof­sky­mu podaři­lo pře­jít po hlad­ině. Tedy ne doslo­va, ale podob­ným zázrakem bylo, když se najed­nou odnikud vynořil rozum­ný rozpočet, který mu umožnil Fontánu natočit. Výsled­kem je poutavý, vroucí snímek plný myšlenek a filosofick­ých úvah, které­mu se podaři­lo odra­dit spous­tu diváků. Přesto však mno­ho těch, kteří mu zůstali věrni, v něm naš­lo hluboký pohled na lásku, ztrá­tu a krutý zápas člově­ka s vlast­ní morálkou.

Film je zará­mován příběhy tří mužů hor­livě ztvárněných Hughem Jack­manem: jsou to španěl­ský doby­va­tel v šest­nác­tém sto­letí, amer­ický onkolog v součas­nos­ti a ces­to­va­tel v čase z daleké budouc­nos­ti. První příběh je prod­ch­nut fan­taz­ií, druhý se zak­ládá na real­itě a třetí je pozved­nut do metafyz­ick­ého království duchov­na a pod­vě­domí. Nelineární a pro­pletená záplet­ka sle­du­je doby­vatele při jeho snahách nalézt Strom živ­ota, který podle Bible přináší nesm­rtel­nost. Věří, že může ochránit královnu Isabel­lu (Rachel Weisz) před smrtí, pokud odhalí způ­sob, jak žít věčně. Poté se pře­neseme v čase kupře­du k postavě onkolo­ga, jenž se zoufale snaží najít lék na rakov­inu, která zabíjí jeho ženu (opět ji hra­je Weisz). Nakonec tu máme budouc­nost, kde se ces­to­va­tel ocitá v oblasti nabité energií a spěchá ves­mírem k mlhov­ině znovuzrození. Jeho pasažérem je Strom živ­ota, s nímž má záhad­ný intim­ní vztah.

Zní to příliš nad­sazeně? Může tomu tak být. Nikdo, kdo hledá odpově­di, je nedostane. Každý, kdo touží po pěkném malém řešení, které by všech­no vysvětlilo, bude trpce zklamán. Kri­tikové Fontánu pří­mo zasy­pali špat­ný­mi recen­ze­mi, stěžo­vali si na nud­né herecké výkony a mělké tem­po snímku. Divá­ci odcházeli od testo­vacích uve­dení a dávali snímku jen vel­mi malé známky. Ale jak je zvykem podob­ného typu filmů jako Fontá­na (včet­ně Aronof­sky­ho Pi), vznikl kolem toho­to díla malý kult uctí­vačů – ti, kteří se při­j­dou na film podí­vat bez jakýchkoli očekávání, budou mít co obdivovat.

Já osob­ně patřím do té malé skupinky fanoušků, kteří nesouh­lasí s větši­nou kri­tiky, jež byla na snímek Fontá­na navrše­na. Mys­lím si, že herecké výkony jsou srd­ceryvné a zprostřed­ková­va­jí zoufal­ství i bez­naděj něče­ho tak proklatého jako je rakov­ina. Jack­man i Weisz jsou napros­to aut­en­tičtí, když odhalu­jí osob­ní bolesti — nemohl jsem se ubránit, abych nebyl pohnut jejich osudy. Tem­po fil­mu je lyrické a záměrně tak­to pojaté a posunu­je příběh do oblasti, která se v amer­ick­ém fil­movém průmys­lu odkrývá jen vel­mi zřídka.

The Fountain / 2Je zají­mavé, že evropští krit­i­ci si, jak se zdá, Fontánu vychut­nali daleko víc než jejich amer­ické pro­tějšky – sko­ro jsem cítil amer­ick­ou fast foodovou men­tal­i­tu, která sdírá jejich trpělivost, jež je nezbyt­ná pro ponoření se do snímků vyžadu­jících zamyšlení a intro­spekci. Abych byl upřím­ný, jsem také fanouškem snímků Solaris od Soder­bergha a 2001: Ves­mírná odysea od Kubric­ka; jde o záleži­tosti, které při­tahu­jí jen mal­ou skupinu diváků a můžete je buď milo­vat, nebo nenávidět. Oba mají podob­ný tón, vnitřní odpověď a možné příznivce, které si Fontá­na jistě také získá. Pokud jste fan­dou kteréhokoli z těch­to dvou myšlenkových výletů, téměř určitě si Fontánu oblíbíte; pokud jím nejste, bude asi nejlepší si disk jen vypůjčit nebo se mu vyh­nout úplně.

Osob­ně jsem snímek ohod­notil tře­mi hvězdička­mi, což považu­ji za zla­tou střed­ní ces­tu – odráží to fakt, že jsem si vědom toho, že se větši­na diváků přik­loní k jed­no­mu z extrém­ních názorů na Fontánu. Je to jakým­si varováním – při­b­ližte se k tomu­to snímku bez před­sud­ků a sami posuďte, že skutečně není filmem pro každého. Jeho nepřís­tup­nost širší­mu okruhu diváků je důvo­dem chudé kri­t­ické reflexe, ale můžu vám téměř zaručit, že ještě za dvacet let se o tom­to snímku bude mlu­vit (a sám o sobě bude rezono­vat) v mno­ha kruzích.

Video: Zvětšujeme obraz

Fontá­na je uve­de­na v 1080p videu s použitím VC‑1 kodeku, HD DVD a Blu-ray verze jsou identické a vypada­jí povětši­nou skutečně dobře. První záleži­tostí, které jsem si všiml, jsou zářivé barvy, jež dodá­va­jí obrazu půso­bivou plnost a hloubku. Zelené lesy pří­mo vyskaku­jí z obra­zovky, zlaté korun­ní sály září a čer­vená krev se třpytí vytváře­jíc tak přek­va­pivě reál­ný obraz. Jem­né detai­ly jsou pěkné a detai­ly na pozadí, tex­ty v nov­inách a tex­tu­ry jsou zpra­cov­ány bez jakéhokoli prob­lem­at­ick­ého roz­mazání nebo rozostření. Něk­teré záběry jsou měkčí, ale pravděpodob­ně záměrně. Prvky jako kůra Stro­mu živ­ota, hořící meč Mayského náčel­ní­ka a sněhové vločky pada­jící na tvář Weis­zové jsou prostě oslnivé. Odstíny pleti jsou teplé a éter­ické, mužská strniště drsná a neu­držo­vaná, šaty zmuch­lané a špinavé. Ve srovnání se stan­dard­ní DVD verzí Fontány jsou obě high def­i­n­i­tion vydání darem z nebes.

The Fountain / 3Objevíme tu malé množství fil­mového zrnění, které je obzvlášť viditel­né na rozsáh­lých plochách jas­ných barev, ale to jen přidává na kval­itě obrazu. Zásad­ní­mi rušivý­mi prob­lémy jsou extrém­ní tmavost, do níž je obraz ponořen ve stínech, a roz­drcení černých barev. Rozlišení ve stínech je vel­mi slabé, ačkoli možná záměrně, ale ani to příliš nepomáhá porozumět této situaci. Obliče­je jsou ponoře­ny v tem­notě, detai­ly se občas ztráce­jí a větši­na fil­mu skutečně namáhá vaše oči. Po tom, co jsem řekl, jsem byl ohromen tím, když jsem nenašel žád­né vážné prob­lémy s roz­drcením černých barev, žád­né přík­la­dy arte­fak­tů a žád­né zdro­jové šumy. Pochod­ně, oheň a blesky jsou jas­nější pro­ti černé­mu pozadí a prokletí se na kon­ci stává tak trochu požehnáním. Kon­trast je také dobře zpra­co­v­aný, zejmé­na když vezmeme v úvahu, jak tmavé je pojetí celého fil­mu, a obraz vykazu­je přesvědčivou hloubku. Občas je výsledek tak tří-dimen­zionál­ní, že jsem se přis­tihl, jak zírám na obra­zovku, mís­to abych věno­val pozornost příběhu. Kaž­dopád­ně, kvali­ta obrazu někdy klesá na nižší úroveň, než by měla – ale tyto okamžiky jsou spíše výjimk­ou než pravidlem.

Audio: Hodnotíme zvuk

Blu-ray vydání Fontány přináší Dol­by Dig­i­tal 5.1 sur­round mix (640 kb/s), který není tak hřmot­ný jako Dol­by Dig­i­tal-Plus track u jeho HD DVD pro­tějšku; přesto stan­dard­ní track drží vel­mi pěkně. Při srovnání se jed­iné slabé mís­to obje­vu­je v basech hud­by k fil­mu (tóny bicích a sil­nější strun­né úseky znějí na Blu-ray vydání při přímém srovnání plytčeji).

Dial­o­gy, tře­baže mlu­vené šeptem, jsou jiskřivé a dobře umístěné ve zvukové paletě. Zvukové efek­ty jsou zemité a přináše­jí do mixu mno­ho síly – je jas­né, že spous­ta pozornos­ti byla věnová­na rozlišení tónů reál­ných efek­tů a nad­pozem­ských zvuků. Za zmínku sto­jí také samot­ná hud­ba k fil­mu, pro­tože využití nástro­jů je skvěle vyváženo a chvíle­mi mi naskako­vala husí kůže, když hud­ba začala vířit. Pohyb mezi kaná­ly je přes­ný a všech­ny repro­duk­to­ry během fil­mu odvádějí dobrou prá­ci. Ves­mírné scény se slyšitel­ně pohy­bu­jí ve zvukovém poli a naš­ly si ces­tu do mých poznámek dříve než cokoli jiného.

Přes­nost kanálů je trochu nedokon­alá, a nejsem si jistý, jestli to bylo zamýšlené nebo ne. Zvuky občas přicháze­jí z různých směrů, i když to není nezbyt­né; větši­nou se to však děje krátce před přepínáním mezi časový­mi období­mi. Celkově je zvukový mix tišší a dial­o­gy dostaly před­nost, přesto celkově nikdy nezk­lame, když má zazářit.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Nejprve bych rád upo­zornil jakési prázd­né mís­to, které nezaplň­je žád­ný z bonusů – prostě postrádám detail­ní pohled na neuskutečněné natáčení s Pit­tem a Blanchett. Možná mě zkazi­ly posled­ní upřím­né komen­táře a doku­men­ty ze snímku Odpla­ta: Režisérský ses­třih, ale je zvlášt­ní, že je toto téma tak okatě přehléd­nu­to. Nepří­tom­nost komen­táře režiséra disku ubírá body a výsled­kem je, že bonusový balík vypadá, jako by neměl ste­jný vedoucí hlas a vizi jako film samotný.

Ale kázání stra­nou, prvním kouskem, na který jsem se podí­val, byla Death and Rebirth (Smrt a znovuzrození, 64 min­ut) – jde o fascin­u­jící doku­ment o natáčení, rozdělený do šesti dílčích sekcí. Celý doku­ment je jakým­si pro­dukčním deníkem zachy­cu­jícím přípravy na natáčení, fil­mování, úpravy a skládání hud­by k fil­mu; vše je prokládáno rozhovory s her­ci a čle­ny štábu. Je to poutavý bonus v rych­lém tem­pu a přináší vel­mi real­i­stický pohled do zákulisí snímku, který málem ani nevznikl. Kine­matografie, osvětlení, efek­ty, hud­ba a výzkum, to vše je skry­to v hloubce a skutečně na mě zapů­so­bi­lo, kolik úsilí bylo vloženo do toho­to doku­men­tu na disku, který neb­ude nijak příliš populární.

Jed­iným dalším stan­dard­ním bonusem je upoutáv­ka k fil­mu, dos­tup­ná jak v DVD, tak v high def­i­n­i­tion verzi.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

High def­i­n­i­tion vydání Fontány přináší poměrně dost exk­luzivních bonusů. Prvním je nená­pa­ditě naz­vaný kousek The Inter­view (12 min­ut). Jde o rozhovor z natáčení, kde Weis­zová pok­ládá Jack­manovi něko­lik otázek týka­jících se filosofie, fil­mu a samot­ného natáčení. Jack­man se zamýšlí nad metafyzik­ou, filosofick­ým hádáním a pok­ouší se vysvětlit své vlast­ní duchovní přesvědčení. Ačkoli je Jack­man sečtělý a zají­mavý k poslechu, tak se příspěvek nakonec příliš odklání od původ­ních záměrů. Přesto ten­to bonus sto­jí za zhléd­nutí, zejmé­na pokud patříte mezi lidi, kteří jsou schop­ni si popoví­dat s přítelem ve tři ráno.

Dalším na řadě je bonus Step by Step (Krok za krokem), který nabízí půl tuc­tu speciál­ních záběrů z fil­mu. Podobá se ses­tři­hu, který je možno nalézt na HD DVD vydání snímku Potom­ci lidí; videa jsou pod­bar­ve­na hud­bou z fil­mu a na obra­zovce pos­tup­ně probíha­jí jed­notlivé fáze úprav speciál­ních efek­tů, jež nakonec oži­jí ve své závěrečné podobě. Je to skvělá příleži­tost prohléd­nout si, jak se dílčí kroky zkom­bin­u­jí do pozoruhod­ného celku – milu­ji takové­to bonusy, které přináše­jí nový pohled na speciál­ní efek­ty, a jen doufám, že jej bude v budouc­nu (klid­ně nesty­datě) napodobo­vat více lidí.

The Fountain / 4Už méně zají­mavým je Inside the Director’s Mind (V mys­li režiséra, 16 min­ut) — ses­třih, jenž nabízí srovnání scén s jejich návrhy, opět doprovázený hud­bou z fil­mu. Na obra­zovce se obje­vu­jí rané náčr­ty a jejich ces­ta k hotovým záběrům fil­mu. Jde o průměrně kval­it­ní bonus, ale je celý čer­nobílý (ste­jně jako fil­mový ses­třih) a trvá až příliš dlouho. Nechápu, proč nepoužili barevné záběry příběhu – bylo by to vizuál­ně daleko poutavější.

Nakonec tu máme smyčku video obrazů naz­vanou Peter Parks Bonus – Macro Pho­tog­ra­phy Loop (Bonus Petera Parkse – Smyč­ka fotografií, 5 min­ut), jež je usazena do trud­no­myslné klavírní hud­by. Dá se využít jako spořič obra­zovky nebo pěkná deko­race při večír­cích, ale skutečně nemá jiného využití než vypa­dat hezky.

Závěrečné zhodnocení

Nelze to říct důrazněji – snímek Fontá­na není pro každého. Něk­teří ji budou milo­vat, jiní nes­nášet, ale jako solid­ní Blu-ray vydání sto­jí za zhléd­nutí, i kdy­by jen pro­to, abyste se rozhodli, ke které skupině diváků patříte. Toto high defini­ton vydání přináší vel­mi dobrý obraz i zvuk, ste­jně jako zdlouhavé bonusy, do nichž se můžete ponořit. Pokud jste film dosud nev­iděli, asi bude nejlepší, když se budete řídit vaším názorem na Solaris nebo 2001: Ves­mírnou odyseu při rozhodování, jestli vás Fontá­na může oslovit. Buďte si jistí, že ten­to film vám nepři­nese žád­né podob­né odpově­di, ale já jej považu­ji za další výzvu režiséra Dar­rena Aronof­sky­ho, která sto­jí za povšimnutí.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv