Happy Feet (Blu-ray Disc)

Happy Feet / 1Byl rok 2006 rokem tučňáků? Všech­no zača­lo pro naše malé ark­tické přátele vel­mi dobře už trhákem Putování tučňáků, který jim při­nesl Oscara za Nejlepší doku­ment. Násle­dovala vlna dět­ských hraček a dalšího zboží s motivem tučňáků; je to prode­jní fenomén, který jsme zažili naposled během dinosauřího šílen­ství na začátku devadesátých let po uve­dení Jurského parku. A potom, na kon­ci listopadu, přišel Hap­py Feet — snímek, který v měsí­ci uve­dení na fil­mová plát­na naplnil všech­ny pok­lad­ny a odsunul stra­nou dokonce i impozant­ní výzvu v podobě Jamese Bon­da v Cas­inu Royale. Pokračo­vat »

Eragon (Blu-ray Disc)

Eragon / 1Exis­tu­je vůbec něco horšího než špat­ný fan­ta­sy film? Dokážu zvlád­nout druhořadá dra­ma­ta, stu­pid­ní romantické filmy a nepřesvědčivé krvavé horo­ry. Dokonce si uži­ji děs­né a afek­to­vané muziká­ly (Show­girls rulez, ne?). Ale jestli použi­jete víly, elfy a draky a film je přesto na nic, tak to pak máte oprav­du co vysvětlovat.

Eragon je bohužel úplně na nic. Očivid­ně jej vytvořili, aby se přiživ­il na zlatém dole fan­ta­sy v době po Pánu prstenů. Hol­ly­wood si zjevně teď mys­lí, že každý aspoň trochu ucháze­jící literární fenomén se musí okamžitě změnit v úspěš­nou fil­movou licen­ci. Eragon je založen na první části trilo­gie Odkaz dračích jezd­ců, autorem je mladý Christo­pher Paoli­ni. Jde vlast­ně o nevysvětlitel­ný vyda­va­tel­ský fenomén, který vydřel obrovské knižní prode­je pouze tím, že je lehk­ou verzí Pána prstenů pro teenagery. Je vlast­ně dost půso­bivé, že Paoli­ni nap­sal Erag­o­na v pouhých pat­nác­ti letech, jak sám říká, kni­hu začal psát prostě pro­to, že v míst­ní kni­hovně nemohl najít nic ke čtení. Nedostatek invence je ale bohužel vidět. Pokračo­vat »

Ghost Rider (Blu-ray Disc)

Ghost Rider / 1Super­man, Bat­man nebo tře­ba Spi­der­man jsou v dnešních dnech zod­pověd­ní za pozoruhod­ný zájem o mega­lo­man­ské fil­mové trháky; co tedy hol­ly­wood­ské stu­dio udělá, když se potře­bu­je zachránit? Vyplení tre­zo­ry Mar­velu a DC, aby získa­lo tře­ba jen trochu prode­jného a zapam­a­to­vatel­ného hrdinu, který se dá tak vyparádit pomocí ani­mačních triků, že vypadá skutečně skvěle.

Podob­ně to dopad­lo také s Ghost Rid­erem, posled­ním záz­namem pokraču­jící hol­ly­wood­ské pos­ed­losti super­sil­a­mi a ela­stick­ým mater­iá­ly. Přestože je to hrdi­na neznámý většině diváků hlavního proudu, Sony jej zře­jmě považo­val za poten­ciál­ní ikonu, která by mohla zvlád­nout ukočírovat vlast­ní dobro­družství. Bohužel předělaný chudák Ghostík vypadá jako druhořadý hrdi­na, se který­mi se můžeme setkat ve videohrách Mar­vel Alliance vyráběných pro Playsta­tion, a ne jako hvěz­da schop­ná rozvířit vody hol­ly­wood­ského průmys­lu. Pokračo­vat »

Prokletí domu slunečnic (Blu-ray Disc)

The Messengers / 1Ten­to film vychází dost pozdě po vlně hororů označených PG-13, vyvolané v Japon­sku filmem Grudge (Nenávist), Prokletí domu slunečnic je však spíše jako týden starý chle­ba. Jsou v něm sko­ro všech­na klišé z filmů o strašidel­ných domech, během těch 84 min­ut budete úspěšnější při počítání vrza­jících dveří a pohledů na smrtel­ně bledé děti, než kdy­byste se pok­oušeli najít ale­spoň jed­iný svěží a kreativní nápad.

Film začíná jako všech­ny filmy o strašidel­ných domech — vzpomínk­ou na příšernou přího­du v min­u­losti, která odstar­tu­je násle­du­jící strašlivé události. V tom­to pří­padě jde o rod­inu ze vzdálené farmy v Sev­erní Dakotě, která je napade­na a poté zmizí, což dá vzni­knout míst­ní pověsti, že v domě straší. Po pěti letech se do domu nastěhu­je mladá rod­i­na Solo­manů hleda­jící zde nový živ­ot. Vážný otec Roy (Dylan McDer­mott) se stále ještě srovnává se svým obchod­ním neúspěchem a doufá v nový začátek jako pěsti­tel slunečnic (to není vtip). Jeho žena Denise (Pene­lope Ann Millerová) si manželový­mi plány není až tak jistá, ale víc se zabývá trestáním dcery Jess (Kris­ten Stew­artová) za neho­du v opi­losti, po které malý syn Ben (Evan a Theodore Turn­er) zůstal němý. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv