Polární expres (Blu-ray Disc)

Polar Express / 1Musím při­pustit, že nejdřív jsem se bál na Polární expres jít podí­vat. Způ­so­bil to trail­er: Obrázky jako­by mumi­fiko­vaného Toma Han­kse a všech těch malých, počí­tačově vytvořených uličníků s bílý­mi tváře­mi a zom­bie oči­ma neb­udi­ly dojem povzbu­di­vého rodin­ného fil­mu, ale spíše něče­ho jako Sev­erní pól zatra­cených.

Když mě rod­i­na nakonec před něko­li­ka lety na Polární expres do kina dotáh­la, nějak jsem to přežil a dokonce z toho ani netr­pím žád­nou post­trau­mat­ick­ou duševní poru­chou. Sice nemůžu říct, že bych film považo­val za podi­vuhod­ný a oslnivý (jak sli­bo­vala rekla­ma), po chvíli se mi ale počí­tačové ztvárnění fil­mu roz­plynu­lo a mohl jsem se ponořit do příběhu. Polární expres je však stále ohrožen tím, že vizuál­ní styl pře­bi­je celý příběh a ten skutečně na kon­ci už jen těžce živoří. Pokračo­vat »

Spalující touha (Blu-ray Disc)

Eyes Wide Shut / 4Stan­ley­ho Kubric­ka během jeho leg­endární čtyřicetileté kar­iéry ve fil­mu označo­vali nejrůznější­mi přízvisky, do roku 1996 však mezi nimi neby­lo označení sexy. Takže když tehdy oznámil, že se chys­tá pro plát­na zpra­co­v­at erotick­ou Snovou nov­elu od Arthu­ra Schnit­zlera, a že do fil­mu obsadí v té době nejžhavější Hol­ly­wood­ský pár, Toma Cruise a Nicole Kid­manovou, hod­ně obočí se zved­lo v údi­vu. Jak se bude citlivost toho­to fil­mařského bláz­na snášet se snovou, nat­u­ral­i­stick­ou náladou Schnit­zlerovy nove­ly, kde jsou stránky prosáknuté sex­uál­ní­mi pod­ně­ty a nezkro­ce­nou erotick­ou vášní? Pokračo­vat »

Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Pokračo­vat »

1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 pro­cent.

Pokračo­vat »

Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)

Full Metal Jacket / 1Warn­er poprvé vydal Olově­nou ves­tu na Blu-ray v září 2006. Bylo to však hubené vydání a fanouš­ci jej kvůli jeho ubo­hé­mu video trans­feru při­jali chlad­ně. Téměř po roce Warn­er oznámil nové vydání fil­mu na Blu-ray, v Deluxe edi­ci, jako součást nové sbírky Kubrick­ových filmů. Dokázal se nyní Warn­er s nově remas­terovaným obrazem a zvukem a navíc se spous­tou bonusů str­e­fit do černého? Čtěte dál …

Mys­lím že jsou dva druhy válečných filmů — takové, které nám vymachájí čumák v odporné real­itě soubo­jů (Zachraňte vojí­na Ryana, Četa) a takové, které zkouma­jí to ostat­ní kolem války, jako vojá­ci trpící nelid­ský­mi pod­mínka­mi nebo působení války na lidi doma (Tábor tygrů, Zahrady z kamene). Na Stan­leym Kubrick­ovi nechejte spo­jení těch­to dvou druhů dohro­mady a dostanete Olově­nou ves­tu, jeho film z války ve Viet­na­mu. Je to vlast­ně dvouak­tová hra a je čas­to ste­jně frus­tru­jící pro svou nesouro­dost, jako je fascin­u­jící pro svou spleti­tost. Pokračo­vat »

Robinsonovi (Blu-ray Disc)

Meet The Robinsons / 1Na začátku letošního roku jsem se se svým capartem vyprav­il do obchod­ního cen­tra, aby si v kině vychut­nal svůj první film. Byli to Robin­sonovi od Dis­n­eye — počí­tačový ani­movaný kousek, který nepochází z pro­dukce Pixaru. Vyzbro­jil jsem se čokolá­dový­mi tyčinka­mi, hro­madou hraček a ubrousků a očeká­val jsem, že to mého syna po dvaceti min­utách přes­tane bav­it. K mému obrovské­mu přek­vapení zůsta­la jeho malá očka přilepe­na na plát­no během celého promítání.

Pokračo­vat »

Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)

A Clockwork Orange / 4Označit Kubrick­ův Mechan­ický pomer­anč za kon­tro­verzní film by bylo poněkud zdržen­livé. Když byl v roce 1971 poprvé uve­den, jeho názorné zobrazení sexu a násilí způ­so­bi­lo v USA i v zahraničí obrovský poprask. Pro­ti Mechan­ick­é­mu pomer­anči se zved­ly sil­né protesty a film dostal nejhorší možné hod­no­cení přís­tup­nos­ti. Obviňo­vali jej navíc ze série napodobu­jících zločinů, které se objevily v Británii. Kubrick svůj film dokonce v Británii stáhl z dis­tribuce, pro­tože mu začaly chodit výhrůžky smrtí (film ale nebyl v Británii ofi­ciál­ně zakázán, jak se čas­to uvádí). Přes to všech­no je na Mechan­ick­ém pomer­anči asi nejpo­zoruhod­nější to, že dokáže diváky i po pětatřiceti letech zran­it a pohoršit. Pokračo­vat »

Spider-Man: High Definition Trilogie (Blu-ray Disc)

Spider-Man: The High-Definition Trilogy / 1Pokud z hol­ly­wood­ské zamilo­vanos­ti pro fil­mové série vzešla ale­spoň jed­na dobrá věc, je to ta, že ještě než se z fil­mu stane trhák, musí her­ci a člen­ové štábu větši­nou podep­sat smlou­vu o účasti v dalších pokračováních snímku. To zna­mená, že pokud jste si zamilo­vali chláp­ka, který hrál Spi­der-Mana v prvním dílu, budete mít jis­to­tu, že ve třetím dílu uvidíte toho samého. Podob­ně také tal­en­ty v zákulisí zůstá­va­jí čas­to dlouho ve vleku a dodá­va­jí sériím jed­not­ný tón, příst­up a prove­dení, což je rys pro nedáv­nou kine­matografii poměrně neob­vyk­lý.

Pokračo­vat »

28 týdnů poté (Blu-ray Disc)

28 Weeks Later / 1Snímek 28 dní poté při­nesl závan svěžího vzduchu do žán­ru zom­bie filmů. Tato osla­va napětí a horo­rové akce Dan­ny­ho Boy­la byla jed­ním z prvních zom­bie snímků po éře George Romera, které úspěšně setřás­ly dlouho uží­vaný vzorec mátožných mrtvol, jež napada­jí hloupé oby­vatele před­městí na jejich far­mách. Mís­to toho film přepra­co­v­al kon­cept svě­ta po 11. září, který byl zaplaven stra­chem z teror­is­mu, vojen­ského impe­ri­al­is­mu a medicín­ských tech­nologií. Šlo se o krvavého, násil­nick­ého, hrů­zos­trašného malého spáče, díky němuž měli fanouš­ci zom­bie příběhů důvod slav­it. 28 dnů poté byl vel­mi klad­ně při­jat jak diváky, tak kri­tiky, což u filmů toho­to žán­ru není časté, a přestože byl natočen za miz­erných 8 mil­iónů dolarů, po celém světě vydělal necelých 85 mil­iónů. Pokračo­vat »

BDP-S300 a BDP-S1E">Nový firmware pro BDP-S300 a BDP-S1E

  • 21.11.2007
  • Jirka Pech

Sony vydala nový firmware pro Blu-ray Disc přehrá­vače BDP-S1EBDP-S300. Nový firmware verze 3.20 by měl přinést zlepšení BD-Java kom­pat­i­bil­i­ty pro větší inter­ak­tiv­i­tu něk­terých BD-ROM. Sony BDP-S300 Blu-ray Disc playerPřede­vším ale přináší kom­pat­i­bil­i­tu s for­má­ty BD-R/RE (BDMV). Sony tak o sobě po delší odmlce dává vědět zvýšením funkčnos­ti (a samozře­jmě i užit­né hod­no­ty) svých Blu-ray Disc pro­duk­tů.

Nový firmware můžete najít na stránkách tech­nické pod­pory obou pro­duk­tů (BDP-S1E, BDP-S300).

28 dní poté (Blu-ray Disc)

28 Days later / 1Pojďme si to objas­nit hned v úvo­du — zom­bie by nemě­ly umět utíkat. Nem­rtví jsou příšery, které se vláčí po okolí a řídí se pudy, díky nimž zdolá­va­jí své oběti — a ne aby je uhnali k smr­ti. Poma­lé zom­bie nejen vyostřu­jí napětí, ale také umožňu­jí pečlivě vys­tavět vývoj postav snímku.

Naštěstí pro mě ve snímku 28 dní poté zom­bie neběha­jí. I když ve skutečnos­ti ti rych­lí démoni ve fil­mu nej­sou žád­né zom­bie. Podle mytolo­gie snímku jsou tato stvoření lid­ské bytosti nakažené virem zuřivosti, který se po Londýně rozšířil v reko­rd­ním čase. Rádo­by zom­bie jsou násil­né a kani­bal­i­stické, ale nej­sou nem­rtvé, a dokonce ani nepotře­bu­jí kulku do hlavy, aby zemře­ly. Pokračo­vat »

Den poté (Blu-ray Disc)

The Day After Tomorrow / 1Snímek Den poté je přík­la­dem toho, čemu říkám kino plné stra­chu — je tím druhem fil­mu, který mazaně naťukne nějak­ou součas­nou celosvě­tovou hrozbu blížící se katas­tro­fy a pořád­ně ji rozpracu­je, aby v kinech vydělal max­imál­ní částky. Vědecká reali­ta niko­ho neza­jímá a vzorec fun­gu­je. Ať už je to Vál­ka světů, která v padesátých letech připouta­la celou zemi k rádiím svou pohád­k­ou o invazi mimozemšťanů, nebo Čín­ský syn­drom, jenž zabrnkal svě­tu na nervy v sed­mdesátých letech svým fik­tivním nuk­leárním ohrožením — pouhé pomyšlení na to, že je naše plan­e­ta v nebezpečí, nutí mil­ióny z nás zajít do kina podí­vat se na vyh­lazení lid­st­va. Pokračo­vat »

Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace

  • 16.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Blu-ray logoBlu-ray dopo­sud zna­me­nal neu­věřitel­ný obraz v HD kval­itě, dech­ber­oucí pros­torový zvuk či pět­iná­sob­nou datovou kapac­i­tu běžného DVD. Nyní se ale můžeme těšit na ještě více. Svět­lo svě­ta totiž spatřil nový mod­el stol­ního přehrá­vače společnos­ti Pana­son­ic s označením DMP-BD30. A v čem spočívá jeho výjimečnost? Jako první na světě totiž splňu­je poža­davky nejnovějšího Blu-ray pro­filu 1.1 (BD Pro­file 1.1). S ním přichází velice zají­mavé vlast­nos­ti a schop­nost zpra­cov­á­vat inter­ak­tivní složky. DMP-BD30 je také vybaven novou sadou zobra­zo­vacích čipů. Ty dle Pana­son­icu dosáh­nou výrazně lep­ší kval­i­ty zobrazení obsahu Blu-ray disků než tomu bylo dopo­sud u stá­va­jících přehrá­vačů (včet­ně jejich vlast­ních mod­elů). Pokračo­vat »

Střihoruký Edward (Blu-ray Disc)

Edward Scissorhands / 1Byl jed­nou jeden nepochopený malý chlapeček jménem Tim. Spolužá­ci i učitelé jej ignorovali a Tim se vždy raději stáhl do kou­ta a díval se, jak si ostat­ní děti hra­jí. Stále přit­om doufal, že si někdy všim­nou jeho osamělých pohledů. Čmáral si obrázky smut­ného podi­ví­na s nůžky mís­to ruk­ou a podi­vo­val se, proč si nedokáže najít kamarády. Ze vše­ho nejvíc jej trápi­lo, proč se mu každý tak důsled­ně vyhýbá.

Takové bylo dět­ství režiséra Tima Bur­tona. I když dnes svým filmům vdechu­je sebevě­domé vize a nespoutaný styl, v dět­ství to bylo osamělé dítě, které k vyjádření svých před­stav použí­va­lo příběhy a obrázky. Poté, co se na kon­ci 80.let před­stavil uspoko­ju­jící­mi snímky Pee-Wee­ho velké dobro­družství, Beetle­juice a Bat­man, vytvořil ten­to režisér inten­zívní, osob­ní snímek o sociál­ní izo­laci jed­ince s názvem Stři­ho­ruký Edward. Pokračo­vat »

Hostel 2 (Blu-ray Disc)

Hostel: Part 2 / 1Víte­jte zpět na jatkách. Hos­tel 2 je ste­jně brutál­ní, krví nasák­lý a nenáročný snímek jako původ­ní film Hos­tel. Bohužel je i ste­jně špat­ný; režisér a scénárista Eli Roth čas­to přináší roz­mařile spik­le­necké a napros­to nepotřeb­né úseky.

Pro­tože první díl jen v domácích pok­lad­nách vydělal přes 50 mil­iónů dolarů, neby­lo žád­ným přek­vapením, že Sony přikáza­la natočit jeho pokračování; jak jsem však rozsáh­le psal už v mé před­chozí recen­zi, Hos­tel byl kon­ceptem spíše snímek, který se hledal. Neměl skutečné postavy ani příběh; jeho jedi­nou reklam­ou byla nabíd­nutá situ­ace (tře­baže dokázal být dost poutavým na to, aby přilákal neskutečné množství diváků). Zák­lad­ní premisa byla jednoduchá: nic netušící batůžkáři z Ameriky byli přivábeni do záhad­né uby­tovny, ale vzbudili se svázání a přichys­taní na mučení a na prodej nejvyšší nabíd­ce ve zvrá­cené, bizarní auk­ci obchodu­jící s vraž­da­mi lidí. Bohužel když sklap­ne past a horo­rový děj se utrhne z řetězu, tak navz­do­ry nes­porně přesvědčivým (a znek­lidňu­jícím) před­pok­ladům klesne film do sty­lu násil­nické pornografie, výstřed­nos­ti, která přináší nato­lik otřepanou zápletku, že na kon­ci nes­louží jinak než ukáz­ka, koli­ka různý­mi způ­so­by lze něko­ho zmrza­čit a zabít. Pokračo­vat »

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv