Olověná vesta: Vydání Deluxe (Blu-ray Disc)

Full Metal Jacket / 1Warn­er poprvé vydal Olově­nou ves­tu na Blu-ray v září 2006. Bylo to však hubené vydání a fanouš­ci jej kvůli jeho ubo­hé­mu video trans­feru při­jali chlad­ně. Téměř po roce Warn­er oznámil nové vydání fil­mu na Blu-ray, v Deluxe edi­ci, jako součást nové sbírky Kubrick­ových filmů. Dokázal se nyní Warn­er s nově remas­terovaným obrazem a zvukem a navíc se spous­tou bonusů str­e­fit do černého? Čtěte dál …

Mys­lím že jsou dva druhy válečných filmů — takové, které nám vymachájí čumák v odporné real­itě soubo­jů (Zachraňte vojí­na Ryana, Četa) a takové, které zkouma­jí to ostat­ní kolem války, jako vojá­ci trpící nelid­ský­mi pod­mínka­mi nebo působení války na lidi doma (Tábor tygrů, Zahrady z kamene). Na Stan­leym Kubrick­ovi nechejte spo­jení těch­to dvou druhů dohro­mady a dostanete Olově­nou ves­tu, jeho film z války ve Viet­na­mu. Je to vlast­ně dvouak­tová hra a je čas­to ste­jně frus­tru­jící pro svou nesouro­dost, jako je fascin­u­jící pro svou spletitost. 

V prvním aktu Olověné vesty se setkáme s Gomerem (Vin­cent D´Onofrio), který by klid­ně mohl být nejlíbeznějším hošíkem ve fil­mové his­torii. Pro­tože je ale v Kubrick­ově fil­mu, ve výcvikovém táboře se mu neb­ude dařit zrov­na dobře. Jeho kole­gové ve zbrani jej neú­navně pronásle­du­jí, instruk­tor (R. Lee Ermey, jeho výkon zde se okamžitě proměnil v klasiku) si na něj může vyř­vat plíce a Gomer se neustále pohy­bu­je na hrani­ci men­tál­ního a fyz­ick­ého kolap­su. Nech­ci prozra­dit vyvr­c­holení prvního aktu, ale Gomerův rozk­lad osob­nos­ti (téměř jako u Jac­ka Tor­rance z Osví­cení) převezme Vtipálek (Matthew Modine), který je na začátku druhého aktu vržen do srd­ce samot­ného válečného pekla — je přidělen do první lin­ie jako válečný zpravo­daj. Nejdříve se snaží těch šílených zvěrstev, která neustále sle­du­je, zbav­it pomocí pera, nakonec ale pozná, že reali­ta kolem něj jej příliš ohyzd­ná a jeho pád do násil­nos­tí je zdán­livě nevyhnutelný.

Vím, že nejsem první kdo to říká, ale po shléd­nutí Olověné vesty se cítím tak nějak rozpol­cený. Vzh­le­dem ke struk­tuře fil­mu je nemožné zůs­tat nes­tran­ný a mě osob­ně daleko víc vtáh­la první polov­ina fil­mu. Trápení D´Onofriova ubo­hého Gomera je čas­to fascin­u­jící a skvěle se hodí ke Kubrick­ově steril­ní­mu vizuál­ní­mu sty­lu. Kubrick nikdy nebyl zrov­na srdečný fil­mař, ale tady asi našel per­fek­t­ní téma — sys­tem­at­ický a nemilos­rd­ný armád­ní pro­ces odlidšťování. Kubrick­ův metod­ický post­up a zcela necitlivý pohled na svět Gomera láme vejpůl. Je to také vhod­né prostředí pro zobrazení daně, kter­ou si vál­ka na lid­ské duši vybírá. S kom­bi­nací steril­ně vizuál­ní kamery Dou­glase Mil­somea a hučící, znepoko­jivé hud­by Vivian Kubrick­ové je první část Olověné helmy mis­tro­vský kus sám o sobě.

Ve srovnání s tím je druhý akt obec­nější. Částečně možná pro­to, že Vtipálek (i když jej Modine hra­je oprav­dově) prostě není tak poutavá posta­va jako Gomer. Navíc to vypadá, že Kubrick znovu uvádí ste­jná téma­ta, která tak úžas­ně zobrazil v první části. Zde je ale jenom pře­for­moval ze stan­dard­ních klišé válečných filmů (sténání, ostřelo­vači, zranění křičí a umíra­jí všude oko­lo). Ani se mi nezdá­lo, že Kubrick přišel na to, jak dané akce přenést na plát­no. Je to patrné ve vyvr­c­holení fil­mu, které je spíše cvičením v exis­ten­cial­iz­mu a neupoutá jako fyz­ický zážitek.

Abyste se nemýlili – ste­jně si mys­lím, že Olověná ves­ta sto­jí za podívání. Druhá polov­ina možná není tak efek­t­ní, jako prvních 45 min­ut, ale film je i po dvaceti letech úch­vat­ný přede­vším díky jeho kon­trastům a nepří­jem­né roz­poru­plnos­ti. Olověná ves­ta má sice chy­by, přesto je to odvážný a nekon­venční válečný film.

Video: Zvětšujeme obraz

Olověná ves­ta se na Blu-ray poprvé objevila v září 2006 a jako nejhorší high def­i­n­i­tion vydání vůbec se okamžitě sta­la leg­en­dou. Trans­fer se mi tehdy ani trochu nelí­bil a také jsem jej dost tvrdě ohod­notil. Zdroj byl miz­erný, barvy mimo a obraz tak měkký, že nevy­padal ani vzdáleně jako high def­i­n­i­tion. Naštěstí to ale vypadá, že si ve Warneru vza­li kri­tiku k srd­ci a ten­tokrát neskr­blili. Nabídli nám nově remas­terovaný trans­fer, který je čistý a můžeme jej vítat jako zdokonalení opro­ti před­chozí verzi.

Nikdy jsem nebyl zrov­na fanouškem vzh­le­du Olověné vesty, takže bez ohle­du na to, jak hezký upgrade ten­to nový 1,85:1 širokoúh­lý 1080p/VC‑1 kód může být, asi bych pro­ti němu byl poněkud zau­jatý. Nat­u­ral­i­stický styl kamery ale na tom­to Blu-ray působí pod­stat­ně lépe než dřív. Černé jsou trochu bohatší a kon­trast výraznější, což pomáhá hloubce. Stopa sice stále ještě není dokon­alá, ale byla poněkud vyčiště­na a uby­lo nečis­tot a skvrn. Viditel­né detai­ly jsou také zdůrazněny. Blízké záběry odhalu­jí množství tex­tur a ty široké jsou také o trochu ostřejší.

Full Metal Jacket / 2Nejvíce se zlepši­la repro­dukce barev. Na před­chozích vydáních se mi nelí­bi­ly pleťové tóny, měly hod­ně čer­vené a každý vypadal trochu jako prasátko. Ten­to nový trans­fer je daleko přirozenější, i když ne úplně přes­ný. Odstíny jsou o něco jas­nější a robust­nější (přede­vším hluboké mod­ré v neslavné koupel­nové scéně s Vin­cen­tem D´Onofrioem a R.Lee Ermeyem). Pozůs­tatky z kom­p­rese už nej­sou prob­lem­at­ické a nej­sou viditel­né ani žád­né další vady.

Vypadá Olověná ves­ta skvěle? Ne, dokonce ani napo­druhé. Stále je to dvacet let starý tit­ul a nemá už zrov­na čistý zdroj. Ale ten­to nový trans­fer je jas­ný pokrok, a tak se za něj nemusíte ve své sbírce high def­i­n­i­tion filmů stydět.

Audio: Hodnotíme zvuk

Při posled­ním vydání na Blu-ray dokázal Warn­er vytvořit pouze ubo­hou stopu v Dol­by Dig­i­tal 5.1 (na 640kbps). Ste­jná stopa je sice i na tom­to disku, Warn­er ale při­dal také nekom­p­ri­movanou PCM 5.1 pros­torovou vol­bu (48k/16-bit/4,6mbps). Stu­dia ve většině pří­padů pod­poru­ji v uve­dení high res­o­lu­tion zvuku, zde je ale bohužel zře­jmé, že zdroj je stále ten­týž a tím je také tato stopa omezena.

Mix je téměř celý směrován dopře­du, přede­vším v první části. Tech­no­log­ická omezení té doby jsou zřetel­ná také v malém rozsahu frekvencí. Výšky a hloubky tu nej­sou nijak pod­stat­ně zas­toupe­ny a zvuk je typ­icky plochý. Pís­ně ze sound­tracku jsou také slabě ren­derovány, vůbec neznějí jako remix pro stereo.

Trochu živ­ota mix dostane jed­ině během bojových scén v druhé polov­ině fil­mu – místy je efek­t­ně použi­ta pros­torovost a různé triky s atonál­ní hud­bou Vivian Kubrick­ové. Olověná ves­ta ale přesto zní zas­tarale. Pohyb zvuků z kanálu do kanálu je dost nápad­ný a nikdy jsem se necítil pohlcen dějem. Dial­o­gy jsou také ren­derovány cha­trně a čas­to mě zlo­bi­lo, že i při rozum­né hla­sitosti neby­lo postavám rozumět. Warn­er sice zaslouží dík za přidání PCM stopy, jenomže to moc nepomohlo.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Z pěti tit­ulů vydaných vrám­ci nové Kubrick­ovy high def­i­n­i­tion sbírky (sez­nam zahrnu­je snímky 2001: Ves­mírná odysea, Mechan­ický pomer­anč, Spalu­jící touha a Osví­cení) se Olověné vestě dosta­lo nej­menšího poč­tu pří­davků. Balíček sice není špat­ný, ale prostě není moc rozsáhlý.

Nejdříve tu máme zvukový komen­tář, kde se znovu setká­va­jí her­ci Adam Bald­win, Vin­cent D´Onofrio a R. Lee Ermey, a také his­torik a spiso­va­tel Jay Cocks. Na komen­tář jsem se těšil hlavně pro­to, že mezi D´Onofioem a Kubrick­em vzplála na place téměř leg­en­drání nechuť. Bohužel zde pro­tag­o­nisté nepropíra­jí špinavé prád­lo, i když se objeví něko­lik momen­tů, kdy D´Onofrio rázem zmlkne, když si vzpomene na obzvlášťě fyz­icky náročný záběr (částečně vinou velkého váhového přírustku herce pro tuto roli). Ermery­ho pří­tom­nost je jako vždy poněkud hlučná a spolu s Bald­winem mají vůči Kubrick­ovi neob­vyk­lý respekt a zároveň nák­lon­nost. Bohužel Ermery a D´Onofrio zmizí asi v polov­ině a s nimi i větši­na energie tracku. Bald­wino­va posta­va prostě není dost jed­not­ná na to, aby byla zají­mavá a Cock­ovy názo­ry jsou nepřímé. Full Metal Jacket / 3Tak jako film samot­ný, i ten­to komen­tář má rozd­vo­je­nou osobnost.

Olověná ves­ta: Mezi dobrem a zlem (31minut) je jed­iný další větší snímek. Obje­vu­jí se tu všich­ni výše uve­dení plus Matthew Modine (v komen­táři hod­ně chy­bí) a spiso­vatelé John Bax­ter (Stan­ley Kubrick: Biografie) a David Hugh­es (Kom­plet­ní díla Kubric­ka). Ten­to bonus sice není svou délk­ou výz­nam­ný, přesto mě zau­jal více než komen­tář, neboť lépe shrnu­je zák­lad­ní myšlenkové jádro fil­mu, jeho obsazení a natáčení a také jeho mís­to v Kubrick­ově odkazu.

Balíček zakonču­je trail­er, který je uve­den pouze ve for­má­tu 4:3 a 480i/MPEG‑2 videu, ste­jně jako snímek Mezi dobrem a zlem zmíněný výše.

Závěrečné zamyšlení

Po bezútěšném prvním vydání na Blu-ray v září 2006 obsahu­je tato Deluxe edice Olověné vesty znatel­ně vylepšený trans­fer. Podob­ně je i PCM stopa na tom­to disku asi tak dobrá, jak jsme mohli očeká­vat. Dokonce jsme se poprvé u Olověné vesty dočkali i něko­li­ka hod­not­ných pří­davků. Bohužel ani v této upgradované podobě nemůžu snímku udělit nejlepší známku. Je to přesto poc­tivý výkon — už ne jako to před­chozí shnilé jablko v high def­i­n­i­tion kni­hovně stu­dia Warner.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv