Robinsonovi (Blu-ray Disc)

Meet The Robinsons / 1Na začátku letošního roku jsem se se svým capartem vyprav­il do obchod­ního cen­tra, aby si v kině vychut­nal svůj první film. Byli to Robin­sonovi od Dis­n­eye — počí­tačový ani­movaný kousek, který nepochází z pro­dukce Pixaru. Vyzbro­jil jsem se čokolá­dový­mi tyčinka­mi, hro­madou hraček a ubrousků a očeká­val jsem, že to mého syna po dvaceti min­utách přes­tane bav­it. K mému obrovské­mu přek­vapení zůsta­la jeho malá očka přilepe­na na plát­no během celého promítání.

Robin­sonovi jsou staromód­ním rodin­ným filmem, který vypráví příběh sirot­ka jménem Lewis (byl nam­lu­ven Danielem Hansen­em), zázračného vynálezce. Poté, co odradil další pár poten­ciál­ních rodičů, je přesvědčený, že nikdy nena­jde rod­inu, jež by ho při­jala. Vše se ale změní, když potká záhad­ného chlapce jménem Wilbur Robin­son (Wes­ley Singer­man), který Lewise unese do budouc­nos­ti v ukradeném stro­ji času. Lewis poznává Wilburovu rod­inu a poprvé v živ­otě se někde cítí doma — brzy je však jas­né, že v budouc­nos­ti zůs­tat nemůže. Zlo­duch Buřinkáč (Bowler Hat Guy; Stephen Ander­son) je na útěku a právě Lewis a Wilbur musí překaz­it plány toho­to šílence, který chce změnit tok času, a najít ces­tu, jak Lewise vrátit zpět domů.

Děti budou ze snímku Robin­sonovi unešené. Kde jinde najdete sou­vis­lý příběh kom­bin­u­jící ves­mírné lodě, dinosaury, robo­ty, šílené vynálezy, neob­vyk­lé hrdiny, zpí­va­jící žáby a spous­tu dalších mal­ičkostí? Najdeme tu mno­ho pří­jem­ných sou­vis­lostí v chao­su a spous­tu lákadel pro dět­ské oči, která je upouta­jí od začátku do konce.

Meet The Robinsons / 2Také dospělí si ten­to film uži­jí. Robin­sonovi možná neb­u­dou neustále zábavné jako jiné trháky Pixaru (Příběh hraček, Úžasňákovi), ale neignoru­jí dospělé diváky. Je to poprvé, kdy režisér Stephen Ander­son přináší množství psy­cho­log­ick­ého humoru, občas­né odkazy k náročnějším filmům (včet­ně 2001: Ves­mírná odysea) a sbírku inteligent­ních par­o­dií, včet­ně té, která nabízí pohled na zpí­va­jící žáby i jejich pravou povahu. Skutečně zábavné!

Samozře­jmě, jako větši­na snímků v tom­to bra­trstvu, přináší i ten­to příběh pod­text, který je ukryt pod povrchem zářivých futur­i­stick­ých prostředí — je to osamělost a uvě­domění si vlast­ní ceny. Nebyl jsem si jistý, jak si můj syn poradí s otázk­ou osiřelosti, opuštění nebo odplaty, ale Lewis je tak roz­tomilým hrdi­nou, že tyto prob­lémy nikdy nepů­sobí urážlivě nebo zbytečně. Jako dospělý oceňu­ji tvrdé prozk­oumání podob­ných témat; navíc jsem nepociťo­val, že by se snímek pod­bízel svým malým divákům — ve skutečnos­ti je téměř přek­va­pu­jící, že fil­maři tyto tem­né prvky nijak nepřis­la­zo­vali. Rodiče by po tom, co jejich dítě zhlédne ten­to film, měli být připraveni na něk­teré důležité otázky.

Něko­lik okamžiků, kde Robin­sonovi mírně zkla­mali, můžeme přisou­dit námaze vynaložené na to, aby snímek zau­jal obo­jí pub­likum. Méně fan­ta­stická prostředí první půl hodiny pod­stupu­jí riziko, že ztratí pozornost mladých diváků, zatím­co v druhé půl hod­ině budou dospělí netr­pělivě čekat, jak se bude děj dále vyví­jet. Tyto přestávky nikdy nej­sou tak špat­né, aby vám zkazi­ly zážitek z fil­mu, ale zabráni­ly Robin­sonovým dosáh­nout jas­né dokon­alosti nejlepších ani­movaných filmů.

I přes toto klopýtání je snímek Robin­sonovi půso­bivým výkonem Dis­n­eye, který dokazu­je, že ani­movaná stu­dia mají v zásobě ještě mno­ho nápadů. Doufám, že se Robin­sonovi stanou příz­nakem věcí nad­cháze­jících, než aby byly jen šťast­nou tre­fou, která bude pouze násle­dovat úspěchy Pixaru.

Video: Zvětšujeme obraz

Robin­sonovi jsou uve­deni v 1080p videu s použitím AVC MPEG‑4 kodeku a přináše­jí další nád­h­erný high def­i­n­i­tion ani­movaný trans­fer. Barvy jsou syté, černé dokonale ink­ous­tové a mno­ho detail­ních tex­tur je skuteč­nou oslavou vizuál­ního pojetí. Podíve­jte se na jak­oukoli scénu s tyra­nosaurem rex­em — všim­něte si všech jiskřivých šupinek, vroubků na jeho drápech, nedokon­alostí trávy v místech, kde šlá­pl, a vláken na jeho klobouku. Ve skutečnos­ti tex­tu­ry oblečení v celém snímku nejen dokazu­jí výjimečný tal­ent pro detail, který fil­maři předvedli, ale také odhalu­jí tech­nick­ou dokon­alost toho­to trans­feru. Buřinkáč, kdykoli se objeví na obra­zovce, nabízí skvělý demo mater­iál, od jeho chvějících se nohou a pláště až po mast­né obočí a knír.

Meet The Robinsons / 3Jed­iným menším prob­lémem (pokud se tomu tak dá vůbec říct) je, že vizuál­ní pojetí Robin­sonových je záměrně měkčí než u jiných ani­movaných snímků. Scény, jež se odehrá­va­jí v pří­tom­nos­ti, jsou natoče­ny přes fil­tr se sépi­ovým nádechem, který byl použit pro­to, aby uměle prod­ch­nul obraz kine­matografick­ou kval­i­tou. Opro­ti tomu scény z budouc­nos­ti jsou skutečně výrazné — kvůli tomu však ve výsled­ku působí film trochu nespo­jitě. Fil­maři také využili něk­terých vizuál­ních triků, aby si pohráli s hloubkou obrazu. Výsled­ný efekt není zcela přirozený a chvíle­mi ruší podívanou.

Upřím­ně řečeno, tyto prob­lémy určitě nej­sou vadou trans­feru. Zmínil jsem je jen pro­to, že chvíle­mi je kvůli nim snímek méně půso­bivý než jiné ani­mované filmy v součas­né době dos­tup­né na high def­i­n­i­tion. Přesto je těžké si před­stavit divá­ka, který by byl zklamán vizuál­ním pův­abem, který přináší ten­to transfer.

Audio: Hodnotíme zvuk

Robin­sonovi přináše­jí půso­bivý PCM 5.1 sur­round track (48 kHz/24-bit/6.9 Mb/s) a jem­nější Dol­by Dig­i­tal 5.1 sur­round mix (640 kb/s). Audio možná nepřed­vádí duni­vou agre­siv­i­tu jiných high def­i­n­i­tion ani­máků jako jsou Želvy nin­ja, přesto je dynami­ka snímku poměrně půso­bivá. Basy se chlubí zemitým burá­cením a svisty ve vyšších polo­hách jsou čisté a sta­bil­ní. Jas­né dial­o­gy se přirozeně šíří z před­ních kanálů a znějí pěkně a vyrov­naně. Co je ještě důležitější, zad­ní repro­duk­to­ry jsou vel­mi čas­to využívány, aby otevře­ly zvukové pole, a vytvoři­ly tak přesvědčivý prostor.

Záběry jsou trans­par­ent­ní (ačkoli mně zní trochu uměle) a směrování je na ani­movaný snímek až neu­věřitel­ně přes­né. Živá hud­ba je bohatá a díky ní zní celý track robust­něji a kom­plet­něji. Moje jed­iná výt­ka se týká zvukových efek­tů (spíše jejich nepří­tom­nos­ti), pro­tože mno­ho prostředí v budouc­nos­ti je pře­plněno tlu­mený­mi nápady a ztišeným šumem. Ačkoli oceňu­ji snahu upřed­nos­t­nit dial­o­gy, není to omlu­vou pro to, aby bylo ve zvukové paletě vynecháno tolik jem­ných detailů. I přes toto slovíčkaření zní Robin­sonovi ste­jně úžas­ně, jako vypadají.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Fan­dové budou určitě potěšeni tím, že všech­ny bonusy z konkurenčně vydané stan­dard def­i­n­i­tion DVD verze Robin­sonových byly pře­ne­se­ny na toto Blu-ray vydání. A co lépe — solid­ní množství speciál­ního mater­iálu je uve­de­no v plném 1080p videu.

Na roze­hřátí tu máme komen­tář Stephena Ander­sona. Režisér nezní pří­mo jako starý muž, ale má tak dědečkovsk­ou auru, že je radostí ten­to track poslouchat. Jeho upřím­né postře­hy a osob­ní vztah k příběhu fil­mu a jeho tématům jsou při nej­menším osvěžu­jícím přís­tu­pem. Osob­ně také oceňu­ji to, že se nez­abývá detai­ly týka­jící­mi se počí­tačové ani­mace — jeho pri­ori­ta­mi jsou záplet­ka, postavy a tón snímku.

Tvor­ba Robin­sonových (Invent­ing the Robin­sons; 1080p, 18 min­ut) přináší dobrý pohled na pro­duk­ci fil­mu. Ten­to bonus ovlád­ly hlavní postavy natáčení, takže jde o poměrně typ­ický mater­iál; přesto nabízí pěknou sumu infor­ma­cí. Opaku­je sice něk­terá fak­ta z komen­táře, ale všich­ni účast­ní­ci vyprávějí poutavě a bonus skončí dříve, než dostane příleži­tost stát se nudným.

Meet The Robinsons / 4Jako další tu máme tři vys­třižené scény (Delet­ed Scenes, 1080p, 7 min­ut), které byly pře­ne­se­ny ze stan­dard­ního DVD (všim­něte si, že na disku jsou ještě další tři vys­třižené scény — infor­ma­ce o nich najdete v sek­ci Blu-ray bonusy). Tyto první tři kousky přináše­jí větši­nou jen rozšířené scény a neby­ly ještě zcela dokonče­ny (na doplnění mez­er jsou použi­ty náčr­ty). Ander­son kaž­dou před­staví a vysvětlí, proč byly dané scény vypuštěny.

Bonusový balík uza­vírá něko­lik drob­nůstek: vědecký bonus naz­vaný Vynálezy, které utváře­ly svět (Inven­tions that Shaped the World; 480i/p, 6 min­ut), dále dva klipy od Roba Thomase a The Jonas Broth­ers (480i/p, 6 min­ut) a inter­ak­tivní rodin­ná triv­ia hra naz­vaná Fam­i­ly Func­tion 5000 (upo­zornění: pro děti může být hra obtížná a nemusí ji zvlád­nout samy bez pomoci).

Nakonec tu máme sbírku HD upoutávek na filmy Rata­touille, Kouzel­ná romance a nad­cháze­jící snímek Pixaru Wall‑E.

Blu-ray bonusy: Máme tu nějaké exkluzivní lahůdky?

Pro fanoušky fil­mu Dis­ney při­hodil něko­lik high def­i­n­i­tion bonusů.

  • Meet The Robinsons / 5Prvním jsou další tři vys­třižené scény, jež před­staví Ander­son; všech­ny jsou uve­de­ny v 1080p videu. Ačkoli kvali­ta není lep­ší než u tří scén zmíněných výše, jsou skutečně pří­jem­ným příspěvkem.
  • Dále tu máme hru s Buřinkáčem (Bowler Hat Bar­rage Game), typ­ick­ou arká­dovou střílečku, v níž pohy­bu­jete na obra­zovce terčem a střílíte výhružné buřinky. Je vel­mi podob­ná mini­hře obsažené na video­hře Robin­sonovi. Přestože jde zkra­je o zábavu, pos­tup­ně se tem­po pěkně zrychluje.
  • Nakonec Dis­ney přináší svou stan­dard­ní Vit­rínu fil­mu (Movie Show­case), které zdůrazňu­jí tři pře­dem vybrané scény, jež podle pro­du­cen­tů nelépe před­stavu­jí atribu­ty HD trans­feru (navíc nejde o reklam­ní bonus).

Závěrečné zhodnocení

Robin­sonovi potěší všech­ny diváky; zau­j­mou děti a pobaví maminky a tatínky zároveň. Toto Blu-ray vydání se svého úkolu zhos­ti­lo vel­mi dobře a přináší nád­h­erný trans­fer, půso­bivý PCM audio mix, všech­ny bonusy uve­dené na stan­dard­ním DVD a něko­lik exk­luzivních bonusů navíc. Je oprav­du jednoduché doporučit takový disk.

Komentáře (2)

  1. Portál Blu-ray.CZ » Auta (Blu-ray Disc)10:09 6.12.2007:

    […] na Auta, ale můžete se podí­vat na ukázky z jiných Blu-ray tit­ulů od Dis­n­eye, jako jsou Robin­sonovi, blížící se snímek Kouzel­ná romance a Rata­touille od […]

  2. Portál Blu-ray.CZ » Ratatouille (Blu-ray Disc)02:53 14.12.2007:

    […] tit­u­ly, jako jsou Auta, Krátké filmy Pixaru 1 (The Pixar Short Film Col­lec­tion: Vol­ume One), Robin­sonovi, Šíp­ková Růžen­ka, Tin­ker­bell a blížící se vydání Pixaru […]

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv