Volání o pomoc (Blu-ray Disc)

Reign Over Me / 3Víc než půl desetiletí po 11.září 2001 je pok­oušení se o komerční film o tom­to dni stále ještě morál­ním minovým polem. Jak zobraz­it a ana­ly­zo­vat násled­ky bez využívání emocí diváků nebo manip­ulování s nimi? A je vůbec možné se citlivě zaměřit na takovou stále ještě otevře­nou ránu v našem kolek­tivním vědomí, aniž bychom sklou­zli k melo­dra­matu, přes­ládlé sen­ti­men­tal­itě nebo přílišné vážnosti?

Volání o pomoc se obdi­vuhod­ně pok­ouší právě toto provést. Ale mís­to toho, aby film násle­doval tak­tiku použi­tou ve World Trade Cen­ter a Let čís­lo 93, dvou vel­mi dobrých filmech o 11.záři zaměřených téměř výhrad­ně na události toho dne, Volání o pomoc má koře­ny v součas­nos­ti — dlouho poté, kdy je 11.září už nepocho­pitel­né. Film používá ohraný žánr snímků o kamarádech a spo­ju­je jej s komediál­ní fan­ta­sy. Výsled­kem je půso­bivá ale­gorie, která má sice vady, je však srdečná a citlivá. 

Scénář se o Dvo­jčat­e­ch téměř nezmiňu­je. Před­stavu­je nám Char­lieho Fine­m­ana (Adam San­dler), jehož rod­i­na byla v leta­dle. Svou ztrá­tu vytěs­nil ze své mys­li a uchýlil se do téměř šíleného svě­ta tím, jak pot­laču­je jak­ouko­liv vzpomínku na svou zemřelou ženu a dvě dcery. Býval zubařem, nyní pracu­je jako zprostřed­ko­va­tel živ­ot­ních pojis­tek. Své dny si krátí pátráním po starých LP-čkách a jíz­dou na skútru.

Alan John­son (Don Chea­dle), jeho bývalý spol­uby­dlící z medicíny, Char­lieho jed­nou náhod­ně potká. Alan stále vede živ­ot, který Char­lie ztratil: krás­ná žena (Jada Pin­kett-Smithová), dva mladí syn­ové, kve­toucí kar­iéra a finanční sta­bili­ta. Alan je zděšen, co se s Char­liem sta­lo a pok­ouší se pro­lomit skrz přítelovy dep­rese a prud­ké výbuchy. Nakonec zin­scenu­je neúspěšný zásah Char­lieho odcizené rodiny. Teprve po ještě nečekanější tragédii a s pomocí ohledu­plné ter­apeutky (Liv Tylerová) se Alanovi podaří Char­lieho přimět k truch­lení za ztra­ce­nou rodinu.

Navz­do­ry zají­mavé­mu záměru ve fil­mu ne všech­no správně fun­gu­je. Tónově je film značně zmatený. Lehká ruka spiso­vatele a režiséra Bindera v čas­ných scénách vytváří až fan­taz­i­jní obrazy jako od Fran­ka Capry, přede­vším tím, jak jsou noční měst­ské scény vymalovány světlem a také použitím hud­by k naz­načení sur­re­al­is­mu. Ale zatím­to ten­to unikát­ní příst­up byl asi vytvořen přede­vším jako komerční ústu­pek San­dlerově známé komické osobě, vytváří také dojem, že se Binder snaží nás vzdálit od přirozeného dra­matu příběhu, téměř jako­by nevěřil, že jsou divá­ci schop­ni zvlád­nout syrové emoce spo­jené s 11.zářím.

Reign Over Me / 2Srd­ce fil­mu je ale naštěstí tvořeno herectvím Cheadlea a San­dlera a jejich výkony vyrovná­va­jí Binderovy změny tónů. Chea­dle je herec se značným rozpětím a dokonce i nejméně pravděpodob­ná rozhod­nutí jeho postavy znějí skutečně. San­dler má vlast­ně složitější úhlo­hu než Chea­dle, pro­tože jeho legrační osob­nost spolu už nese naše očekávání jeho neúspěchu v jakéko­liv dra­mat­ické roli. San­dlero­va komediál­nost byla ale vždy napuště­na tro­chou hněvu (hlavně v Opilí lásk­ou a Klik — živ­ot na dálkové ovládání) a zde nalézá správ­nou rovnováhu mezi bolestí a patosem. Jeho Char­lie je naplno real­i­zo­vaný, odstíno­vaný výtvor a také jeho zatím nejlepší.

I když je to film s málem radostí, Volání o pomoc je nakonec půso­bivé vyobrazení toho, jak se jeden muž vyrovnává se zár­mutkem. Film tím tak­t­ně uznává kolek­tivní utr­pení amer­ick­ého náro­da. Volání o pomoc je možná nevy­rov­nané a rozhod­ně postrádá ten správný druh nabubřelých emocí, které by mu získaly větší komerční úspěch. Jestli ale hledáte malý, vní­mavý obraz, ten­to film je zážitek, který téměř jistě zapůsobí.

Video: Zvětšujeme obraz

Volání o pomoc bylo celé natáčeno na HD kamery a potom trans­fer­ováno na 35mm film. Zde je prezen­továno v 1080p/AVC MPEG‑4 videu. Tato kom­bi­nace HD půvo­du a 35mm zdro­je dává Volání o pomoc fil­mový vzh­led, ale také velice čistý, bez­vad­ný lesk, který je přek­va­pivě harmonický.

I když má zdroj slabý náz­nak atmos­féry z natáčení na video (díky ploché­mu vykreslení stínů a kve­toucím bílým tónům), ponechává si obec­ně nat­u­ral­i­stický dojem. Obraz je vždy ostrý a má rozměry, s bohatý­mi černý­mi a vynika­jící hloubkou v téměř každém záběru. Barvy jsou také neobyče­jné, i když hluboké odstíny jsou někdy tak inten­zivní, až se pohy­bu­jí na hrani­ci přesycení. Pleťové tóny místy trpí přílišným užíváním mod­rých a zelených fil­trů pro noční scény. Jak se čas­to stává u mater­iálu natáčeného na video, prob­lémem může být šum, přede­vším v málo osvětlených záběrech, kde čas­to překrývá detai­ly. Na tak­to nízko­rozpoč­tové, intim­ní dra­ma natáčené na HD je však tato prezen­tace Volání o pomoc obec­ně potěšující.

Audio: Hodnotíme zvuk

Intim­ní povaze Volání o pomoc velice prospívá stří­zlivý zvukový design. Tato nekom­p­ri­movaná PCM 5.1 pros­torová stopa svůj úkol lehce zvládá a film hezky pod­poru­je, aniž by jej přebíjela.

Volání o pomoc je v pod­statě lid­ský film a neob­sahu­je akci v tradičním smys­lu slo­va. Zvukový pros­tor je tedy zříd­ka aktivní, pokud vůbec. V Newyorských exter­iérech je lehká atmos­féra a něko­lik klubových, hudeb­ních okamžiků, ale je jich málo. Těch něko­lik slabých efek­tů je v mixu pot­lačeno a neupoutává pozornost. Na této stopě je důležitý přede­vším dia­log a obec­ný smysl real­i­ty a obo­jí je vel­mi efek­t­ní. Od Volání o pomoc nečeke­jte žád­ný zvukový ohňostroj, ale uvážíme-li povahu mater­iálu, je to tak prostě správně.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Reign Over Me / 1Po slabém ohlase v kinech není přek­va­pivé, že Sony pro vydání Volání o pomoc na Blu-ray a DVD nevypro­duko­va­lo rozsáhlou sadu pří­davků. Nena­jdete zde zvukový komen­tář, ani žád­né vys­třižené scény, ale ty tři snímečky, které tu jsou, jsou ale­spoň uve­de­ny v napros­to čistém 1080p/MPEG‑2 videu.

Asi jako náhra­da za chy­bějící komen­tář je 16-min­u­tový snímek V pozadí Volání o pomoc (Behind the Reign) vlast­ně jenom kon­verzace mezi čtyř­ma oči­ma s autorem a režisérem, Mikem Binderem. Je hut­ný a obsáh­lý, zaz­na­menává počátky myšlenky, která ved­la až k fil­mu (Binder byl na ground zero ráno 11.září), klíčové části příběhu, obsazení, natáčení a dokončení filmu.

Hudeb­ní improvizace Dona Cheadlea a Adama San­dlera (Jam Ses­sion with Don Chea­dle and Adam San­dler) je přes­ně co říká název — pětimin­u­tový záz­nam těch­to dvou her­ců rit­mu­jících na kytary. Není to sice špat­né, ale svou prá­ci by kvůli kytarám asi zatím neměli opouštět.

Na závěr tu máme Fotografické Volání (A Still Reign), což je šes­timin­u­tová mon­táž fotografií ze zákulisí a propa­gace (celkem asi tři tuc­ty). Malý komen­tář od Bindera by asi byl dobrý, je to ale přesto dobře prove­de­no a edi­továno, doplněno o tit­ul­ní melodii od Dava Matthewse (ve fil­mu se také krátce objevuje).

Celé to zakonču­je něko­lik trail­erů na další Blu-ray tit­u­ly od Sony, včet­ně Spi­der­mana 3, Klik — živ­ot na dálkové ovládání, Papri­ka a Super­bad. Bohužel tu není trail­er na Volání o pomoc.

Závěrečné zamyšlení

Volání o pomoc je první main­streamové dra­ma z doby po 11.září, které se zabývá dlouhodobější­mi násled­ky na přeživší. Není tak úplně úspěšné, ale je vní­mavé a místy tiše dojem­né. Film je na Blu-ray dobře reprezen­tován, má hezký trans­fer, vhod­ně umírněný soundrack a dokonce i něko­lik užitečných bonusů. Rozhod­ně sto­jí za podívání.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv