Prokletí domu slunečnic (Blu-ray Disc)

The Messengers / 1Ten­to film vychází dost pozdě po vlně hororů označených PG-13, vyvolané v Japon­sku filmem Grudge (Nenávist), Prokletí domu slunečnic je však spíše jako týden starý chle­ba. Jsou v něm sko­ro všech­na klišé z filmů o strašidel­ných domech, během těch 84 min­ut budete úspěšnější při počítání vrza­jících dveří a pohledů na smrtel­ně bledé děti, než kdy­byste se pok­oušeli najít ale­spoň jed­iný svěží a kreativní nápad.

Film začíná jako všech­ny filmy o strašidel­ných domech — vzpomínk­ou na příšernou přího­du v min­u­losti, která odstar­tu­je násle­du­jící strašlivé události. V tom­to pří­padě jde o rod­inu ze vzdálené farmy v Sev­erní Dakotě, která je napade­na a poté zmizí, což dá vzni­knout míst­ní pověsti, že v domě straší. Po pěti letech se do domu nastěhu­je mladá rod­i­na Solo­manů hleda­jící zde nový živ­ot. Vážný otec Roy (Dylan McDer­mott) se stále ještě srovnává se svým obchod­ním neúspěchem a doufá v nový začátek jako pěsti­tel slunečnic (to není vtip). Jeho žena Denise (Pene­lope Ann Millerová) si manželový­mi plány není až tak jistá, ale víc se zabývá trestáním dcery Jess (Kris­ten Stew­artová) za neho­du v opi­losti, po které malý syn Ben (Evan a Theodore Turn­er) zůstal němý. 

Odsud mohl film jít dvě­ma ces­ta­mi: Buď mohl dál zkoumat vývoj rodiny a využít celé přízračné pozadí k vytvoření hmatatel­ného tušení nastá­va­jící hrůzy a zvratu, nebo se mohl uchýlit ke všem těm běžným a pokul­há­va­jícím žán­rovým kon­vencím a vykon­struo­vané­mu přek­va­pivé­mu kon­ci. Prokletí domu slunečnic si bohužel vybral tu druhou ces­tu. Od prvního záběru nena­jdete nic nového, každý dějový zvrat a prud­ké leknutí je jas­né už dlouho dopředu.

Abych byl spravedlivý, strašidel­né domy jsou zák­la­dem horo­rového žán­ru a dokonce ani ty nejlepší toho­to druhu (původ­ní The Haunt­ing, Pol­ter­geist, The Changeling) nej­sou úplně orig­inál­ní. Jsou ale ale­spoň zají­mavé svý­mi přesvědčivý­mi postava­mi a jedinečně děsivý­mi nestvůra­mi. Prokletí domu slunečnic není úspěšný ani v jed­nom. Stew­artová (Pan­ic RoomÚkryt) je sice jako Jess ned­balá a sym­pat­ická, McDer­mott a Millerová své role však hra­jí jako úplné klišé — vešk­eré vztahy v rod­ině vypada­jí falešně a nakonec mají málo společného s konečným odhalením. A můžou vůbec ti malí podi­vní duchové dětí s bledý­mi tváře­mi ještě něko­ho vyděsit?

Fil­mu ale musíme přičíst k dobru, že ale­spoň jeho pro­dukce dosahu­je obvyk­lého stan­dar­du. Prokletí domu slunečnic má vhod­ný, jako­by zrnitý vzh­led, se vše­mi těmi Hitchkokovský­mi úhly kamery a náladový­mi atmos­féra­mi. Hud­ba od Josepha LoD­u­ca je také zají­mavým žán­rovým pokusem, fil­mu dává sko­ro ves­ničan­sky groteskní poc­it, který naz­naču­je téměř unikát­ní příst­up k tomu­to jinak pro­marněné­mu mater­iálu. Bohužel, pokud nejste úplně pos­edlí po vrza­jících dveřích a dlouhých, dlouhých, dlouhých záběrech stínů na kon­ci tmavých chodeb, pravděpodob­ně tu nic uspoko­jivě hrozivého nenajdete.

Video: Zvětšujeme obraz

Pro Prokletí domu slunečnic nám Sony servíru­je vysoce styl­i­zo­vaný 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer. Film je sil­ně barevně kolorovaný, kon­strast­ní vzh­led je pěkně podán, s neposkvrněným zdro­jem. Pouze úvod­ní chvíle jsou trochu hrubé — čer­nobílý pro­log vypadá přehnaný, výsled­kem jsou očivid­né pruhy a obraz s ostrý­mi hrana­mi. Když film přep­ne do barvy, naštěstí se to zlepší. Odstíny nej­sou přirozené, ale nej­sou ani tak inten­zívní, že by se do sebe vpí­je­ly, a tóny jsou tak real­i­stické, jak se dá očeká­vat. Kon­trast je trochu ostrý, ale detai­ly jsou obec­ně sil­né, přede­vším v částech za den­ního svět­la. Hloub­ka je také nad­průměrná, jestli ne pří­mo vyjímečná (na nové vydání). Jed­iné, čeho jsem si všiml je něko­lik zubatých okra­jů, viditel­ných na vysoce kon­trast­ních věcech a v poma­lých záběrech — nekonečná pole slunečnic se někdy roz­pada­jí a vypada­jí až moc dig­itál­ně. Jinak má Prokletí domu slunečnic živý a čas­to náladový trans­fer, který fil­mu slouží k dobru.

Audio: Hodnotíme zvuk

The Messengers / 2Podíve­jme se, co v noci vydává zvuky. Zvukaři za Prokletím domu slunečnic jsou tak zamilo­vaní do vrza­jících dveří a šokových zvukových efek­tů, že se v tom­to soundracku vážně moc jiného nedě­je. Točí se stále mezi trochu moc hla­sitým a trochu moc tichým — i když, vzh­le­dem k tomu, že se jed­ná o horor, musím říct, že zvukové opičky byly efektní.

Sony zde nabízí svo­ji typ­ick­ou nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou zvukovou stopu (48kHz/16-bit‑4.6mpbs), tech­nicky je docela sil­ná — hluboké basy jsou hla­sité ale pevné a dial­o­gy (navz­do­ry střed­ní­mu rozpoč­tu fil­mu) se nikdy nez­da­jí lev­ně nahrá­vané. Výše zmíněný prob­lém s hla­sitostí však může být v horních úrovních pro­tivný — slo­va byla při mixování zjevně pot­lače­na, aby šokové scény zně­ly ještě hla­sitěji, což ale není náhra­da za pravé zděšení. Ve světlých chvilkách jsou okol­ní zvuky docela aktivní, s žád­ný­mi podi­vný­mi zvukový­mi efek­ty v pozadí. Pro­línání kanálů je také dost efek­t­ní a břinka­jící hud­ba je obzvláště půso­bivá, což je podle mého názoru nejsil­nějším prvkem fil­mu. Je to sice iron­ické, ale Prokletí domu slunečnic je asi hrozivější, když necháte zavřené oči.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Prokletí domu slunečnic se na Blu-ray i na stan­dard def­i­n­i­tion DVD obje­vu­je s něko­li­ka bonusy. I když balíček není nijak mimořád­ně objem­ný, všech­ny bonusy založené na videu jsou ale­spoň prezen­továny v plném 1080p rozlišení.

Začínáme audio komen­tářem zaměřeným na scénář, s hvěz­da­mi Kris­ten Stew­artovou a Dustinem Mil­li­ganem, plus se zde účast­ní scénárista Mark Wheaton a tvůrce efek­tů Bruce Jones. Bratří Pan­gové (Oxide Pang Chun a Dan­ny Pang), režiséři fil­mu, nej­sou součástí této skupiny a komen­tář pro­to vypadá poněkud nahodile, ale přede­vším Stew­artová prokazu­je ryzí zájem o vyjádření druhých a uržu­je snímek v běhu. Příběhy z natáčení jsou bohužel tak trochu nemast­né-nes­lané (zvlášť Mil­li­gan si asi dělá sran­du sko­ro ze vše­ho). Komen­tář je prostě pouze pro skalní fanoušky.

The Messengers / 3Jed­iný další pří­dav­ek charak­ter­i­stický pro ten­to film je 37 min­u­tový doku­ment Exhum­ing The Mes­sen­gers (Obnažu­jeme Prokletí domu slunečnic), který je rozdělen do sed­mi částí: Pang Vision (Pan­go­va vize), Script Evo­lu­tion (Vývoj scénáře), Con­struct­ing the Set(Stav­ba scén), Kris­ten Stew­art: Ris­ing Star (Kris­ten Stew­artová: Stoupa­jící hvěz­da), John Cor­bett: Unex­pect­ed Vil­lain (John Cor­bett: Nečekaný padouch), Meet the Crows (Sez­namte se s vrá­na­mi) a Explor­ing Visu­al Effects (Zkoumáme vizuál­ní efek­ty). Je vlast­ně docela stan­dard­ní doku­ment z natáčení. Všich­ni hlavní her­ci a člen­ové štábu posky­tu­jí inter­view, děla­jí spous­tu dějových reka­pit­u­lací a taky absurd­ní bon-moty jako Toto rozhod­ně není jen další obyče­jný film o strašidel­ném domě! Zau­j­mout by však mohly části zaměřené na bra­try Pan­govy (jsou to identická dvo­jča­ta), kteří s Prokletím domu slunečnic děla­jí v USA svůj reži­jní debut. Jeden z her­ců suše poz­na­me­nal, že by se mohli při režírování stří­dat, zatím­co jejich rod­ná kore­jšti­na je nuti­la do never­bál­ního vyprávění.

Bohužel zde není žád­ný trail­er na Prokletí domu slunečnic. Jsou zde však upoutávky na jiné tit­u­ly Blu-ray disků od Sony, jako Stomp the Yard, Ghost Rid­er, Krev jako ćokolá­daŽiv­ot jde dál Smrtící nenávist — ten posled­ní je zvlášť přek­va­pivý, neboť ještě nebyl ohlášen pro vydání na Blu-ray (i když se o tom už měsíce spekulovalo).

Závěrečné hodnocení

Prokletí domu slunečnic je velice stan­dard­ní film o strašidel­ném domě v době po fil­mu Grudge, doporučit zde lze jen málo. Zatvrzelí fanouš­ci žán­ru jej můžou považo­vat za dostatečně děsivý na to, aby mu obě­to­vali deš­tivé neděl­ní odpoledne, ale všich­ni ostat­ní se asi budou nudit. Toto vydání na Blu-ray je však docela dobré, chlubí se ostrým trans­fer­em a sound­track­em a dokonce i něko­li­ka dobrý­mi bonusy.

Komentáře (4)

 1. Portál Blu-ray.CZ » Ghost Rider (Blu-ray Disc)00:28 3.7.2007:

  […] bonusů uza­vírá přehled reklam na něko­lik dalších Blu-ray tit­ulů od Sony, a to Prokletí domu slunečnic, Krev jako čokolá­da a Před­tucha. Upoutáv­ka na snímek Ghost Rid­er bohužel není […]

 2. Portál Blu-ray.CZ » Předtucha (Blu-ray Disc)19:51 4.8.2007:

  […] bonusů uza­vírá kolekce šesti kino upoutávek na další tit­u­ly Sony, a to Prokletí domu slunečnic, Ghost Rid­er, Živ­ot jde dál, Casi­no Royale, Štěstí na dosah a Prázd­niny. Bohužel tu však […]

 3. Portál Blu-ray.CZ » 30 dní dlouhá noc (Blu-ray Disc)01:03 12.2.2008:

  Na závěr tu máme upoutávky (HD) v plném 1080 videu k Blu-ray tit­ulům od stu­dia Sony, jako jsou Slídil, Steep, Prokletí domu slunečnic, Walk Hard: The Dewey Cox Sto­ry a snímek naz­vaný Fernet.com, jehož uve­dení na Blu-ray ještě neby­lo ohlášeno. […]

 4. jess.bells.bella.cullen13:42 15.5.2011:

  ten­to horor je super,noa co že je podob­ný jako ostatní,každý horor,i když je stelný,má své vlast­ní kou­z­lo a je v něčem ´jiný !! skuste si vymyslet vlast­ní horor nebo jiný film a uvidíte že to není dvakrát jednoduché,takže se první díve­jte na sebe a pak teprv komen­tu­jte a odsuzu­jte jiné horory !!

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv