1 milion prodaných Blu-ray disků v Evropě

  • 27.11.2007
  • Jirka Pech

Evrop­ský výbor pro propa­gaci od Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion dnes oznámil, že celkový prodej fil­mových Blu-ray disků překon­al v Evropě hrani­ci jed­no­ho mil­ionu kusů. Podle prode­jních sta­tis­tik agen­tu­ry Media Con­trol Gfk Inter­na­tion­al z celkového poč­tu high def­i­n­i­tion fil­mových disků, jež spotřebitelé v Evropě během letošního roku nakoupili, tvoři­ly disky for­má­tu Blu-ray Disc 73 pro­cent a disky HD DVD pouhých 27 procent.

Blu-ray Disc je jed­iným baleným high def­i­n­i­tion médiem, jež uni­verzál­ně pod­poru­je fil­mový, hudeb­ní, herní a výpočet­ní průmysl, a je také nejprodá­vanějším baleným high def­i­n­i­tion médiem. Aby neby­lo dobrých zpráv málo, údaj o jed­nom mil­ionu pro­daných kusů se týká pouze filmů. Při započtení pro­dukce herních Blu-ray disků činí celkový počet disků, jež byly v Evropě vyrobe­ny k prode­ji, již více než 21 mil­ionů kusů. Velk­ou měrou se na tom podílí takz­vaný PlaySta­tion efekt, který vede k velkým množstevním úsporám a zefek­tivňu­je množení Blu-ray disků.

Prode­je fil­mových Blu-ray disků dosa­ho­valy nejvyšších objemů ve 44. týd­nu od zave­dení for­má­tu, kdy přesáh­ly 66 tisíc kusů (za týden). Sta­lo se tak přede­vším v důsled­ku uve­dení nových fil­mových tit­ulů jako např. 300: Bit­va u Ther­mopyl, Spi­der-Man 3, Smrtonos­ná past 4.0 a Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta. Na recen­ze posled­ních dvou jmen­o­vaných se u nás můžete těšit již brzy.

Frank Simo­nis, předse­da evrop­ského výboru pro propa­gaci disků Blu-ray, k tomu poznamenal:

Pro disky Blu-ray se jed­ná o důležitý evrop­ský mezník, který je i dalším důkazem, že kdykoli mají spotřebitelé na vybra­nou, zvolí si v převážné většině BD. Před­běžné ukaza­tele naz­naču­jí, že vánoční sezó­na bude pro Blu-ray Disc mimořád­ně dobrá ve všech kat­e­goriích — od balených médií přes samostat­né přehrá­vače až po herní kon­zole pro Blu-ray Disc.

Zprávu o prode­ji mil­ion­tého Blu-ray disku v Evropě s potěšením uví­tali v řadě před­ních hol­ly­wood­ských studií. Bob Chapek, prezi­dent firmy Walt Dis­ney Stu­dios Home Enter­tain­ment, je přesvědčen, že tato zprá­va předz­na­menává období expo­nen­ciál­ního růs­tu prode­jů BD disků:

Blu-ray zcela jistě zvítězí, pro­tože přináší to, co spotřebitelé chtějí: obraz ve skutečně vysokém rozlišení bez kom­pro­misů, nejlepší kval­i­tu ozvučení, největší výběr obsahu, nejvíce speciál­ních funkcí a samozře­jmě nejvyšší úlož­nou kapac­i­tu disků — a to bez nevýhod a kompromisů.

Mike Dunn, prezi­dent společnos­ti Twen­ti­eth Cen­tu­ry Fox Home Enter­tain­ment, dodává:

Mys­lím, že spotřebitelé v Evropě si uvě­do­mu­jí, že budouc­nost patří Blu. Jis­to­ta, že nás­tupcem DVD se stane právě Blu-ray Disc, pra­mení z toho, že tech­ni­ka Blu-ray je zkrát­ka lep­ší. Vznikla jako nový for­mát se spous­tou pros­toru pro filmy, hud­bu, hry a výpočet­ní tech­niku — a někdy i pro všech­ny čtyři obo­ry naráz. Disky Blu-ray mají až o 70 % vyšší kapac­i­tu než HD DVD disky, což jim dává výho­du do budouc­nos­ti a umožňu­je neomezenou kreativ­i­tu při rozvo­ji nových inter­ak­tivních funkcí.

David Bish­op, prezi­dent Sony Pic­tures Home Enter­tain­ment, prohlásil:

Mimořád­ně dobré výsled­ky disků Blu-ray v Evropě za rel­a­tivně krátk­ou dobu nej­sou přek­vapením a jas­ně dokazu­jí, že pro spotřebitele je tech­nolo­gie Blu-ray Disc nejlepším HD for­mátem. Ste­jně jako v USA prodej disků Blu-ray trvale převyšu­je HD DVD v poměru více než 2:1, a od uve­dení PlaySta­tion 3 na evrop­ský trh dokonce 3:1. Chování spotřebitelů je jas­ným signálem a ten­to zvyšu­jící se prode­jní náskok nás nenechává na pochy­bách, že Blu-ray tuh­le válku for­mátů nakonec na celém světě vyhraje.

V Evropě vede Blu-ray Disc v prode­jích nad tech­nicky slabším for­mátem HD DVD, a od březnového uve­dení PS3 svůj náskok každý měsíc zvyšu­je. Letos se zatím pro­da­lo Blu-ray disků dvakrát více než HD DVD a od uve­dení PS3 dokonce třikrát více. Nást­up PS3 se považu­je za přelom z hlediska for­má­tu Blu-ray Disc v Evropě, přičemž týden­ní prode­je tit­ulů na Blu-ray dis­cích se v průměru pohy­bu­jí mezi dvo­jná­sobkem a pět­iná­sobkem obje­mu pro­daných HD DVD disků.

Nejprodá­vanější­mi tit­u­ly na Blu-ray dis­cích jsou letos zatím filmy 300: Bit­va u Ther­mopyl, který vede ve Francii, Německu, Itálii, Španěl­sku, zemích Beneluxu a ve Švéd­sku. Diváky ve Velké Británii a v Irsku si samozře­jmě získa­lo další pokračování leg­endární série o nepo­razitel­ném špiónovi Casi­no Royale.

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv