Spalující touha (Blu-ray Disc)

Eyes Wide Shut / 4Stan­ley­ho Kubric­ka během jeho leg­endární čtyřicetileté kar­iéry ve fil­mu označo­vali nejrůznější­mi přízvisky, do roku 1996 však mezi nimi neby­lo označení sexy. Takže když tehdy oznámil, že se chys­tá pro plát­na zpra­co­v­at erotick­ou Snovou nov­elu od Arthu­ra Schnit­zlera, a že do fil­mu obsadí v té době nejžhavější Hol­ly­wood­ský pár, Toma Cruise a Nicole Kid­manovou, hod­ně obočí se zved­lo v údi­vu. Jak se bude citlivost toho­to fil­mařského bláz­na snášet se snovou, nat­u­ral­i­stick­ou náladou Schnit­zlerovy nove­ly, kde jsou stránky prosáknuté sex­uál­ní­mi pod­ně­ty a nezkro­ce­nou erotick­ou vášní? 

Jestliže bychom se drželi násled­né kri­t­ické a komerční reakce, neby­la by odpověď moc poz­i­tivní. Navz­do­ry nes­lýchané úrovni pokrokovosti zůstali divá­ci chlad­ní a krit­i­ci odmí­taví. Spalu­jící touha měla být Kubrick­o­vo posled­ní veledí­lo, jeho uve­dení do kin se však už nedožil. Film nebyl jenom chlad­ně při­jat, byl dokonce odvržen.

Naštěstí pro mě, snížené očekávání může být i dobrá věc. Spalu­jící touhu jsem před uve­dením na DVD nev­iděl a před tím jsem viděl a slyšel tolik neg­a­tivních reakcí, že jsem očká­val katas­tro­fu impozant­ních rozměrů. Byl jsem však docela pří­jem­ně přek­vapen. Jsou ve Spalu­jící touze chy­by? Určitě. Je to tros­ka bez jakéko­liv dobré stránky? To těžko.

Se svý­mi 159 min­u­ta­mi je Spalu­jící touha určitě nejepičtější erotický kus na main­streamovém celu­loidu vůbec. Je možná také nehrozivější. V souladu se svým přís­tu­pem k jiným literárním adap­tacím, Kubrick i zde vzal Schnit­zlerům příběh velice vol­ně — použil pouze jednoduché jádro nápadu a vypustil většinu podrob­nos­tí. V tom­to pří­padě ty podrob­nos­ti zahrnu­jí všech­ny stopy svůd­nos­ti, roman­tičnos­ti a vřelosti. Kubrick­o­vo spletité a důvěrné vyprávění proměni­lo sex­uál­ní odyseu knižního Dr. Willia­ma Har­for­da (Cruise) na pád do podsvětí plného žár­livosti, cizoložství a zrady. Vášeň ještě nikdy nevy­padala tak nebezpečně.

Úvod­ní scény Spalu­jící touhy jsou nejlepší a docela mučivé. William a jeho žena Alice (Kid­manová) se blíží své­mu desetileté­mu výročí manžel­ství a uží­va­jí si živ­ot plný výsad na před­městí New Yorku. Zdá­lo by se, že mají vše — bohat­ství, vliv, moc­né přátele a překrás­nou sed­mile­tou dcerušku. Ale Kubrick nám naz­naču­je už v úvod­ních pasážích, kdy pár prochází kaž­do­den­ní­mi úkony v přípravě na přepy­chový kok­te­jlový večírek, že v tom­to pozlátku jsou trhliny. Když se večer blíží k závěru, Alice při­pustí, že někdy měla zcela pomíjivou myšlenku na nevěru a toto náhod­né malé doznání pošle Willia­ma ve spirálách do posedlosti.

Kdy­by Kubrick z úvod­ního aktu Spalu­jící touhy udělal celý film, byl by to úspěch. Jenomže on na většinu fil­mu opustí postavu Kid­manové a dlouhé, trýznivé násle­du­jící pasáže jsou převážně neuspěšným a stro­jeným pojed­náním o mužské úzkosti. Jak Cruise bloumá po nočních ulicích New Yorku, setká se s nejrůznější­mi druhy lákadel. Něk­terá jsou zábavná (jako krátké setkání s mladou pros­ti­tutk­ou) a něk­terá smrtel­ně vážná. Všech­no to kul­min­u­je v neslavné orgie, kdy Cruise pozvou do strašidel­ného starého síd­la na něco jako velko­rozpoč­tovou scénu z Deníků čer­vených střevíčků.

Podle úhlu pohle­du na tom­to místě Kubrick buď posou­vá hran­ice main­streamového fil­mu dál než kdyko­liv předtím, nebo je úplně mimo. Ne že by mater­iál nebyl dost grafický (tře­baže je jed­noz­načný), je ale tak hrozně teatrál­ní, až to bal­an­cu­je na hrani­ci kýče. Když Cruise bloudí tichý­mi chod­ba­mi síd­la v masce klau­na, je těžké pot­lačit chi­chotání. Jestli zde Kubrick chtěl dráždit, bíd­ně propadl.

Když se ale na scénu vrátí Kid­manová, film se naštěstí vrátí na pev­nou zem. Kubrick zde obnoví téma­ta, která tak pečlivě nastínil v prvním aktu. Otázky, které se Alice odváží položit Williamovi, zasáh­nou samé nitro naše­ho západ­ního pojetí manžel­ství. Kubrick­ovi slouží k dobru, že jako celoživ­ot­ní­mu odd­ané­mu monogamis­tovi se mu sice nepo­daři­lo aut­enticky zobraz­it erotick­ou vášeň, určitě to ale vypadá, že situaci svého fik­tivního Dr. Willia­ma Har­for­da někdy zažil. V těch­to závěrečných scénách spočívá celá skutečná hod­no­ta Spalu­jící touhy, neboť má přes své vady odvahu klást skutečně pro­voka­tivní a složité otázky.

Větši­na diváku se pro Spalu­jící touhu nikdy neza­pálí. Jak už to u Kubric­ka bývá, je opět pevně odhod­laný neuspoko­jit očekávání, že jeho film nemá žád­nou main­streamovou při­tažlivost. Toto je samozře­jmě věc, která Kubrick­ovi získala nálep­ku ničitele iluzí — při součas­né pos­ed­losti zisky odmítl své filmy for­mo­vat jako obyče­jné výrobky. Spalu­jící touha možná není na úrovni Kubrick­ových nejuc­tí­vanějších kla­sick­ých kousků, ale jako u všech jeho děl, vize i v tom­to fil­mu jsou nekompromisní.

Poznám­ka: Zad­ní pře­baly Blu-ray a HD DVD verzí Spalu­jící touhy obsahu­jí pravděpodob­ně velk­ou chy­bu. Tab­ul­ka ukazu­je, že na disku je verze hod­no­cená R i nehod­no­cená verze a vybrat mezi nimi lze před začátkem fil­mu. Pokud jsem byl však schopen určit, nikde na disku taková možnost výběru není. Vypadá to, že tyto disky obsahu­jí pouze nehod­no­ce­nou verzi fil­mu. Uvážíme-li protesty, které se strhly po uve­dení cen­zurované verze s hod­no­cením R v kinech v USA, mys­lím že si bude jen málok­do stěžo­vat, že tady není.

Video: Zvětšujeme obraz

Eyes Wide Shut / 2Z pěti filmů, které Warn­er vydává v high def­i­n­i­tion jako součást své Kubrick­ovy kolekce (která zahrnu­je 2001: Ves­mírnou odyseu, Mechan­ický pomer­anč, Olově­nou ves­tu a Osví­cení), je Spalu­jící touha sice nejm­ladší, iron­icky však má z upgradu do high def­i­n­i­tion nej­menší přínos. Mezi ostat­ní­mi Kubrick­ový­mi filmy je Spalu­jící touha neob­vyk­lá a odvážná v užití očivid­ně umělých kulis, přesycených barev a ostrého osvětlení. Celé to vytváří vysoce divadel­ní dojem, který se však nedá až tak dobře přenést na video.

Film je kódován v 1080p/VC‑1 videu a je poprvé uve­den v 1,78:1 širokoúh­lém for­má­tu. Vypadá ale jenom o trošinku lépe než na stan­dard def­i­n­i­tion. Černé úrovně kolísají, místy jsou krás­ně hluboké a tmavé a jinde jako­by vymyté, což obraz značně zplošťu­je. Barvy jsou inten­zívní, čas­to se rozpí­je­jí a trpí přehnaným šumem. Spalu­jící touha vypadá, jako by scény celou dobu osvět­lo­vali přes obrovské kusy gázy, lehce tedy zapomenete, že byla natoče­na v roce 1999 a ne 1979. Obraz nikdy není ostrý a zříd­ka má hloubku. Ale­spoň je tu ale neu­vidíte žád­né oči­tivid­né pozůs­tatky z kom­p­rese, i když s tím neustálým zrnem a šumem to není až taková výhra.

Když však uvážíme styl­i­stické záměry Spalu­jící touhy, není to vlast­ně až tak špat­ný trans­fer. Ale v kon­tex­tu objevnějších remas­terů v této Kubrick­ově sbírce (přede­vším Osví­cení a zcela ohro­mu­jící 2001ka) Vás kvali­ta obrazu Spalu­jící touhy asi zklame.

Audio: Hodnotíme zvuk

Warn­er každé­mu fil­mu z Kubrick­ovy kolekce nadělil high res­o­lu­tion audio a toto Blu-ray vydání Spalu­jící touhy není vyjímk­ou — obsahu­je nový PCM 5.1 pros­torový mix na 48kHz/24-bitech. Zvukový design fil­mu je ale bohužel tak bezvýrazný, že kdy­by vzadu na kra­bičce nestá­lo PCM, nevěřil bych tomu.

Kubrick byl známý svým nezájmem o pros­torové prezen­tace svých filmů a tak by Spalu­jící touha klid­ně mohla být mono. V celém fil­mu jsem nenašel ani jed­iný odd­ělený efekt a zaz­na­me­nal jsem jenom hube­nou atmos­féru a prosakování hud­by. Není tu vůbec žád­ný dojem obklopení, a to je ško­da, pro­tože trošinku zvukového povzbuzení by fil­mu při­da­lo celou novou půso­bivou úroveň.

Kvali­ta nahrávky je lep­ší, ale také daleko od pozoruhod­nos­ti. V mixu není skutečný dojem dynamiky, sub­woofer čas­to nemá co dělat a horní rozsahy jsou hubené a slabé. Dokonce i kla­sické sklad­by a něko­lik mod­erních pís­ní (nejpo­zoruhod­nější je Baby’s Done a Bad, Bad Thing od Chrise Isaa­ka) jsou ren­derovány s malým oživením. Dial­o­gy jsou obec­ně srozume­tel­né, ale v mixu poněkud pot­lačené, což vyžadu­je trochu úprav hla­sitosti. Ale­spoň tu nej­sou žád­né prob­lémy se zdro­jem, jako šumy či zkomolení.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Spalu­jící touha je Kubrick­ův posled­ní film a jako taková není v pří­davcích probírá­na samostat­ně, ale spíše jako epitaf Kubrick­ově rozsáh­lé­mu odkazu.

Nej­pa­trnější to je ve 42 min­u­tovém, třídíl­ném doku­men­tu Posled­ní film: Stan­ley Kubrick a Spalu­jící touha (The Last Movie: Stan­ley Kubrick and Eyes Wide Shut). Název je poněkud nevhod­ný, neboť snímek tráví víc času u přehle­du Kubrick­o­va celkového díla a analýzy jeho ztra­ceného pro­jek­tu A.I. (později jej zfil­moval Steven Spiel­berg), než u samot­né Spalu­jící touhy. To sice může poněkud zkla­mat fanoušky, kteří se těšili na hluboký průzkum Kubrick­o­va posled­ního fil­mu, ten­to doku­ment je ale přesto fascinující.

Eyes Wide Shut / 3V Posled­ním fil­mu je také průkop­nické to, že byly poprvé vpuštěny kamery do Kubrick­ových nemovi­tostí. Jsou tu rozhovory s celou zbý­va­jící Kubrick­ovou rodi­nou a zběžně nahléd­neme i do jeho soukromého pra­cov­ního koutu, včet­ně proslavené střižny, kde upravo­val většinu svých pozdějších filmů. Warn­er očivid­ně rozdělil hrubý mater­iál z rozvorů do každého bonusového balíčku v nových vydáních Kubrick­ových filmů, pro­tože v Posled­ním fil­mu se znovu obje­vu­je ste­jná půso­bivá ses­ta­va účast­níků, kromě jiných režiséři Spiel­berg, Syd­ney Pol­lack a John Boor­man, bývalý výkon­ný ředi­tel Warneru Ter­ry Ser­nel a nesčet­ní další. Jsou tu i archivní rozhovory s Cruisem a Kid­manovou. Jed­iná vada je poněkud přes­lazená grafi­ka a pře­chody a trochu náhod­né tem­po. Pro fanoušky Kubric­ka je toto ale nezbyt­ně nut­ný dokument.

Dále tu máme 20 min­u­tový snímek Ztra­cený Kubrick: Nedokončené filmy Stan­ley­ho Kubric­ka (Lost Kubrick: The Unfin­ished Films of Stan­ley Kubrick), který vypráví hvěz­da z Mechan­ick­ého pomer­anče, Mal­colm McDow­ell. Je to rozšíření Posled­ního fil­mu a sle­du­je něko­lik filmů, které Kubrick pláno­val, ale později prá­ci na nich přerušil. Pro­jek­ty jako Napoleono­va biografie nebo nepo­j­men­o­vaný film o holo­caus­tu jsou Kubrick­ovým fanouškům asi známy, ale detai­ly od jeho spolupra­cov­níků (včet­ně těch, kteří se už objevili v doku­men­tu Posled­ní film) budou nejspíš nové. Znovu – fascinující.

Eyes Wide Shut / 1Jak jsem podotknul ve své recen­zi k Osví­cení, ten­to nový obsah je prezen­tován v širokoúh­lém for­má­tu 16:9, ale kódován pouze v 480p/MPEG‑2 videu. Kvali­ta je sice nad­průměrná, byl jsem ale přek­vapen a zklamán, že takový nový mater­iál nebyl uve­den ve skutečné high definition.

Zbý­va­jící bonusy budou už známy těm, kdo mají před­chozí DVD vydání Spalu­jící touhy. Nejdříve je tu tro­jice rozhovorů s Tomem Cruisem, Nicole Kid­manovou a Steven­em Spiel­bergem z roku 1999, celkem asi 28 min­ut. I když jsou už teď postarší, sto­jí za podí­vaní, přede­vším kvůli emo­tivním a hlubokým komen­tářům Kid­manové. Pro­tože byly původ­ně natoče­ny pro obra­zovky 4:3, jsou zde uve­de­ny v 480i/MPEG‑2 videu.

Věci zakonču­je krátká řeč Kubric­ka těs­ně před jeho smrtí, po při­jetí ceny Grif­fith Award. Dále dvě tele­vizní upoutávky a trail­er na Spalu­jící touhu. Vše pouze v 480i/MPEG‑2 videu.

Závěrečné zamyšlení

Spalu­jící touha má své mouchy a obec­ně není řazena mezi Kubrick­ovy lep­ší výkony, přesto je fascin­u­jící. To ste­jné by se dalo říci o prvním Blu-ray vydání toho­to fil­mu. Divá­ci v USA mají sice první příleži­tost vidět film v jeho nehod­no­cené podobě, ale trans­fer je ste­jně trochu zrnitý a pře­sat­ur­ovaný a PCM stopa je prostě nijaká. Poz­i­tivní je ale hezký výběr nových bonusů. Ten­to Blu-ray disk pravděpodob­ně nezpů­sobí žád­né znovu objevení Spalu­jící touhy, je to ale zatím to nejlepší vydání pro domácí video.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv