Spider-Man 3 (Blu-ray Disc)

Spider-Man 3 / 1Při pohle­du zpět zjistíme, že varovné signá­ly se objevily už hod­ně brzy. Sot­va na začátku toho­to roku vtrhly do kin první upoutávky na film, začal režisér Sam Rai­mi posky­to­vat až přek­va­pivě upřím­né rozhovory. Spíše než pro­fes­ní lásku pro pravého záporá­ka snímku Ven­o­ma, který se stal hlavním lákadlem pro diváky — černé a hloupé stvoření z komik­su, jež odhalu­je tem­nou stránku Petera Park­era — Rai­mi pro­je­vu­je zájem o Sand­mana (muž tvořený pískem), postavu, kter­ou touži­la na obra­zovce vidět jen hrst­ka oprav­du skalních fanoušků Spidermana.

Když snímek konečně dorazil na plát­na kin, násle­du­jící měsíce ve zna­mení trail­erů sig­nal­i­zo­valy, že právě Ven­om je zápornou hvěz­dou fil­mu; jak fanouš­ci, tak krit­i­ci však odcházeli s podi­vným, nepřesvědčivým pocitem, že viděli špat­nou verzi Spi­der-Mana 3.

Dnes už víme, že příběh je pře­plněný postava­mi a zlosyny a milost­ný­mi tro­júhel­níky a záhad­ný­mi vedle­jší­mi zápletka­mi — všem je ale okamžitě jas­né, že Rai­mi věno­val své srd­ce a duši nepochopené, trag­ické postavě Sand­mana. Jak režisér v prvních, nervózních rozhovorech přiz­nal, je Ven­om ve fil­mu pří­tomen výhrad­ně pro­to, že divá­ci toužili vidět oprav­du zlého hrdinu, a pro­to jej stu­dio nařídi­lo obsadit.

Možná i to je důvod, proč navz­do­ry svým obrovským výdělkům po celém světě (které dosáh­ly 900 mil­iónů dolarů) zůstal Spi­der-Man 3 zklamáním v očích diváků i kritiků.

Můžete se spolehnout na to, že všech­na obv­inění týka­jící se zhuštěného vyprávění děje Spi­der-Mana 3 jsou napros­to oprávněná. Chudák Spidey musí poraz­it Sand­mana i Ven­o­ma, pro­pra­co­v­at se přes dva milost­né tro­júhel­níky, vysprav­it rozbité přá­tel­ství s Har­rym, odkrýt tajem­ství kolem Zeleného Gob­li­na a smr­ti svého drahého zes­nulého strýč­ka, poraz­it svou tem­nou stranu a uza­vřít všech­ny hroz­by před­chozích dvou dílů. Ke vše­mu je snímek završen vel­mi rozsáh­lým závěrem, který je nato­lik neproniknutel­ný, že potře­bo­val zásah fik­tivních reportérů, kteří jej převyprávějí.

Ačkoli bych toužil po méně fanat­ick­ém tem­pu, v němž byly natoče­ny před­chozí díly, nemo­hu říci, že by mě Spi­der-Man 3 nepobav­il. Rai­mi dále udi­vu­je ryzí dět­sk­ou bohatostí vizuál­ního sty­lu. Věk počí­tačově upravených obrazů jej osvobozu­je od prak­tick­ých omezení z dob jeho snímku The Evil Dead a dovolu­je mu, aby při mno­ha efek­tech ignoroval zákony fyziky; kam­era se při­b­ližu­je, otáčí, vrhá se střemhlav do pros­toru a dělá vývrtky, postavy se odráží a poval­u­jí, jako by měly kosti ze železa. Film je čistým komik­sem, a když se sebe Rai­mi vydá to nejlepší, výsledek vám vezme dech.

A co lépe (a to je vel­mi vzác­né v tom­to průmys­lu, který se při úspěchu začne přehrabo­vat na místě) — Rai­mi se pokusil o závěrečné řešení Spi­der-Mana 3 (a téměř ho i dosáhl). Něk­teré z posled­ních deseti mor­al­izu­jících min­ut fil­mu jsou trochu neo­brat­né, avšak na rozdíl od jiných cyn­ick­ých komiksových adap­tací se zakončením, které úmyslně nechává otevřená zad­ní vrát­ka pro další pokračování, se Spi­der-Man 3 chlubí dostateč­nou emo­cionál­ní ozvě­nou v závěru, a pokud jde skutečně o posled­ní díl řady (ale­spoň s Raim­im a stá­va­jícím hereck­ým obsazením), přináší pří­jem­né uza­vření příběhu.

Když vše shrneme, je Spi­der-Man 3 určitě nejs­labším dílem trilo­gie, přesto však starý dobrý Spidey nabízí dost na to, abyste mu věno­vali svůj čas.

Video: Zvětšujeme obraz

Spi­der-Man 3 je možná tím nejočeká­vanějším Blu-ray tit­ulem stu­dia Sony od dob počátku války for­mátů. Jednoduše řečeno, nemůže být jen dobrý — musí být výjimečný. Musí být tím druhem demo disku, který všech­ny nerozhod­né diváky přesvědčí, aby obě­to­vali své peníze a koupili si právě Blu-ray přehrá­vač. A studiu Sony se to skutečně poved­lo. Kvali­ta obrazu Spi­der-Mana 3 možná není per­fek­t­ní, ale bez pochyb se film řadí k nejlepším tit­ulům toho­to formátu.

Film je uve­den v širokoúh­lém for­má­tu 2.40:1 a kódován v 1080p/AVC MPEG‑4 videu. Přestože byl natočen na film, napros­to zde převlá­da­jí počí­tačově upravené záběry, ste­jně jako v Hvězd­ných válkách; čas­to tak působí, jako bychom se dívali na ani­movaný snímek, a ne na hraný film. To dodává Spi­der-Manovi 3 neskutečné vlast­nos­ti, jež jsou ještě zvýrazněny pro­pra­co­v­anou pova­hou transferu.

Jak se dalo očeká­vat od nového vydání, je zdroj bez chy­bičky a pyšní se bohatý­mi černý­mi a vel­mi jas­ným kon­trastem. Toto bohužel ved­lo k mé největší stížnos­ti ohled­ně toho­to fil­mu — tmavé scény vypada­jí skvěle a přináše­jí obrovsk­ou hloubku. Cokoli svě­tle nasví­ceného nebo osvětleného den­ním svitem trpí ostrý­mi bílý­mi, které zplošťu­jí obraz. Poškozeny jsou také odstíny pleti; dokonce ani při­blížení ke tvářím her­ců nepřináše­jí přirozeně vypada­jící textury.

Přesto Spi­der-Man 3 není jen dobrý — je skutečně skvělý. Obraz je ostrý jako břit­va a bohaté barvy nema­jí prob­lémy s prosakováním nebo šumy. Opět, tmavší scény jsou fan­ta­stické. Dokonce i ta nejširší panora­ma­ta nabíze­jí bohaté detai­ly až na úroveň pix­elu. Hloub­ka obrazu je nád­h­erná, a video se tak může čas­to chlu­bit dokon­alým efek­tem obrazů odražených ve skle. V Sony si také pohráli s kódováním; nena­jdeme tu žád­né viditel­né arte­fak­ty, jako odstupňování barev nebo macroblock.

Ve stručnos­ti, přestože Spi­der-Manovi 3 nemůžu dát při hod­no­cení videa všech pět hvězdiček, nedokážu si před­stavit divá­ka, který by byl kval­i­tou obrazu na tom­to disku zklamán.

Audio: Hodnotíme zvuk

Zvuk je na tom ještě lépe než obraz. Disk obsahu­je dva tracky — Dol­by True­HD 5.1 sur­round mix (48 kHz/24-bit) a nekom­p­ri­movaný PCM 5.1 sur­round mix (48 kHz/16-bit/4.6 Mb/s). Ačkoli jsou oba tracky skutečně skvělé, při nižší hla­sitosti lehce vyniká True­HD v oblasti účinku, dynamiky a přes­nos­ti zvukového umístění.

Na Spi­der-Manovi 3 je oprav­du skvělé to, že bez ohle­du na for­mát audia je každá akční scé­na jas­ným demo mater­iálem. Souboj mezi Spi­der­manem a Har­rym v úvo­du snímku, přemě­na Sand­mana, špičková bit­va v závěru — vyberte si cokoli a zaži­jete se svým domácím kinem ohro­mu­jící zvukový zážitek. Efekt zvukové stěny na pozadí je skutečně majestát­ní. Vířící duny Sand­mana jsou jako samot­ná zvuková posta­va, zatím­co Ven­omovy výkřiky mi uštědři­ly snad nejtvrdší ránu, kter­ou jsem na svém gauči zažil. Rozmístění diskrét­ních efek­tů je vel­mi agre­sivní a časté hlad­ké pře­chody mezi kaná­ly vytváře­jí úžas­ný, zcela důvěry­hod­ný efekt 360 stupňového zvukového pole. Jed­ná se přes­ně o ten druh zážitku, který je high def­i­n­i­tion vlastní.

Prvky sound­tracku jsou bezchyb­ně vytvoře­ny i nahrány. Čis­to­ta, tónické rozpětí a real­is­mus jsou na nejvyšší úrovni. Hluboké basy snímek rozpo­hy­bu­jí a v akčních scénách otřásají sub­woofer­em téměř bez přestávky. Vyvážení hla­sitosti je naštěstí také skvělé. Od možná až příliš čisté repro­dukce zpěvu Kirsten Dun­st (bože, jen to ne!) k ďábel­sky hla­sité­mu široké­mu závěru fil­mu jsou dial­o­gy vždy srozu­mitel­né a v mixu dobře umístěné. Na zdro­ji neod­halíme žád­né viditel­né kazy; celé zvukové spek­trum je křišťálově čisté a bez šumů, drsnos­tí a dalších nedokonalostí.

Od začátku až dokonce tu máme audio bezvýhrad­ně ref­er­enční kvality.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Sony si vybrala správný tit­ul pro své první dvou diskové vydání. Spi­der-Man 3 je přes­ně tou vzrušu­jící jíz­dou, která vyžadu­je zacházení speciál­ní edice. A ještě lépe — Sony nešetři­la na kval­itě, a větši­na bonusů je tak uve­de­na v 1080i/AVC MPEG‑4 videu.

Bonusy na prvním disku otevíra­jí dva audio komen­táře. V prvním uvidíme Sama Raim­i­ho s Tobey Maguirem, Kirsten Dun­st, Jame­sem Francem, Topherem Gracem, Bryce Dal­las Howar­dovou a Thomasem Haden­em Churchem, což dohro­mady vydá na pořád­nou skupinku. Ten­to komen­tář se rozhod­ně řadí k nejlepším track­ům s účastí her­ců, které jsem viděl na jakémkoli for­má­tu, a to dokonce i když se vrátím zpět do časů laserových disků. Na rozdíl od různých pospo­jo­vaných tracků (kde edi­toři pouze využi­jí část reklam­ních rozhovorů a nazvou to komen­tářem) je ten­to dokonale živý (tře­baže se něk­teří z her­ců zapo­ju­jí jen po tele­fonu). Zvláště Fran­co a Church jsou vým­lu­vní a nadšení, zahrnu­jí Raim­i­ho otázka­mi o výs­tavbě příběhu, chování postav a věrnos­ti vůči různým podobám a původům komik­su o Spi­der-Manovi. Ten­to track mě skutečně fascinoval.

Spider-Man 3 / 2Druhý komen­tář vypadá při srovnání více letar­gicky. Pro­du­cen­ti Avi Arad, Grant Cur­tis a Lau­ra Ziskin přiz­vali také edi­to­ra Boba Murawski­ho a super­vi­zo­ra speciál­ních efek­tů Scot­ta Stokdy­ka a na rozdíl od před­chozího tracku byl ten­to ses­tříhán dohro­mady. Větši­na diskuzí se točí kolem promýšlení pro­dukce, ale Ziski­nová a Arad se také detail­ně věnu­jí tvor­bě postav Sand­mana a Ven­o­ma a dodá­va­jí rovnováhu přetéka­jícím dějovým prvkům fil­mu. Raim­i­ho nepří­tom­nost je tu sil­ně znatel­ná, a pro­to se ten­to track nestal ničím vyloženě nezbytným.

Na prvním disku dále najdeme 6 min­u­tový kolo­toč Pit­o­mostí (Bloop­ers), které přináše­jí sbírku pokažených rep­lik a praštěný závěrečný ses­třih her­ců děla­jících legrační xichtíky. Pro jed­nou jsem skutečně rád viděl Maguire­ho, který nic nev­iděl přes své cínové umělé oči a nakonec ve svém kostý­mu spadl na zadek. Skutečně nešťast­ná příhoda.

Dále tu máme fešácký výběr z Foto­ga­lerie (Pho­to Gal­leries). Přináší jeden z nejlépe navržených přís­tupů k bonusu toho­to typu, jaké jsem kdy viděl. Pouhým mačkáním knoflíku můžete snad­no přeskako­vat mezi pěti část­mi: Režisér a her­ci (Direc­tor & Cast, 16 obrazů), Kres­by (Paint­ings, 21 obrazů), Sochy (Sculp­tures, 10 obrazů), Speciál­ní efek­ty (Spe­cial Effects (20 obrazů) a Náčr­ty (Sketch­es, 34 obrazů); jak­mile si nějak­ou vyberete, můžete super­rych­le proběh­nout všech­ny obrázky dané sekce pomocí pravé nebo levé šip­ky na ovladači. Navíc tu máme v nabíd­ce volitel­nou funkci, která spustí prezentaci (Slideshow), a tím usnad­ní prohlížení obrazů, doprovázené hud­bou. Vel­mi pěkná práce.

První disk uza­vírá klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray disku ještě nevyšel) od stu­dia Sony.

Poznám­ka: Na rozdíl od druhého disku, který přináší všech­ny pří­davky v high def­i­n­i­tion, je všechen bonusový mater­iál na prvním disku uve­den jen v 480i/MPEG‑2 videu. Bohužel, pro­tože kvali­ta je viditel­ně slabá.

Když se pře­suneme k druhé­mu disku, dostaneme se k pravé­mu vrcholu bonusového mater­iálu. Sony vytvoři­la skvělý dlouhý doku­ment, který se svý­mi 126 min­u­ta­mi vel­mi při­b­ližu­je délce fil­mu samot­ného. Je rozdělen do třinác­ti kapi­tol (chvála studiu za to, že nabízí jak přímý příst­up ke každé kapi­tole zvlášť, tak Play All funkci) a věnu­je se každičké­mu prvku pro­dukce, o němž jste se toužili dozvědět něco víc. Obsahu­je rozhovory z natáčení i post-pro­dukce s každým výz­nam­nějším hercem nebo člen­em natáčecího štábu a tuny ses­tři­hů speciál­ních efek­tů a mater­iálu ze zákulisí; navíc, zpra­cov­ání je ostré jako břit­va. Ačkoli názvy jed­notlivých kapi­tol znějí hod­ně tech­nicky a neřek­li byste to do nich, jsou ve skutečnos­ti dobře uce­lené a lineární a prove­dou vás přehlíd­k­ou hlavních postav, vnitřních hrozeb příběhu, edi­tací a post-produkci.

Zrn­ka písku: Tvor­ba Sand­mana (Grains of Sand: Build­ing a Sand­man, 13 min­ut), Přepra­cov­ání Gob­li­na (Re-Imag­ing the Gob­lin, 11 min­ut) a Skry­to v černé: Tvor­ba Ven­o­ma (Cov­ered in Black: Cre­at­ing Ven­om, 16 min­ut) nám před­stavu­jí tři hlavní záporáky fil­mu, a to z pohle­du příběhu samot­ného i z hlediska speciál­ních efektů.

Dalších pět bonusových kousků je věnováno přípravám akčních scén: Zavěšení: Gwen Sta­cy a hroutící se pod­la­ha (Hang­ing On: Gwen Sta­cy and the Col­laps­ing Floor, 10 min­ut), Soubo­je, létání a řízení: Práce kaskadérů (Fight­ing, Fly­ing and Dri­ving: The Stunts, 19 min­ut), Vod­ní stě­na (Wall of Water, 7 min­ut), Cleve­land: Honič­ka na Euclid Avenue (Cleve­land: The Chase on Euclid Avenue, 7 min­ut) a New York: Od mrako­drapů k bočním uličkám (New York: From Rooftops to Back­streets, 13 min­ut). Toto je tím pravým místem pro všech­ny ses­tři­hy ze zákulisí. Série o Spi­der­manovi jako by byla překry­ta pláštěm tajem­ství, a pro­to se i ukradené, nek­val­it­ní fotky uveře­jněné na webu staly vždy velk­ou novi­nou. Ten­to bonus konečně přináší pohled na Spi­der­mana, jak se poflaku­je po place a pojídá kobli­hy. Díky tomu­to příspěvku si uvě­domíme skutečný výz­nam scén, prostředí a rozsahu pro­jek­tu — pokud se divíte, jak mohl Spi­der-Man 3 stát přes 250 mil­iónů dolarů, tak tuto kapi­tolku zkrát­ka musíte vidět.

Zaš­mod­r­chané pavučiny: Milost­né tro­júhel­níky Spi­der-Mana 3 (Tan­gled Webs: The Love Tri­an­gles of Spi­der-Man 3, 9 min­ut) může vypa­dat jako pěkně hloupý bonus, ale prozk­oumává pod­ceňo­vaný prvek všech Spi­der­manových filmů — jejich srd­ce. Přestože si nemys­lím, že by Spi­der-Man 3 byl přehnaně úspěšným milost­ným příběhem (na to je příliš rušný), Tan­gled Webs dokázaly, že se stal skutečně upřím­ným pokusem.

Na kon­ci doku­men­tu nalezneme ještě dvě části z post-pro­dukce. Ve střižně (Inside the Edit­ing Room, 4 min­u­ty) je vel­mi krátk­ou návštěvou u Raim­i­ho dlou­ho­letého spolupra­cov­ní­ka, edi­to­ra Boba Murawski­ho; Nau­ka o zvuku (The Sci­ence of Sound, 16 min­ut) působí možná jen jako další z hudeb­ních bonusů, ve skutečnos­ti však nabízí něco zcela jedinečného. Bonus je uve­den ve for­má­tu, který je nazván jako opti­mal­i­zo­vaný zvuk (jed­ná se o natvr­do kódovaný obraz v obraze), nabízí části fil­mu doprovázené hud­bou a jeho závěr v podobě série kom­bi­no­vaných záběrů. Navíc přináší rozhovor se skla­datelem Christo­pherem Youngem, který odvedl čis­tou a pre­cizní prá­ci, při níž narušil hlavní motivy a témat­ické prvky hudby.

Druhý disk dále obsahu­je bonus, který bych si přál vidět na všech vydáních for­mátů nové gen­er­ace. Mís­to aby Sony pouze uvedl upoutávky na jiné filmy, naservíroval kom­plet­ní Ad Cam­paign galerii. Ta přináší tři domácí trail­ery ke snímku Spi­der-Man 3 a reklam­ní kom­pi­laci z Pro TV Inter­na­tion­al, jež nabízí osm full-screen­ových reklam z rozličných zámořských oblastí. Skutečně skvělá věc.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Spider-Man 3 / 3Je to přek­va­pu­jící u tak vysoko-pro­filového tit­u­lu, ale disk neob­sahu­je žád­né Blu-ray bonusy. Je to ško­da, pro­tože bohat­ství pro­dukčního mater­iálu, uve­deného v bonusech, se zdá být jako dělané pro pří­jem­ný komen­tář obraz v obraze. Doufe­jme, že Sony nezmešká svou příleži­tost v budouc­nu, pro­tože Pro­file 1.1 je už na cestě.

Dobrou zprávou je, že ten­to disk obsahu­je neohláše­nou záložkovou funkci. Je dos­tup­ná z menu výběru scén (Scene Selec­tions menu) — můžete si označit, kolik kapi­tol chcete, a budete k nim mít přímý příst­up i ve chvíli, kdy vytáh­nete disk z přehrávače.

Závěrečné zhodnocení

Spi­der-Man 3 nedosahu­je ste­jných výšin, jako jeho před­chozí dva díly, ale stále nabízí kou­z­lo, které, ale­spoň na mě, zabírá. A na Blu-ray je ještě lep­ší. Video je ohro­mu­jící, audio se chlubí ref­er­enční kval­i­tou a celý druhý disk je nac­paný bonusy v super úhled­ném HD videu. Pokud jste čekali na příleži­tost, kdy si budete moci Spi­der­mana přehrát na vašem Blu-ray reko­rdéru, tak vás toto vydání rozhod­ně nezklame.

Komentáře (3)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)14:55 22.11.2007:

    […] každé pokračování dosta­lo vlast­ní dvou­vrstvý disk BD-50 (sto­jí za připomínku, že disk se Spi­der-Manem 3 obsahu­je nějaké bonusy, jed­ná se však převážně o audio mater­iál, který nez­abere příliš […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Blu-ray Disc v Evropě překonal 1 milion21:53 28.11.2007:

    […] přede­vším v důsled­ku uve­dení nových fil­mových tit­ulů jako např. 300: Bit­va u Ther­mopyl, Spi­der-Man 3, Smrtonos­ná past 4.0 a Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta. Na recen­ze posled­ních dvou […]

  3. Portál Blu-ray.CZ » Prodeje HD DVD trháků předčily krátkodobě prodeje Blu-ray disků14:32 23.12.2007:

    […] ultimá­ta, což je dvakrát tolik, než co dokázal během svého prvního týdne Blu-ray trhák Spi­der-Man 3. Zatím nej­sou k dis­pozi­ci prode­jní data k celé Bour­neovské trilogii, která vyšla […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv