Eragon (Blu-ray Disc)

Eragon / 1Exis­tu­je vůbec něco horšího než špat­ný fan­ta­sy film? Dokážu zvlád­nout druhořadá dra­ma­ta, stu­pid­ní romantické filmy a nepřesvědčivé krvavé horo­ry. Dokonce si uži­ji děs­né a afek­to­vané muziká­ly (Show­girls rulez, ne?). Ale jestli použi­jete víly, elfy a draky a film je přesto na nic, tak to pak máte oprav­du co vysvětlovat.

Eragon je bohužel úplně na nic. Očivid­ně jej vytvořili, aby se přiživ­il na zlatém dole fan­ta­sy v době po Pánu prstenů. Hol­ly­wood si zjevně teď mys­lí, že každý aspoň trochu ucháze­jící literární fenomén se musí okamžitě změnit v úspěš­nou fil­movou licen­ci. Eragon je založen na první části trilo­gie Odkaz dračích jezd­ců, autorem je mladý Christo­pher Paoli­ni. Jde vlast­ně o nevysvětlitel­ný vyda­va­tel­ský fenomén, který vydřel obrovské knižní prode­je pouze tím, že je lehk­ou verzí Pána prstenů pro teenagery. Je vlast­ně dost půso­bivé, že Paoli­ni nap­sal Erag­o­na v pouhých pat­nác­ti letech, jak sám říká, kni­hu začal psát prostě pro­to, že v míst­ní kni­hovně nemohl najít nic ke čtení. Nedostatek invence je ale bohužel vidět. 

Děj: Jsme ve vzdáleném světe Ala­gae­sia, kde vládne tem­no­ta. Tyran­ický vlád­ce Gal­ba­torix (John Malkovich) býval kdysi vznešeným dračím jezd­cem, nyní se ale zaměřil na vymý­cení zbytků své mýtické rasy. Je tu také samozře­jmě věšt­ba — do této bitvy má vstoupit zachránce, který se postaví součas­né­mu pořád­ku a porazí obá­vaného Ra´zaka (mlu­ví jej Spencer Wild­ing) a jeho nad­přirozenou armá­du hrozivých Urgalů. Střih a vidíme tmavou a bouřlivou noc, mladý Eragon (Edward Speleers) je na lovu, když se před ním objeví kouzel­ný mod­rý kámen — posled­ní zbý­va­jící dračí vejce. Vylíhne se a Eragon je posvě­cen jako dračí jezdec. Za pomo­ci tajem­ného Bro­ma (Jere­my Irons) a elfí princezny jménem Arya (Sien­na Guil­lo­ry­ová) se Eragon vydá do království osvo­bod­it lid Ala­gae­sie. Bit­va neb­ude snad­ná — Gal­ba­torixe nic neo­dradí od jeho záměru zabít Erag­o­na a pošle zlověst­ného čar­o­dě­je Durzu (Robert Car­lyle), aby jej zahubil.

Eragon je slá­tan­i­na ze spousty dalších, lep­ších fan­ta­sy a sci-fi filmů. Vyzk­ouše­jte si, kolik najdete napodobenin a útržků z Prstenů, Hvězd­ných válek, Lva, čar­o­dějnice a skříně, Har­ry­ho Pot­tera, Leg­endy, Zabí­ječe draků a Wil­low. Mys­lím že jsem dokonce zahlédl něko­lik opsaných kousků z video­her a karet, jako The Leg­end of Zel­da, Mag­ic: The Gath­er­ing a samozře­jmě Dračí doupě. Možná kdy­by Eragon byl ale­spoň strhu­jící dobro­družný příběh, se skvělý­mi stvoření­mi a pozoruhod­ný­mi postava­mi, neby­lo by jeho slabě zamasko­vané plag­iá­torství tak zlé. Ale film je plochý, všed­ní a dost sklá­daný. Nikdy bych si nepomyslel, že draci mohou být tak nudní.

Eragon / 2Úroveň hereck­ého tal­en­tu shromážděná na takový nepůvod­ní příběh je docela udi­vu­jící. Když je něco natáčeno jako film pro mládež, her­ci z A‑třídy si asi mys­lí, že divá­ci si nevšim­nou druhořa­dosti scénáře. Udi­vu­je mě, jak Irons sot­va davá dohro­mady nějaké dost špat­né Obi-Wanovy triky a Malkovich vypadá jako obyče­jný ule­jvák, jako­by se sty­děl, že za tohle dostane zapla­ceno. Dokonce i Dji­mon Houn­sou (jako vůd­ce rebelů Aji­had), který je na plát­ně větši­nou tak půso­bivý, vypadá před vše­mi těmi mod­rý­mi plát­ny ztra­ceně, jako­by pořád ještě chodil do Lucas­fil­mu, aby se naučil, jak má kru­ci vedle loutky na tyči vypa­dat a hrát přesvědčivě.

Je tedy na Eragonovi vůbec něco zábavného? No, něk­teré z efek­tů nej­sou zlé. Také se mi líbi­la pro­dukce, kostýmy a scény, všech­no je to přiměřené. Plus, draci jsou docela supr, i když s vlast­ním příběhem nema­jí moc společného. Ale ste­jně, Eragon zůstává dutý a prázd­ný jako hni­jící strom, nic jej neodlišu­je od jiných, lep­ších filmů z fan­ta­sy pan­teonu. Dokonce i vizuál­ní strán­ka je mdlá – německý režisér Ste­fen Fang­meier, který tím­to filmem debu­tu­je v oblasti celovečerních filmů, nepřináší mezi daná klišé nic vizuál­ně jedinečného. Myslel jsem, že jsem o Fang­meierovi nikdy nes­lyšel, dokud jsem neprošel záz­namy na IMDb a nerozpom­něl se, že vlast­ně pra­co­v­al na efek­tech pro velké hol­ly­wood­ské filmy. Zápis o něm je zají­mavou analogií k Eragonovi – samý hluk a běs­nění, bez významu.

Video: Zvětšujeme obraz

Fox Home Enter­tain­ment přináši Erag­o­na na Blu-ray disku ve ste­jný den jako vydání ve stan­dard def­i­n­i­tion. Je to tedy čer­stvě mas­terováno a 1080p/MPEG‑2 kódování je na pohled dost impozant­ní. Trans­fer má sice své mouchy, ale prezen­tace je obec­ně čistá, plná detailů a barev.

Kla­dy zahrnu­jí dokon­alý zdroj, s bohatý­mi černý­mi tóny a kon­trastem. Barvy jsou odvážné a syté, bez chro­mat­ick­ého šumu. Film je čas­to tmavý (hlavně všech­ny noční části, s převlá­da­jící hlubok­ou mod­rou), ale správně nas­tavený mon­i­tor odhalí jem­né detai­ly i ve stínech, což trans­feru dodává pří­jem­ný poc­it hloubky. Pozůs­tatky po kom­pre­si také nej­sou prob­lé­mové, nej­sou zde žád­né očivid­né makrobloky ani pasterizace.

Počí­tačové zpra­cov­ání fil­mu je však občas pouťově křiklavé. Tyto části jsou měkčí a místy se vizuál­ně per­ou se zbytkem fil­mu. Zkla­ma­lo mě také nějaké dig­itál­ní zpra­cov­ání, které mělo asi odstran­it zrnění, což dál změkči­lo i záběry bez efek­tů. Doost­řování hran je jem­né, ale jsou tu zoubko­vaná mís­ta – větši­nou v dlouhých záběrech s tvrdý­mi lin­ie­mi. Tyto nedostatky nej­sou tak vážné, že by zniči­ly ten­to jinak sil­ný trans­fer, ale nedo­volí mi umístit Erag­o­na mezi nejlepší skupiny Blu-ray prezen­tací, které jsem viděl.

Audio: Hodnotíme zvuk

Video trans­fer je velice dobrý, ale audio je ještě lep­ší. Fox nám servíru­je další DTS HD Loss­less Mas­ter Audio 5.1 pros­torovou stopu, a tím vítězí. Bohužel musím dál naříkat na skutečnost, že součas­ný Blu-ray hard­ware musí plné DTS HD dekó­dování teprve nabíd­nout, což mě donu­ti­lo si vychut­nat pouze zák­lad­ní 1,5mpbs DTS stopu obsaže­nou uvnitř. Ten­to mix je ale dost půso­bivý, takže si mohu jenom před­stavo­vat, jak asi budu nadšený ze zvuku v plném vysokém rozlišení.

Jak asi čekáte, Eragon vyniká v akcích. Zvukový design fil­mu tyto pasáže sil­ně pro­těžu­je, což dává téměř per­fek­t­ní dojem plného vnoření se do děje. Dračí kříd­la máva­jí kolem vás, příšery řvou a spous­ta věcí se pro­hání všude oko­lo a působí téměř vždy sto­pro­cent­ně přesvědčivě. Tónová čis­to­ta a aut­en­tičnost u zad­ních efek­tů je vynika­jící a kaná­ly se jem­ně prolínají.

Zbytek mixu je trochu víc nud­nější. Kon­verza­ční scény mají větši­nou dostatečně slyšitel­né okolí, ale je slabě pot­lačeno, což je pro mě asi jed­iný slabý moment této prezen­tace. Dynami­ka je však prvotříd­ní, místy má masivní hluboké basy a střed­ní a vysoké rozsahy jsou čisté a věrné. Vyvážení hla­sitosti je také pří­jem­né, dokonce tiché dial­o­gy jsou jas­né a zřetel­né. Prvotříd­ní materiál.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Eragon / 3Fox se pro toto další vydání Erag­o­na zmohl jenom na to nejnut­nější. Navz­do­ry vydání úplně nac­paného dvoud­iskového stan­dard DVD, Blu-ray je téměř bez bonusů. Kdo ví proč! Jed­iný oprav­dový bonus je zas­trčený, vlast­ně jsem ani nevěděl, že na disku je, pro­tože není uve­den v sez­na­mu na zad­ní straně kra­bičky. Režisér Stephen Fang­meier nám nabízí sólový audio komen­tář, zaměřený hlavně odborně. U bývalého režiséra reklam to není přek­va­pivé. Fang­meier nám přede­vším vypráví, jak se provádě­ly nejs­ložitější záběry, hlavně z pohle­du efek­tů. Opa­trně se zmíní o změnách mezi kni­hou a filmem, je tu však málo nadšení. Skutečně mě nepřek­va­pu­je, že film dělá dojem pro­jek­tu na proná­jem, vytvořeného někým, kdo se snaží dostat mezi režiséry celovečerních filmů. Komen­tář je sám o sobě v pořád­ku, ale je jako samot­ný film — poněkud suchopárný.

Jed­iný další bonus je sbír­ka high def­i­n­i­tion trail­erů, jsou zde spo­ty na Erag­o­na plus Fan­ta­stická čtyř­ka, Doba ledová: Obl­e­va, Liga vyjímečných, X‑men: Posled­ní vzdor a Noc v muzeu. Jóóóó!

Závěrečné zamyšlení

Jako film u mě Eragon prostě neuspěl. Zdál se mi jako lacin­ný fan­ta­sy film ze Síně slávy tele­vize Hall­mark, jenom s lep­ší­mi speciál­ní­mi efek­ty. Možná kdy­by film nebyl tak očivid­ně vytvořen (a snížen) pro teenagery, mohl by fun­go­vat lépe. Bohužel i toto vydání na Blu-ray je trochu zklamání. Video a audio je oprav­du velice dobré, ale Fox nevysvětlitel­ně vypustil všech­ny bonusy, které byly na stan­dard def­i­n­i­tion vydání, kromě jed­iného audio komen­táře. Co se mě týká, tohle určitě není dobrá ces­ta pro uve­dení nového for­má­tu. Musím sraz­it nějaké body i za vysok­ou cenu u tak­to oškubaného vydání. Dokonce i fanouš­ci fil­mu by si Erag­o­na měli jenom půjčit a počkat na lépe naplně­nou Blu-ray verzi.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv