Happy Feet (Blu-ray Disc)

Happy Feet / 1Byl rok 2006 rokem tučňáků? Všech­no zača­lo pro naše malé ark­tické přátele vel­mi dobře už trhákem Putování tučňáků, který jim při­nesl Oscara za Nejlepší doku­ment. Násle­dovala vlna dět­ských hraček a dalšího zboží s motivem tučňáků; je to prode­jní fenomén, který jsme zažili naposled během dinosauřího šílen­ství na začátku devadesátých let po uve­dení Jurského parku. A potom, na kon­ci listopadu, přišel Hap­py Feet — snímek, který v měsí­ci uve­dení na fil­mová plát­na naplnil všech­ny pok­lad­ny a odsunul stra­nou dokonce i impozant­ní výzvu v podobě Jamese Bon­da v Cas­inu Royale.

Nakonec všech­no to tučňáčí uctívání není tak úplně pošetilé. Hap­py Feet je jednoduše nád­h­erné kreslené dobro­družství – snímek nabitý vtipem, šarmem, zapam­a­to­vatel­ný­mi postava­mi, skvělý­mi pís­ně­mi a ohro­mu­jící ani­mací, která přináší povzbu­di­vý vzkaz o tol­er­an­ci a porozumění. Je to přes­ně ten typ fil­mu, který odplaví všech­nu pachuť, jež zby­la po toli­ka špat­ných vysoko­rozpoč­tových hol­ly­wood­ských ani­movaných pokusech, a připomíná nejlepší výkony Dis­n­eye a Pixaru. Pokud by se našel film tak obdi­vuhod­ný, že byste jej chtěli sevřít v náručí, tak je to právě Hap­py Feet.

Mum­ble (Eli­jah Wood) je prokletým tučňákem, pro­tože se nar­o­dil bez schop­nos­ti zpí­vat; v jejich kmeni je však píseň jed­iným prostřed­kem, jak se seznámit s part­nerem. Náš malý hrdi­na se může jen s obrovsk­ou han­bou dívat, jak jeho kamará­di, kteří se vyk­lubali zároveň s ním, vyřvá­va­jí své veselé melodie a nacháze­jí lásku a uznání svých rodičů a vrstevníků. Mum­ble má však jiný, vel­mi neob­vyk­lý tal­ent – umí stepo­vat, což však není touto tučňáčí společnos­tí doceněno. Bez pís­ně srd­ce, která by jej ved­la, nemůže Mum­ble dokončit školu, což vyděsí jeho rock­ově založeného otce (Hugh Jack­man) a matku (Nicole Kid­man), která pracu­je jako barová zpěvačka.

Všech­no se Mum­ble­mu ještě více zkom­p­liku­je, když se zamilu­je do Glo­rie (Brit­tany Mur­phy), nej­tal­en­to­vanější pěvkyně v jeho třídě, ale není schopen ji nijak oslnit. A co víc, tučňákům poma­lu dochází zdroj obživy; zač­nou obviňo­vat Mum­ble­ho tan­cov­ání a prohlašu­jí, že tím roz­zlo­bil velkého boha Guina. Mum­ble je vyhoštěn z jejich komu­ni­ty a stane se sirotkem; nakonec se ale začlení do jiné kolonie tučňáků, která využívá k přilákání part­nera oblázky mís­to pís­ní. Mum­ble je ostat­ní­mi při­jat, obje­vu­je pýchu, najde mno­ho nových kamarádů a pustí se do hledání nového zdro­je ryb, který by doplnil záso­by jíd­la pro tučňáky; a možná – jen možná – by se pak mohl vrátit do své rod­né kolonie jako hrdina.

Snímek Hap­py Feet, natočený Georgem Millerem (série o Šíleném Max­ovi, všech­ny díly Babe), je úspěšný v každé rov­ině. Okamžitě si zamilu­jeme malého Mum­ble­ho a jeho rod­inu. Příběh upoutá naši pozornost už od prvního záběru a přináší sil­ný citový závěr. Pís­ně okamžitě poznáte, ale jsou skvěle přepra­co­v­ané a nikdy nek­le­sají na úroveň špat­ného karaoke. Ani­mace je vynika­jící, mno­ho záběrů vám prostě vezme dech. Postavám propůjčili hlasy áčkoví her­ci, přesto mě nikdy tyto hlasy velkých hvězd neruši­ly – mís­to toho se každý z nich zaby­dlel ve své roli a přetvořil ji do nové podo­by. To platí pro všech­ny vůdčí osob­nos­ti, včet­ně Robi­na Williamse, který propůjčil hlas nejméně čtyřem postavám, Kid­manové a Jack­mana, jež svůj aus­tral­ský přízvuk překroutili na jižan­ský, a Eli­ja­ha Woo­da, který nikdy nezní jako Fro­do převlečený za tučňáka.

Kolem uve­dení snímku Hap­py Feet do kin vzniklo skutečně mno­ho povyku, který vyvolaly konz­er­v­a­tivní skupiny rodin – vadil jim zjevně otevřeně liberál­ní, k přírodě přá­tel­ský vzkaz ve fil­mu. Musím přiz­nat, že mě tato tvrzení zmát­la. Hap­py Feet je příběhem o tom, že je v pořád­ku být jiný. Je také o tom, jak něk­teří lidé odmí­ta­jí vzdát se i těch nejvíce přežilých před­sud­ků a pokřivených pohledů na svět, je jed­no, jak nel­og­ick­ých, a jak mohou být tyto před­sud­ky přenáše­ny z rodičů na děti. Jde o vel­mi starý vzkaz typ­ický pro ani­mované snímky, takže důvod, proč se tyto skupiny pusti­ly do kri­tiky právě fil­mu Hap­py Feet, je pro mě skutečně záhadou.

V každém pří­padě se nenechte těmi­to spory odra­dit. Hap­py Feet je jed­ním z nevese­le­jších a nejzábavnějších kreslených filmů, který v posled­ních letech přišel z Hol­ly­woodu. Podle mého názoru je ste­jně dobrý jako nejlepší z Dis­ney­ho prací posled­ních let a v pravém slo­va smys­lu rodin­ným filmem – při­tahu­je dítě v každém z nás, přesto nikdy není bla­hosklon­ný k inteligen­ci dospělých. Takže neb­uďte přek­vapeni, když to neb­u­dou jen vaše děti, kdo se bude chtít podí­vat na Hap­py Feet klid­ně stokrát po sobě.

Video: Zvětšujeme obraz

Happy Feet / 2Vzh­le­dem k očekáváním, která vyvsta­la s prvním high def­i­n­i­tion vydáním Pixaru (měl by to být snímek Auta, který vyšel na Blu-ray v červnu), je lehké zapome­nout na ostat­ní špičkové ani­mované tit­u­ly, jež vycháze­jí u výz­nam­nějších studií. Názorným přík­la­dem je tře­ba Hap­py Feet. Je to skvěle vypada­jící snímek a Warn­er podle mého názoru při­nesl nejlepší trans­fer ani­movaného fil­mu, jaký jsem kdy na Blu-ray nebo HD DVD viděl. Upřím­ně, toto 1080p/VC‑1 kódování je bezchyb­né a brzy se stane prvním tit­ulem, po kterém sáh­nu, když budu hle­dat demo mater­iál, na němž bych mohl před­vést, jak skvěle může vypa­dat ani­mace v high def­i­n­i­tion. (Všim­něte si, že jak Blu-ray, tak HD DVD verze Hap­py Feet obsahu­jí ste­jné kódování, dokonce i co do rychlosti přenosu.)

Úroveň detailu je skutečně úžas­ná. Viditel­né tex­tu­ry jsou per­fek­t­ní, od jed­notlivých pírek na zvířat­e­ch, až po třpy­tivé odrazy ledových vod. Dlouhé záběry na zás­tupy tučňáků jsou tak detail­ní, že jsem mohl jas­ně pop­sat každičkého ptá­ka, který by měl vypa­dat spíš jen jako hromád­ka pix­elů. Rych­lé srovnání se stan­dard def­i­n­i­tion verzí, která je obsaže­na v DVD části kom­bi­no­vaného HD DVD/DVD vydání, objasňu­je, jak velká vylepšení high def­i­n­i­tion verze přináší. Tam, kde při­blížení na kůži tučňáků na stan­dard def­i­n­i­tion vypadala jako mod­ročerný dehet, je jem­né odstupňování barev na Blu-ray daleko výraznější. Mrazivá ark­tická oblo­ha a záběry kra­jiny jsou také o mno­ho skutečnější a přináše­jí přes­né obrysy a čis­to­tu, na než je radost se dívat.

Hap­py Feet je krásk­ou mezi kreslený­mi filmy. Barevná pale­ta je hlubší a živější, než jsem očeká­val, vyvaru­je se však pastelového vzh­le­du častého pro dět­ské snímky. Čer­vené, fialové a žluté vypada­jí bohatě, jsou plné, ale ne přesycené. Přestože je mod­rá dom­i­nant­ní bar­vou snímku Hap­py Feet, vizuál­ní pojetí fil­mu není nud­né, pro­tože ani­má­toři dodali cákance oranžových a zelených odstínů nápa­ditý­mi a neob­vyk­lý­mi způ­so­by. Warn­er nabídl také kval­it­ní zdroj s přímým převo­dem z dig­itál­ního na dig­itál­ní, který neob­sahu­je napros­to žád­né kom­pri­mační arte­fak­ty nebo zdro­jové prob­lémy. Je to skutečně fan­ta­stický materiál.

Audio: Hodnotíme zvuk

Warn­er bohužel pokraču­je v úsporách na zvuku Blu-ray vydání. Je smut­ným zvykem, že stu­dio svým áčkovým Blu-ray tit­ulům stále neposky­tu­je Dol­by True­HD tracky, srov­natel­né DTS-HD nebo nekom­p­ri­mované PCM mixy, přestože jejich HD DVD pro­tějšky se chlubí zvukem s vysokým rozlišením. (PCM track, který Warn­er při­nesl na Blu-ray vydání snímku Skry­tá iden­ti­ta min­ulý měsíc, se zdá být pouhou výjimk­ou.) Všech­no, co Hap­py Feet dostal, je Dol­by Dig­i­tal 5.1 Sur­round EX track v angličt­ině, fran­couzšt­ině a španělšt­ině. Naneštěstí pro audiofi­ly se snímek zkrát­ka nemůže rov­nat plno­hod­not­né­mu Dol­by True­HD mixu na HD DVD.

Mezi poz­i­ti­va patří, že se Hap­py Feet chlubí skvělým zvukovým designem a kdy­by neby­lo True­HD tracku, se kterým se porovnává, tak by ten­to mix zněl skutečně úžas­ně. Už od úvod­ní scény, která díky Prin­cově kla­sick­é­mu hitu Kiss hýří roz­jařeným veselím, je zře­jmá dynam­ická pova­ha celého sound­tracku. Frekvenční přenos je na EX mixu vel­mi dobrý od hlubokých basů bub­nů až po široké střed­ní polo­hy. Všech­ny hlasy znějí docela dobře a ve výškách působí vel­mi čistě. Sur­round je také agre­sivní, a to jak při diskrét­ních efek­tech (obzvláště výjimečné jsou záběry útoků lvouna a vel­ry­by), tak při úžas­ném propo­jení hud­by a pís­ní. Pohyb je čas­to směrován s napros­tou přes­nos­tí v celém zvukovém poli a zobrazení je dokonale hlad­ké. Nemám připomínky ani k okol­ní­mu prostředí, pro­tože i v klid­ných scénách se vždy něco děje na pozadí; ten­to živý sound­track vás napros­to obklopí.

Bohužel místem, kde EX mix opro­ti True­HD klopýtá, jsou vel­mi nízké basy, které nema­jí ste­j­nou sílu. Hloub­ka zvukového pole je v EX mixu také menší – je to nedostatek, kterého si vaše uši nevšim­nou hned, ale po něko­li­ka přímých srovnáních se stane zře­jmým. Abych byl upřím­ný, průměrný posluchač nepozná, co tomu chy­bí, ale když při­jde na otázku toho nejlepšího, co může high def­i­n­i­tion nabíd­nout, Warn­er stále prodává Blu-ray s rezervami.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Mým jed­iným zklamáním u snímku Hap­py Feet je to, jak oškubané je toto prvot­ní vydání. Blu-ray, HD DVD i stan­dard def­i­n­i­tion DVD vydání obsahu­jí ste­jné bonusy, ale jed­ná se o skutečně hubený balík. Můžeme jen doufat, že Warn­er toto vydání ošidil jen kvůli spěchu a nechává si v zásobě skutečně skvělý mater­iál na pozdější dvo­ji­tou verzi. Kromě dvou vys­třižených scén jde ve velké míře jen o reklam­ní materiál.

Nejvýraznějším kouskem je jsou rych­lé tři min­u­ty vys­třižených scén. Obsahu­jí dva klipy: Mum­ble Meets a Blue Whale (Mum­ble­ho setkání s ple­jtvákem obrovským) a A Hap­py Feet Moment. Druhá scé­na v pořadí je tak krátká, že ji lze za scénu považo­vat jen stěží, ale první zmíněný kousek se pyšní výjimeč­nou ani­mací, která soupeří se vším, co bylo k shléd­nutí ve vlast­ním fil­mu. Skutečně se vyplatí podí­vat se na ten­to bonus, pro­tože nabízí ohro­mu­jící high def­i­n­i­tion zážitky. (Obě scény jsou uve­de­ny v plném 1080p videu.) Režisér Georgie Miller také nabízí upřím­ný úvod k obě­ma scénám, jež jsou věnovány zes­nulé­mu Ste­vu Erwinovi.

Happy Feet / 3V sek­ci Fun & Games (Zába­va a hry) najdeme kla­sické kratičké ani­mované filmečky od Warn­er Brose, a to I Love to Sin­ga (Milu­ju zpívání), který však kupo­di­vu nemá co do činění s tučňáky, a spíše otravný Dance Like a Pen­guin: Stomp to the Beat (Tan­cuj jako tučňák: Šlapej do ryt­mu) – jde o pětimin­u­tovou taneční lek­ci s tanečníkem a chore­ografem Savionem Gloverem. Něco podob­ného jsme mohli vidět i v bonusech k Příběhu Žralo­ka. Ten­to je zábavný jen díky Gloverově neúmyslně vtip­né výslovnos­ti slov Drrrž rooovnováááhu­uu!, jež opaku­je stále dokola.

Sérii bonusů uza­víra­jí dva videok­lipy v plném obrazu 4:3, a to pro The Song of the Heart od Prince a Hit Me Up od Gia. Dále tu máme upoutávku na film, která je jed­iným z bonusů (tedy kromě výše zmíněných vys­třižených scén) uve­deným v 1080p videu.

Závěrečné zhodnocení

Hap­py Feet je skutečně obdi­vuhod­ným snímkem. Navz­do­ry diskuzím, které probíraly eko­log­ický vzkaz fil­mu, si mys­lím, že jde o inspi­ra­tivní příběh, v němž je indi­vid­u­ali­ta na prvním místě, a ne o polemiku. Navíc se snímek může pochlu­bit vynika­jící ani­mací a špičkový­mi hlasový­mi tal­en­ty. Warn­er při­nesl na Blu-ray vydání skvělou kval­i­tou obrazu – už to samo o sobě z něj dělá pro většinu diváků disk, který si prostě musí koupit. Ačkoli je sound­track na Blu-ray vydání poměrně dobrý, stu­dio pokraču­je v neslavné tradi­ci degradování audia; ale­spoň ve srovnání s plno­hod­not­ným Dol­by True­HD track­em, který si vys­louži­la HD DVD verze. Jed­iným dalším slabým místem je anorek­tický balíček bonusů – můžu se jen domýšlet, že dvo­jitá vár­ka je už na ces­tě. Přesto jsem si skvěle užil celý film a nemám připomínky k pří­mo ref­er­enční kval­itě obrazu. A stále tu je nadě­je, že Warn­er zapracu­je na rovno­cen­ném zacházení s tit­u­ly, které vycháze­jí na obou formátech.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Divoké vlny (Blu-ray Disc)10:41 27.10.2007:

    […] Putování tučňáků, který překon­al všech­ny reko­rdy návštěvnos­ti kin, nebo ani­movaný hit Hap­py Feet, jenž napros­to okou­zlil všech­ny diváky svou armá­dou tančících a zpí­va­jících opeřenců. […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv