Panasonic odhaluje Blu-ray přehrávač příští generace

  • 16.11.2007
  • Petr Rutzenstorfer

Blu-ray logoBlu-ray dopo­sud zna­me­nal neu­věřitel­ný obraz v HD kval­itě, dech­ber­oucí pros­torový zvuk či pět­iná­sob­nou datovou kapac­i­tu běžného DVD. Nyní se ale můžeme těšit na ještě více. Svět­lo svě­ta totiž spatřil nový mod­el stol­ního přehrá­vače společnos­ti Pana­son­ic s označením DMP-BD30. A v čem spočívá jeho výjimečnost? Jako první na světě totiž splňu­je poža­davky nejnovějšího Blu-ray pro­filu 1.1 (BD Pro­file 1.1). S ním přichází velice zají­mavé vlast­nos­ti a schop­nost zpra­cov­á­vat inter­ak­tivní složky. DMP-BD30 je také vybaven novou sadou zobra­zo­vacích čipů. Ty dle Pana­son­icu dosáh­nou výrazně lep­ší kval­i­ty zobrazení obsahu Blu-ray disků než tomu bylo dopo­sud u stá­va­jících přehrá­vačů (včet­ně jejich vlast­ních mod­elů).

Co je to vlastně BD Profile 1.1 a jaké jsou jeho specifikace?

Blu-ray pro­fi­ly jsou ustanovené tech­nické poža­davky, které by měly všech­ny stol­ní přehrá­vače splňo­vat. Zaved­la je Blu-ray Disc Asso­ci­a­tion (BDA) a od listopadu toho­to roku musí všech­ny nově uve­dené přístro­je pod­porovat právě BD Pro­file 1.1 (Final Stan­dard Pro­file). Ten stan­dard­izu­je mimo jiné funkci Pic­ture-in-Pic­ture, tzv. „obraz v obraze“ (např. zobrazení komen­táře režiséra ve vlast­ním okně v průběhu přehrávání samot­ného fil­mu atp.). Za tím­to účelem přehrá­vač vybaven druhým dekodérem videa. Tuto vlast­nost je nyní možné bezprob­lé­mově využít při přehrávání tit­ulů jako Descent (Pád do tmy). Jeho Blu-ray edice obsahu­je dvě verze fil­mu uložené na 50 GB disku. Před­chozí typ, BDP-S300, touto možnos­tí neo­plývá, ste­jně tak je na tom i kon­zole Sony PlayStation®3. Mezi další speci­fikace se řadí Audio Mix­ing neboli „míchání audia“. To nám dovolu­je pra­co­v­at s inter­ak­tivním audiem či libo­vol­ně přepí­nat zvuk mezi hlavní­mi a vedle­jší­mi okny. K tomu­to účelu poslouží druhý audio dekodér, kterým se může nový DMP-BD30 také pochlu­bit. Cer­ti­fiko­vané BD Pro­file 1.1 přehrá­vače musí mít také 256 MB stálé paměti pro ukládání dat a 1 GB paměti pro sta­hování dat (platí pouze pro přehrá­vače s inter­ne­tovým připo­jením). DMP-BD30 eth­er­net konek­tor pro připo­jení k síti Inter­net nevlastní.

Jaké další příslušenství přehrávač nabízí?

Přístroj je vybaven slotem pro čtení paměťových karet typu SD Mem­o­ry Card. Ten umožňu­je přehrávání 1080 obsahu natočeného HD kamer­ou ve for­má­tu AVCHD nebo tře­ba prohlížení fotografií (JPEG) na Vaší HDTV. HDMI výst­up verze 1.3B je kom­pat­i­bil­ní s funkcí Deep Col­or (žád­ný Blu-ray disk momen­tál­ně tuto schop­nost nemá). Zaruče­na je 12bitová hloub­ka na jeden barevný kanál opro­ti původ­ním osmi bitům (zvládá tedy 4096 odstínů namís­to 256). Díky video výs­tupu 1080/24p si může divák vychut­nat tit­ul ve Full­HD (1920x1080 pro­gre­sivně) při 24 sním­cích za sekun­du, tak jako orig­inál­ní film. Výjimečně čistý 5.1 zvuk zaruču­je tech­nolo­gie Dol­by® True­HD spolu s DTS-HD — bit­stream. DMP-BD30 bohužel nen­abízí opro­ti své­mu před­chůd­ci DMP-BD10A jejich interní dekó­dování. Oba for­má­ty jsou totiž bez­ztrá­tové a se správným vybavením, tzn. kval­it­ním reciev­erem (AV při­jí­mačem) se dá docílit lep­šího zvuku než u stan­dard­ního Dol­by Dig­i­tal či DTS. Zvukové signá­ly jsou dále zpra­cov­ávány pro­gre­sivní­mi schop­nos­t­mi HD čipu Uni­Phi­er® (video & audio pro­ce­sor). Výsled­kem je plnější a bohatší zvuk. Video odpovídá Hol­ly­wood­ským stan­dard­ům. Pro­to si divák daný film může vychut­nat přes­ně tak, jak bylo jeho tvůr­ci původ­ně zamýšleno. To vše umožňu­je vysoce kval­it­ní HD čip PHL Ref­er­ence Chro­ma Proces­sor (Pana­son­ic Hol­ly­wood Labs’ Ref­er­ence Chro­ma Proces­sor) v kom­bi­naci s pokročilou zobra­zo­vací tech­nologií P4HD (Pix­el Pre­ci­sion Pro­gres­sive Pro­cess­ing). Ta kon­ver­tu­je obsah původ­ně nahraný v rozlišení 480i/p, 720p nebo 1080i do pro­gre­sivních 1080 tím, že generu­je každý nový pix­el za pomo­ci infor­ma­cí obsažených v 60ti okol­ních pix­elech. Díky mod­erní­mu čipu Uni­Phi­er®, a jeho schop­nos­ti převádět přírod­ní barvy do orig­inál­ního fil­mu, je poté celkový dojem z obrazu extrém­ně věro­hod­ný. Neméně užiteč­nou funkcí je jistě i Direct Nav­i­ga­tor. Ta přehled­ně zobrazí scény, obrázky atp. uložené na disku – vyh­ledá­vat a přepí­nat mezi nimi je pak velice snad­né. Ste­jně jako jeho před­chůd­ce, DMP-BD30 nabízí funkci EZ-Sync HDAVI Con­trol, divák tak může ovlá­dat celé domácí kino Pana­son­ic pouze jed­ním ovladačem. Pouhým stisknutím tlačít­ka EZ-Sync se zap­nou vešk­eré kom­po­nen­ty, zvolí korek­t­ní TV vst­up, ztiší ves­tavěné repro­duk­to­ry TV a domácí kino začne hrát. Je rozdíl skutečně znatel­ný?V porovnání s mod­elem Sony BDP-S300, který se dá pořídit za ste­j­nou cenu – 500 USD, měl DMP-BD30 jas­ně lep­ší ostrost a bohatší barvy. Opro­ti Pana­son­icu DMP-BD10A je obraz opět ostře­jší a více kon­trast­ní, např. při zobrazení svě­tel a stínů v úvod­ní ani­mované sekven­ci loga Wal­ta Dis­ney­ho. Kame­ny hradu jsou výraznější, ani­mace čistší atd. Test byl prove­den na dvou 50ti pal­cov­ých plas­mových obra­zovkách Panasonic.

A jak je na tom vzhledově?

Nový video-audio pro­ce­sor Uni­Phi­er® je vyrobený 45 nm (opro­ti dřívější 65 nm) tech­nologií a přehrá­vač celkově zeštíhlil. Nemalý podíl na vzh­le­du má i Blu-ray mechani­ka, která odpovídá velikosti note­bookových verzí a opro­ti ostat­ním má poloviční výšku. Dvíř­ka mechaniky se na rozdíl od před­chozího typu DMP-BD10A otevíra­jí auto­mat­icky. Na pravé straně čela přehrá­vače se nachází LED dis­plej, který je navržen tak, aby byl ze vzdálenos­ti poz­ice divá­ka (něco přes 2 metry) dobře čitel­ný. Vle­vo pod ním se nachází zmiňo­vaný slot na SD kar­ty. Přepra­cov­án byl také design dálkového ovládání. Směrem k dol­ní polov­ině jsou umístě­na směrová tlačít­ka, ta jsou obklope­na tře­mi velký­mi tlačítky (Top menu, Pop-up menu, Dis­play) a čtyř­mi menší­mi v rohu (Sub menu, Sta­tus, Func­tions, Return). Pří­mo ve stře­du ovladače jsou tlačít­ka Stop, Play a Pause, která jsou velká a v mod­ré barvě, lze je pak vel­mi snad­no najít. Díky absen­ci ručně vyk­lápěcích dvířek mechaniky přiby­la tlačít­ka Open / Close k její­mu pohodl­né­mu ovládání, takže není nut­né zbytečně vstá­vat z gauče. Tlačítko Set­up, sloužící k nas­tavení přehrá­vače, se nachází úplně vespod.

Panasonic DMP-BD30

Vyplatí se nový model od Panasonicu pořídit?

Přístroj lze sehnat od 500 USD a na amer­ick­ém trhu už je dos­tup­ný od 5. listopadu toho­to roku. Vzh­le­dem k ceně si kval­it­ní HD přehrá­vač může dovolit i průměrný český spotřebi­tel. S pod­porou BD Pro­file 1.1 mohou konečně Blu-ray disky čelit inter­ak­tivní tech­nologii HDi, kter­ou nabízí konkurenční HD DVD. Alter­na­tivou byla dopo­sud jen funkce BD‑J, ta se ale neosvědči­la, pro­tože jí dopo­sud žád­ný Blu-ray tit­ul nepod­poru­je. Za cenu 500 US toho DMP-BD30 umí skutečně hodně …

Zdro­je: www.hollywoodreporter.com, www.engadget.com, blogs.pcworld.com, www.panasonic.com, reviews.cnet.com

Přidejte komentář
Hledat
High Defintion & Blu-ray

Kategorie

Archiv