Bude Paramount používat kamenné destičky?

  • 22.8.2007
  • Jirka Pech

Paramount Logo / SmallJeden z největších amer­ick­ých fil­mových dis­trib­u­torů, společnost Para­mount Pic­tures, společně s ani­má­to­ry, kteří dali nedávno svě­tu již třetího Shre­ka, studiem Dream­Works Ani­ma­tion SKG (obě patří mezi rodin­né stříbro holdin­gu VIACOM), včera oznámili, že dále neb­u­dou pod­porovat for­mát Blu-ray Disc. Para­mount také vydá pláno­vané Blades of Glo­ry pouze na HD DVD.

Poznám­ka: Akcie VIACOM reago­v­aly na tuto zprávu půl­pro­cent­ním růstem, přestože média hod­notí akci přine­j­menším roz­poru­plně.

Kel­ley Avery, prezi­den­t­ka Para­moun­tu, řekla nov­inářům, že společnost se rozhod­la pro HD DVD exk­luziv­i­tu (dosud byly všech­ny high def­i­n­i­tion tit­u­ly Para­moun­tu dos­tup­né v obou for­mátech), pro­tože HD DVD nabízí vyšší kval­i­tu, nižší výrob­ní nák­la­dy a nižší ceny přehrá­vačů. V posled­ních dvou bodech s ní bohužel musím souh­l­a­sit. V prvním nikoli, pro­tože jak víme, kvali­ta HD DVD je v nejop­ti­mističtějším pří­padě ste­jná jako kvali­ta Blu-ray disků. A co se týče výrob­ních nák­ladů na Giga­byte obsahu, je před­nost HD DVD přine­j­menším pochyb­ná.

S paní prezi­den­tk­ou ostře nesouh­lasil ani kon­tro­verzní režisér megahi­tu Trans­form­ers, Michael Bay, který prohlásil, že když chce stu­dio pru­dit diváky, on pro ně Trans­form­ers 2 točit neb­ude. Ovšem dnes ráno přiz­nal, že jeho reakce byla poněkud přehnaná (poté co úda­jně viděl jeden film na HD DVD) a prý se těší na HD DVD budouc­nost Para­moun­tu. Prostě řečičky, mar­ket­ing, píár, …

Ten­to krok Para­moun­tu může vyvolat reak­ci dalších studií, která mohou pře­s­tat pod­porovat Blu-ray Disc, ale také může vést k masivní­mu snížení cen Blu-ray Disc přehráváčů (pokud bude chtít BDA smazat konkurenční výho­du pro­du­cen­tů HD DVD). Očekává se totiž, že min­imál­ně v USA by měla nad­cháze­jící vánoční sezó­na rozhod­nout o vítězi války high def­i­n­i­tion for­mátů. Oba tábo­ry tedy zře­jmě uděla­jí vše, co bude v jejich silách. Doufe­jme, že narozdíl od rozhod­nutí Para­moun­tu, to bude přínosem pro spotřebitele.

Proza­tím jsme se dočkali bleskové reakce stu­dia Fox, které nevy­da­lo žád­ný Blu-ray Disc tit­ul od květ­na. Poté, co se objevily speku­lace, že VIACOM dosta­la od společnos­tí razících HD DVD tech­nologii cca 150 mil­ionů dolarů, když se vzdá pod­pory for­má­tu Blu-ray Disc. Fox dává před­nost Blu-ray disku, pro­tože kon­stant­ně po celý rok poráží v prode­jnos­ti HD DVD a je tech­nicky vyspěle­jší. Navíc chys­tá spolu s MGM ve vel­mi krátké době vydání 29 tit­ulů, z nichž něk­teré by měly obsa­ho­vat i inter­ak­tivní prvky, které HD DVD nemůže — díky tech­no­log­ické nadřazenos­ti Blu-ray disku — ani v budouc­nu nabíd­nout.

2 komentáře

  1. huhul17:12 26.11.2007:

    Nekde jsem cetl ze zmi­ne­na exk­luzivi­ta je caso­va omezena a to na 18 mesicu…

  2. Jirka Pech17:41 26.11.2007:

    I kdy­by byla, je to rozho­du­jících 18 měsíců a Para­mount si tak podle mého soudu přisypává sůl do rány.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv