Osvícení (Blu-ray Disc)

The Shining / 1Ačkoli dnes považu­jeme snímek Osví­cení od Stan­ley­ho Kubric­ka za horo­rovou klasiku, v roce 1980, kdy byl film uve­den do kin, se stal propadákem. Přišel v červnu do nap­jaté atmos­féry očekávání; jak diváky, tak kri­tiky však snímek ponechal napros­to chlad­ný­mi — stěžo­vali si na poma­lé tem­po vyprávění, nepří­tom­nost typ­ick­ých horo­rových přek­vapení a přehnané herecké výkony Jac­ka Nichol­sona. Přestože první vík­end byla návštěvnost snímku v kinech poměrně vysoká, výdělky nakonec sil­ně klesly a Osví­cení se sta­lo propadákem léta.

Je legrační, že ste­jně jako přízrak ducha ve fil­movém horském hotelu jménem Over­look laško­val s mys­lí chudá­ka Jac­ka Tor­rance­ho, se pos­tu­pem času změni­lo také vnímání fil­mu samot­ného. Mno­ho kri­tiků, kteří dříve ostře odsu­zo­vali film za to, že nebyl dost děsivý, jej dnes hod­notí jako jeden z nejpů­so­bivějších hororů, jaký byl kdy natočen; podob­ně také divá­ci, jež dříve snímek nes­nášeli, na něj teď vzpomí­na­jí jako na hrůzy­plný zážitek. Osví­cení povsta­lo z popelu špat­ných kri­tik, aby se znovu před­stavi­lo nejen jako klíčové dílo žán­ru, ale také jako nejvznešenější a nejumělečtější horor, který byl natočen.

Dnes zná ten­to příběh už téměř každý. Je vel­mi vol­ně založen na knize Stephena Kinga; během něko­li­ka týd­nů v hotelu Over­look, který je kvůli sněhu odříznutý od okol­ního svě­ta, dodá ctižá­dos­tivý spiso­va­tel Tor­rance nový výz­nam frázi zemřít pro umění. Pro­tože chce dokončit svůj Velký amer­ický román, vezme Jack svou dlouho trpící ženu Wendy (Shel­ley Duvall) a malého syna Dan­ny­ho (Dan­ny Lloyd) s sebou, aby strávili zimu v zapadlém hotelu Over­look — před­chozí oby­vatelé hotelu však mají jiné úmys­ly. Jack je pronásle­dován hrůzný­mi před­stava­mi, které se stupňu­jí; poma­lu se odkrý­va­jí jeho tem­né stránky a nakonec propadne šílen­ství (a zálibě pro sek­ery). Zapom­nětlivá Wendy není schop­na (nebo nechce) vidět Jack­ovu narůs­ta­jící psy­chózu. Pouze malý Dan­ny, který má skry­té psy­chické schop­nos­ti, čili osví­cení, spatří zlo a zachrání rodinu.

Snímek Osví­cení mám vel­mi rád, ale na právo­plat­nost fil­mu byla navrše­na spous­ta kri­tiky. Film ubíhá slimáčím tem­pem a Kubrick čas­to narušu­je ryt­mus a zpo­ma­lu­je okamžiky přek­vapení, které jsou znakem efek­tivních horo­rových kousků. Prod­lužu­je scény za jejich vyvr­c­holení (což snižu­je napětí) a promeškal něko­lik zlatých příleži­tostí, kdy by divák poskočil hrů­zou a které by komerčně smýšle­jící režisér naservíroval divákům na stříbrném pod­no­su. Člověk by mohl před­pok­lá­dat, že kdy­by Kubrick točil Čelisti, tak před okamžik, kdy žralok vyskočí z vody na loď pří­mo na Roye Schei­dera, by vložil dese­timin­u­tový záběr západu slunce.

Iron­icky je tomu právě naopak — Kubrick při­nesl nato­lik neob­vyk­lý příst­up k tradiční­mu horo­rový­mu žán­ru, že se Osví­cení chlubí jedinečným, pod­manivým kou­zlem. 148 min­u­tová dél­ka fil­mu se zdá být dvo­jná­sob­ná, ale právě díky tomu, že děj tak poma­lu pro­hořívá, přináší ve chvíli, kdy Kubrick začne vrstvit vrchol­nou sérii šoku­jících zvratů, ještě větší požitek. Vzh­le­dem ke spod­ním proudům sex­u­al­i­ty všech jeho děl bude nejtre­fnější označit posled­ních 30 min­ut snímku za pří­mo orgas­mické. Jack­ův rozví­je­jící se vztek na jeho ženu a dítě je vyjádřen tak divoce, že se stává primárním a zásad­ním prvkem hmatatel­ného pod­tex­tu. Nikde to není viditel­nější, než když Kubrick chytře zakom­ponu­je do příběhu svůj záběr za všech­ny peníze — dnes ikon­ický pohled na vlnu krve valící se chod­bou; je to nato­lik tělesná scé­na, že dosahu­je operní úrovně. Jako vždy, také ve snímku Osví­cení Kubrick odrazu­je diváky metod­icky str­nulým tem­pem, přesto oprávněně platí za mis­tra manip­u­lace, podob­ně jako Hitch­cock; nakonec se můžeme těšit na odměnu za naši trpělivost, takže sto­jí za to vytrvat.

I přes znovuzískané ocenění se do Osví­cení neza­milo­vali všich­ni divá­ci. Sám Stephen King zůstal jed­ním z nejh­l­a­sitějších odpůr­ců snímku, stále odsuzu­je Kubrick­o­vo pojetí a obviňu­je jej takř­ka ze znesvě­cení své kni­hy (King zašel dokonce tak daleko, že v roce 1997 natočil vlast­ní verzi Osví­cení v podobě tele­vizní min­isérie). Ano, Kubrick hodil přes palubu většinu otevřených opěrných nad­přirozených prvků kni­hy a také herecké obsazení je vel­mi vzdálené Kingově před­stavě (obzvláště Wendy v režii Duvallové se nijak nepodobá blonďaté krásce z kni­hy). Kubrick dále nadužívá vizuál­ních metafor, takže chvíle­mi je příběh téměř nes­rozu­mitel­ný. Nikde to není viditel­nější než během závěrečných desíti min­ut fil­mu, kdy se Wendy (a divákům) odhalu­je rozsáh­lá per­verznost min­u­losti hotelu ve scénách, jež jsou dnes už leg­endární díky své neúmyslné veselosti. (Pokud by něk­terý ze čtenářů věděl, co zna­me­na­jí Wendiny před­stavy, v nichž se na sebe vrhnou dva chlapí­ci oblečení v králičích kostýmech, tak mi dejte vědět.) Není tedy nijak přek­va­pu­jící, že mno­ho příznivců kni­hy sdílí Kingův názor. Co do přes­nos­ti adap­tace je tak Kubrick­o­vo Osví­cení nepochyb­ným neúspěchem.

Osví­cení však zůstává fascin­u­jící i přes — nebo možná díky — svým vadám. Jed­ná se o velkolepý, zdob­ný a inteligent­ní horo­rový snímek — takový, který se zajímá méně o to, aby naservíroval očeká­vané šoky a strašení, ale vykres­lu­je záměrně otupělý obraz amer­ické rodiny zajaté ve spárech šílen­ství. Ano, Kubrick je chlad­nokrevným režisérem a zdá se, že má čas­to potěšení z toho, když zhatí naše očekávání jen pro své vzrušení; pro­to je Osví­cení chvíle­mi až nepří­jem­né. Bezpochy­by je však také hrozivé, pro­voka­tivní a naplněné neza­pomenutel­ný­mi obrazy, jež by vys­tači­ly na dalších deset filmů. Osví­cení je jedinečným kouskem svého žán­ru — jeho složi­tost je výzvou a každý fil­mový fanoušek jej musí vidět ale­spoň jednou.

Video: Zvětšujeme obraz

Osví­cení není možná nejlepším z Kubrick­ových filmů, ale je mým nejoblíbenějším, takže vlast­ním snad kaž­dou jeho verzi vydanou na videu (jak ty dobré, tak i napros­to hrozná vydání). Nejlepším z před­chozích vydání bylo DVD vydání od Warneru z roku 2001, které konečně pozved­lo kval­i­tu obrazu tak, že téměř dosa­ho­val své původ­ní slávy. Bohužel bylo toto vydání uve­de­no v plném obrazu a širokoúh­lé Osví­cení, jež poc­tivě napodobi­lo verzi snímku, která byla uve­de­na v kinech, vylepšením uniklo.

The Shining / 2Warn­er nakonec splnil úkol a uvedl Osví­cení v zamotaném 1.78:1 trans­feru, který je trochu otevřenější než původ­ní kino-verze, uve­dená v poměru 1.85:1. Jak Blu-ray, tak HD DVD vydání přináše­jí shod­né 1080p/VC‑1 kódování a obě jsou skvělá. Přestože tu objevíme stále dost kazů, přináší ten­to trans­fer jas­né vylepšení opro­ti starým ušmud­laným a skvr­nitým vydáním; není tedy nač si stěžo­vat. Osví­cení bylo vždy měkkým filmem, který sil­ně využívá rozp­týleného svět­la; tady je snímek však ostrý a nabízí množství viditel­ných detailů, což je na film téměř třicet let starý vel­mi půso­bivým výkonem. Warn­er však chytře nepřehnal ostrost zdro­je, takže snímek zůstal přirozený a skutečně filmový.

Přiměřeně k chlad­né a tís­nivé atmos­féře, kter­ou Kubrick zamýšlel vytvořit, je vybledlá i pale­ta barev. Co mě zau­ja­lo nejvíce na tom­to novém trans­feru, je, že prvně oži­la vizuál­ní esteti­ka fil­mu a nabíd­la mírné využití vybraných odstínů barev, což se zdá být spíše úmyslem než náhodou. Od sytých zelených a fialových v poko­ji 237, přes inten­zivní záplavy mod­rého svět­la v závěrečné honičce v labyrin­tu, až po odstíny rudé, které Kubrick výběrově rozdělil mezi oblečení, prostředí a (samozře­jmě) krev, vypadá Osví­cení přine­j­menším roz­zářeně namís­to dřívějšího jed­notvárného vyobrazení. Můžete si být jisti, že jde stále o snímek ze sed­mdesátých let, ale čis­to­ta a bohatost barev (ani se nemusím zmiňo­vat o odstínech pleti, které jsou dokon­alé) vynes­la ten­to trans­fer na hrani­ci obrození.

Audio: Hodnotíme zvuk

Osví­cení je posled­ním ze série kat­a­l­o­gov­ých tit­ulů Warneru, které byly poc­těny zvukem ve vysokém rozlišení; na Blu-ray se tedy chlubí PCM 5.1 Sur­round track­em (48 kHz/16-bit/4.6 Mb/s), zatím­co HD DVD vydání přináší Dol­by True­HD mix. Bohužel i po něko­li­ka přímých srovnáních jsou měl stále poc­it, že je zdro­jový mater­iál příliš zas­taralý na to, aby si něco odnesl z toho­to vylepšení.

The Shining / 3Warn­er nepři­nesl možnost vol­by původ­ního mono tracku fil­mu, a pro­to budou skalní přízniv­ci nejspíše oplaká­vat 5.1 remix, pro­tože byl zjevně zpra­cov­án až dodatečně, aby bylo dosaženo efek­tu obklopení. Skutečné diskrét­ní efek­ty tu však nena­jdeme. Fan­ta­sticky taju­plný úvod nas­tavil měřít­ka pro další vývoj, kde se na pozadí obje­vu­je pouze strašidel­ná hud­ba Wendy Car­losové a nic víc. Jak se příběh vyvíjí, dostá­va­jí tu svůj pros­tor také nej­menší okol­ní efek­ty, ale jen zříd­ka odhalíme jejich zjev­nou pří­tom­nost na pozadí; celá atmos­féra však nikdy není zpra­cov­á­na tak, jak by si snímek zasloužil.

Rozsah dynamiky je od decent­ní po ane­mick­ou. Basy nej­dou nikdy do hloubky a vysoké polo­hy působí kom­p­ri­movaně a měkce. Ačkoli tu nena­jdeme žád­né zdro­jové prob­lémy nebo zjev­nou drsnost, celý mix nepů­sobí nijak zvlášť real­i­sticky nebo obsáh­le. Dial­o­gy jsou celkově dobře zpra­cov­ány, ale při nižší hla­sitosti jsem měl prob­lémy jas­ně slyšet něk­teré rep­liky, takže pokud si snímek nezesílíte, můžete čas od času postrá­dat titulky.

Přídavky: Hlouběji k tomu dobrému

Vzh­le­dem ke Kubrick­ovu pohrdání doplňkovým mater­iálem pro DVD (můžete si jej zap­sat do klubu odpůr­ců hned vedle Woody­ho Allena) se větši­na z dřívějších Kubrick­ových DVD vydání nemůže chlu­bit nijak zvlášť bohatý­mi bonusový­mi balíky.

Osví­cení je však výjimk­ou, pro­tože Kubrick­o­va dcera Vivian Kubrick­ová, sama režisér­ka doku­men­tárních filmů, natoči­la o tom­to snímku pro tele­vizi BBC 35 min­u­tový speciál z natáčení už v době jeho uve­dení do kin. Uve­dení bonusu Tvor­ba Osví­cení (The Mak­ing of The Shin­ing) na tom­to vydání je spíše náhodou, ale kaž­dopád­ně nabízí fascin­u­jící ohléd­nutí v čase. Viditel­ně mladší Kubrick pomáhal s dokončováním ses­tři­hu, což mu dodává na intim­itě, tak vzác­né i pro nejlepší doku­men­ty ze zákulisí. Máme neob­vyk­lou příleži­tost vidět Kubric­ka při prá­ci, jak za kamer­ou, tak při přípravě něko­li­ka nejznámějších scén fil­mu. A co více, bonus přináší i důkazy o proslulém napětí při natáčení mezi Kubrick­em a Shel­ley Duvall — v jed­nom okamžiku režisér dokonce vynadá herečce před celým štábem za to, že neotevřela správně dveře. Duvallová vypadá, jako by byla potěše­na, zároveň však neschval­o­vala Kubrick­ův per­fek­cionis­mus; právě ten­to druh upřím­nos­ti dělá z Tvor­by Osví­cení bonus, který zkrát­ka musíte vidět.

Poznám­ka: Doku­ment byl původ­ně natočen na 16 mm film pro tele­vizi, a pro­to je uve­den ve for­má­tu plného obrazu 4:33 a 480p/MPEG‑2 videu. Vivian Kubrick­ová také nabízí volitel­ný audio komen­tář, jenž je ste­jně dlouhý jako samot­ný doku­ment, a přináší něko­lik svěžích vzpomínek na prá­ci, kter­ou její otec na snímku odvedl.

Mís­to opaku­jících se zjednodušení, jež byly uve­de­ny na před­chozím DVD vydání, vytvořil Warn­er novou sadu tří bonusů, které jsou uve­de­ny jak na Blu-ray, tak na konkurenčně vydaném stan­dard def­i­n­i­tion DVD. Ačkoli jsem se dopře­du připrav­il na nezáživné věd­ce, kteří budou stále doko­la omílat přežité Kubrick­ovy teorie, shromáždil Warn­er vel­mi půso­bivou řád­ku tal­en­tů, jež se vyjadřu­jí k fil­mu. Bonus nabízí nové rozhovory se scénáristk­ou Diane John­son, hudeb­ní skla­datelk­ou Wendy Car­los a hercem Jack­em Nichol­sonem; navíc přináší komen­táře áčkových režisérů, jako jsou Steven Spiel­berg, John Boor­man, William Fried­kin a častý Kubrick­ův spolupra­cov­ník Syd­ney Pol­lack. V závěru, kdy by se dalo čekat, že kousek zabředne do učenos­tí, se objeví na scéně také autoři John Bax­ter (Stan­ley Kubrick: A Biog­ra­phy) a David Hugh­es (The Com­plete Kubrick).

Rozh­led z hotelu Over­look: Umění Osví­cení (View from the Over­look: Craft­ing The Shin­ing) trvá 26 min­ut. Jde o všes­tran­ný pohled na celý pro­jekt, od jeho kon­cepce přes pro­duk­ci až k vydání. Přestože trvá necelou půl­hod­inu, je ten­to bonus na můj vkus stále ještě krátký; komen­tu­je zák­lad­ní aspek­ty snímku a zvláště Nichol­son a John­son poskytli kouzel­né detai­ly o Kubrick­ově pojetí Osví­cení.

Wendy Car­los, skla­datel­ka (Wendy Car­los, Com­pos­er) trvá asi 7 min­ut a je v zásadě stat­ick­ým rozhovorem s leg­endární autork­ou elek­tron­ické hud­by. Ta mlu­ví zejmé­na o svém přís­tupu k mater­iálu a lásky­plně vzpomíná na blízký vztah s Kubrickem.

Nakonec tu máme Vize Stan­ley­ho Kubric­ka (The Visions of Stan­ley Kubrick), které trva­jí 15 min­ut; přináše­jí však povětši­nou přehled Kubrick­ových filmů, tedy nic speci­fick­ého pro snímek Osví­cení. Bonus navíc vypadá trochu jako výběrová verze důk­lad­nějšího doku­men­tu z Blu-ray vydání snímku Spalu­jící touha, takže pokud jste sběratelem Kubrick­ových filmů, může vám ten­to bonus při­pa­dat nadbytečný.

Poznám­ka: Všech­ny tyto tři bonusy jsou uve­de­ny v širokoúh­lém for­má­tu 16:9, ale přesto jsou kódovány v pouhém 480p/MPEG‑2 videu. I přes jejich nad­průměrnou úroveň je přek­vapením a zároveň zklamáním, že ten­to čer­stvý mater­iál není uve­den v high definition.

Warn­er se však neza­s­tavil jen u bonusů. Přináší také další přek­vapení — audio komen­tář v plné délce fil­mu, který uvádějí dřívější kam­era­man Gar­rett Brown a Bax­ter. Měl jsem mírné obavy, že ten­to kousek bude suchý a nud­ný. The Shining / 4Vzh­le­dem k 146 min­u­tové délce snímku bylo ovšem obdi­vuhod­né, že Brownovi a Bax­terovi nikdy nedošla slo­va. Brown je vým­lu­vný, nabízí hluboký pohled na spoluprá­ci s Kubrick­em den po dni a popisu­je detai­ly něk­terých nejlepších fil­mových scén — jed­ná se zejmé­na o vrchol­nou honičku v bludišti a ikon­ický záběr přílivu krve. Bax­ter osvětlu­je spíše samot­né vyprávění, jeho názor na Kubrick­ovy záměry však určitě vyvolá diskuze. Celkově jde o vel­mi dobrý dokument.

Bonusový balík uza­vírá původ­ní upoutáv­ka k fil­mu, jež je uve­de­na v plném obrazu 4:3 a 480i/MPEG‑2 videu.

Závěrečné zhodnocení

Po téměř třiceti letech přináší snímek Osví­cení stále ste­jné chlad­né, plíživé kou­z­lo, díky němuž vám jis­to­jistě nejed­nou pře­běhne mráz po zádech. Ačkoli mě remixo­vaný zvuk ve vysokém rozlišení nechal chlad­ným, zbytek toho­to dlouho očeká­vaného high def­i­n­i­tion vydání je prvotříd­ní. Trans­fer je lep­ší než u před­chozích vydání a ani na bonusech stu­dio nešetři­lo. Jako dlou­ho­letý fanoušek fil­mu můžu říct, že toto Blu-ray vydání se chová přes­ně podle mých nejvyšších očekávání, takže bez výhrad doporučuji.

Přidejte komentář
Poznámka k překladu

Obsah recenze byl přeložen a znovu publikován na Blu-ray.cz se svolením od highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. Všechna práva vyhrazena.

Translation notice

Review content has been translated and republished on Blu-ray.cz by permission from highdefdigest.com, copyright © 2006 - 2022 Snugglefish Media. All rights reserved.

Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv