Ghost Rider (Blu-ray Disc)

Ghost Rider / 1Super­man, Bat­man nebo tře­ba Spi­der­man jsou v dnešních dnech zod­pověd­ní za pozoruhod­ný zájem o mega­lo­man­ské fil­mové trháky; co tedy hol­ly­wood­ské stu­dio udělá, když se potře­bu­je zachránit? Vyplení tre­zo­ry Mar­velu a DC, aby získa­lo tře­ba jen trochu prode­jného a zapam­a­to­vatel­ného hrdinu, který se dá tak vyparádit pomocí ani­mačních triků, že vypadá skutečně skvěle.

Podob­ně to dopad­lo také s Ghost Rid­erem, posled­ním záz­namem pokraču­jící hol­ly­wood­ské pos­ed­losti super­sil­a­mi a ela­stick­ým mater­iá­ly. Přestože je to hrdi­na neznámý většině diváků hlavního proudu, Sony jej zře­jmě považo­val za poten­ciál­ní ikonu, která by mohla zvlád­nout ukočírovat vlast­ní dobro­družství. Bohužel předělaný chudák Ghostík vypadá jako druhořadý hrdi­na, se který­mi se můžeme setkat ve videohrách Mar­vel Alliance vyráběných pro Playsta­tion, a ne jako hvěz­da schop­ná rozvířit vody hol­ly­wood­ského průmyslu. 

John­ny Blaze (Nico­las Cage) byl obyče­jným mladým moto­cyklovým kaskadérem, když zapro­dal svou duši ďáblu (Peter Fon­da). O něko­lik let později je John­ny odvážlivcem známým po celém světě — ovšem jen ve dne; v noci se stává Ghost Rid­erem, ďábel­ským nájem­ným vra­hem, jenž má za úkol hle­dat na zemi zlé duše a posílat je do pekla. Když ale ces­ty osudu přive­dou John­ny­mu do ces­ty jeho dávno ztra­ce­nou lásku (Eva Mendes), uvě­domí si, že se mu naskyt­la druhá šance na to být opět šťast­ným – pokud ovšem dokáže poraz­it ďábla a získat zpět svou duši. Nejdřív ale musí odstran­it z ces­ty Black­hear­ta (Wes Bent­ley), ďáblo­va nepo­razitel­ného a nevyzpy­tatel­ného syna, který plánu­je převzít vlá­du v otcově království a vytvořit peklo na zemi – pokud jej Ghost Rid­er nezastaví.

Ačkoli film vydělal za min­u­lou zimu v domácích pok­lad­nách přes 100 mil­iónů dolarů, dostal výprask jak od kri­tiků, tak od svých skalních fanoušků. Přál bych si, abych mohl říct, že se krit­i­ci mýlí a je to jen další zábavný kousek, které­mu nikdo nerozumí, ale Ghost Rid­er dopadl na zem pěkně tvrdě. Režisér a scénárista Mark John­son je také autorem dřívějšího snímku Dare­dev­il, té dnes už notoricky známé a směšné oslavy Bena Afflec­ka v čer­veném ela­stick­ém kostý­mu; osob­ně však vidím jeho úspěšnost nula ku dvě­ma. Nevím, jestli prostě jen uví­zl ve špat­ných adap­tacích komiksových příběhů, anebo má jednoduše sla­bost pro nekul­tivo­vané druhořadé superhrdiny, ale John­son se rych­le stává Uwe Bollem toho­to žánru.

Prvním prob­lémem snímku je, že Nico­las Cage je asi o dvacet let starší, než by se pro ten­to film hodi­lo. Ve svém rádo­by obleku Ghost Rid­era vypadá oprav­du směšně a jeho milost­né scény s Mendes­ovou jsou kvůli věkové­mu rozdílu skutečně nechut­né. Navíc je Cage úplně mimo. Téměř to vypadá, jako by John­son nevěděl, co s ním, a tak ho jen nechal chodit po place a spoléhal na to, že všech­no zachrání ve střižně. Výsled­kem je pořád­ná vše­hochuť – Cage jed­nou špulí rty jako teenag­er před výbuchem hněvu, poté předvede ohnivé, dospělácké bravurní kousky – celkový efekt ovšem odkazu­je spíše na psy­chicky narušeného jed­ince. Cage může být dobrý v ser­iózních rolích, v nichž ho vede sil­ný režisér, ale v mater­iálu, jako je ten­to, vypadá, že všech­no bere jako zábavu s velk­ou, tuč­nou výplat­ní pásk­ou na konci.

Ste­jně zavádějící je i scénář. Otevřeně přiznávám, že neznám postavu Ghost Rid­era ani jeho komiksové příběhy, ale před­chozí zevrub­ná znalost tématu by neměla být zapotře­bí, aby člověk fil­mu porozuměl. Vyprávění je chvíle­mi doslo­va nes­rozu­mitel­né. John­son v Blu-ray bonusech přiz­nal, že se snímek během zkušeb­ního promítání mno­hokrát měnil; skutečně to vypadá, jako by se snažil vyjít vstříc každé­mu divákovi. Stra­nou byla odsunuta jas­ná moti­vace hrdiny, reál­ní niče­mové i milost­ný příběh, o který nám jde. Každičký zvrat v zápletce a citové rány vyzní­va­jí až příliš jas­ně (a obvyk­le jsou ohláše­ny dlouho dopře­du), přesto však všech­ny vaz­by propo­ju­jící snímek buď ztrati­ly své důležité postavení, nebo byly po testování odstraněny úplně. Jde o vel­mi zvlášt­ní směsku a zdá se, že všich­ni her­ci, nejen Cage, jsou v tom zmatku napros­to ztraceni.

Také sto­jí za zmínku, že jak Blu-ray, tak stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze snímku Ghost Rid­er vyš­ly na videu v podobě rozšířeného ses­tři­hu, tedy s devíti min­u­ta­mi dodatkového mater­iálu navíc. Bohužel tu nena­jdeme žád­ný extra mater­iál, který by vyřešil prob­lémy spo­jené s Ghost Rid­erem. Ačkoli všech­ny doplněné scény dokres­lu­jí John­ny­ho příběh a moti­vaci, snímek není o nic méně matoucím. Kromě něk­terých pěkných počí­tačově upravených záběrů a poutavých akčních scén Ghost Rid­er nen­abízí víc než přestár­lého Cage na motorce obklopeného spous­tou pla­menů. Berte to jako varování.

Video: Zvětšujeme obraz

Ghost Rider / 2Ghost Rid­er vyšel na Blu-ray jako jeden z nejvíce očeká­vaných tit­ulů sezóny. Ne pro­to, že to není dobrý film, ale pro­to, že Ghost Rid­er svou komiksovou pova­hou sli­bo­val skvělý demo mater­iál pro hladové high def­i­n­i­tion nadšence.

Ten­to širokoúh­lý for­mát 2.40:1 a 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer nezk­la­mal. Film se chlubí živým a při­tažlivým vizuál­ním pojetím, bohatý­mi černý­mi bar­va­mi a nemá žád­né zdro­jové prob­lémy. Počí­tačově upravené úseky pří­mo vyskaku­jí z obra­zovky a obraz září přepy­chovým jasem, který je charak­ter­i­stický spíše pro videohry. Kon­trast je pokroucený, ale ne tak krutě jako na něk­terých z posled­ních pokusů Sony. Fil­mová fotografie je skutečně sil­ná co do extrém­ních rozdílů světlých a tmavých oblastí v jed­nom záběru, což sto­pro­cent­ně obo­hacu­je hloubku obrazu. Pale­ta barev je nabitá hluboký­mi mod­rý­mi a ohnivý­mi oranžový­mi a všech­ny barvy jsou napros­to pevné. Dokonce i odstíny pleti jsou abso­lut­ně přes­né – Ghost Rid­er vypadá tak skutečně, jak to jen je u komiksového prostředí možné. Celkový detail obrazu je také dokonalý.

Moje jed­iná malá připomín­ka se týká vel­mi jem­ného roz­drcení černých barev ve stínech a něko­li­ka pří­padů lehkého šumu v tmavších a plošších oblastech něk­terých záběrů. Jinak se ale Ghost Rid­er vznáší těs­ně v závě­su za nejlepší­mi Blu-ray tit­u­ly vydaný­mi v posled­ní době.

Audio: Hodnotíme zvuk

Ghost Rid­er přišel na Blu-ray se dvě­ma mixy – nekom­p­ri­movaným PCM 5.1 sur­round track­em (48 kHz / 16-bit / 4.6 Mb/s) a Dol­by True­HD 5.1 sur­round mix­em (48 kHz / 20-bit). To jsou nes­náze bohat­ství a, upřím­ně řečeno, nad­bytečně přetěžu­jí disk; jde o drzý výstřelek — uvést dva zvukové for­má­ty s vysokým rozlišením na jed­nom disku. V obou pří­padech se jed­ná o bezeztrá­tové kódy, jed­iným skutečným rozdílem je, že PCM má pevně stanove­nou rychlost přeno­su, kdež­to Dol­by True­HD má rychlost volitel­nou (v tom­to pří­padě dosahu­je max­i­ma 3.5 Mb/s). Ať si zvolíte kter­oukoli vari­antu, neb­udete zklamáni – obě přináše­jí zboží vel­mi sebejistě.

Kromě toho, že PCM zní trochu hla­sitěji než Dol­by True­HD, při srovnávání jsem neob­jevil žád­né rozdí­ly. Ghost Rid­er má vel­mi agre­sivní zvukový design a je zážitkem v každém směru. Pozadí je jako bul­doz­er a stě­na diskrét­ních efek­tů je v akčních scénách téměř kon­stant­ní. Zobrazení je vzdušné, efekt 360 stupňového spek­tra sko­ro nahání hrůzu a směrové efek­ty jsou umístěny s dokon­alou přesností.

Dynami­ka je také vynika­jící, hmatatel­ný tónický real­is­mus se rozprostírá po celém spek­tru. Motorky řvou, Wes Bent­ley divoce přehrává a Peter Fon­da mum­lá mezi vyfukováním kouře, přesto jsem rozuměl každičké­mu slovu. Hluboké basy skutečně nakop­nou, něk­teré tóny jsou tak hluboké, že budete zvažo­vat, jestli nepřišroubo­vat váš sub­woofer k pod­laze. Zaručeně tu nena­jdete žád­nou jem­nost, ale scény rozhovorů z očí do očí povětši­nou nabíze­jí ale­spoň min­imál­ní zvuky okolí na pozadí, takže vás track neustále zaměst­nává. Pusťte si ten­to track skutečně nahlas – ať už PCM nebo True­HD – a určitě si vychut­náte skvělý demo materiál.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Ghost Rid­er vyšel na Blu-ray zároveň se stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydáním, které je v nabíd­ce v dvou diskové sadě se spous­tou bonusů. Toto Blu-ray vydání kopíru­je jádro bonusů stan­dard­ního vydání; neob­sahu­je jen jeden rozsáh­lý bonus (Sin and Sal­va­tion: Com­ic Book Ori­gins of Ghost Rid­er; Hřích a spasení: Komiksový původ Ghost Rid­era) a něk­teré, podle mého názoru nud­né, ani­mované reklamy. Navíc jsou všech­ny video bonusy uve­de­ny v 1080p, takže pro mě vynechání něk­terých pří­davků není nijak fatální.

Ústřed­ním kouskem bonusového balíku je tří díl­ný doku­ment Spir­it of Vengeance: The Mak­ing of Ghost Rid­er (Duch pom­sty: Tvor­ba fil­mu Ghost Rid­er). Přestože jde o tři sekce, toto 82 min­u­tové mon­strum je ve skutečnos­ti jed­ným dlouhým kouskem, který rych­le střídá objek­ty záj­mu a přeskaku­je po celé oblasti natáčení. (Zají­mavost: Podle směr­nic je každý DVD bonus delší třiceti min­ut považován za plno­hod­not­ný pro­gram, a pro­to her­ci, kteří v něm vys­tupu­jí, musí dostat pří­platek. Takže kdykoli uvidíte podob­ný dlouhý doku­ment rozdělený do menších úseků, je to obvyk­le z toho důvo­du, že je stu­dio ke svým hvězdám lakomé.)

V každém pří­padě, ten­to bonus obsahu­je rozhovory asi s každým (a tím mys­lím úplně každým), kdo má co do činění s Ghost Rid­erem – celkově to dělá přes třicet osob, včet­ně režiséra Mar­ka John­sona, pro­du­cen­tů Gary­ho Fos­tera, Avi Ara­da, Ari Ara­da a Michaela De Lucy, konzul­tan­ta vizuál­ních efek­tů Kev­ina Mac­ka, design­era pro­dukce Kir­ka Petruc­cel­li­ho, kine­matografa Rus­sel­la Boy­da, koordiná­to­ra kaskadérů Glen­na Boswella, moto­cyklového tech­ni­ka Mar­ka McKin­laye a všech her­ců, mezi nimi napřík­lad Nico­lase Cage, Evy Mendes, Wese Benl­eye, Petera Fondy a Sama Elliot­ta.

První část nabízí obvyk­lou zběž­nou his­torii Ghost Rid­era, infor­ma­ce o hereck­ém obsazení a podob­ně; část dvě servíru­je hlavní chod, zaměřu­je se na klíčové scény a postavy; a třetí odd­íl nabízí příst­up ve sty­lu video deníku a přináší méně rozhovorů, zato více mater­iálu z natáčení. V celém bonusu je roze­se­ta spous­ta infor­ma­cí o speciál­ních efek­tech, včet­ně toho, jak byla vytvoře­na posta­va Ghost Rid­era na jeho hořící motorce; také tu najdeme hloupou odbočku k tak zvané­mu milost­né­mu příběhu. Jed­iným skutečným zklamáním je, že jinak srozu­mitel­ný Spir­it of Vengeance byl určitě dokončen před tím, než šel Ghost Rid­er do kin, takže se tu nikdo nevy­jadřu­je k nepří­jem­ným recenzím.

Ghost Rider / 3Naštěstí, John­son dokonale využil příleži­tosti ve svém audio komen­táři. Vys­tupu­je společně s konzul­tan­tem vizuál­ních efek­tů Mack­em, zatím­co pro­du­cent Gary Fos­ter má celý druhý track sám pro sebe. Řekl bych, že Fos­terův kousek není příliš pove­dený (opaku­je příběhy, navíc pouze z pohle­du pro­du­cen­ta – prostě nuda); John­son je daleko zábavnější, pro­tože se pouští do pěkně žhavých útoků pro­ti kri­tikům, které obviňu­je z nepřá­tel­ství vůči všem filmům založeným na komiksové před­loze, která není nabubřelá a hvězd­ná jako Kate Winslet. Samozře­jmě, že vynechal zře­j­mou záleži­tost – a sice že Ghost Rid­er skutečně je fil­movým odpa­dem — ale to nevadí. Přestože John­sono­vo chvástání nezaruču­je, že u komen­táře vydržíte sedět po celou dobu (také se s Mack­em dotýká otázky speciál­ních efek­tů nebo vych­val­u­je Cage, atd.), jde určitě o zábavný kousek.

Balík bonusů uza­vírá přehled reklam na něko­lik dalších Blu-ray tit­ulů od Sony, a to Prokletí domu slunečnic, Krev jako čokolá­da a Před­tucha. Upoutáv­ka na snímek Ghost Rid­er bohužel není zahrnuta.

Závěrečné zhodnocení

Nejlepší z recen­zí Ghost Rid­era jej označi­la za abso­lut­ně přehnaný kousek — je tedy asi tou nejhloupější a nejhůře obsazenou komiksovou adap­tací od dob Dare­dev­ila. Nico­las Cage je oblečený zvlášt­ním stylem a asi o dvacet let starší, než by se pro ten­to snímek hodi­lo; navíc je scénář tak zamotaný, s toli­ka zvraty a klička­mi, že je téměř nes­rozu­mitel­ný. Toto Blu-ray vydání je však exce­lent­ní. Skvělý obraz, skvělý zvuk, skvělé bonusy – ten­to disk je jed­noz­načným vítězem, který dá vaše­mu domácí­mu kinu skutečně zabrat. Je to možná až příliš pro tak špat­ný film.

Komentáře (4)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Prokletí domu slunečnic (Blu-ray Disc)06:53 3.7.2007:

  […] slunečnic. Jsou zde však upoutávky na jiné tit­u­ly Blu-ray disků od Sony, jako Stomp the Yard, Ghost Rid­er, Krev jako ćokolá­da, Živ­ot jde dál a Smrtící nenávist — ten posled­ní je zvlášť […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Předtucha (Blu-ray Disc)12:01 6.8.2007:

  […] uza­vírá kolekce šesti kino upoutávek na další tit­u­ly Sony, a to Prokletí domu slunečnic, Ghost Rid­er, Živ­ot jde dál, Casi­no Royale, Štěstí na dosah a Prázd­niny. Bohužel tu však nenajdeme […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » Motel smrti (Blu-ray Disc)10:26 20.8.2007:

  […] posled­ní, ale ne nejhorší, tu máme upoutávky na šest dalších Blu-ray tit­ulů: Ghost Rid­er, Před­tucha, Neznámý svůd­ce, Under­world: Evo­lu­tion, The Mes­sen­ger a Hos­tel II. Bohužel tu […]

 4. Portál Blu-ray.CZ » Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)13:47 22.11.2007:

  […] klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray disku ještě nevyšel) od […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv