Zabij, nebo budeš zabit (Blu-ray Disc)

The Condemned / 1Plakát k fil­mu prozradí vše:
Deset lidí bude bojovat.
Devět z nich zemře.
To musíte vidět.

Je obtížné vážně zhod­notit snímek Zabij, nebo budeš zabit, když má tak nízké cíle. Jelikož se ten­to posled­ní z dlouhé řady akčních snímků chlubí nepřetržitým pří­sunem neu­věřitel­ných kousků přetéka­jících násilím, může se zdát imunním vůči krit­ice. Ale skutečně si mys­líte, že mě to zastaví?

Film přináší příběh Jac­ka Con­ra­da (Stone Cold Steve Austin), bývalého čle­na námořnict­va, který je ve vězení ve Střed­ní Americe nezákon­ně odsouzen k trestu smr­ti. Jeho osud je poza­s­taven, když jej na černém trhu pro­da­jí tele­vizní­mu pro­du­cen­tovi Ianu Breck­elovi (Robert Mam­mone) a dopraví ho na opuštěný ostrov vybavený desítka­mi kamer. Breck­el se stal mediál­ní sen­za­cí a využil svého naspořeného jmění, aby po celém světě vybral dalších devět adep­tů na smrt. Mani­akál­ně ego­cen­trický pro­du­cent je rozhod­nut přitáh­nout pozornost celého svě­ta tím, že pro­ti sobě postaví deset trestanců v soubo­ji na živ­ot na smrt, který nemá žád­ná pravid­la, ani hran­ice – hlavní a jedi­nou výhrou je svoboda.

Aby udělal svou show zábavnější, vypra­co­v­al pravidel­ný rozpis doručování balíčků, které vězně vybavu­jí vše­mi druhy zbraní a možnos­tí. Každého trestance označí pla­s­tick­ou trhavi­nou, která okamžitě vybuchne v pří­padě, že dotyčný poruší pravid­la (jde o něko­lik nesty­datých odkazů na Bat­tle Roayle). Con­rad se do boje zapo­ju­je jen vel­mi neo­chot­ně a pouze se brání před tlupou vrahů a násil­níků – jed­ním z nich je i bláznivě výbušný Ewan McStar­ley (Vin­nie Jones). Jak se však bitevní pole kaž­dou úspěš­nou vraž­dou vyprazdňu­je, začíná Con­rad ignorovat Breck­elo­va omezení a obrací svou pozornost ke svým věznitelům – pro­dukční­mu týmu této real­i­ty show.

Snímek Zabij, nebo budeš zabit byl pro­dukován společnos­tí WWE Films (jed­ná se o ste­jné urostlé zápas­níky, kteří se podíleli na filmech jako Nev­iditel­né zlo a Král Ško­r­pi­on) a nadšeně hrábl po odkazu hvězd kla­sick­ých snímků z osmdesátých let, jaký­mi jsou Sylvester Stal­lone nebo Arnold Schwarzeneg­ger – s výjimk­ou toho­to fil­mu jsou člen­ové WWE záruk­ou, že rány budou skutečně tvrdé a krev bude stříkat po celé obra­zovce s neu­věřitel­nou bezs­tarost­nos­tí. Vskutku, knock­outy jsou vel­mi časté a prud­ké — a někdy se obje­vu­jí, aniž by příběh pokročil dále.

Účast členů WWE má další efekt – bezděčně divá­ka zmate ještě více svým těžkopád­ným kázáním. Jak se hro­madí těla, natáčecí štáb začne kázat o nebezpečí násilí a snad­nos­ti, s níž je při­jímáno naší médii ovlivňo­vanou společnos­tí. Režisér Scott Wiper (jed­ná se o jeho první celovečerní snímek) jde dokonce tak daleko, že přináší tupé srovnání mod­erní amer­ické zábavy a krvavých sportů antick­ého Říma. Výsled­kem je, že se film Zabij, nebo budeš zabit pod­bízí své­mu akčně laděné­mu pub­liku, přičemž jej zároveň kárá za to, že si uží­va­jí chaos na obrazovce.

Zas­tav a nepřeži­ješ, Kurýr 2 a další akčňáky s nálep­k­ou nevhod­né do 18 let zasáh­ly pub­likum prud­kým, zveličeným zmatkem — musíme však uznat, že nic jiného ani v úmys­lu nemě­ly. Zabij, nebo budeš zabit si však pro­ti sobě pošt­val nejtvrdší jádro diváků tím, že se odvážil zep­tat, co jsou ochot­ni zaplatit za to, co sle­du­jí. Tato prob­lem­at­ická nesouro­dost jen snižu­je hod­no­tu vzkazu ve fil­mu a kom­p­liku­je při­jetí zábavné stránky snímku.

Pokud by snímek Zabij, nebo budeš zabit byl čistým akčním kouskem, mohl jsem se celou dobu smát ubo­hé zápletce a prázd­ným postavám a jednoduše si tuto jíz­du užít. Pokud by šlo o inteligent­ní zkoumání reakcí společnos­ti na násilí, mohla mě nejspíš přilákat zakázaná téma­ta. V této podobě ovšem snímek nemá vlast­ní záměr ani iden­ti­tu, a zároveň postrádá sílu akcí nac­paného riskant­ního pod­niku. Kon­cept je možná zají­mavý, ale dokonce i fanouš­ci žán­ru nebo člen­ové WWE budou film považo­vat spíše za otravný a matoucí.

Video: Zvětšujeme obraz

Zabij, nebo budeš zabit byl natočen s využitím špičkových kamer Gen­e­sis od Panav­i­sion – jde o ste­jné drahé kamery, jaké byly použi­ty při natáčení snímků Apoc­a­lyp­to a The Look­out. Výsledek je ohro­mu­jící – nád­h­erný zdroj je v dokon­além stavu a dláždí ces­tu pro téměř bezchyb­ný trans­fer filmu.

The Condemned / 2Snímek Zabij, nebo budeš zabit je uve­den v 1080p videu s použitím VC‑1 kodeku a ohro­mu­je ink­ous­tový­mi černý­mi, krás­ně nasycený­mi odstíny pleti a jem­ným detailem, jenž odhalu­je každičký prvek obrazu. Navz­do­ry omezené, do ocelo­va laděné paletě barev vypada­jí scény v inter­iérech skvěle – kde je potře­ba, jsou barvy krás­ně zvýrazněné, stíny decent­ně ohraničené a tex­tu­ry ostré jako břit­va. Zas­tavte si film během scény v kon­trol­ní bud­ce a všim­něte si, jak jednoduché je přečíst, co je nap­sáno na mon­i­toru nebo v nov­inách, které se poval­u­jí po míst­nos­ti. Když kam­era pozoru­je jed­no­ho z pro­du­cen­tů, podíve­jte se na čisté zachycení všech jeho pórů, chlupů na ruk­ou a drob­ných kapiček potu na čele.

Exter­iéry mají také mno­ho co nabíd­nout, ale jsou občas přetíže­ny přehnaným kon­trastem a neustále ostrý­mi bílý­mi bar­va­mi. Tónová stálost obrazu jas­ně dokazu­je, že se jed­ná o záměrné styl­i­stické rozhod­nutí, které však neg­a­tivně ovlivni­lo úroveň detailu. Tmavé oblasti obra­zovky jsou naplněny prob­lem­at­ick­ým roz­drcením barev a obraz chvíle­mi postrádá hloubku. To poškozu­je nat­u­ral­i­stické pojetí barev, kterým se chlubí inter­iérové scény; pleť každého herce se čer­vená a přechází z extré­mu do extrému.

Nechme stra­nou osob­ní estet­ické pref­er­ence – jed­iným skutečně tech­nick­ým nedostatkem, kterého jsem si všiml, je lehká pas­ter­i­zace ve scénách se sil­ný­mi kon­trasty ve svě­tle (napřík­lad svět­lo v tmavé cele). Co se týče ostat­ních záleži­tostí, je ten­to trans­fer po tech­nické stránce vel­mi dobře vybaven a vyrovná se ostat­ním špičkovým Blu-ray vydáním na trhu. Shrnu­to a podtrženo, fanouš­ci snímku Zabij, nebo budeš zabit budou potěšeni při pohle­du na to, jak bezprob­lé­mově ten­to trans­fer napodobil kino-verzi filmu.

Audio: Hodnotíme zvuk

Snímek Zabij, nebo budeš zabit přináší duni­vý DTS-HD 7.1 sur­round track (jeho rychlost je omezena na jádro DTS s rychlostí 1.5 Mb/s, pro­tože přehrá­vače v součas­né době stále ještě nej­sou schop­ny dekó­dovat DTS-HD) a slabší Dol­by Dig­i­tal EX 5.1 sur­round mix (640 kb/s). Zvuk je bom­ba­stický a hla­sitý a každičký zvukový prvek prochází přes sub­woofer, který mu dodá správ­nou res­o­nan­ci. Konečný výsledek nepřináší zrov­na nejre­al­is­tičtější zvukové pole, jaké jsem kdy slyšel, ale dodává hmatatel­nou sílu každé ráně, střele nebo explozi. Dynami­ka jen vyz­tužu­je celou show – vysoké tóny jsou pevné a basy nej­sou chrap­tivé ani příliš jemné.

Děje se tu toho tolik, že by se dalo očeká­vat, že se všech­ny hlasové pro­jevy budou držet v pozadí; ale právě naopak, track je krás­ně navrstvený, takže každý ele­ment zvukového pole dostává náležitý pros­tor. Pohyb po kanálech je rych­lý a real­i­stický – můžeme tu najít dokonce něko­lik efek­tů se zbraně­mi, v nichž jsem mohl zcela jednoduše vystopo­vat zdroj zvuku procháze­jícího mým domácím kinem. Okol­ní prostředí je trochu teatrál­ní, ale i přesto využívá sur­roundových kanálů a vytváří pří­jem­ně plné zvukové pole. Špat­nou zprávou je, že akusti­ka v inter­iérech je pouze průměrná a kon­trol­ní míst­nost svým zvukovým pojetím vel­mi sil­ně připomíná jeviště. Ale nemějte obavy, tyto malé nedostatky vás rušit nebudou.

The Condemned / 3Větším prob­lémem toho­to bom­ba­stick­ého snímku je směrování. Přestože je každá scé­na napě­chovaná zvukový­mi efek­ty, výsledek je neza­ostřený. Efek­ty jako střel­ba a odštíp­nutí dře­va (obzvláště venku) jsou nepřirozeně hla­sité a mají ten­den­ci vznikat v něko­li­ka repro­duk­torech najed­nou, a to bez ohle­du na umístění těch­to prvků ve zvukovém poli. Ještě více rušivým je sice ojed­inělý, ale bizarní fenomén, kdy se hlasy obje­vu­jí v lev­ém kanálu namís­to pravého a naopak. Stává se to větši­nou, když her­ci mlu­ví uprostřed zápa­su, ale v celém fil­mu jsem postřehl ale­spoň tři případy.

Na závěr bych však měl zdůraznit, že větši­na diváků si pravděpodob­ně nevšimne jed­iného z výše zmíněných prob­lémů. Přízniv­ci snímku Zabij, nebo budeš zabit na tom­to tracku naj­dou vše, co potře­bu­jí – mrazivé výkřiky, vel­mi hla­sité výstře­ly i duni­vé výbuchy.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Tato Blu-ray edice fil­mu Zabij, nebo budeš zabit obsahu­je všech­ny spe­cial­i­ty, které můžeme nalézt na součas­ně vydané stan­dard def­i­n­i­tion DVD verzi, a jde o skutečně obrovský balík bonusů.

Prvním (a nejlepším) bonusem je komen­tář Ste­va Austi­na a režiséra Scot­ta Wipera. Oba muži jsou upřím­ní, zají­maví a po celou dobu mlu­ví o zábavné hod­notě snímku více než o jeho skutečném výz­na­mu. Přestože prober­ou i téma­ta příběhu a jeho morál­ní vzkaz, větši­na jejich diskuze se zaměřu­je na herecké obsazení, prostředí, v němž se natáče­lo, atmos­féru na place, natáčení v HD a vyčer­pá­va­jící prá­ci kaskadérů na bojových scénách. (Sto­jí za povšim­nutí, že přestože ten­to komen­tář není uve­den na sez­na­mu bonusů, je přís­tup­ný přes audio menu.)

Nadech­něte se a jdeme na to – ten­to disk obsahu­je 48 min­ut vys­třižených a rozšířených scén; navíc každá se může pochlu­bit vlast­ním volitel­ným komen­tářem režiséra. Ačkoli 19 dodatkových scén při­b­ližu­je postavy snímku, podle popisu nej­sou nato­lik při­tažlivé, aby se daly doporučit všem – ale budou pochoutk­ou pro skutečné milovníky fil­mu. Přesto jsem byl přek­vapen, když jsem objevil něko­lik scén, o nichž si mys­lím, že měly ve fil­mu zůstat.

Dále tu máme bonus Tvor­ba snímku Zabij, nebo budeš zabit (The Mak­ing of The Con­demned, 38 min­ut) – jed­ná se o doku­ment rozdělený na pět částí, z nichž jsem si skutečně užil dvě. Klub bolesti (Pain Club, 16 min­ut) popisu­je chore­ografii soubo­jů a rány a mod­řiny, které se pro herce staly takř­ka kaž­do­den­ním chlebem. Ten­to ne příliš důležitý pří­dav­ek je natočen v pohodovém tónu a osob­ně bych si přál, aby byl ještě delší. Bonus naz­vaný V kon­trol­ní míst­nos­ti (Inside the Con­trol Room, 6 min­ut) mapu­je fotografii show uvnitř fil­mu. Každá scé­na se musela natáčet jak HD kam­era­mi, tak také lev­nější­mi ruční­mi kam­era­mi – jed­nou pro film samot­ný, podruhé pro mater­iál použitý na mon­i­torech v kon­trol­ní míst­nos­ti. Přál bych si, aby ten­to bonus zašel do větších podrob­nos­tí, ale i tak nabízí zají­mavý pohled na dvo­jité natáčení a vůbec nevy­padá jako reklam­ní materiál.

Další tři části se pohy­bu­jí mezi nes­myslným a bezúčel­ným. Započetí hry (Game On, 6 min­ut) je rozšíře­nou upoutávk­ou, v níž her­ci i člen­ové štábu objasňu­jí děj; Ostrov zla (Island Mis­chief, 5 min­ut) je vtip­ným pohle­dem na Austinův trail­er z natáčení; a nakonec Jsme odsouzeni k smr­ti? (Are We the Con­demned?, 5 min­ut) přináší rych­lý pohled na Wiperův natáčecí styl a téma­ta filmu.

The Condemned / 4Dva zbý­va­jící bonusy působí jako obyče­jné vycpávky. Obnovení krve­pro­lití při trestu smr­ti (Cap­i­tal Car­nage Reunion, 4 min­u­ty) bude při­ta­ho­vat zejmé­na příznivce wrestlin­gu; přináší ses­třih, v němž Austin a herec Vin­nie Jones sle­du­jí video, kde Jones boju­je se čle­ny WWE. Podob­ně také Stone Cold ve světě fil­mu (Stone Cold at Movie World, 2 min­u­ty) je typ­ick­ým pří­davkem – jednoduše mapu­je Justinův výlet do Gold Coast v Aus­trálii, kde roz­dal něko­lik autogramů.

Bonusový balíček uza­vírá sbír­ka trail­erů (v 1080p) na snímek Zabij, nebo budeš zabit, a další Blu-ray tit­u­ly od Lion­s­gate, jako jsou Kat, Zas­tav a nepřeži­ješPád do tmy.

Poznám­ka: Kromě čtyř high def­i­n­i­tion trail­erů jsou všech­ny bonusy na video zák­ladě uve­de­ny v širokoúh­lém for­má­tu a v 48Oi/p videu.

Závěrečné zhodnocení

Určitě nejsem prvním kri­tikem, který prohlásí, že snímek Zabij, nebo budeš zabit je skutečně hrozný film, a nejspíše neb­udu ani posled­ním. Jako Blu-ray vydání je ten­to disk však přek­va­pivě sil­ný – chlubí se video trans­fer­em v téměř demo kval­itě, solid­ním audio balíčkem a dlouhou řadou bonusů. Pokud jste si ten­to snímek uží­vali už v kinech, je pro vás ten­to disk jas­nou koupí. A ostat­ní se musí rozhod­nout podle vlast­ního úsudku.

Komentáře (2)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Saw IV (Blu-ray Disc)22:17 3.2.2008:

    […] závěr disk nabízí upoutávky (HD) ke snímkům Zabij, nebo budeš zabit, War, Pád do tmy a filmy přicháze­jící na Blu-ray, a to Ram­bo a Oko. Dále tu […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » War (Blu-ray disc)00:07 4.2.2008:

    […] upoutávky (Trail­ers, HD, 7 min­ut): Něko­lik Blu-ray upoutávek na filmy Zabij nebo budeš zabit, Zas­tav a nepřeži­ješ, Obchod­ník se smrtí […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv