Underworld (Blu-ray Disc)

Underworld / 1Pamatu­ji si, že jsem si za mla­da, jako dvanác­tiletý horo­rový fanatik (sle­dovali jsme ty krvavé hrůzy o vík­endech po domech mých kamarádů), vždy před­stavo­val fil­mový střet upírů a vlkod­laků. Zdá se, že gen­er­ace horo­rových fanoušků, která si pamatu­je snímky jako Na prahu tem­not nebo Kvílení vlkod­laků, měla ste­jné před­stavy. V osmdesátých a devadesátých letech Hol­ly­wood zaplav­i­lo nesčet­né množství scénářů nabitých dlouhý­mi zuby a drápy — větši­na pro­jek­tů se však roz­pad­la ještě dříve, než byl samot­ný film natočen. Jak tomu chtěl osud, ani při­jatel­né pokusy o spárování upírů a vlkod­laků si nevys­louži­ly rovno­cen­né zacházení a tato myšlen­ka byla po desetiletí vel­mi pod­ceňová­na. Pokračo­vat »

4 nové Blu-ray Disc rekordéry od Sony

Sony si našla na setkání s obchod­níky v Japon­sku čas, aby před­stavi­la nově nas­tupu­jící čtveři­ci Bravia Blu-ray recordérů. Reko­rdéry BDZ-X90, BDZ-L70, BDZ-T70 a BDZ-T50 disponu­jí disky od 250 GB do 500 GB, jsou MPEG4-AVC/H.264 kom­pat­i­bil­ní a … budou pěkně drahé. Ale­spoň v Japon­sku bude stát nejlevnější mod­el v pře­poč­tu při­b­ližně 25 tisíc Kč.

Sony 4 nové rekordéry Blu-ray Disc s AVCHD kamerou

Přestože ofi­ciál­ní zprávu od lokál­ního zas­toupení Sony zatím nemáme, očekáváme, že se budou u nás prodá­vat kolem 30 tisíc Kč a možná v mírně odlišné kon­fig­u­raci. Pře­ci jen vrhnout se na náš trh s přístro­jem, který má poma­lu více dig­itál­ních tunerů než je u nás vysílaných pro­gramů, by bylo asi čiré bláznovství. Pokud se jich ovšem vůbec dočkáme. Pokračo­vat »

Divočáci (Blu-ray Disc)

Wild Hogs / 1Čas od času se mi při návštěvě kina při­hodí, že skončím s pocitem, jako bych byl abso­lut­ně odloučen od zbytku diváků. Promítání Divočáků na začátku toho­to roku – samozře­jmě při jeho pre­miéře – bylo jed­ním z těch­to zážitků. Zatím­co se všich­ni oko­lo mě hys­t­er­icky smáli a každý chabý vtip a ohří­vaný průh­led­ný gag jim při­padal neu­věřitel­ně legrační, já jsem tam jen zaraženě seděl. Prostě jsem to nepochopil.

Není potře­ba říkat, že s touto pachutí v ústech jsem si nijak neli­bo­val v příleži­tosti zhléd­nout Divočáky znovu kvůli této recen­zi. Ale vzh­le­dem k tomu, že snímek vydělal jen v domácích pok­lad­nách přes 150 mil­iónů dolarů, jsem byl rozhod­nut dát mu ještě jed­nu šan­ci. Možná to nakonec neb­ude tak špat­né … Pokračo­vat »

The Lookout (Blu-ray Disc)

The Lookout / 1Nejvýraznější z rolí Josepha Gor­don-Levit­ta byla jeho účast v tele­vizním sit­co­mu Takoví nor­mál­ní mimozemšťané, a to přestože se obje­vu­je v tele­vizi i na plát­ně od svých sed­mi let. Nikdy jsem si jeho výkonů příliš nevší­mal, dokud jsem nev­iděl nezávis­lý snímek z roku 2005 Zmizení. Gor­don-Levitt byl zkrát­ka ohro­mu­jící – jeho děsivé ztvárnění stře­doškol­ského samotáře bylo pro­fe­sionál­ně vys­tíno­vané a ohlašo­va­lo jeho vst­up mezi ser­iózní herce. Taková byla očekávání na začátku letošního roku, když jsem se uvelebil na pohodl­né sedačce v míst­ním kině, abych si užil The Look­out — film, o němž se hod­ně poví­da­lo jak mezi kri­tiky, tak diváky. Pokračo­vat »

Životy těch druhých (Blu-ray Disc)

The Lives of Others / 1V roce 1989, kdy byla Berlín­ská zeď strže­na a roze­brá­na nadšený­mi oby­vateli Východ­ního a Západ­ního Berlí­na, mi bylo teprve jedenáct let. Ve škole se nám učitelé pok­oušeli vysvětlit his­torick­ou důleži­tost této události a doma jsme kaž­dou noc sle­dovali nové zprávy o pol­i­tick­ém uvolňování, které probíha­lo za oceánem.

Ale až poté, co jsem viděl snímek Živ­o­ty těch druhých – strhu­jící výpověď o této době, za níž sto­jí scénárista a režisér Flo­ri­an Henck­el von Don­ners­mar­ck – jsem si uvě­domil, jak moc byli oby­vatelé Východ­ního Berlí­na utlačováni komu­ni­stick­ým režimem Východ­ního Němec­ka. Kdokoli, kdo by pochy­bo­val o svr­chovanos­ti východ­ních ideálů, byl považován za vlas­tizrád­ce Německé demokrat­ické repub­liky (čili NDR). Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv