Mechanický pomeranč (Blu-ray Disc)

A Clockwork Orange / 4Označit Kubrick­ův Mechan­ický pomer­anč za kon­tro­verzní film by bylo poněkud zdržen­livé. Když byl v roce 1971 poprvé uve­den, jeho názorné zobrazení sexu a násilí způ­so­bi­lo v USA i v zahraničí obrovský poprask. Pro­ti Mechan­ick­é­mu pomer­anči se zved­ly sil­né protesty a film dostal nejhorší možné hod­no­cení přís­tup­nos­ti. Obviňo­vali jej navíc ze série napodobu­jících zločinů, které se objevily v Británii. Kubrick svůj film dokonce v Británii stáhl z dis­tribuce, pro­tože mu začaly chodit výhrůžky smrtí (film ale nebyl v Británii ofi­ciál­ně zakázán, jak se čas­to uvádí). Přes to všech­no je na Mechan­ick­ém pomer­anči asi nejpo­zoruhod­nější to, že dokáže diváky i po pětatřiceti letech zran­it a pohoršit. 

Mechan­ický pomer­anč je zasazen do futur­i­stick­ého Londý­na, sužo­vaného toulavý­mi pouliční­mi gangy. Alex DeLarge (Mal­colm McDow­ell) je mladík pos­edlý znásilňováním, kra­jním násilím a Beethoven­em. Vede také obzvlášť surovou ban­du frendíků, které neza­jímá nic než násle­dovat svého vůd­ce do potíží, ať už je to přepadení, loupež nebo vraž­da. Pak se ale dva z jeho netvorů rozhod­nou, že už je Alex­o­va ban­da nebaví a ve scéně plné šíleného násilí jej zbi­jí do bezvě­domí. Alex skončí ve vězení, kde mu nabíd­nou svo­bo­du, jestliže se bude podílet na bolestivé a exper­i­men­tál­ní odporové ter­apii. Jeho mysl je nor­mal­i­zová­na a Alex je nucen pochy­bo­vat o své pod­statě, moral­itě a touhách.

Kubrick­ovi trva­lo natáčení Mechan­ick­ého pomer­anče osm měsíců – na toho­to notoricky pos­edlého režiséra to je skutečný výkon, neboť jinak své herce nutí do spousty dalších a dalších záběrů. Mechan­ický pomer­anč měl vlast­ně úplně nejkratší pro­duk­ci z Kubrick­ových filmů, což asi přis­pě­lo k rych­lé­mu sle­du šílenos­tí ve fil­mu. Vhod­ně to odpovídá témat­ické síle původ­ního románu Antho­ny­ho Burgesse.

I když se názo­ry na Mechan­ický pomer­anč značně různí, já osob­ně jej považu­ji za mis­tro­vské zobrazení nejhorší možné budouc­nos­ti. Ano, je neu­věřitel­ně tem­ný a překroucený, ano, zobrazu­je jed­ny z nejhorších násil­ných činů, ano, pod jeho povrchem se skrý­va­jí mno­há sporná sdělení. Zároveň ale geniál­ně zkoumá hlu­biny lid­ské zaslepenos­ti a naše­ho instink­tivního potěšení z násilí. Osob­ně jsem přesvědčen, že diváky v Mechan­ick­ém pomer­anči nepo­horšu­je ani tak naho­ta a bizard­ní obrazy – spíš jeho aut­en­tičnost. Zvedal se mi žaludek z čirého potěšení, které Alex­ovi frendí­ci proží­va­jí při jejich násil­nick­ých činech, ne z toho násilí samot­ného. Kubrick extrém­ní obrazy používá pre­cizně a nutí nás tím pochy­bo­vat o vlas­ních názorech a soud­nos­ti. Vlast­ně nám ukazu­je přes­ně to, co v sobě vidět nechceme.

Druhá půl­ka fil­mu (Alex­o­va nápra­va) se během let dočkala nejostře­jší kri­tiky a musím při­pustit, že Kubrick dost risku­je, když se snaží Alex­ovy činy ospravedl­nit tím, že z mon­stra udělá oběť. Když se ale podíváte blíž, režisér tu vlast­ně nas­tavu­je zrcad­lo celé společnos­ti. Jsme schop­ni opustit svou vlast­ní slušnost a utkat se s monstry mezi námi? Jsme schop­ni vymáhat pom­stu za účelem spravedl­nos­ti? Jsme schop­ni znásil­nit mysl násil­ní­ka? Není důležité, jak na tyto otázky odpovíte. Samot­ný fakt, že je Kubrick divákům klade, pozvedává Mechan­ický pomer­anč na jinou úroveň – překraču­je své sci-fi/­fu­tur­i­stické obrazy a stává se daleko uni­verzál­nějším a závažnějším.

Nechme ale filo­zofii stra­nou. Kubrick­ův tal­ent na vrcholu jeho kar­iéry nemůžeme popřít. Ze svých her­ců dolu­je hluboké výkony a zasazu­je je do unikát­ně otřes­ného prostředí. Říke­jte si o jeho příbězích a výběru témat coko­liv, Kubrick byl ohrom­ný fil­mař a v Mechan­ick­ém pomer­anči vytáhl všech­ny trum­fy, které měl. I ti, kteří nes­ne­sou cyn­ický tón fil­mu nebo jeho znek­lidňu­jící obrazy, by ale­spoň měli být schop­ni ocen­it umění za tím skryté.

Mechan­ický pomer­anč je hut­ná a náročná ces­ta do hlu­bin nejtem­nějších lid­ských tužeb. Nezaručím vám, že si film uži­jete jako já, ale vsadím se, že zapo­jí váš intelekt a ještě týd­ny budete přemýšlet o mno­hých závažných věcech.

Video: Zvětšujeme obraz

Mechan­ický pomer­anč v high def­i­n­i­tion debu­tu­je s identick­ý­mi trans­fery v 1080p/VC‑1 na Blu-ray a HD DVD. Toto vydání je také první s původ­ním poměrem 1,66:1. Je to sice lehký upgrade opro­ti konkurenční dvoud­iskové speciál­ní edi­ci na DVD, ale kvali­ta obrazu není tak úžas­ná jako na remas­terovaném high def­i­n­i­tion vydání Osví­cení nebo 2001: Ves­mírné odysey.

A Clockwork Orange / 2Nejdříve to dobré. Sat­u­race barev byla všude trochu posíle­na a Kubrick­o­va namíchaná pale­ta je na takový starší film hezká a půso­bivá. Primární odstíny vypada­jí zdravě a krev má hmatatel­ně fyz­ický dopad. Rád hlásím také hluboké černé, půso­bivý kon­trast a hezké drob­né detai­ly, které jsou o něco ostře­jší než na nedávno vydaném DVD.

Vše tu ale bohužel není tak růžové. Blízké záběry se obec­ně zlepši­ly, ale vzdálenější už tak zřetel­né nej­sou. Je tu dokonce něko­lik bizard­ních záběrů, které jsou úplně rozostřené (navz­do­ry tomu, že ste­jné záběry jsou na před­chozích DVD daleko ostře­jší). Obraz je celkově měkčí, než bych od high def­i­n­i­tion vydání čekal a dokonce jsem našel něko­lik scén, které jsou kval­i­ta­tivně prostě ste­jné jako na DVD. Uznávám ale, že dáv­ka měkkosti z toho­to trans­feru se obje­vu­je na všech vydáních fil­mu a je výsled­kem zas­tarání původ­ního zdroje.

Větším zklamáním je množství dig­itál­ního šumu a arte­fak­tů v celém fil­mu. Mechan­ický pomer­anč je sice přirozeně zrnitý, ale ten­to high def­i­n­i­tion trans­fer neustále odhalu­je tech­nické nedostatky. Čtverečkování a rozmělňování jsou časté (což Kubrick jistě původ­ně neza­mýšlel) a povšiml jsem si také pix­elace a stupňování.

Jsem nakonec smut­ný z toho, že Kubrick­o­vo mis­tro­vské dílo svým přes­tu­pem do high def­i­n­i­tion neby­lo moc vylepšeno. Jestli to je nejlepší možný trans­fer Mechan­ick­ého pomer­anče v 1080p, pak mi dovolte uronit omlu­vitel­nou slzu.

Audio: Hodnotíme zvuk

Video je možná zklamáním, ale audio balíček věci trochu napravu­je. Toto Blu-ray vydání Mechan­ick­ého pomer­anče obsahu­je solid­ní, nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou stopu (48kHz/24-Bit/6,9Mbps) a ste­jně půso­bivý Dol­by Dig­i­tal 5.1 mix (640kbps).

Hud­ba se opro­ti dřívějším vydání na DVD asi zlepši­la nejvíce, syn­te­ti­zo­vané Beethoven­ovy sym­fonie tan­cu­jí přes celé zvukové pole s novou sta­bil­i­tou a jis­to­tou. Dokonce jsem objevil nějaké jem­nos­ti v nízkých tónech, kterých jsem si dřív vůbec nevšiml. Dial­o­gy jsou zřetel­nější a mají dobrou pri­or­itu, zvukové efek­ty jsou čisté a dynami­ka je na pětatřicetiletý film úcty­hod­ná. Nezjis­til jsem žád­ná rušivé prob­lémky s původ­ní­mi část­mi nahrávky a tak tyto stopy zní obec­ně vel­mi dobře.

A Clockwork Orange / 1Přesto vás musím varovat – jako větši­na starších tracků remixo­vaných pro pros­torový zvuk, zad­ní kaná­ly v Mechan­ick­ém pomer­anči jsou spíše novin­ka, než že by tvoři­ly součást zvukového pole. Zvuk v Mechan­ick­ém pomer­anči má pro­to plo­chou rezo­nan­ci fil­mu ze 70.let a nelze jej srovná­vat se součas­ný­mi tit­u­ly na trhu.

Nicméně zvukový výkon je obec­ně dobrý a oceňu­ji snahu, která byla do zvukového balíčku investová­na. Je to nejlepší audio prezen­tace Mechan­ick­ého pomer­anče, kter­ou jsem zatím slyšel. Prostě jenom nemůžete čekat velký elán a dynamiku.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Páni. Před­chozí DVD vydání Mechan­ick­ého pomer­anče měly hubené bonusy, ten­to Blu-ray disk je jimi naopak nac­paný, přenáší si všech­ny nové věci z nedávno vydané dvoud­iskové speciál­ní edice na DVD.

  • Komen­tář s Mal­colmem McDow­elem a his­torikem Nick­em Red­manem – McDow­ell je poutavý a zají­mavý vypravěč a posky­tu­je nám tu vyrov­naný přehled o pro­duk­ci, zážitcích a také rep­utaci fil­mu. Jeho otevřené komen­táře a bystré postře­hy mě zau­jaly od začátku do konce. Red­man ve srovnání s ním bledne, nabízí jenom obec­ná fak­ta a zředě­nou analýzu.
  • Ještě tiká: Návrat Mechan­ick­ého pomer­anče (44 min­ut, SD) – ten­to chytrý doku­ment zkoumá kon­tro­verz­i­tu a kul­turní dopad fil­mu. Je ses­taven hlavně z částí rozhovorů s her­ci, štábem, jiný­mi režiséry a komen­tá­to­ry. Není to ale žád­ná suchá před­náš­ka o tom, jak byl Kubrick skvělý. Je to spíše živé pojed­nání o Kubrick­ově fasci­naci lid­sk­ou zvrhlostí. K mému přek­vapení mě ten­to zau­jal téměř ste­jně, jako výše uve­dený komentář.
  • Pořád­ný obrovský jábrk­oule!: Tvor­ba Mechan­ick­ého pomer­anče (28 min­ut, SD) – úhled­ný malý snímek, který zkoumá natáčení a uve­dení fil­mu do kin. Je to spíše stan­dard­ní souhrn ze zákulisí, ale rozhod­ně je dobře udělaný, má pří­jem­ný tón a dobré tempo.
  • A Clockwork Orange / 3Šťast­ný Mal­colm! (86 min­ut, HD) – Bonusy zakonču­je ten­to masívní high defi­tin­ion doku­ment, který vypráví o živ­otě a kar­iéře herce Mal­col­ma McDowella. I když jeho rozsah není omezen jen na Mechan­ický pomer­anč, oprav­du jsem si sle­dování toho­to snímku užil. Jsou zde rozhovory a vzpomínky McDowella a také množství přá­tel a kolegů, kteří s ním během let pra­co­v­ali. Vřele doporučuji.
  • Trail­er pro kina (2 min­u­ty, HD).

Film samot­ný a pří­davky jsou na jed­iném BD-50 disku.

Závěrečné zamyšlení

Mechan­ický pomer­anč je omraču­jící snímek, který je kon­tro­verzní i pětatřicet let po svém prvním uve­dení v kinech. Toto nové Blu-ray vydání je ale bohužel trochu vše­hochuť. Má sice sil­ný audio balíček a nápor prvotříd­ních bonusů, video trans­fer je ale prob­lem­at­ický a nen­abízí pod­stat­ný upgrade ve srovnání se stan­dard def­i­n­i­tion DVD. I když si osob­ně mys­lím, že dobré stránky pře­važu­jí nad těmi špat­ný­mi, možná je lep­ší si před rozhod­nutím o koupi ten­to disk jenom půjčit.

První komentář

  1. Portál Blu-ray.CZ » 2001: Vesmírná odysea (Blu-ray Disc)20:23 25.11.2007:

    […] rozpty­lu­jící šum. Není tu ani náz­nak viditel­nos­ti jed­notlivých čtverečků, které trápí Mechan­ický pomer­anč a trans­fer lehce překoná nové, dvoud­iskové Spe­cial Edi­tion DVD (ste­jně jako kteréko­liv jiné, […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv