Černá kniha (Blu-ray Disc)

Black Book / 1Autor a režisér Paul Ver­ho­even svý­mi filmy posou­vá hran­ice, ať už for­mou ultra násil­nické před­sta­vivosti (Robo­Cop), grafick­ým sex­uál­ním obsa­hem (Zák­lad­ní instinkt) nebo čistým a nefalšo­vaným brakem (Show­girls). Takže když veš­lo ve zná­most, že Dán­ský rodák se stáh­nul z Hol­ly­woodu a vrátil se do Nizozemí a chys­tá se točit osob­ní charak­terovou studii z druhé svě­tové války s názvem Černá kni­ha, krit­i­ci a divá­ci se hned ptali, zda ten­to režisér bude schopen vyvážit svou zálibu v extrém­ním chování s his­torick­ou vážnos­tí naci­stické genocidy.

Film samot­ný vypráví příběh Židovky jménem Rachel Steinová (Carice van Houten­ová), která žije v Nizozemí za naci­stick­ého režimu. Když je celá její rod­i­na zabi­ta, přidá se k podzem­ní­mu odbo­ji. Řídí jej bývalý chirurg Hans Akker­mans (Thom Hoff­man) a starší bojovník za svo­bo­du Ger­ben Kuipers (Derek de Lint). Nacisté zaj­mou Ger­ben­o­va syna a něko­lik dalších spol­ubo­jovníků. Rachel je má zachránit tím, že svede naci­stick­ého důs­to­jní­ka jménem Lud­wig Müntze (Sebas­t­ian Koch) a získá jeho důvěru, aby tak našla ces­tu k záchraně uvězněných odbojářů.

Rachel důs­to­jní­ka úspěšně svede a pronikne mezi nacisty. Celé se to ale zkom­p­liku­je, když se Rachel do přek­va­pivě přemýšlivého a dobros­rdečného Lud­wiga zamilu­je. I když dokáže vystopo­vat jed­no­ho z mužů, kteří zmasakrovali její skupinu uprch­líků, série událostí přivede obě strany k dom­něnce, že ona sama je zrád­kyní. Celá situ­ace způ­sobí mno­hé intriky a řetězce událostí, které jistě potr­va­jí až do doby dlouho po válce.

Když uvážíme obec­ný tón před­chozích děl Ver­ho­eve­na, nemě­lo by nás přek­va­pit, že Černá kni­ha je na hony vzdále­na čas­to usedlé­mu přís­tupu ostat­ních evrop­ských filmů k podob­ným tématům. I když by úvod­ní shrnutí děje moh­lo vyvolat před­stavu menší, tele­vizní romantické epiky, na tom­to fil­mu skutečně není nic malého a vlast­ně bych jej ani neoz­načil za romantický.

Asi nej­markant­nější na fil­mu je to, že vážnost tématu ani v nej­menším nezmírni­la Ver­ho­even­ovu zálibu v překračování zažitých tabu. Používá děj jako důvod pro sérii degradu­jících scén, skrz které před­stavitelku hlavní role nutí pro­jít. Zobra­zo­vaná a čas­to zvrá­cená sex­u­ali­ta není sama o sobě odporná, ale vypadá nahraně a zma­nip­ulo­vaně. Kole­ga Rachel nesty­datě ohmatává během jejích příprav k proniknutí do německé zák­lad­ny. Nahý důs­to­jník tančí kolem pisoáru pro pobavení naší bez­moc­né hrdinky. Roz­zuřený dav strhne z Rachel oblečení a pole­je ji splašky z vhod­ně umístěného sudu. Žena se uspoko­ju­je na piánu, aby tím rozp­týlila pozornost stráží. Sez­nam by mohl pokračo­vat dál a dál. V těch­to scénách není vášeň či výz­nam – spíše se mi zdá­lo, jako­by na mě Ver­ho­even zíral a škodolibě čekal na každé zaváhání či zam­račení. Nevadí mi použití otevřené sex­u­al­i­ty k vyvolání emocí u diváků, ale oprav­du mi vadí, když se režisér očivid­ně pok­ouší toho zneužít k vymáčknutí reakcí.

Pak je tu samot­ný děj. I když je to pro Ver­ho­eve­na zře­jmě srdeční záleži­tost (psal to s Ger­ar­dem Soete­manem pat­náct let), scénář je tak pro­tkaný zvraty a očivid­ný­mi nes­rov­nalost­mi, že se nakonec zřítí pod vlast­ní váhou. Vlast­nos­ti postav, emoce a moti­vace se mění v každé scéně, loa­jali­ta se pře­sou­vá bez důvo­du či pod­ně­tu, přátele zrazu­jí přátele bez log­ick­ého zisku a nepřátele vytváře­jí přá­tel­ství bez jakéhoko­liv zák­ladu. Je Ger­ben tupý vůd­ce nebo emo­tivní otec? Je Hans mravný muž nebo chlíp­ný pre­vít? Záleží na tom, co scénář v dané chvíli potře­bu­je. Asi nejzaráže­jící je, že i když Rachel sle­du­je zavraždění své rodiny na vlast­ní oči, trvá to jen něko­lik scén, než se zamilu­je do muže, který pravidel­ně přikazu­je vraždění Židů. Uznávám sice, že Ver­ho­even si dá načas, aby Müntze­ho vykreslil jako slušného chlapí­ka, ale skutečně si máme myslet, že by Rachel přehlížela jeho podíl na podob­ných zvěrstvech? Smut­né je, že jed­iné postavy, které jsou vyobrazeny konzis­tent­ně, jsou dva zpočátku důvěry­hod­ní zrád­ci, kteří mají před­ví­datel­ně nečest­né pohnutky a ban­da zlých, jed­notvárných německ­ých vojáků.

Black Book / 2Sice to teď asi zní, jako bych Černou kni­hu z duše nenáviděl, ve skutečnos­ti se mi na tom­to fil­mu hod­ně věcí líbi­lo. Fil­maři­na je to úžas­ná, dobové detai­ly jsou vynika­jící a pečlivé užití svět­la a stínů místy způ­sobu­je, že film vypadá jako série maleb. Ještě důležitější jsou výkony — dokon­alé v celém fil­mu, každý z her­ců své roli vnukne delikát­nost a smysl. Hoff­man, Kobus a Koch svá vyjádření a výkon vždy dokonale ovlá­da­jí a posky­tu­jí nám pohled do složitého uvažování válečných zločinců či odbo­jářů. Carice van Houten­ová je ve své klíčové roli Rachel jednoduše fascin­u­jící – dává své postavě aut­en­tičnost a zran­itel­nost, až jsem sko­ro zapom­něl na všech­ny ty změny v příběhu.

Celkem vza­to, když Ver­ho­even dá svým her­cům pros­tor k nadech­nutí, Černá kni­ha tri­um­fu­je jako úch­vat­né zkoumání lásky, ztrá­ty a obě­tování se v tem­ných dobách naci­stick­ého režimu. Ten­to zhýralý režisér ale naneštěstí nedokáže kočírovat své vnitřní Show­girls, což (spolu s překom­bi­no­vaným dějem) okrade Černou kni­hu o soudržnost, která by z ní udělala daleko víc než to, co nakonec je – průměrné dra­ma z druhé svě­tové války.

Video: Zvětšujeme obraz

Film samot­ný je možná poněkud roz­poru­plně hod­no­cen, ovšem kvali­ta obrazu na tom­to dvou­vrstevném BD-50 disku je rozhod­ným vyh­lášením výhod high def­i­n­i­tion. Černá kni­ha je uve­de­na v 1080p za použití kodeku AVC MPEG‑4 a má úžas­ný obraz plný svěžích barev a půso­bivé úrovně detailů. Pale­ta se mírně mění podle nálad jed­notlivých scén, ale pleťové tóny zůstá­va­jí přirozené a primární barvy jsou vždy živé. Detai­ly zříd­ka zmizí v tem­notě a prokreslení stínů je vynika­jící, i přes množství poten­cionál­ně prob­lé­mových nočních scén a záběrů z vězení.

Bez ohle­du na to, jak jsou jed­notliv­ci blízko nebo daleko od kamery, jejich zřetel­nost a pro­bar­vení zůstává real­i­stické a jejich vlasy jsou zobrazeny s obdi­vuhod­ný­mi detai­ly. Završu­jí to sta­bil­ní černé úrovně, které do snímku přidá­va­jí hloubku a neza­z­na­me­nal jsem ani náznák zrna ze zdro­je. Je tu sice lehký závoj zrna sou­vise­jící s přetiskem, ten je ale nevtíravý a nevyčnívá.

Pro rych­lý přehled krás toho­to trans­feru začneme u zaha­jo­vací scény v Izraeli — každá skála na kop­ci je zřetel­ně ohraničená, drob­né křoví vyčuhu­je z písku a auto­bus odhazu­je drob­né kousky štěrku. Podíve­jte se také na třetí akt, když se osvoboze­necké síly shro­mažďu­jí v ulicích na přehlíd­ku — všim­něte si sat­u­race barev celého davu, jas­nos­ti tex­tur na oblečení a složité struk­tu­ry cihel na vzdálených budovách.

Ste­jně jako u nedávného předělávky jiného impor­to­vaného válečného příběhu z Němec­ka, Živ­o­ty těch druhých, Sony zde očivid­ně investo­va­lo značný čas, aby Černá kni­ha vypadala co možno nejlépe. Jejich úsilí se znovu značně vyplati­lo. Od začátku do konce je to jeden z nejspolehlivějších trans­ferů, které jsem na high def­i­n­i­tion viděl.

Audio: Hodnotíme zvuk

Toto Blu-ray vydání Černé kni­hy obsahu­je dva audio mixy — znatel­ně zvučný, nekom­p­ri­movaný pros­torový PCM 5.1 mix (48 kHz/16-Bit/4.6 Mbps) a nad­průměrnou Dol­by Dig­i­tal 5.1 stopu (640 kbps). Oba mixy jsou uve­de­ny v dánšt­ině, s anglick­ý­mi tit­ulky. V něk­terých částech fil­mu se obje­vu­jí také německé nebo anglické dialogy.

Black Book / 3Nekom­p­ri­movaná stopa si lehce poradi­la s kon­trastem mezi tichý­mi scé­na­mi a prud­ký­mi výbuchy. Klid­nější části zaplňu­jí kaná­ly přesvědčivou atmos­férou a vytváře­jí dobře prozvučené zvukové pole s neustálou pří­tom­nos­tí okolí a vnitřní akustiky. Boje a výbuchy dobře využí­va­jí kanál pro nízkofrekvenční efek­ty a basové rozsahy mají citel­ný dopad. Bez ohle­du na děj na plát­ně (nebo jeho absen­ci) mají dial­o­gy vždy hlavní pri­or­itu a každá věta je jas­ná a sta­bil­ní. Hlasy zříd­ka vycháze­jí z cen­trál­ního repro­duk­toru, spíše v každém okamžiku zaplňu­jí něko­lik kanálů.

Abych řekl prav­du, vůbec jsem nečekal, že mix bude tak půso­bivý. Ta spous­ta aktiv­i­ty v zad­ních repro­duk­torech stopě dává hloubku a oživu­je válk­ou zničené ulice. Zvuk má nespočet­né vrstvy, které kaž­dou scénu odd­ělu­jí od skutečného svě­ta. Výsled­ná hloub­ka fil­mového zvukového pole je mimořád­ná, klopýtá jen ve chvílích, kdy Ver­ho­even prosazu­je zveličené zvukové efek­ty při krve­pro­litích (záměrné styl­i­stické rozhod­nutí spíše než prob­lém PCM stopy).

Jed­iný větší tech­nický prob­lém jsem zaz­na­me­nal v tom, že přes­nost kanálů je místy sporná – efek­ty někdy vyplní repro­duk­to­ry bez přemýšlení nad real­is­tičnos­tí zvuku. Nejvíce si toto lze uvě­domit během scény útěku z vězení – směry výstřelů tak úplně neod­poví­da­jí umístění zbraní. Je to ale pouze nepříliš častý prob­lém, kterého si větši­na diváků ani nevšimne – této robust­ní PCM stopě to určitě neuškodí.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Tato Blu-ray edice Černé kni­hy vychází zároveň se stan­dard def­i­n­i­tion DVD. Obě vydání mají ste­jné pří­davky. Povšim­něte si ale, že ten­to balíček je zcela odlišný od vydání fil­mu na DVD v Evropě, který zahrnu­je 13 min­u­tový rozhovor s Ver­ho­even­em, 22 min­u­tové inter­view s Carice van Houten­ovou a čtyř stránkovou brožurku a trail­er. Mís­to toho­to obsahu­je amer­ické vydání dva nové smínky – komen­tář režiséra v angličt­ině a jeden zdlouhavý dokument.

Black Book / 4Mně osob­ně se Ver­ho­evenův komen­tář jevil poněkud pro­tivný. Sice slušně doku­men­tu­je trápení a strasti při tvor­bě fil­mu, zdál se mi spíše jako tlučhu­ba. Naz­naču­je, že jeho práce na fil­mu je úcty­hod­ná prostě kvůli jeho tématu. Nedo­poručo­val bych jej niko­mu kromě fanoušků samot­ného režiséra a těm, kteří jsou zvě­daví na tech­nické stránky pro­dukce filmu.

Doku­ment o tvor­bě fil­mu trochu opaku­je zvukový komen­tář, ale je přínos­ný, neboť rozšiřu­je své pole působ­nos­ti i za Ver­ho­eve­na a obsahu­je rozhovory s různý­mi her­ci, kteří dáva­jí o celém pro­jek­tu zají­mavý přehled. (Pozor, ten­to snímek je uve­den pouze ve stan­dard definition.)

Závěrečné zamyšlení

Z Černé kni­hy mám smíšené poc­i­ty – i když jsou výkony velice poutavé, prostě se mi zdá, že se Ver­ho­evenův styl nehodí k vážnos­ti daného tématu. Toto vydání však přesto obsahu­je velkolepý video trans­fer a vydat­nou zvukovou stopu, což je dobrý důvod pro shléd­nutí fil­mu. Jed­iná skutečně stin­ná strán­ka toho­to disku je rel­a­tivně útlý balíček bonusů, který film ani nepod­poří, ani neosvětlu­je důvody pro jeho neob­vyk­lý tón.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2021 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv