Divoké vlny (Blu-ray Disc)

Surf’s Up / 1Zdá se, že se Hol­ly­wood v těch­to dnech nemůže nabažit tučňáků. V min­ulých letech jsme mohli vidět oceněný doku­ment Putování tučňáků, který překon­al všech­ny reko­rdy návštěvnos­ti kin, nebo ani­movaný hit Hap­py Feet, jenž napros­to okou­zlil všech­ny diváky svou armá­dou tančících a zpí­va­jících opeřenců. Teď tu máme Divoké vlny, nejnovější tučňáčí snímek, který dorazil na plát­na kin; toto ani­mované dobro­družství plné sur­fů a ploutví nijak nešetří na roz­tomilých zvířátkách ani dlouhých hudeb­ních výstupech.

Divoké vlny mají podobu falešného doku­men­tu; vypráví příběh Cody­ho (Shia LaBeouf), mladého tučňá­ka rock­hop­pera, který opustil rod­ný Mražákov v Antark­tidě, aby se zúčast­nil velkého sur­fařského mem­o­riálu Big Z na plážích ostro­va Pin-Guí. Pro Cody­ho, syna jed­no­ho z největších sur­fařů, který kdy žil, je vítězství vším. Během svého dobro­družství najde nové přátele, a to sur­fařského cvo­ka Kuře Joea (Jon Hed­er) a ráz­nou plavči­ci Lani (Zooey Deschanel). Je to však Geek (Jeff Bridges), starý a vyřízený sur­fař, který Cody­mu ukáže, že pravým vítězem nemusí být vždy ten, kdo dorazí do cíle jako první.

Divoké vlny jsou snímkem s lehce rozd­vo­je­nou pova­hou — v první řadě jde o jas­ně zaměřený, až před­pisově rodin­ný kousek. Sle­du­jeme rozkošná zvířát­ka, jež pronáše­jí vtip­né poznámky v každé větě a tančí v ryt­mu nejnovějších hitů (v tom­to pří­padě jde o alter­na­tivní rock a podob­né záleži­tosti jako např. Green Day), zatím­co příběh je typ­ick­ým sen­ti­men­tál­ním dojákem o hod­notě rodiny a nut­nos­ti odmít­nutí pohodlí pro dosažení naprosté blaženos­ti. V druhém plánu přináše­jí Divoké vlny poměrně ambi­ciózní tech­nický výkon — jed­ná se o první film ve světě počí­tačové ani­mace, který využil natáčení naži­vo, a napodobil tak doku­men­tární příst­up, který dodává snímku příchuť retra a nezkreslenosti.

Osob­ně bych se příliš nes­taral o počí­tačové pokroky v grafice. Ano, roz­man­ité vod­ní efek­ty jsou skutečně ohro­mu­jící — možná vám v něk­terých záběrech spadne čelist — ale všech­ny tyto speciál­ní efek­ty nez­na­me­na­jí mno­ho bez skvělého příběhu — a to je právě oblast, kde Divoké vlny nabíze­jí jen málo nového. To, že je Cody­ho příběh zachycen ve for­mě doku­men­tu, je určitým osvěžením (ale­spoň ve srovnání s nedávno uve­dený­mi snímky, jako jsou Mravenčí polepšov­na nebo hrozné (Ne)Šťastně až na věky, které mají skutečně nepove­de­nou ani­maci), ale ani mazaná struk­tu­ra vyprávění nemůže vyvážit napros­to neo­rig­inál­ní příběh.

To však nez­na­mená, že by Divoké vlny neby­ly zábavným snímkem. Cody, nam­lu­vený LeBeoufem, je vel­mi sym­pat­ický, nepřed­ví­datel­ný hrdi­na a skutečně nemůžete jinak, než držet pěsti tomu­to tučňáčí­mu bor­ci na prkně. Také se mi líbil Bridgesův skr­blický stařík Geek — herec je hlasově tak obrat­ný, že se stal silou, která je v sound­tracku jas­ně rozez­natel­ná i v hro­mo­bití vln. Navíc snímek obsahu­je spous­tu oprav­du vtip­ných hlášek, ste­jně jako inteligent­nější humor, takže osloví nejen děti, ale i dospělé. Je určitě dobrou zprávou, že na rozdíl od mno­ha jiných ani­máků posled­ní doby Divoké vlny nikdy nek­le­sají na úroveň fil­mu určeného výhrad­ně dětem.

Příběh samot­ný je možná před­ví­datel­ný a nein­spi­ra­tivní, ale již jsem viděl daleko horší snímky než Divoké vlny. Roz­tomilý, dobře míněný a tech­nicky půso­bivý — ten­to snímek není žád­nou klasik­ou Pixaru, ale děti si jej zamilu­jí a (pokud správně nas­tavíte svá očekávání) nabízí mno­ho i dospělým.

Video: Zvětšujeme obraz

Divoké vlny zvo­lily spíše románový příst­up k ani­mované­mu fil­mu a zacháze­jí se sur­fu­jící­mi tučňáky, jako by byli před­mětem doku­men­tu. Fil­maři se tomu přizpů­so­bili také styl­i­sticky a záměrně dodali ani­maci fil­mu degradovaný vzh­led s falešný­mi šumy, zrněním a další­mi kazy. Kvůli tomu je vel­mi obtížné ten­to 1080p/AVC MPEG‑4 trans­fer zhod­notit, pro­tože rozsáh­lé úseky snímku vypada­jí mělce, nenasyceně a jsou plné falešných spo­jových značek, atd. Snímek prostě nepřináší ten třídi­men­zionál­ní, jako břit­va ostrý obraz, na jaký jsme zvyk­lí u ani­movaných filmů na high definition.

Divoké vlny se více roz­je­dou, když film plně odhalí všech­ny své možnos­ti — je důkazem, že i přirozeně vypada­jící mater­iál může být vynika­jící. Barvy oží­va­jí a kon­trast vše­mu dodává říz. Detai­ly jsou bohaté a nema­jí daleko k dokon­alosti. Vyobrazení něk­terých prvků, zejmé­na dynam­ick­ých vln a sur­fů, je tak­též nád­h­erné. Snímek může vypa­dat napros­to fan­ta­sticky — svěží, detail­ní a dobře navrstvený — a přináší okamžiky, jim­iž vás Divoké vlny skutečně ohromí. Celkově ten­to pokažený vizuál­ní design vyprávění jen pomohl. Jen nečeke­jte sou­visle sen­za­ční video ve sty­lu Hap­py Feet nebo filmů stu­dia Pixar.

Audio: Hodnotíme zvuk

Sony nabízí ke snímku Divoké vlny nekom­p­ri­movaný PCM (48 kHz/16-bit) a Dol­by True­HD 5.1 (48 kHz/24-bit) sur­round track; jed­ná se o jeden z pří­padů, kdy jsou PCM a True­HD tracky nato­lik vyrov­nané, že rozdí­ly jsou napros­to zaned­batel­né. Ať si vyberete kterýkoli, bude to živá a poutavá prezen­tace, která vás jistě potěší.

Jed­nou z věcí, která mi na ani­movaných sound­tracích při­padá vel­mi zábav­nou, je, že jsou větši­nou celé nahrány ve studiu. Jako takové nez­na­jí žád­ná omezu­jící pravid­la real­i­ty. Divoké vlny nej­sou výjimk­ou a celý snímek se chlubí vysoce aktivní­mi sur­roundy. Zvuk hřmících vln je ve zvukovém poli tak dom­i­nant­ní, že to téměř vypadá, jako by se stal další postavou fil­mu. Podob­ně také poc­it real­i­ty a hloub­ka diskrét­ních efek­tů je úžas­ná, s krás­ně trans­par­ent­ní­mi záběry a silou na pozadí, která vás vtáhne do děje.

Rozsah dynamiky je v celém spek­tru napros­to špičkový a sub­woofer mě skutečně přek­va­pil hluboký­mi, pevný­mi basy. Dial­o­gy jsou odborně nahrány a prom­lu­vy jsou vždy hla­sité a zřetel­né. Divoké vlny také sil­ně využí­va­jí alter­na­tivních rock­ových pís­ní (od Green Day, apod.), které znějí skvěle (i když větši­nou jako stereo nahrávky). Sečteno a podtrženo, audio je napros­to prvotřídní.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Sony vydala Divoké vlny na Blu-ray ve ste­jný den jako na DVD a obě edice jsou nacpány bonusy až po vrch. Přestože high def­i­n­i­tion verze nepřináší žád­né exk­luzivní pří­davky, téměř všech­ny bonusy na video zák­ladě jsou uve­de­ny v plném 1080p/AVC MPEG‑4/MPEG‑2 videu.

Jak už je zvykem u kreslených rodin­ných snímků, bonusy jsou směsicí mater­iálu pro děti a hlubších pohledů, které zau­j­mou spíše straší fanoušky. Všech­no uvádí do pohy­bu balík složený ze čtyř částí; Všich­ni společně: Schůz­ka hlasů Divokých vln (All Togeth­er Now: Surf’s Up Voice Ses­sion, 17 min­ut) je mým nejoblíbenějším příspěvkem. Dlouhý ses­třih na rozdělené obra­zovce uvádí všech­ny hlavní herce (včet­ně Shia LeBeo­ufa, Jona Hed­era a Jef­fa Bridgese), jak roze­bíra­jí a upřesňu­jí chování svých postav. Najdeme tu rozhovory s větši­nou her­ců a režiséry Ashem Bran­nonem a Chrisem Buck­em. Ačkoli jsem už na jiných dis­cích viděl oprav­du hod­ně bonusů o hlasovém obsazení ani­movaných filmů, pokaždé mě ten pro­ces znovu a znovu fascinuje.

Ani jed­na kapič­ka skutečné vody (Not a Sin­gle Drop of Real Water) je typ­ičtějším 28 min­u­tovým přehle­dem rozděleným do tří částí: Natáčení sur­fování (Surf Cam), Vytváření vln (Mak­ing Waves) a Od scénáře k sur­fu (Sto­ry­board to Surf­board). Jed­ná se o celistvé, přesto roz­man­ité shrnutí, které obsahu­je spous­tu rozhovorů s her­ci i čle­ny štábu, ses­třih z natáčení v ani­mačním studiu a zají­mavý video deník, jenž doku­men­tu­je, jak lidé z pro­dukce pod­nikli něko­lik výletů za sur­faři, aby si ověřili aut­en­tic­i­tu fil­mového prostředí. Ten­to bonus vys­tupu­je nad úroveň čistě reklam­ního mater­iálu a nabízí upřím­né momen­ty tvořivého pro­ce­su — určitě sto­jí za zhlédnutí.

Setkání s tučňáky (Meet the Pen­guins) nám před­stavu­je skutečné opeřence z Divokých vln, ty neznámé hrdiny, kteří byli stu­dováni a jejich napodobeniny vycpávány a vyz­tužovány tak, aby je ani­má­toři mohli na obra­zovce napodobit co nejvěrněji. Je to kouzel­ný bonus, ale zdál se mi svý­mi 4 min­u­ta­mi až příliš krátký. Jed­iným bonusem, který je oprav­du ztrá­tou času, je Arnoldův sur­fařský slovník (Arnold’s Zur­fi­nary, 6 min­ut), kde malé dítě citu­je ze slovníku sur­fařského slan­gu výrazy použité ve snímku.

Spíše pro dospělé je audio komen­tář, který uvádí režiséři Chris Buck a Ash Bran­non a pro­du­cent Chris Jenk­ins. Bohužel je natočen v trochu poma­lém tem­pu a není příliš zábavný, ale je srozu­mitel­ný i pro náhod­né diváky. Buck a Bran­non roze­bíra­jí ani­mační tech­niky hod­ně po tech­nické stránce, ale na druhou stranu se dozvíme něco víc také o příběhu a postavách. Možná úmyslně tu neza­slech­neme ani zmínku o tom, že Divoké vlny přiš­ly poměrně pozdě po módě tučňáčích snímků, jakým byl např. Hap­py Feet. Mís­to toho Buck s Bran­nonem stále mlu­ví o Divokých vlnách čistě jen jako by se sur­fařský film náhodou zan­i­moval. Ha ha.

Poznám­ka: Můžeme tu najít také druhý, bonusový komen­tář — podíve­jte se do sekce Blu-ray bonusů a dozvíte se více.

Dále tu máme pěkný výběr vys­třižených scén a dalšího nepub­liko­vaného mater­iálu. Čtveřice Ztra­cených scén (Lost Scenes) běží zhru­ba 9 min­ut — první tři jsou pouze v podobě návrhů, kdež­to posled­ní z nich je zvukově upraveným úsekem. Také tu nalezneme 6 min­u­tový ses­třih Jak film pos­tupo­val (Pro­gres­sion Reels) s komen­tářem týmu zabý­va­jícího se vizuál­ní­mi efek­ty, který přináší půl tuc­tu scén v různých fázích zobrazení, od hrubé ani­mace po finál­ní produkt.

Mezi další bonusy patří klip Lau­ryn Hill na melodii Lose Myself (toto je ten jed­iný bonus uve­dený pouze v 480i/MPEG‑2 videu). Obra­zové galerie (Image Gal­leries) obsahu­jí dvě sbírky: Postavy (Char­ac­ters, 16 obrazů) a Prostředí (Loca­tions, 28 obrazů). Sony naštěstí nabízí jak auto­mat­ické, tak ruční ovládání, takže si můžete kaž­dou galerii pustit jako prezentaci, nebo si je prok­likat vlast­ním tem­pem. Pin­ballová hra (Surf’s Up Pin­ball Game) napodobu­je staré hrací automaty Pin­bal­lu, i když je tu poměrně dlouhá prodl­e­va mezi startem a ovládáním ploutví, takže pro mě osob­ně byla hra spíše frus­tru­jící než zábavná.

Nakonec jsou na disku obsaže­ny dva ani­mované krátké filmy — Chub­bchubbs (který získal v roce 2002 Oscara za Nejlepší krátký ani­movaný film) a jeho pokračování Chub­bchubbs Save Xmas, jež jsou oba skutečně skvělé. Pro­tože je poměrně vzác­nos­tí mít příleži­tost vidět nějaký oscarový krátký film (navíc v high def­i­n­i­tion), jde o vel­mi vítané zpestření.

Balík bonusů uza­víra­jí trail­ery ke snímkům Rodin­ná dov­olená a jiná neštěstí, V tom domě straší! a Lovecká sezó­na; také tu najdeme upoutávku na Loveck­ou sezónu 2, která by měla při­jít do kin v roce 2008. Bohužel tu není uve­den trail­er k fil­mu Divoké vlny.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Sony to nijak nepropago­v­ala na obalu disku, ale toto Blu-ray vydání obsahu­je milý malý bonus v podobě audio komen­táře, který není uve­den na stan­dard def­i­n­i­tion DVD verzi.

Ten­to druhý, sil­ně tech­nický track je v plné délce fil­mu a přináší komen­táře super­vi­zo­ra vizuál­ních efek­tů Roba Gradela, super­vi­zo­ra ani­mace Davi­da Shop­pa a do třet­ice super­vi­zo­ra pro­jek­tu Jamese Williamse. Ten­to mater­iál bohužel zau­jme nejspíš jen skalní fanoušky počí­tačové ani­mace nebo budoucí ani­má­to­ry. Celá diskuze se točí kolem různých ani­mačních tech­nik, zobrazení postav a záměrné degradace obrazu, která pomohla vytvořit správný doku­men­tární vzh­led. Zaruču­ji vám, že děti ten­to bonus nedo­cení, ale je vždy vítaným přek­vapením, když stu­dio nabídne něco speciálního.

Easter Eggs

Jed­no velikonoční vajíčko (tj. skry­tá funkce) bylo nalezeno. V hlavním menu zmáčkněte horní směrovou šip­ku na vašem ovladači. Až se objeví malá ikona, zmáčkněte enter a vychut­ne­jte si léta­jící talíře UFO, které se občas objeví ve fil­mu. (Děku­jeme Tomovi za tip!)

Závěrečné zhodnocení

Divoké vlny přiš­ly na tučňáčí par­ty malinko pozdě; jde o rozkošný ani­movaný snímek, ale navz­do­ry své­mu jedinečné­mu pojetí ve sty­lu falešného doku­men­tu a použití alter­na­tivních rock­ových pís­ní (zkrát­ka to není Dis­ney) se kvůli chabé dějové linii nestal výjimečným snímkem. Toto Blu-ray vydání je však poměrně solid­ní. Obraz je chvíle­mi zkom­p­liko­vaný záměrně sníže­nou kval­i­tou, ale sound­track a bonusy patří k sil­ným stránkám vydání. Divoké vlny nej­sou nejlepším ani­mákem, který můžete na trhu obje­vit, ale toto Blu-ray vydání rozhod­ně sto­jí za zhlédnutí.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)13:44 22.11.2007:

    […] disk uza­vírá klip na Sig­nal Fire od Snow Patrol a kino upoutávky na filmy Divoké vlny, Casi­no Royale, Ghost Rid­er a Across the Uni­verse (který v době psaní této recen­ze na Blu-ray […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv