Želvy ninja (Blu-ray Disc)

Teenage Mutant Ninja Turtles / 1Všech­no to zača­lo jed­ním vtipem. Komik Kevin East­man chtěl udělat par­o­dii na oblíbence jako Dare­dev­il, The New Mutants, Cere­bus a Ronin, tak sehnal nějaké peníze a sám v roce 1984 pub­liko­val žer­tovné Źelvy nin­ja. Díky jeho výtvoru vznikl téměř přes noc ani­movaný tele­vizní ser­iál spolu s hračka­mi a sérií komik­sů. Tele­vizní ser­iál pokračo­val až do začátku 90. let a v té době už celá gen­er­ace dětí brala East­manův vtip zcela vážně.

Ještě ani dvacet let poté to želvy nevz­daly. V letech po jejich debu­tu se objevila úspěšná série hraných akčních filmů, nové akční fig­urky byly vydávány pravidel­ně a dokonce i nedávno byly znovu uve­de­ny v tele­vizi. Posled­ní výstřel z toho­to ziskového tanku vyšel v podobě Želv nin­ja, celovečerního počí­tačově ani­movaného fil­mu, se začí­na­jícím spisovatelem/režisérem Kevinem Munroem za volantem. Pokračo­vat »

Disturbia (Blu-ray Disc)

Disturbia / 1Když Dream­Works a Para­mount poprvé oznámili svůj záměr vydat Dis­tur­bii, nikdo od toho samozře­jmě nic zvlášt­ního nečekal. Málok­do si dokázal před­stavit, že by tato nová teenagerovská verze Hitch­cock­o­va klíčového Okna do dvo­ra mohla nějak přis­pět k oživení skomíra­jícího horo­rového žán­ru, který v min­ulých letech živořil na ubo­hých pokračováních a nepří­jem­ných mučících sním­cích ve snaze uni­knout ze sta­gnace tržeb.

Ale vida, při uve­dení do kin na začátku toho­to roku se ukáza­lo, že Dis­tur­bia byl spící hit. Jenom v domácích kinech dosáh­la na trž­by přes 80 mil­ionů dolarů. Kri­ti­ka sice neby­la zrov­na vlíd­ná, ale kdy­by nic jiného, tak úspěch fil­mu ale­spoň ukázal, že dnešní mládež ve svých horo­rových filmech hledá i víc než jen krev a bru­tal­i­tu, a že osvěžená předěláv­ka Hitch­coc­ka ze staré školy může i v dnešní době slav­it velký komerční úspěch. Pokračo­vat »

Ztracené město (Blu-ray Disc)

Lost City / 1Jak se říká, ces­ta do pekla je dlážděná dobrý­mi před­sevzetí­mi. Nikde jinde to asi neplatí víc než u špat­ného fil­mu — nechme šlechet­nost stra­nou, ze špat­ného fil­mu neb­ude dobrý jenom díky dobrým záměrům. Bohužel je to osud Ztra­ceného měs­ta. Pro Andy­ho Gar­ciu (film režíru­je a také v něm hra­je) je to srd­cová záleži­tost, Ztra­cené měs­to je vlast­ně jeho milost­ný dopis rajské­mu mís­tu, které opustil jako chlapec. Gar­cía vyrůstal v Havaně v 50. letech a Kubu opustil v roce 1961, dva roky po Cas­tro­vě rev­olu­ci. Ale Ztra­cené měs­to není auto­bi­ografický příběh jako takový — dá se spíše pop­sat jako nové zobrazení dobře zdoku­men­to­vané his­torické doby, jak jej vidí oči zaslepené tes­knou nos­tal­gií. Pokračo­vat »

Bude Paramount používat kamenné destičky?

  • 22.8.2007
  • Jirka Pech

Paramount Logo / SmallJeden z největších amer­ick­ých fil­mových dis­trib­u­torů, společnost Para­mount Pic­tures, společně s ani­má­to­ry, kteří dali nedávno svě­tu již třetího Shre­ka, studiem Dream­Works Ani­ma­tion SKG (obě patří mezi rodin­né stříbro holdin­gu VIACOM), včera oznámili, že dále neb­u­dou pod­porovat for­mát Blu-ray Disc. Para­mount také vydá pláno­vané Blades of Glo­ry pouze na HD DVD.

Poznám­ka: Akcie VIACOM reago­v­aly na tuto zprávu půl­pro­cent­ním růstem, přestože média hod­notí akci přine­j­menším roz­poru­plně. Pokračo­vat »

Purpurový déšť (Blu-ray Disc)

Čas od času můžeme v popové kul­tuře zachytit momen­ty, kdy hvězdy přiloží ruku k dílu a na krátký a nád­h­erný okamžik umělec a jeho pub­likum sply­nou v jed­no. Purple Rain / 1Podob­ně jako moucha v jan­taru je v těch­to dílech zachycen duch doby a ten­to okamžik je navždy vylep­tán do pově­domí davů.

Jeden takový moment přišel v roce 1984, kdy Prince okou­zlil svět svým Pur­purovým deštěm. Je to více než album, více než film a více než obří tour — Pur­purový déšť zna­me­nal zemětře­sení v hud­bě, módě, fil­mu i proslu­losti umělce. Bylo to ste­jné, jako když se Bea­t­les poprvé objevili v Show Eda Sul­li­vana nebo když Michael Jack­son prvně předvedl svůj moon­walk na 50. výročním speciálu stu­dia Motown — pokaždé můžeme jas­ně vycítit blesk zachycený v láhvi. Pokračo­vat »

Neznámý svůdce (Blu-ray Disc)

Perfect Stranger / 1Díky bohu za zákon neočeká­vaného. Poté, co Neznámý svůd­ce letos na jaře dostal samé zniču­jící recen­ze během svého krátkého proběh­nutí v kinech, úplně jsem čekal pohro­mu šílených rozměrů. Samozře­jmě, tohle rozhod­ně není dobrý film – je vlast­ně dost podělaný. Ale k mému velké­mu přek­vapení se mi ste­jně zdál v určitém bizard­ním smys­lu zábavný a okáza­lý, asi jako výpůjč­ka na neděl­ní odpoledne.

Halle Berry­ová tu hra­je Rowenu Priceovou, inves­tiga­tivní reportérku, jejíž afér­ka s ženatým reklam­ním pra­cov­níkem Har­risonem Hillem (Bruce Willis) skončí vraž­dou. Rowe­na podezřívá Hilla a v pře­stro­jení, za pomo­ci svého kom­plice zblázněného do počí­tačů Milese Haley­ho (Gio­van­ni Ribisi), se vydává za dvě velice svůd­né ženy: Kather­ine, sexy zás­tup­kyni pracu­jící v Hillově agen­tuře a Veron­icu, svá­di­vou pokušitelku z inter­ne­tového chatu. Během této nebezpečné vir­tuál­ní hry na kočku a myš oba, Rowe­na i Hill, pos­tup­ně zjistí, že věci nemusí být jak se zda­jí – a že skutečný vrah nemusí být ten, kterého všich­ni podezří­va­jí. Pokračo­vat »

Motel smrti (Blu-ray Disc)

Vacancy / 1Snímek Motel smr­ti se objevil uprostřed odřezá­vaných končetin a řvoucích motorových pil, které domi­no­valy horo­rové­mu žán­ru v posled­ních letech; je však trochu odlišný ve svém přís­tupu – zdůrazňu­je tajem­nost před sadis­mem a urput­né napětí před bru­tal­i­tou.

Před­pok­la­dy toho­to fil­mu jsou vel­mi jednoduché, a lehce se tak podobá skvělé­mu neznámé­mu kousku z pláten kin sed­mdesátých let. Luke Wil­son a Kate Beck­in­sale si zahráli Davi­da a Amy Fox­ovy, pár na pokra­ji rozvo­du kvůli smr­ti jejich malého syna zav­iněné nehodou. Když je od podep­sání rozvodových papírů a defin­i­tivního odloučení dělí už jen dny, je dvo­jice kvůli poruše auta donu­ce­na zůs­tat společně v motelu. Uvnitř svého poko­je však nalez­nou hro­madu násil­nick­ých, sex­uál­ně zaměřených filmů a rych­le si uvě­domí, že celá míst­nost je vybavená kam­era­mi a pokud neu­ni­knou, stanou se další­mi oběť­mi, které skončí na nahrávce. Pokračo­vat »

Nebezpečné hry (Blu-ray Disc)

Wild Things / 1Víte­jte v Blue Bay na Floridě. Toto mýtické, elit­ní měs­to u pláže je jako vys­třižené pří­mo ze stránek kla­sick­ého Hol­ly­wood­ského fil­mu noir Blue Bay je svět řízený penězi, korupcí a mocí, kde každý muž je pod­vod­ník a každá žena lacin­ná, přeero­ti­zo­vaná nymfo­man­ka, co vás pro pár babek uškrtí. Je to také svět Nebezpečných her, jed­no­ho z nejper­verznějších filmů pro prachy od slavných dob Zal­mana Kinga.

Příběh sám dává zcela nový výz­nam slovu špí­na. Matt Dil­lon vys­tupu­je v roli Sama Lom­bar­da, míst­ního stře­doškol­ského porad­ce, který je znám tím, že – jak to říct — mladým dámám (a občas něk­terým jejich matkám) vypomáhá nad rámec škol­ních osnov. Naneštěstí se střetne se špat­nou nebezpeč­nou hrou, když chce popohnat vývoj krás­né Kel­ly Lanier Van Ryanové (Denise Richardsová). Kel­ly jej násled­ně obv­iní ze znásil­nění a dostane tím Sama do prekérní situ­ace. Měl totiž kdysi aférku s její matk­ou, San­drou (There­sa Rus­sellová), což je náhodou nejbo­hatší žena v Blue Bay. Pokračo­vat »

Goemul (Blu-ray Disc)

The Host / 1Jihoko­re­jská kine­matografie se v posled­ních letech rych­le rozrůstá a něko­lik mladých fil­mařů z této země nepřetržitě zásobu­jí svět špičkový­mi filmy, které přek­va­pu­jí diváky na všech kon­ti­nen­tech. Po pre­miéře na Fil­movém fes­ti­valu v Cannes v roce 2006 horo­rový snímek Goemul rozmet­al sta­tis­tiky návštěvnos­ti kin ve své rod­né zemi a stal se nejvíce vydělá­va­jícím jihoko­re­jským snímkem všech dob.

Film vypráví příběh rodiny z Jižní Kore­je, jejíž živ­o­ty se převráti­ly vzhůru nohama poté, kdy se z řeky Han vynoří zmu­to­vaná příšera a začne útočit na všech­ny, které uvidí. Čle­ny nefunkční rodiny jsou Gang-du (Kang-ho Song), jeho malá dcera Hyun-seo (Ah-sung Ko), jeho postarší otec (Hie-bong Byeon), podrážděný bra­tr (Hae-il Park) a ses­tra (Du-na Bae), šampión­ka v lukostřel­bě. Když si příšera naplní bři­cho a odchází, unese mal­ou Gang-duovu dceru a odnese ji do svého domo­va v kanále. Jak­mile rod­i­na zjistí, že Hyun-seo je stále naživu, vypraví se na tro­ufalou záchran­nou výpravu tváří tvář nestvůře a pan­ick­é­mu přís­tupu vlády. Pokračo­vat »

Final Fantasy: Esence života

Final Fantasy: The Spirits Within / 1Když se Final Fan­ta­sy: Esence živ­ota poprvé objevila v kinech, zcela počí­tačově ani­movaný film byl pořád ještě u pok­laden nevyzk­oušené zboží. Jistě, Pixar byl úspěšný s něko­li­ka velký­mi hity, ale velká stu­dia stále ještě deba­to­vala, zda počí­tačově gen­erovaná ani­mace může být komerčně živ­otaschop­né médi­um na úrovní kla­sick­ých, ručně kreslených ani­mací. Pro­to byly v létě roku 2001 všech­ny oči obrá­ce­ny na velko­rozpoč­tovou Final Fan­ta­sy stu­dia Sony a Shre­ka od Dream­Works (oba filmy vyš­ly v krátkém rozmezí něko­li­ka měsíců) — měli to být pokus­ní králí­ci a určit budouc­nost počí­tačové ani­mace u pok­laden kin. Díky bohu za velkého zeleného zlo­bra … Pokračo­vat »

Nehynoucí láska (Blu-ray Disc)

Immortal Beloved / 1Lud­wig van Beethoven je jistě jed­ním z nejvýz­nam­nějších skla­datelů celé his­to­rie hud­by. Nejen že mil­ióny lidí i po dvou stech letech rozpoz­na­jí jeho sklad­by, ale jeho dílo zůsta­lo pro mno­hé z nás nejas­né kvůli své složi­tosti a sta­lo se vzorem pro skla­datele všech dob. Vedle své hud­by však Beethoven zanechal ještě tajem­ství, které se výzkum­ní­ci a his­torikové snaží rozluštit už od jeho smr­ti; to se také sta­lo východiskem pro biografický snímek z roku 1994 Nehy­noucí lás­ka.

Pokračo­vat »

Ostřelovač (Blu-ray Disc)

Shooter / 1Co by se sta­lo, kdy­by byl do doby prezi­den­ta Bushe znovu vsazen John Ram­bo, jenom bez Viet­nam­ské války a s vizáží Mar­ka Wahlber­ga? Přes­ně z toho vychází Ostřelo­vač, mod­ern­izace kul­tovního románu Stephena Huntera z roku 1993 Elit­ní odstřelo­vač (Point of Impact).

Příběh sám kromě svých ambicí moc nemá. Pro­plétá se zde kon­spir­ační thril­er se socio-pol­i­tick­ým komen­tářem a jako pří­dav­ek dostaneme trochu té omáčky typu: jak osamělý bojovník při­jel na bílém koni a nakopal všem prdel. Výsled­kem je trochu retro miš­maš, i když s něko­li­ka mod­erní­mi zvraty. Pokračo­vat »

300: Bitva u Thermopyl (Blu-ray Disc)

300 / 1Pře­sou­vání románů na plát­na kin bylo vždy uměním nepřes­nos­ti. Kvůli přirozeným rozdílům mezi těmi­to dvě­ma médii jsou vynechávány důležité části původ­ního mater­iálu a výsled­ky se pak mohou hod­ně lišit. A možná právě pro­to Hol­ly­wood zažil v posled­ních letech tolik úspěchů s adap­tace­mi kreslených románů.

Se svým nevelkým množstvím tex­tu a tro­ufalým, výrazně obrazným vyprávěcím stylem jsou i ty nejza­padle­jší komiksy připrave­ny na zfil­mování více než jakýkoli typ­ický best­seller. Navíc posled­ní pokroky v ani­maci nijak neomezu­jí míru výstřed­nos­ti zpra­cov­ání těch­to románů – vlast­ně pokud by měřítkem byly výdělky, tak lze říct, že čím více hran­ic film překročí, tím lépe. Pokračo­vat »

Babel (Blu-ray Disc)

Babel / 1Pět jazyků. Čtyři příběhy. Tři kon­ti­nen­ty. Jeden zbloudilý náboj. Richard (Brad Pitt) a Susan (Cate Blanchet­tová) je bohatý pár ze San Die­ga na dov­olené v Maroku. Jejich dvě děti jsou doma v péči mex­i­cké hospo­dyně Amelie (Adri­ana Bar­ra­zová). Jejich auto­bus ces­tu­je po venkově, ve ste­j­nou dobu se v ruk­ou mladých synů (Said Tarchani a Boubker Ait El Caid) míst­ního pastýře náhodou ocitne puš­ka, děti ned­bale vys­třelí a nevě­domky zasáh­nou Susan v pro­jíždějícím auto­buse. Mez­itím jsou děti Susan a Richar­da s Amelií na nevin­ném výletě na jih od hran­ice v ohrožení, uvíz­nou tam a mají jen mal­ou naději, že se budou moci vrátit do Ameriky. Ve ste­j­nou dobu v Tok­iu se vdovec Yasu­jiro (Koji Yaku­so), který je spo­jen s pušk­ou složitý­mi pře­suny vlast­nictví, pok­ouší vyrov­nat vzpomínka­mi na nedávno zes­nu­lou manželku a se svým nap­jatým vzta­hem k hluché dceři Chieko (Rinko Kiku­chiová). Ten­to řetězec událostí dosahu­je přes zeměk­ouli a má dalekosáh­lé pol­i­tické násled­ky.

Pokračo­vat »

Předtucha (Blu-ray Disc)

Premonition / 1Zdá se, že Hol­ly­wood nikdy neom­rzí příběhy postav, které najed­nou získa­jí schop­nost vidět budouc­nost, aby mohly násled­ně bojo­vat s násled­ky snahy to změnit. Ten­to zaprášený kon­cept dostal min­u­lou zimu novou tvář ve snímku Před­tucha, jenž je neob­vyk­lým, poko­rným vozítkem slávy bývalého amer­ick­ého zlatíč­ka Sandry Bul­lock. Dílem exis­ten­ciál­ní dra­ma, dílem otevřený nad­přirozený thriller – podobá se fil­mu týdne z Life­time zkřížené­mu se snímky Šestý smysl a Sleč­na Drsňák.

Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv